Биотехнологични производства (2004)

Продукти
КНИГИ
+
19,95 лв.
  • Издателство: Академично издателство Проф. Марин Дринов
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Стоян Влахов  (автор)

 

Издателство:   Академично издателство Проф. Марин Дринов
Език: български език
Раздел: Биология
Етикети: биотехнология

 

Мека корица, голям формат  |  357 стр.  |  534 гр.

(неизползвана книга с леко захабен външен вид в почти отлично състояние, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

На задната корица:

 

Проф. д.б.н. Стоян Влахов е завършил генетика и селекция в Селскостопан­ската академия в София и микробиоло­гия в Софийския университет „Св. Кли­мент Охридски". От 1968 до 1999 г. е преподавател в Биологическия факул­тет на Университета. Чел е лекции като хоноруван преподавател в Шумен­ския университет „Константин Пре­славски", Техническия университет в Со­фия, Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров" и Русенския университет „Ангел Кънчев". Автор е на 2 монографии, 14 учебника и ръководства за практически занятия на студен­ти, 130 научни статии, публикувани в български и чуждестранни списания, над 130 научнопопулярни статии, свидетелства за изобретения и рациона­лизации. Носител е на най-голямата награда на Софийския университет - медал със синя лента.

 
**
 
Анотация
 

В тази книга се разглеждат теоретичните основи на ферметационните процеси, различните конструкции биореактори, методите за промишлено култивиране на продуцентите на биопродукти, технологичните схеми за извличане на целевия продукт от културалната течност и получаването му в чисто състояние и др. Особено внимание е отделено на производството на тези биопродукти, които имат важно значение за нашата страна и за които у нас е изграден специален клон на промишлеността (протеини, аминокиселини, ензими, антибиотици, органични киселини, инсектициди, хранителни продукти и др.).

 

Книгата е предназначена за студентите от специалност „Екология и опазване на околната среда" от факултета МСС при Русенския университет „Ангел Кънчев", но може да се използва и от студенти от други университети, които слушат лекции по биотехнология. Тя представлява определен интерес и за специалисти, които работят в областта на биотехно-логичните производства и желаят да повишат квалификацията си.

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
ПРЕДГОВОР / 9
 
ВЪВЕДЕНИЕ / 11
 
УВОД / 13
 
СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА / 13
 
 
Част I. ОСНОВИ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА / 17
 
 
Глава 1. ПРИНЦИПНА СХЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОПРОДУКТИ / 17
 
1.1. Общи сведения / 17
1.2. Обща схема за производство на биопродукти / 17
 
 
Глава 2. БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ / 20
 
2.1. Традиционни биоагенти / 20
2.1.1. Дрождите като биологични агенти / 20
2.1.2. Плесените като биологични агенти / 21
2.1.3. Бактериите като биологични агенти / 22
2.1.4. Актиномицетите като биологични агенти / 23
2.1.5. Основни изисквания към промишлените микроорганизми / 23
2.2. Нетрадиционни биоагенти / 24
2.3. Класификация на биопродуктите, синтезирани от промишлени микроорганизми / 26
 
 
Глава 3. СУБСТРАТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИ СРЕДИ / 28
 
 
Глава 4. ФЕРМЕНТАЦИОННИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ / 31
 
4.2. Видове хранителни среди /31
4.2. Изисквания към състава на хранителните среди /31
4.2.1. Източници на въглерод / 32
4.2.2. Източници на азот / 32
4.2.3. Източници на макроелементи / 33
4.3. Принципи за подбор на оптимален състав на хранителна среда / 33
4.4. Транспорт и дозиране на компонентите на хранителни среди / 33
4.5. Приготвяне на течни хранителни среди / 34
 
 
Глава 5. СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ, УРЕДИТЕ И АПАРАТИТЕ / 35
 
5.1. Топлинна стерилизация / 35
5.2. Стерилизация с химични средства (дезинфекция) / 37
5.3. Стерилизация чрез облъчване / 38
5.4. Стерилизация чрез филтриране / 39
5.5. Технически аспекти на стерилизацията на хранителните среди / 39
5.6. Дозиране на течни хранителни среди, пеногасители, разтвори за коригиране на рН и пяна / 41
 
 
Глава 6. ПРЕЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗДУХА / 42
 
6.1. Пречистване и стерилизация на въздуха при повърхностно култивиране / 42
6.2. Пречистване и стерилизация на въздуха при дълбочинно култивиране / 42
6.3. Пречистване и стерилизация на въздуха в производствените помещения / 46
 
 
Глава 7. ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ЩАМОВЕ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ / 46
7.1. Получаване на вегетативен посевен материал / 46
7.2. Изолиране на промишлени микроорганизми и клетки / 48
7.3. Съхраняване на производствените щамове / 50
 
 
Глава 8. ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ / 54
 
8.1. Повърхностен метод за култивиране / 54
8.2. Дълбочинен метод за култивиране / 56
8.3. Периодично и непрекъснато култивиране / 56
 
 
Глава 9. ФЕРМЕНТАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ЕТАПИ. АПАРАТИ ЗА ПОВЪРХНОСТНО И ДЪЛБОЧИННО КУЛТИВИРАНЕ /58
 
9.1. Същност и етапи на ферментацията / 58
9.2. Биореактори (ферментатори) / 59
9.2.1. Класификация на биореакторите / 59
9.2.2. Конструктивни особености на лабораторните биореактори / 59
9.2.3. Производствени биореактори / 63
9.2.4. Биореактори за дълбочинни технологии (аеробна ферментация) / 63
9.2.4.1. Биореактори с механични системи за разбъркване / 63
9.2.4.2. Биореактори с пневматични системи за разбъркване / 68
9.2.5. Принципи за избор на биореактори / 73
9.2.6. Съвременни тенденции в развитието на биореакторите / 75
 
 
Глава 10.ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС / 76
 
10.1. Температура на култивиране / 76
10.2. рН на ферментационната течност / 76
10.3. Аериране и разбъркване на ферментационната среда / 77
10.3.1. Теоретични основи на аерирането (снабдяването с кислород) / 77
10.3.2. Теоретични основи на разбъркването на културалната течност / 82
10.3.3. Някои аспекти на аерирането и разбъркването па културалната (ферментационната) течност / 84
10.3.4. Нарушаване на биотехнологичиите процеси при коитамициране па промишлената култура / 86
 
 
Глава 11. КИНЕТИКА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ / 88
 
11.1. Закономерности при прекъснато култивиране / 88
11.2. Закономерности при непрекъснато култивиране / 92
11.3. Закономерности при синтезата на биопродукти / 94
 
 
Глава 12.РАЗДЕЛЯНЕ НА БИОМАСАТА И КУЛТУРАЛНАТА ТЕЧНОСТ / 96
 
12.1. Получаваме на микробни концентрати / 96
12.2. Отделяне на биомасата и неразтворимите материали от течната фаза / 98
12.3. Дезинтеграция на биомасата / 105
 
 
Глава 13.ИЗОЛИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЦЕЛЕВИЯ ПРОДУКТ/106
 
13.1. Изолиране чрез екстракция / 106
13.2. Изолиране чрез утаяване / 109
13.3. Изолиране чрез йонообменни методи / 110
13.4. Други методи за разделяне /112
13.5. Кристализация и сушене /114
 
 
Глава 14.КОНТРОЛ НА БИОТЕХНОЛОГИЧИИТЕ ПРОИЗВОДСТВА / 117
 
14.1. Технологичен контрол /117
14.2. Биологичен контрол / 118
14.3. Микробиологичен контрол / 119
14.4. Фармакологичен контрол / 120
14.5. Критерии за оценка на биотехнологичиите процеси / 122
 
 
Глава 15.ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ / 126
 
15.1. Естествена и индуцирана изменчивост. Мутации и мутагепи / 126
15.2. Други методи за повишаване активността на промишлените щамове / 129
 
 
ЧАСТ II. ПРОИЗВОДСТВО НА НЯКОИ ПО-ВАЖНИ БИОПРОДУКТИ / 131
 
 
Глава 16. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛТЪК ОТ ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /131
 
16.1. Белтъчният проблем и микроорганизмите / 131
16.2. Синтеза на дрождев белтък /131
16.2.1. Производство на фуражни дрожди /132
16.2.2. Производство на хлебни дрожди (хлебна мая) / 140
16.3. ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБЕН МИЦЕЛ / 144
16.4. Синтез на белтък от бактерии / 147
16.5. Производство на микроводорасли (алги) / 148
16.5.1. Общи сведения / 148
16.5.2. Продуценти па белтък / 148
16.5.3. Технологични схеми / 149
16.5.4. Приложение на микроводораслите / 150
16.6. Хранителна ценност и перспективи на микробния белтък / 152
 
 
Глава 17.БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА АМИНОКИСЕЛИНИ / 152
 
17.1. Общи сведения / 152
17.2. Методи за производство на аминокиселини и биосинтеза / 153
17.3. Критерии за оценка на биотехнологичните производства па аминокиселините / 154
17.4. Биотехпологичпо производство на Е-глутаминова киселина / 155
17.5. Биотехпологичпо производство на Ь-лизин / 158
 
 
Глава 18. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЗИМИ / 162
 
18.1. Общи сведения / 162
18.2. Източници на суровини за получаване на ензими / 163
18.3. Производствени процеси / 164
18.3.1. Получаване на ензимни препарати от твърдофазови култури / 164
18.3.2. Получаване на ензими от дълбочинни култури / 165
18.4. Приложение на ензимите / 172
 
 
Глава 19.ИМОБИЛИЗИРАНИ ЕНЗИМИ / 175
 
19.1. Общи сведения / 175
19.2. Носители/176
19.3. Свързващи агенти / 177
19.4. Методи за имобилизиране на ензими / 177
19.5. Свойства на имобилизираните ензими / 183
19.6. Ензимни реактори и биотехнологии с имобилизирани ензими / 184
 
Глава 20.ИМОБИЛИЗИРАНИ КЛЕТКИ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ / 189
 
20.1. Общи сведения / 189
20.2. Методи за имобилизиране на микробни клетки / 189
20.3. Биотехнологии с имобилизирани клетки /191
 
 
Глава 21. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИБИОТИЦИ И ПРОБИОТИЦИ / 196
 
21.1. Определение на понятието „антибиотик" /196
21.2. Микроорганизми-продуценти на антибиотици / 197
21.3. Механизъм на действие па антибиотиците / 197
21.4. Химична модификация на природните антиботици / 199
21.5. Класификация на антибиотиците / 199
21.6. Основни технологични етапи при производството на антибиотици / 204
21.7. Приложение на антибиотиците / 209
21.8. Пробиотици / 211
 
 
Глава 22. БИОТЕХНОЛОГИЧНО   ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ / 214
 
22.1. Общи сведения и приложение /214
22.2. Биосинтеза и методи за получаване /214
22.3. Биотехнологично производство на лимонена киселина / 215
22.4. Особености при биотехнологичното производство на итаконова киселина /221
22.5. Особености при биотехнологичното производство на млечна киселина / 222
22.6. Особености мри биотехнологичното производство на глюконова киселина / 224
 
 
Глава 23.БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЗАХАРИДИ И ЗАХАРИ / 225
 
23.1. Производство на хомополизахариди / 226
23.1.1. Общ механизъм на биосинтезата / 226
23.1.2. Декстран / 226
23.1.3. Леван (фруктозан) / 232
23.1.4. Глюкани / 233
23.1.5. Бактерийна целулоза / 233
23.2. Производство па хетерополизахариди / 233
23.2.1. Ксантан (ксантаиова смола) / 233
23.2.2. Фосфомапан / 235
23.2.3. Склероглюкап / 235
23.2.4. Пулулан / 235
23.2.5. Курдлан / 236
23.3. Биотехнологично производство на захари / 236
 
 
Глава 24. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ / 237
 
24.1. Производство на етилов алкохол / 237
24.2. Производство на глицерин / 241
24.3. Ацетон-бутилова ферментация / 243
 
 
Глава 25. ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКАЛОИДИ / 247
 
 
Глава 26. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВАКСИНИ И ИНСУЛИН / 252
 
26.1. Биотехпологичпо производство на ваксини / 252
26.1.1. Традиционни (класически) ваксини / 252
26.1.2. Съвременни ваксини / 258
26.1.3. Основни изисквания към ваксините / 259 26.2. Получаване на инсулин / 259
 
 
Глава 27. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ / 262
 
27.1. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ / 262
27.1.1. Общи сведения за млечните продукти / 262
27.1.2. Производство на българско кисело мляко / 263
27.1.3. Производство на сирене / 264
27.2. БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ / 268
27.2.1. Производство на малотрайни варено-пушени колбаси / 268
27.2.2. Производство на кренвирши / 270
27.2.3. Производство на трайни варено-пушени колбаси / 271
27.2.4. Производство на сурово-сушени и сурово-пушени колбаси / 273
27.2.5. Производство и приложение на закваски (стартерни култури) / 274
27.3. Хигиенни аспекти при производството на месни продукти / 278
27.3.1. Въведение / 278
27.3.2. Особено опасни инфекции / 278
27.3.3. Контрол на водата и вредителите / 279
27.3.4. Контрол на хигиената на работещите и почистването на оборудването / 280
27.3.5. Контрол на стерилизацията и дезинфекцията / 280
27.3.6. Медицински контрол на работниците и специалистите / 281
 
 
Глава 28.БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И БАКТЕРИЙНИ ТОРОВЕ / 281
 
28.1. Микробна биосинтеза на инсектициди / 281
28.1.1. Бактерийни инсектициди / 283
28.1.2. Вирусни инсектици / 287
28.1.3. Гъбни инсектициди / 289
28.2. Бактерийни торове / 290
28.2.1. Нитрагин / 290
28.2.2. Азотобактерин / 293
28.2.3. Фосфоробактерин / 295
28.2.4. Бактериен тор АМБ / 296
 
 
Глава 29. РАСТИТЕЛНИ   БИОТЕХНОЛОГИИ / 297
 
29.1. Въведение / 297
29.2. Тъканни и клетъчни култури от растения / 298
29.2.1. Определение и историческо развитие на метода на тъканните култури / 298
29.3. Суспендирани култури (дълбочинно култивиране на растителни клетки в течни хранителни среди) / 302
29.3.1. Получаване на суспендирани култури / 302
29.3.2. Производство на полезни съединения посредством растителни суспендирани култури / 303
29.4. Получаване на хаплоидни растения / 304
29.5. Протопласти / 306
29.5.1. Изолиране на протопласти / 306
29.5.2. Култивиране на протопласти / 307
29.5.2.1. Методи за култивиране на протопласти / 307
29.5.2.2. Условия за култивниране на протопласти / 308
29.5.2.3. Регенерация на клетки, клетъчни култури и растения от протопласти / 309
29.5.3. Сливане на протопласти / 310
29.5.3.1. Индукция на протопластното сливане / 311
29.5.3.2. Механизъм на протопластното сливане /311
29.5.4. Соматична хибридизация (клетъчно сливане) /311
29.5.5. Пренос на клетъчни органели / 313
 
 
Глава 30. МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗЛУГВАНЕ НА МЕТАЛИ / 314
 
30.1. Историческа справка / 314
30.2. Същност на микробиологичното излугване / 315
30.3. Излугващи микроорганизми / 315
30.4. Промишлено приложение на микробиологичното излугване / 318
30.4.1. Излугване на медни отвали / 318
30.4.2. Излугване на уран / 319
30.5. Биогеотехнологии за извличане на метали / 320
30.5.1. Инженерни проблеми / 320
30.5.2. Недостатъци на биогеотехнологиите / 322
30.5.3. Икономическа ефективност на микробиологичното излугване и перспективи за неговото приложение / 322
30.6.   Трансформация, натрупване и имобилизация на метали от микроорганизми / 323
30.6.1. Преминаване в летлива форма / 323
30.6.2. Извънклетъчно утаяване / 324
30.6.3. Извънклетъчно комплексообразуване / 325
30.6.4. Вътреклетъчно и извънклетъчно натрупване на метали от микроорганизми / 327
 
 
Глава 31. БИОЕНЕРГЕТИКА /327
 
31.1. Въведение / 327
31.2. Източници на биомаса / 328
31.3. Използване на слънчевата енергия / 329
31.4. Производство на въглеводороди / 329
31.5. Фототрофни водородобразуващи микроорганизми / 330
31.5.1. Биофотолиза / 331
31.5.2. Биокаталитични моделни системи / 331
31.5.3. Системи на основата на хлоропласти, нискомолекулен преносител на електорни (медиатор) и бактерийна хидрогеназа / 332
31.5.4. Системи на основата на микробни клетки / 333
31.5.5. Практически аспекти за използване на водородобразуващите микроорганизми и биофотолизата / 333
31.6. Превръщане на слънчевата енергия в електрохимична / 335
31.7. Биотопливни елементи и други биоелектрохимични устройства / 336
 
 
РЕЗЮМЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК / 339
 
ЛИТЕРАТУРА / 340
 
КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК / 343

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Стоян Влахов
Издателство
Академично издателство Проф. Марин Дринов
Етикети
биотехнология
Град
София
Година
2004
Страници
357
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга с леко захабен външен вид в почти отлично състояние
Националност
българска
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
240
Дебелина (мм)
16
Тегло (гр.)
534
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!