Академик Георги Наджаков. Научна дейност

Продукти
КНИГИ
+
59,50 лв.
  • Издателство: Българска академия на науките
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Академик Георги Наджаков  (автори)

 

Издателство:   Българска академия на науките
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Етикети: антикварни книги

 

Твърда корица, голям формат  |  608 стр.  |  1037 гр. 

(използвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, здраво книжно тяло, тук-там подчертавано и водени бележки с молив, захабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

(виж изображенията под корицата)

 

**

 

Из "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ И НЕГОВАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ"

 

Академик професор Георги Наджаков е роден на 8 януари 1897 г. (ст. ст. 26. XII. 1896 г.) в град Станке Димитров. От 1915 до 1920 г. следва и завършва физика и математика във Фи­зико-математическия факултет на Софийския университет. През съ­щото време взема участие в почти цялата Първа световна война. През учебната 1920—1921 г. е стажант учител по математика в Първа софийска мъжка гимназия и веднага след това, през юни 1921 г., постъпва асистент по физика във Физико-математическия факултет на университета.

 

При постъпването си в Софийския университет като асистент др. Наджаков заварва Физическия институт — отдел физика в твърде незавидно състояние. Материалната база се е състояла от една остаряла сбирка демонстрационни уреди и студентски лабора­тории, обзаведени за елементарни упражнения по физика. Учебният план е бил твърде ограничен. Научно-изследователска работа в се­гашния смисъл на думата почти не е била провеждана.

 

Поради подчертаните си интереси към научно-изследователска работа бива командирован на едногодишна специализация в Париж, 1925—1926 г., където специализира при проф. Пол Ланжвен и в Института „Радиум" при Мария Кюри.

 

Със завръщането си се залавя с ентусиазъм за научна работа, плод на която са първите му публикации. Същевременно той за­почва систематически да се бори за обзавеждането на Физическия институт при университета със съвременна научна апаратура.

 

Избирането му за доцент през юни 1927 г. и за извънреден професор през 1932 г. му дава по-добри възможности да развие своите качества на преподавател, научен работник и организатор. Макар и да е натоварен с краткия курс по опитна физика, той го подготвя с усърдие и го поставя на висотата на съвременната наука. Непрекъснато се грижи за подобряването на материалните възмож­ности  и за провеждането на научно-изследователска работа.

 

С избирането му за редовен професор — ръководител на ка­тедрата по опитна физика, през 1937 г., започва нов етап за разви­тието на Физическия институт при университета, а с него и на под­готовката на физиците и провеждането на научно-изследователската работа по физика у нас. Разширява се значително обучението на студентите по физика, като се въвеждат нови дисциплини, увели­чава се броят на упражненията и се повишава нивото им; нараства н броят на асистентите. Благодарение на енергичните постъпки на ака­демик Наджаков за развитието на Физическия институт се получава допълнителен кредит, който позволява да се подобри снабдяването със съвременна апаратура. Под неговите грижи се създава и меха­ническа работилница при института. Тези постижения позволяват у нас научно-изследователската работа в областта на физиката, макар и в скромни размери, да се издигне на съвременно ниво.

 

След 9 септември 1944 г. др. Наджаков активно се включ­ва в поставянето на науката в служба на народа. След избирането му за академик — редовен член на БАН, януари 1945 г., той рев­ностно се заема с изграждането на първия у нас чисто научно-из-следователски институт по физическите науки — Физическия ин­ститут на БАН.

 

В резултат на непрекъснатите грижи на академик Наджаков, Физическият институт на БАН от един зародиш на институт с пер­сонал всичко двама научни сътрудници при основаването му в 1948 г., бързо израсна в съвременен изследователски институт с 6 секции с по няколко лаборатории и 6 специализирани работил­ници със 120 души персонал, от които 40 научни сътрудници, с пер­спективи за по-нататъшно още по-бързо развитие. С помощта на Съветския съюз по мирното използуване на атомната енергия и ре­шение на партията и правителството започна изграждането на един съвременен Физически институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) към Българската академия на науките, под не­гово непосредствено ръководство, така че от 1959 г. и в нашата страна ще може да се развиват физическите науки и в най-новите им насоки.

 

Академик Наджаков е написал 60 оригинални научни работи, над 60 научни, научно-популярни и биографични статии, 10 универ­ситетски и гимназиални учебници, сам и с колективи; освен това е написал и изнесъл пред конгреси, конференции, сесии, събрания и пр. през последните десет години към 350 статии, доклади, интер­вюта, радио-изказвания и др. у нас и в чужбина, по въпросите за борбата за мир, за дружба със Съветския съюз, за дружба между народите, за крупни представители на обществеността — полити­чески, културни и научни деятели, по разни публицистични въ­проси и др.

 

Академик Наджаков след 9 септември 1944 г. е избиран на три пъти за народен представител в Първото, Второто и Тре­тото Народно събрание, като през Второто Народно събрание е и член на Президиума на Народното събрание, и на два пъти за депутат на трудещите при Столичния градски народен съвет. След Втория конгрес на Отечествения фронт той е избиран непре­къснато за член на  Националния съвет на Отечествения фронт.

 

Понастоящем академик Г. Наджаков е зам. председател на Българската академия на науките и директор на ФИ с АНЕБ при БАН, професор завеждащ катедрата по експериментална физика в Софийския   университет,   зам.  председател  на Комитета по мир­ното използуване на атомната енергия при Министерския съвет, председател на Националния комитет за защита на мира и член на Световния съвет на мира, народен представител и др. Той е член-кореспондент на Гьотингенската академия на науките от 1939 г. а от юни 1958 г. е избран за иностранен член на Академията на науките на СССР; член е на Научния съвет на Обединения институт за ядрени изследвания в град Дубна от основаването му; член е на Международната комисия за физически и химически константи от 1947 година.

 

Академик Г. Наджаков е избиран на два пъти за декан на Физико-математическия факултет през 1940—1941 г. и 1944—1947 г. и на два пъти за ректор на Софийския университет от 1947—1951 г.; бил е дълги години зам.председател на Висшата атестационна ко­мисия, председател на Комисията за Димитровски награди за наука, изобретателство и рационализация при Министерския съвет, предсе­дател на Физико-математическото дружество, председател на Дру­жеството за ООН в България, член на Централния съвет на Съюза на българо-съветските дружества, член на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина, зам. председател и председател на Българо-френското дружество и пр.

 

Големи заслуги има академик Наджаков и за развитието на връзките на българските физици с физиците от Съветския съюз и страните с народна демокрация, а така също и с прогресивните учени от западните страни. Големи грижи той полага и за подраст­ващите физици с изпращането им на специализация в чужбина и създаването на подходящи условия за научно-изследователска ра­бота в нашата страна.

 

Академик Г. Наджаков е взел участие в много научни и науч-но-политически конгреси и конференции в разни страни на света: Париж, Кембридж, Лондон, Москва, Дрезден, Женева, Ню-Йорк, Виена; участвувал е във всички конгреси и сесии в защита на мира, в повечето случаи като ръководител на нашите делегации: Вроцлав, Париж, Москва, Варшава, Виена, Будапеща, Берлин, Хелзинки, Сток­холм и Коломбо. Бил е ръководител на българските делегации на Първата и Втората Женевска конференция по мирното използуване на атомната енергия през 1955 и 1958 г. и на Първата и Втората сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия през 1957 и 1958 г. във Виена.

 

За неговата научна и обществена дейност академик Наджаков е награден с ордени за гражданска заслуга, с орден Народна репуб­лика България I степен; с ордена на Корейската НР, с Дими­тровска награда за наука I степен, с почетния знак I степен на Съюза на българо-съветските дружества, с почетния знак I степен на СГНС и др. По случай 60 годишнината му се издава юбилеен сборник в два тома — с избрани трудове от научната и обществе­ната му дейност....

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги Наджаков
Издателство
Българска академия на науките
Етикети
антикварни книги
Град
София
Година
1959
Страници
608
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, здраво книжно тяло, тук-там подчертавано и водени бележки с молив, захабен външен вид
Националност
българска
Антикварна книга
Да
Корица
твърда
Формат
голям
Тираж (бр.)
700
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
235
Дебелина (мм)
36
Тегло (гр.)
1037
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!