КНИГИ

Биология, болести и използуване на лабораторните животни

  • Издателство: Земиздат

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Ветеринарна медицина
Етикети:

За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)

 

Твърда корица, голям формат  |  268 стр.  |  516 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

Авторски колектив

 

Проф. д-р. Трифон Александров Томов, проф. д-р. Георги Цветков Каибуров, проф. д-р Симо Иванов Йоцов, доц д-р Янаки Николов Караджов, проф, д-р Никола Иванов Ибришимов, доц. д-р Петър Димитров Камбуров, доц. д-р Никола Нецов Иванов, ст. н, с. Иван Цветков Шишков

 

**

 

ПРЕДГОВОР

 

Настоящото ръководство представлява учебно помагало по биология, болести и използуване на лабораторните животни, предназначено за студен­тите по ветеринарна медицина и зооинженерство, за ветеринарните лекари, зооинженерите и специалистите, които работят в научноизследователските институти и лабораториите в областта на животновъдната и ветеринарно­медицинската наука и практика. Ръководството ще ползуват и специалистите, непосредствено заети в базите за отглеждане и развъждане на лабораторните животни, студентите в някои сродни висши учебни заведения и учащите се във ветеринарните техникуми.

 

В този учебник сме си поставили за цел да отразим постиженията на науката и практиката по въпросите за устройството на вивариумите и раз­въдните бази, организацията на работа в тях, храненето, отглеждането, развъждането и генетиката на лабораторните животни. Значително място се отделя на анатомо-физиологичните особености на лабораторните животни, заболяванията при тях и използуването им в научноизследователската и учебно-експерименталната работа.

 

При съставянето на учебника авторите са използували редица наши и чуждестранни ръководства, от които са заимствували и много от прило­жените таблици, схеми и фигури, посочени в края на книгата.

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 5

 

1. Планиране, устройство и организация на развъдните бази и вивариумите (Н. Нецов)

 

1.1. Избор на място 6

1.2. Устройство, планиране и строителство на развъдните бази и вивариумите . . 7

1.3. Фактори на околната среда 9

1.4. Клетъчна система за отглеждането на лабораторните животни 12

1.4.1. Видове клетки 12
1.4.2. Обзавеждане и поддържане на клетките 14

1.5. Отглеждане на лабораторните животни 15
1.5.1. Куче 15
1.5.2. Котка 16
1.5.3. Заек 17
1.5.4. Морско свинче ; 18
1.5.5. Хамстер 19
1.5.6. Плъх 19
1.5.7. Мишка 20
1.5.8. Жаба 21

1.6. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на развъдните бази и вивариумите 21
1.6.1. Методи за дезинфекция 21
1.6.2. Видове дезинфектанти 22
1.6.3. Провеждане на профилактична дезинфекция 23
1.6.4. Провеждане на дезинсекция 4 ....... . 24
1.6.5. Провеждане на дератизация 25

 

2. Хранене на лабораторните животни (И в. Ш и ш к о в) 25

 

2.1. Хранене на кучета 27

2.2. Хранене на котки 30

2.3. Хранене на зайци 33

2.4. Хранене на морски свинчета 36

2.5. Хранене на хамстери 38

2.6. Хранене на плъхове 39

2.7. Хранене на мишки 42

2.8. Хранене на гнотобиотични животни 44

2.9. Хранене на жаби 45

 

3. Развъждане на лабораторни животни (С. Йоцов) 45

 

3.1. Методи на развъждане 46

3.2. Развъждане на популации и инбредни линии лабораторни животни 50

3.2.1. Рандомбридинг. Ротационна система за комплектуване на племенното яд-
ро 50
3.2.2. Инбридинг 59

3.3. Размножаване на лабораторни животни 74
3.3.1. Размножаване на кучета 74
3.3.2. Размножаване на котки 76
3.3.3. Размножаване на зайци 77
3.3.4. Размножаване на морски свинчета 79
3.3.5. Размножаване на хамстери 81
3.3.6. Размножаване на плъхове 81
3.3.7. Размножаване на мишки 83

3.3.8. Размножаване на жаби 84

 

4. Гнотобиотични животни (Г. Камбуров) 85

 

4.1. Получаване на гнотобиотични животни 87

4.2. Характерни особености на гнотобиотичните животни 88

4.3. Получаване на 5РР животни 88

4.4. Гнотобиотичните животни и научните изследвания 89

 

5. Биология и анатомо-физиологични особености на лабораторните животни (Т р. Томов) 90

 

5.1. Понятие за биологична норма 90

5.2. Анатомо-физиологични особености на лабораторните животни 91

5.2.1. Куче 92
5.2.2. Котка 104
5.2.3. Заек 107
5.2.4. Морско свинче 113
5.2.5. Хамстер 117
5.2.6. Бял плъх 120
5.2.7. Бяла мишка 125
5.2.8. Жаба 128

 

6. Заразни болести по лабораторните животни (Я. К а р а д ж о в) 128

 

6.1. Заразни болести по всички или по няколко вида лабораторни животни . . . 128
6.1.1. Вирусни пневмонии 128
6.1.2. Колибактериоза 130
6.1.3. Салмонелоза 132
6.1.4. Стафилококоза 134
6.1.5. Бордетелна инфекция . . 137
6.1.6. Псевдотуберкулоза 139
6.1.7. Пастьорелоза 140
6.1.8. Листериоза . . 143
6.1.9. Хеморагичен колит 145
6.1.10. Туберкулоза (Я- Караджов и Г. Камбуров) 146
6.1.11. Дерматомикози (Я. Караджов) 149

6.2. Заразни болести по кучетата (Г. Камбуров) 157
6.2.1. Гана по кучетата . . . 157
6.2.2. Бяс 159
6.2.3. Болест на Ауески 162
6.2.4. Инфекциозен хепатит по кучетата 164
6.2.5. Рикетсиозна моноцитоза ...... 165

6.3. Заразни болести по котките (Я. Караджов) 168
6.3.1. Заразна панлевкопения 168
6.3.2. Пневмонит по котките 169
6.3.3. Ринотрахеит по котките 170
6.3.4. Пикорнавирусна инфекция по котките 171

6.4. Заразни болести по зайците 171
6.4.1. Шарка по зайците 171
6.4.2. Миксоматоза 172
6.4.3. Некробактериоза 174

6.5. Заразни болести по морските свинчета 176
6.5.1 Диплококоза (Я- Караджов) 176

6.6. Заразни болести по плъховете и мишките 177

6.6.1. Микоплазмози при плъховете и мишките 177
6.6.2. Лимфоцитен хориоменингит 180
6.6.3. Енцефаломиелит по мишките 181
6.6.4. Инфекциозна ектромелия 182
6.6.5. Вирусна диария по новородените мишки 185
6.6.6. Летална чревна вирусна инфекция по мишлетата-сукалчета ...... 187

6.7. Болести по жабите 188
6.7.1. Аденом при жабите 188
6.7.2. Протеусна инфекция по жабите 188
6.7.3. Червенка по жабите 189
6.7.4. Микози по жабите 189

 

7. Паразитни болести по лабораторните животни (П. Камбуров) 189

 

7.1. Паразитози на кучето . > 189

7.2. Паразитози на котката 194

7.3. Паразитози на заека 197

7.4. Паразитози на морското свинче 201

7.5. Паразитози на хамстера 203

7.6. Паразитози на плъха и мишката 205

 

8. Незаразни болести (Н. И б р и ш и м о в) 208

 

8.1. Незаразни болести по всички или по няколко вида лабораторни животни . . 208
8.1.1. Възпаление на глътката, фарингит 208
8.1.2. Запушване на хранопровода 209
8.1.3. Остър катар на стомаха 210
8.1.4. Паренхиматозно възпаление на черния дроб 211
8.1.5. Коремна воднянка 211
8.1.6. Бронхопневмония 212
8.1.7. Плеврит 212
8.1.8. Пневмоторакс 213
8.1.9. Родилна тетания. Еклампсия 214
8.1.10. Остро заболяване на бъбреците 215
8.1.11. Остра нефроза 216
8.1.12. Възпаление на пикочния мехур 216
8.1.13. Екзема 217
8.1.14. Рахит 219
8.1.15. Авитаминози и хиповитаминози 220

8.2. Незаразни болести по кучето и котката 224
8.2.1. Възпаление на простатната жлеза 224
8.2.2. Възпаление на околоаналните торбички при кучето 224
8.2.3. Възпаление на обвивките на гръбначния мозък 225

 

9. Използуване на лабораторните животни (Т р. Томови Н. И б р и ш и м о в) 226

 

9.1. Лабораторните животни в експеримент 226
9.1.1. Използуване на кучето в експеримент 226
9.1.2. Използуване на котката в експеримент ' 228
9.1.3. Използуване на заека в експеримент 229
9.1.4. Използуване на морското свинче в експеримент 230
9.1.5. Използуване на хамстера в експеримент 232
9.1.6. Използуване на плъха в експеримент 232
9.1.7. Използуване на мишката в експеримент 233
9.1.8. Използуване на жабата в експеримент 234

9.2. Методи за въвеждане в организма на лекарствени средства и биопрепарати . 235

9.3. Измерване на телесната температура 239

9.4. Влагалищна натривка при мишките 240

9.5. Аутопсия на дребните лабораторни животни 242

 

10. Приложение 243

 

Литература 262

 

 

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Земиздат
Етикети
За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Град
София
Година
1982
Страници
268
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
516
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!