Анализ на минерални суровини и продукти (1978 г.)

Продукти
КНИГИ
+
13,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Георги Бабачев  (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

неорганична химия

химични производства

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Твърда корица, среден формат  |  500 стр.  |  624 гр.

(неизползвана, здрава и чиста, отчислена от библиотека книга - без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид)

 

*

 

 

ПРЕДГОВОР

 

Минералните суровини и продуктите, които се получават при преработката им, като силикати, карбонати, глини, огнеупори, сулфати, фосфати, флуорсъдържащи вещества, стъкла и други по­добни, са едни от най-често срещащите се обекти в химико-анали-тичните и технологичните лаборатории към циментовата, керамич­ната, металокерамичната, порцелано-фаянсовата, огнеупорната, стъкларската, химическата и много други промишлености, науч­ните центрове, които работят в тези области, както и лабораториите към строителните и други организации, които контролират про­дукцията на тези промишлености с оглед използуване на стандарт­ни материали и изделия. Тези вещества се изследват и при лабора­торните упражнения на учащите се във ВУЗ и средни специализи­рани учебни заведения.

 

При написване на книгата се постарах тя да задоволи нуж­дите на всички колеги, които се занимават с тези вещества при тях­ната всекидневна работа. Наред с методите за анализ са разгледа­ни и други методи за химични изследвания. В книгата са дадени и техническите изисквания и начините за вземане на проби от раз­лични материали и изделия. Поради ограничения й обем в нея не са включени методи, които изискват по-специална сложна апаратура, която е рядкост за повечето лаборатории (радиохимичен анализ, рентгенофлуоресцентен анализ и др.).

 

Методите за определяне на компонентите на различните ве­щества съобразно специфичния им състав са разгледани в съответ­ните глави, като са цитирани и онези подходящи методи, които са описани в други глави. При описването на отделните определяния са дадени теоретичните основи на метода и начинът на работа, както и начините за приготвяне на някои по-специални реактиви и разт­вори.

 

При написване на книгата съм използувал чуждестранни кни­ги и ръководства, статии в периодични издания, нормативните до­кументи за съответните вещества, както и наши изследвания и опит от практиката. В тази връзка дължа да изкажа благодарност на колектива на бившата секция „Химико-аналитични и физико-хи-мични изследвания" при НИСИ.

 

Книгата е предназначена за всички, които се занимават с про­изводството, контрола и приложението на разглежданите минерал­ни вещества и продуктите от тяхната преработка, както и за уча­щите се от висши и средни специализирани учебни заведения.

 

Авторът

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 3
 
I.          Силикати 5
1.1.        Общи бележки 5
1.2         Вземане на проби и подготовка за анализ 5
1.3. Изчисляване на резултатите 8
1.4. Определяне на вода Ю
1.4.1. Хигроскопична вода Ю
1.4.2. Стехиометрична (свързана) вода Ю
1.4.2.1. Метод на Бруш-Пенфилд Ю
1.4.2.2. Директен метод с поглътителни тръбички    .  . П
1.5. Определяне  на загубата при накаляване 12
1.6. Определяне на въглероден двуокис 13
1.6.1.      Пряк тегловен метод 13
1.7. Разлагане на силикатите и привеждането им в разтвор    14
1.7.1. Разлагане с киселини 15
1.7.2. Разлагане чрез стапя не 16
1.8. Определяне на силициев двуокис 17
1.8.1. Тегловен солнокисел метод 18
1.8.2. Обемен метод 22
1.8.3. Определяне на кристален силициев двуокис 24
1.8.3.1. Разлагане с ппрофосфорна киселина 24
1.8.3.2. Стапяне със съставна смес 26
1.9. Определяне на сумата от окисите на желязото, алуминия, тита-
на и др. (Ко03) 28
1.9.1. Утаяване с амониев хидроокис 28
1.9.2. Утаяване с уротропин 30
1.10. Определяне на железен окис 30
1.10.1.    Комплексоиометричен метод 31
1.11. Определяне на алуминиев окис 32
1.12. Определяне на фероокис 35
1.12.1.    Обемен метод 35
1.13. Определяне на титанов двуокис 35
1.13.1. Фотометричен метод с водороден прекис 37
1.13.2. Фотометричен диантипирилметанов метод 39
1.13.3. Фотометричен метод е Н202 и комплексон III 40
1.14        Определяне на Ре203, А1263~и ТЮ2 с комплексон III 41
1.15. Определяне на калциев окис 42
1.15.1. Комплексоиометричен метод 42
1.15.2. Пламъчнофотометричен метод 44
1.16. Определяне на магнезиев окис 45
1.16.1. Комплексоиометричен метод 45
1.16.2. Фотометричен метод 47
1.17. Йонообменно отлъчване на желязо, алуминий и титан от калций и магнезий и тяхното определяне с комплексон III48
1.18. Определяне на стронциев окис 49
1.19. Определяне на бариев окис 49
1.20. Определяне на манганов окис 50
1.20.1. Фотометричен метод (под формата на НМп04)    .  .  ...  50
1.20.2. Фотометричен метод с формалдоксим 51
1.21. Определяне на алкални метали 52
1.21.1. Определяне на сумата от алкалните метали 52
1.21.2. Определяне на калий и натрий с пламъчен фотометър    54
1.21.3. Определяне на литий, рубидий и цезий 57
1.22. Определяне на сяра 57
1.22.1. Определяне на обща сяра 58
1.22.1.1. Тегловен метод 58
1.22.1.2. Обемен метод 60
1.22.2. Определяне на сулфатна сяра .  .  . "61
1.22.3. Определяне на сулфидна сяра 61
1.22.4. Определяне на елементарна сяра . 63
1.23. Определяне на двуфосфорен петоокис 63
1.23.1. Фотометричен метод 63
1.24. Определяне на бор 65
1.24.1. Обемен метод 65
1.24.2. Фотометричен метод 66
1.25. Определяне на флуор . 67
1.26. Определяне на хлор 67
1.26.1. Фотометричен метод 68
1.26.2. Обемен метод 68
1.27. Други определяния 70
 
2. Карбонати и продукти от преработката им 71
2.1. Варовик (мрамор) и продукти от преработката му /. 72
2.2. Магнезиеви съединения &0
2.3. Бариев карбонат ...' 83
2.4. Химически анализ .  . '84
2.4.1. Подготовка на пробата 84
2.4.2. Определяне на хигроскопична вода 84
2.4.3. Определяне на стехиометрична (свързана) вода 85
2.4.4. Определяне на загубата при накаляване .  .  . . $5
2.4.5. Определяне на въглероден двуокис 86
2.4.6. Определяне на неразтворимия остатък .  .  .  .  . 87
2.4.7. Определяне на карбонатите 89
2.4.8. Определяне на алкалността на утаен СаС03 )'.. 90
2.4.9. Разлагане на пробата и определяне на силициев двуокис    90
2.4.9.1. Фотометричен метод 91
2.4.9.2. Тегловен метод 93
2.4.10. Определяне на железни окиси .. 93
2.10.1. Фотометричен роданидеи. метод  
2.4.10.2. Фотометричен сулфосалицилатен метод . 95
2.4.10.3. Комплексоиометричен метод 96
2.4.11. Определяне на алуминиев окис , 96
2.4.11.1. Фотометричен метод с алуминон . 97
2.4.11.2. Комплексоиометричен метод 98
2.4.12. Определяне на титанов окис 98
2.4.13. Определяне на сумата на Ре203 и А1203(К203)    ... 99
2.4.14. Определяне на калциев окис- ' . .  .  .. 99
2.4.14.1. Перманганатометричен метод в присъствие на желязо, алуминий и др. .. .X 99-
2.4.14.2. Комплексоиометричен метод в присъствие на желязо, алуминий и др .100
2.4.14.3. Комплексоиометричен метод при магнезит . 101
2.4.14.4. Комплексоиометричен метод в отсъствие на желязо н алуминий 102
2.4.14.5. Определяне на СаО в бариев карбонат ,102
2.4.15. Определяне на магнезиев окис . 103
2.4.15.1. Комплексоиометричен метод в присъствие на окисите на желязото, алуминия и др. 103
2.4.15.2. Комплексоиометричен метод в отсъствие на окисите на желязото, алуминия и др.      103
2.4.15.3. Определяне на СаО иМОв доломит и магнезит 104
2.4.16. Определяне на общото съдържание на активни окиси в калциева вар      . 105
2.4.17. Определяне на общото съдържание на активни окиси в магнезиева вар      . ... . 106
2.4.17.1. Определяне на съдържанието на активен СаО по захаратния метод . . 106
2.4.17.2. Определяне на магнезиев окис 107
2.4.18. Определяне на наличието на барий и арсен 107
2.4.19. Определяне на наличието на тежки метали в основен магнезиев карбонат 107
2.4.20. Определяне на манганов окис    . 108
2.4.21. Определяне на мед 108
2.4.22. Определяне на алкални метали    .. 109
2.4.23. Определяне на сяра .110
2.4.24. Определяне на двуфосфорен петоокис 112
2.4.25. Определяне на хлориди 113
2.4.26. Определяне на активен хлор в хлорна вар .114
2.4.27. Определяне на сероводород и фосфороводород в калциев карбид 114
2.4.28. Определяне на феросилиций в калциев карбид 118
2.4.29. Определяне на времетраенето на гасенето на варта    . 118
2.4.30. Определяне на съдържанието на негасящи се частици    '.. 118
2.4.31. Определяне на добива на варна каша ". 119
 
3. Керамични материали и изделия 120
3.1. Общи бележки 120
3.2. Химически анализ 126
3.3. Други химически изследвания 130
3.3.1. Определяне на рН   130
3.3.2. Определяне на състава на обменните катиони   130
3.3.3. Петрографски,   рентгенографски и диференциален термичен анализ      132
3.3.4. Определяне на водоотдаването на шликери . 133
3.3.5. Определяне на колоидалността 134
3.3.6. Определяне на набъбващата способност 135
3.3.7. Определяне на бентонитовото число 135
3.3.8. Изпитване за трайност на 5%-на водна суспензия 135
3.3.9. Определяне на белотата на каолин 135
3.3.10. Определяне на степента на замърсяване на глината от едри примеси .136
3.3.11. Определяне на зърнометричния състав 136
 
4. Огнеупорни материали и изделия     . 140
4.1. Класификация 140
4.2. Вземане на проби и подготовка за анализ 140
4.3. Определяне на влагата и загубата при накаляване    .148
4.3.1. Определяне на влагата    . 148
4.3.2. Определяне на загубата при накаляване 148
4.4. Динассви огнеупорп 149
4.4.1. Определяне на влагата и загубата при накаляване 150
4.4.2. Определяне на общия силициев двуокис 150
4.4.3. Определяне на сумата от Ре203, А1203 и ТЮ2(Р203)     .  .  .  .  . 151
4.4.4. Определяне на общото съдържание на желязо като Ре203 . . 152
4.4.4.1. Фотометричен метод 152
4.4.4.2.   Комплексоиометричен метод !52
4.4.5. Определяне на титанов двуокис 152
4.4.6. Определяне на алуминиев окис 153
4.4.7. Определяне на калциев окис 153
4.4.8. Определяне на магнезиев окис 154
4.5. Доломитови, магнезитови и форстеритови огнеупорни изделия 154
4.5.1. Определяне на влагата и загубата при накаляване 156
4.5.2. Определяне на силициев двуокис 156
4.5.2.1. Фотометричен метод 156
4.5.2.2. Тегловен метод 158
4.5.3. Приготвяне на разтвора за определяне на останалите компоненти 159
4.5.4. Определяне на остатъчния силициев двуокис 159
5.5.     Определяне на двужелезен триокис 159
5.5.1.   Фотометричен метод 159
5.5.2.   Обемен метод 160
4 5.6.      Определяне на двуалуминиев триокис 161
4 5.7.      Определяне на манганов окис 162
4 5.8.      Определяне на калциев окис 163
4.5.9. Определяне на магнезиев окис 164
4.6. Алумоокисни огнеупорни материали и изделия 165
4.6.1. Определяне на влагата и загубата при накаляване 168
4.6.2. Определяне на силициев двуокис 168
4.6.3. Приготвяне на основния разтвор за определяне на останалите компоненти 169
4.6.4. Определяне на остатъчния силициев двуокис 169
4.6.5. Определяне на двуалуминиев триокис 170
4.6.6. Определяне на титанов двуокис 171
4.6.7. Определяне на двужелезен триокис 172
4.6.7.1. Фотометричен метод 172
4.6.7.2. Обемен метод 172
4.6.8»     Определяне на двуфосфорен петоокис 173
4.6.9. Определяне на манганов окис 174
4.6.10. Определяне на калциев окис 174
4.6.11. Определяне на магнезиев окис 175
4.6.12. Определяне на калиев и натриев окис 176
4.6.13. Определяне на мулит, корунд и стъклофаза 178
4.6.14. Определяне на корунд във високоалумоокисни огнеупори    . . 180
4.7. Карборундови, коксови и графитови огнеупорни материали и изделия 180
4.7.1. Определяне на влагата 181
4.7.2. Определяне на силициев карбид 181
4.7.2.1. Метод за   определяне на сумата от силициев  карбид и свободен въглерод 181
4.7.2.2. Метод чрез определяне на $!203 и преизчисляването му в 5Ю 182
4.7.2.3. Метод  чрез определяне на свързания със силиция въглерод и преизчисляването му в 5Ю 183
4.7.3. Определяне на свободен въглерод 185
4.7.4. Определяне на свободен силиций 186
4.7.5. Определяне на Ре203, А1203, ТЮ2, СаО и М^О 187
4.7.6. Определяне на алкални метали 188
4.7.7. Определяне на силициев двуокис 188
4.7.8. Определяне на действителното съдържание на желязото в пробата за анализ 188
4.8. Огнеупорни изделия на базата на Сг203 и хромитови материали 189
4.8.1. Определяне на влагата и загубата при накаляване 190
4.8.2, Определяне на силициев двуокис 190
4.8.2.1. - Фотометричен метод 190
4.8.2.2. Тегловен метод 190
4.8.3. Определяне на двужелезен триокис 192
4.8.3.1. Комплексоиометричен метод 192
4.8.3.2. Титанометричен метод 192
4.8.4. Определяне на двуалуминиев триокис 193
4.8.5. Определяне на дв ух ромеи триокис 194
4.8.5.1. Перманганатометричен метод 194
4.8.5.2. Йодометричен метод 196
4.8.6. Определяне на титанов двуокис 197
4.8.7. Определяне на манганов окис 197
4.8.8. Определяне на калциев окис 198
4.8.9. Определяне на магнезиев окис 199
4.8.10. Определяне на фероокис 199
4.8.11. Определяне на алкални метали 200
4.8.12. Йоносбменно отлъчване и определяне на желязо и хром с помощта на комплексен III 201
4.8.13. Определяне на окисите на желязото, алуминия и хрема в една преба 204
4.8.14. Йс не обмен но отлъчване на желязо, алуминий и хре м от калций и магнезий и тяхното определяне с помощта на комплексен 206
 
5. Абразивни материали 210
5.1. Нормален електрокорунд 210
5.1.1. Определяне на силициевия двуокис 210
5.1.1.1. Тегловен сол но кисел метод      .  .  . 210
5.1.1.2. Фотометричен метод .211
5.1.2. Определяне на общото съдържание на желязото като Ре203   . .212
5.1.3. Определяне на общото съдържание на титан като 1Ю2    212
5.1.4. Определяне на общото съдържание на алуминиев окис    212
5.1.4.1. Комплексоиометричен метод 212
5.1.4.2. Обемен окскхинолинов метод 213
5.1.5. Определяне на калциев окис 215
5.2. Бял електрокорунд 215
5.2.1. Определяне на сбщето съдържание на силициев двуокис    215
5.2.2. Определяне на общото съдържание на желязо като Ре203   216
5.2.3. Определяне на алуминиев окис 216
5.2.4. Определяне ка калциев окис 217
5.2.5.1    Определяне на алкални метали 217
5.2.5.1. Пламъчнофотометричен метод 217
5.2.5.2. Тегловен метод 217
5.2.5.3. Обемен метод 219
5.3. Монокорунд 219
5.3.1. Определяне на общото съдържание на силициев двуокис    220
5.3.2. Определяне на общото съдържание на желязо като Ре?03   .  .  . 220
5.3.3. Определяне на общото съдържание на титан като И02    . . 220
5.3.4. Определяне на алуминиев окис 221
5.3.5. Определяне на калциев окис 221
5.3.6. Определяне на загубата при накаляване 221
5.3.7. Определяне на сяра чрез стопилка 221
5.3.8. Определяне на сяра чрез киселинно разлагане    . 222
5.4. Хромов  карбид       . 222
5.4.1. Определяне на силициев двуокис    223
5.4.2. Определяне на общото съдържание на хром като Сг203 || 223
5.4.2.1. Фотометричен метод 223
5.4.5.1. Обемен метод 224
5.4.3. Определяне на общото съдържание на желязо като   е О     . . 224
5.4.3.1. Фотометричен метод 224
5.4.3.2. Обемен комплексоиометричен метод 925
5.5. Силициев карбид 225
5.5.1.      Определяне на свободен въглерод 225
5.5.2. Определяне на силициев карбид 225
5.5.3. Определяне на общото съдържание на желязо като Рв203    .  .  . 226
5.5.3.1. Фотометричен метод 226
5.5.3.2. Комплексоиометричен метод     .     ...  .  . 226
5.5.4. Определяне на сумата от 51 и 5Ю2 227
5.5.5. Определяне на свободния (елементарния) силиций     .  .  .  .  . 227
5.6, Борен карбид V 228
5.6.1. Определяне на силиций 229
5.6.1.1. Тегловен метод 229
5.6.1.2. Фотометричен метод     .  .  . 230
5.6.2. Определяне на общото съдържание на желязо като Ре203   . *  . 230
5.6.3. Определяне на алуминиев окис 231
5.6.4. Определяне на калциев окис 231
5.6.5. Определяне на общото съдържание на бора 232
5.6.5.1. Арбитражен метод 232
5.6.5.2. Ускорен метод 232
5.6.6. Определяне на борния анхидрид .  . 233
5.6.7. Определяне на бора, свързан с въглерод 234
5.6.8. Определяне на свободния въглерод 234
5.7. Бориди на металите от IV, V и VI група на периодичната система 234
 
6. Цименти и циментов камък 236
6.1. Изисквания към суровините за производство на клинкер    .  .  . 236
6.2. Пиритни угарки 238
6.2.1. Определяне на силициев двуокис 238
6.2.2. Определяне на общото съдържание на желязо като Ре203 и алуминиев окис 238
6.2.3. Определяне на меден окис 239
6.2.4. Определяне на калциев и магнезиев окис 240
6.2.5. Определяне. на общото съдържание на фероокнс 240
6.2.6. Определяне на сулфатна сяра .241
6.2.7. Определяне па обща сяра 241
6.2.8. Определяне на сулфидна сяра 242
6.3. Суровинно брашно или шлам 242
6.3.1. Определяне на главните компоненти 242
6.3.2. Определяне на титъра на шлама 243
6.4. Методи за оценка на активността па минералните добавки    .  . 244
6.4.1. Общи бележки 244
6.4.2. Определяне на активността чрез количеството па калциевия окис . 247
6.4.3. Определяне на водоразтворимите алкални окиси     .. 248
5.4.1. Определяне на А1203, разтворим в НС1 248
6.4.1. Определяне на края на свързване и водоустойчивостта    249
6.4.2. Определяне на пригодността на минерални добавки за производство  на сул фатоу стойч и в и  пуцоланови  портландцименти 250
6.5. Цименти на база портландциментов клинкер . 251
6.5.1. Определяне на хигроскопична влага 251
6.5.2. Определяне на загубата при накаляване     . 251
6.5.3.Определяне на неразтворим остатък    .  . .
6.5.4. Определяне на разтворим силициев двуокис 255
6.5.5. Определяне на силициев двуокис в цименти, несъдържащи неразтворими в солна киселина добавки .2
6.5.6. Определяне на силициев двуокис в цименти, съдържащи неразложими в киселина добавки     . 2
6.5.6.1. Фотометричен метод 254
6.5.6.2. Тегловен желатинов метод  
6.5.7. Определяне на окисите на желязото, алуминия и титана
6.5.7.1. Определяне на железен окис като Ре203 _"
6.5.7.2. Определяне на алуминиев окис 256
6.5.7.3.   Определяне на титанов двуокис 257
6.5.8. Определяне па двуфосфорен петоокис 258
6.5.9. Определяне на двухромен триокис 258
6.5.10. Определяне на фероокис 259
6.5.11. Определяне на манганов окис в портланд- и шлакопортландцимент 260
6.5.11.1. Комплексоиометричен метод 260
6.5.11.2. Фотометричен метод 260
6.5.12. Определяне на калциев и магнезиев окис 260
6.5.13. Определяне на сулфатна сяра като 503 262
6.5.13.1. Тегловен метод 262
6.5.13.2. Катионитен метод 262
6-5.14.    Определяне на сулфидна сяра като 5    .  . 263
6.5.15. Определяне на алкални окиси 263
6.5.16. Определяне на свободен калциев окис 264
6.5.16.1. Химически метод 264
6.5.16.2. Петрографски метод 265
6.5.16.3. Рентгенографски метод 266
6.5.17. Определяне на свободен магнезиев окис 267
6.5.18. Определяне на флуор     . 268
6.5.19. Определяне на хлор '. 269
6.5.20. Определяне на бариев окис 270
6.6. Алуминатен и гипсоалумпнатен цимент     .  .  . 270
6.6.1. Определяне на вода 271
6.6.2. Определяне на неразтворим остатък 271
6.6.3. Определяне на силициев двуокис 271
6.6.4. Определяне на сумата от железния, алуминиевия и титановия окис 272
6.6.5. Определяне на железен окис 272
6.6.6. Определяне на титанов окис 272
6.6.7. Определяне на алуминиев окис 272
6.6.8. Определяне на калциев окис 273
6.6.9. Определяне на магнезиев окис 273
6.6. 10.    Определяне на сулфидна сяра     .  . 273
6.6.11.    Определяне на сулфатна сяра 273
6.7. Определяне на добавките в цимента , 273
6.7.1. Определяне на вида на добавките 274
6.7.1.1. Доказване на варовик 274
6.7.1.2. Доказване па гранулирана високонещна шлака 275
6.7.1.3. Доказване на трае 275
6.7.1.4. Доказване на гипс 276
6.7.1.5. Петрографско доказване на гранулирана високопещна шлака 276
6.7.1.6. Доказване на сгурии и пенели от ТЕЦ 277
6.7.2. Определяне на съдържанието на добавките 277
6.7.2.1. Определяне на трае 277
6.7.2.2. Определяне на пясък 279
6.7.2.3. Определяне на сумата от трае и пясъ 280
6.7.2.4. Определяне на варовик 280
6.7.2.5. Определяне на гипс по рентгеноспектрален метод 281
6.7.2.6. Определяне на гранулирана   високопещна шлака по петрографски метод .281
6.7.2.7. Определяне на   гранулирана високопещна шлака по рентгеспектрален метод 284
6.8. Фазов химически метод за определяне на състава на гипсоциментопуцолановото свързващо вещество 285
6.9. Определяне на минералния състав на клинкер в цимент    .  .  . 286
6.9.1. Определяне на съдържанието на трикалциев алуминат    .  .  . 286
6.9.2. Определяне на пълния минерален състав 289
6,9.2.1.    Химически  метод 289
6.9.2.2. Фазов химически метод 293
6.9.2.3. Метод чрез рентгенофазов анализ . 296
6.10. Втвърдяване на цимента. Циментов камък     .  298
6.10.1. Изследване на процесите на хидратация . 298
6.10.2. Определяне на несвързан гипс в циментов камък 300
6.10.3. Определяне на периклаз и брусит 299
6.10.4. Определяне на калциев хлорид в циментов камък 300
 
7. Бетони и строителни разтвори ,  .  . 303
7.1. Обикновени добавъчни материали . . 303
7.1.1. Определяне на влага 306
7.1.2. Определяне на водопои и ваемост 306
7.1.3. Определяне на серни съединения 307
7.1.4. Определяне на глинести и прахов идни частици 307
7.1.5. Определяне на органични примеси (хумус) 307
7.2. Леки добавъчни материали . 308
7.2.1. Определяне на загубата при накаляване 308
7.2.2. Определяне на въглерод 308
7.2.3. Определяне на водоразтворимите соли и на общата сяра    309
7.2.4. Определяне на съдържанието на варови включения    . 309
7.2.5. Силикатно и желязно разпадане  309
7.3. Сгурии и пепели от ТЕЦ 309
7.3.1. Определяне на обща сяра .311
7.3.2. Определяне на сулфатна сяра 312
7.3.3. Определяне на водоразтворими соли 313
7.3.4. Определяне на свободен калциев окис 313
7.3.5. Определяне на активни окиси, изразени като СаО 314
7.3.6. Определяне на органични вещества 314
7.4. Определяне на реакционната способност на добавъчните материали за бетон към алкалните метали в цимента 315
7.4.1. Минералого-петрографски   метод .315
7.4.2. Химически  метод 317
7.4.3. Метод чрез измерване на деформациите 319
7.5. Води 320
7.5.1. Определяне на реакцията на средата 321
7.5.2. Определяне на съдържанието на свободен въглероден двуокис 321
7.5.3. Определяне на временната твърдост . -. 322
7.5.4. Определяне на общата твърдост . , 323
7.5.5. Определяне на постоянната твърдост 324
7.5.6. Определяне на бикарбонати 324
7.5.7. Определяне на калций 324
7.5.8. Определяне на магнезий 324
7.5.9. Определяне на хлориди 325
7.5.10. Определяне на сулфати . 326
7.5.11. Определяне на окисляемостта .  . 326
7.5.12. Определяне на сероводород и сулфиди 327
7.5.13. Определяне на нитрати 328
7.5.14. Определяне на амоняк и амониеви соли 328
7.5.15. Определяне на сух остатък при 105°С 329
7.5.16. Определяне на неразтворими вещества, изсушени при 105°С 330
7.5.17. Определяне на загубата при накаляване (600°С) на неразтворимите вещества 330
7.5.18. Определяне на алкални основи и алкално действуващи вещества 331
7.6. Повърхностно активни вещества (ПАВ) 331
7.6.1. Определяне на сухо вещество 332
7.6.2. Определяне на пепел 334
7.6.3. Определяне на неразтворими вещества 335
7.6.4. Определяне на редуциращи вещества 335
7.6.5. Определяне на захароза 337
7.7. Определяне на съдържанието на цимента в бетона 338
7.8. Анализ на кородирал бетон 350
7.8.1. Принцип на метода 350
7.8.2. Доказване на вида на корозионния агент 353
7.8.3. Анализ на водния извлек 354
7.8.4. Определяне на компонентите на неразтворимия във вода остатък 356
7.8.5. Определяне на съдържанието на компонентите на портландциментовия клинкер и циментовия камък, незасегнати от корозионния агент 358
7.8.6. Определяне на калциевия карбонат 358
 
8. Сулфати 359
8.1. Гипс 359
8.1.1. Определяне на съдържанието на чужди примеси 360
8.1.2. Определяне на хигроскопична влага 361
8.1.3. Определяне на кристална вода 361
8.1.4. Определяне на неразтворим в солна киселина остатък и силициев двуокис 362
8.1.5. Определяне на двужелезен триокис и двуалуминиев триокис 363
8.1.5.1. Обемен метод 363
8.1.5.2. Фотометричен метод 364
8.1.6. Определяне на калциев и магнезиев окис 364
8.1.7. Определяне на сулфати 364
8.1.8. Определяне на сулфиди 365
8.1.9. Определяне на въглероден двуокис 365
8.1.10. Определяне на натриев хлорид 366
8.1.11. Определяне на свободен калциев окис 367
8.1.12. Определяне на неразтворими във вода вещества 368
8.1.13. Ускорени методи за анализ на природен и печен гипс     .  .  . .368
8.1.14. Изчисляване на минералния състав 371
8.1.14.1. Суров гипс 373
8.1.14.2. Печен гипс 374
8.2. Фосфогипс 377
8.2.1. Разлагане на пробата 378
8.2.2. Определяне на силициев двуокис 378
8.2.3. Определяне на неразтворим остатък 378
8.2.4. Определяне на общото съдържание на железен окис като Ре203 379
8.2.5. Определяне на алуминиев окис 379
8.2.6. Определяне на калциев окис 379
8.2.7. Определяне на общото съдържание на двуфосфорен петоокис 380
8.2.8. Определяне на водоразтворим двуфосфорен петоокис    380
8.2.9. Определяне на сбщ флуор 380
8.2.10. Определяне на водоразтворим флуор 381
8.2.11. Определяне на сулфати 381
8.2.12. Определяне на хидратната вода 382
8.3. Бариев сулфат 382
8.3.1. Определяне на влага 383
8.3.2. Определяне на бариев сулфат 383
8.3.2.1. Тегловен сулфатен метод 383
8.3.2.2. Тегловен хроматен метод 384
8.3.3. Определяне на силициев двуокис 385
8.3.4. Определяне на двужелезен триокис 386
8.3.4.1. Фотометричен метод 386
8.3.4.2. Комплексоиометричен метод 386
8.3.5. Определяне на киселинно разтворимия калциев окис      386
8.4. Магнезиев сулфат * 387
8.4.1. Определяне на неразтворимия във вода остатък 387
8.4.2. Определяне на наличието на свободна сярна киселина    388
8.4.3. Определяне на тежки метали 388
8.4.4. Определяне на хлориди 388
8.4.5. Определяне на наличието на арсен 389
8.5. Алуминиев сулфат 389
8.5.1. Определяне на неразтворими във вода вещества 389
8.5.2. Определяне на алуминиев окис 390
8.5.3. Определяне на железен окис 390
8.5.4. Определяне на свободна сярна киселина 390
8.6. Калиево-алуминиев сулфат 390
8.6.1. Определяне на алуминиев окис 391
8.6.2. Определяне на свободна сярна киселина 391
8.6.3. Определяне на железен окис 391
8.6.4. Определяне на арсен 392
8.6.5. Определяне на наличието на тежки метали 392
 
9. Фосфорити и апатити 393
9.1. Вземане на проба и подготовка за анализ. Доказване     . .  . 393
9.2. Определяне на влага 394
9.3. Разлагане на пробата и определяне на неразтворимия остатък и на 5Ю2 394
9.4* Разделяне на катионите от анионите 396
9.5. Определяне на окисите на желязото и алуминия 396
9.5.1. Обемен метод 396
9.5.2. Фотометрични методи 397
9.6. Определяне на фероокис 398
9.7. Определяне на фериокис 398
9.8. Определяне на калциев и магнезиев окис 398
9.9. Обемен оксалатен метод за определяне на калциев окис    399
9.10. Определяне на двуфосфорен петоокис 400
9.11. Определяне на сяра 402
9.11.1. Определяне на обща сяра 402
9.11.2. Определяне на сулфатна сяра 402
9.11.3. Определяне на сулфидна (пиритна) сяра 403
9.12. Определяне на въглероден двуокис 403
9.13. Определяне на флуор 403
9.14. Определяне на алкални метали 405
9.15. Определяне на органични вещества 405
9.16. Определяне на отделни фосфати и техни смеси 406
 
10. Флуорсъдържащи вещества 408
10.1. Общи бележки 408
10.2. Определяне на калциев флуорид 411
10.3. Определяне на калциевите съединения (СаСО , Са504 и др.) .411
10.4. Определяне на натриев флуорид 412
10.5. Определяне на неразтворим във вода остатък в МаР      .413
10.6.Определяне на аминиев хлорид в МаР
10.7. Определяне на натриев сулфат в ИаР 414
10.8.Определяне на флуор
10.9. Определяне на силициев двуокис 415
10.10. Определяне на сумата от Ре203, А1208 и ТЮ2 (Я20з) 417
10.11. Определяне на двувалентно желязо 1
10.12.Определяне на обща сяра
10.13. Определяне на сулфидна сяра 419
10.14.Определяне на алкалните метали
10.15.Определяне на въглероден двуокис
10.16. Определяне на калциев и магнезиев окис 
10.17. Определяне на натриев силикофлуорид 420
10.18. Определяне на свободни киселини в Ха281Рб 420
 
11. Натриев и калиев силикат 422
11.1. Калиев силикат за електродно производство 422
11.1.1. Определяне на силициев двуокис 422
11.1.2. Определяне на двуалуминиев триокис 423
11.1.3. Определяне на двужелезен триокис 424
11.1.4. Определяне на калциев окис 424
11.1.5. Определяне на магнезиев окис 424
11.1.6. Определяне на калциев окис 425
11.1.7. Определяне на сяра 425
11.2. Калиево водно стъкло 4^6
11.2.1. Определяне на силициев двуокис 426
11.2.2. Определяне на калиев окис 427
11.2.3. Определяне на сумата от Ре203, А1202 и ТЮ2 (К203) 427
11.2.4. Определяне на калциев окис 428
11.2.5. Определяне на магнезиев окис 428
11.2.6. Определяне на сулфати 428
11.2.7. Определяне на вода     . 428
11.2.8. Определяне на относителната плътност 428
11.3. Натриев силикат 429
11.4. Разтвор от натриев силикат 429
11.4.1. Определяне на 8Ю2, А1203, Ре,03, СаО и 8 430
11.4.2. Определяне на натриев окис 430
 
12. Химически устойчиви и термоустойчиви силикатни материали и изделия 431
12.1. Общи бележки 431
12.2. Определяне на киселиноустойчивост 433
12.3. Определяне на натриев силикофлуорид в киселиноустойчивия цимент 436
12.4. Определяне на киселиноустойчивост на прахообразен материал киселиноустойчив цимент и др 436
12.5. Определяне на киселиноустойчивост на цимента чрез обемопостоянство 437
12.6. Определяне на алкалоустойчивост 437
 
13. Стъкло 438
13.1. Общи бележки 438
13.2. Анализ на специални стъкла 438
13.3. Химически изследвания на изделията (вата, воал и др.)    441
13.3.1. Определяне на сяра 441
13.3.2. Определяне на свързващо вещество 442
13.3.3. Определяне на хидролитичен клас     . 442
13.3.4. Определяне на органични добавки 443
13.3.5. Определяне на модула на киселинност 443
13.3.6. Определяне на съдържанието на зрънца 444
13.3.7. Стабилност на стъклените влакна 444
13.3.8. Определяне на средния диаметър на влакната 444
13.3.9. Определяне на съдържанието на омаслител 444
13.3.10. Определяне на водоустойчивостта на стъкло при 120°С   . .  . .445
13.3.11. Определяне на киселиноустойчивостта на стъклени лабораторни изделия 446
 
14.Строителни почви
14.1. Общи бележки 449
14.2. Вземане на средна проба 449
14.3. Определяне на карбонати 450
14.4. Определяне на органични вещества 450
14.5. Определяне на водоразтворими соли 453
14.6. Определяне на рН на водния извлек 457
14.7. Пълен химически анализ 457
 
15. Металургични шлаки 453,
15.1. Общи бележки 453
15.2. Методи за химически анализ 461
15.3. Стабилност на шлаките 463
 
Приложение 1. Методи за вземане и подготовка на проби от химически продукти 469
 
Приложение 2. Означаване на чистотата на химическите продукти    .  . 477
 
Приложение 3. Правила за използуване на платинови тигли 479
 
Приложение 4. Номограма за класифициране на добавъчни материали за бетон по отношение реакционната им способност към алкалните етали в цимента 481
 
Приложение 5. Определяне на реакционната способност на добавъчни материали за бетон към алкалните метали в цимента по метода чрез измерване на деформациите 482
 
Литература

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги Бабачев
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ХТМУ (ВХТИ), химични производства, неорганична химия
Град
София
Година
1978
Страници
500
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста, отчислена от библиотека книга - без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Тираж (бр.)
1000+90
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
32
Тегло (гр.)
624
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!