Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Болести на лигавицата на устата

  • Издателство: Медицина и физкултура

Болести на лигавицата на устата

  • Издателство: Медицина и физкултура
Автор:   Петър Попхристов
Издателство:   Медицина и физкултура
Език:   Български
Раздел:   Медицина - учебници и ръководства
Година:   1958
Страници:   391
Корица:   Твърда
Размери (мм):   175 х 245 х 28
Тегло (грама):   868

 

Забележка: неизползвана книга - отлично книжно тяло, леко захабен външен вид

Етикети:  антикварни книги   |   За студенти по медицина   |   За студенти по стоматология   |   дерматология и венерология

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Педговор към второто издание 3
Предговор към първото издание '.   .   '. 3
 
ОБЩА ЧАСТ
 
Анатомични данни за лигавицата на устата 9
 
Хистологично устройство на лигавицата на устата 11
Жлезисти образувания в лигавицата на устата 15
Лимфни съдове и лимфни възли на лигавицата на устата 15
Кръвоносни съдове на лигавицата на устата 16
Нерви и нервни окончания на лигавицата на устата 16
 
Устна среда (физиологично   съдържимо на устата) 17
 
Физиологични данни за устата 21
 
Обща патология на заболяванията на лигавицата на устата 29
 
Обща етиология и патогенеза 29
Промени в реактивността (алергия, анафилаксия, идиосинкразия, имунитет и пр.) 34
Биотропизъм 40
Основни патологични процеси 40
 
Обща симптоматология на заболяванията на лигавицата на устата.     ... 46
 
Субективни симптоми  46
Обективни симптоми 47
 
Методи за изследване при заболяванията на лигавицата на усгата 54
 
Класификация з 62
 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
 
Свойствени на устата заболявания 67
 
Стоматити и гингивити 67
Aphthae—stomatitis aphthosa—aphthosis epizoótica—aphthosis 87
Болести на устните 94
Болести на езика 112
 
Специални сидроми 127
 
Дерматостоматити 136
 
Dermatostomatitis arteficialis 136
Dermatostomatitis infectiosa 152
Туберкулозни поражения в устата 158
Лепра 174
Вирусни дерматостоматити 177
Микотични заболявания 188
Спирохетни и протозойни дерматостоматити 211
Dermatitis et eczema 219
Urticaria—oedema Quincke  221
Erythema exsudativum multiforme  225
Dermatitis herpetiformis s. morbus Diihring 229
Pemphigus 231
Epidermolysis bullosa hereditaria 235
Булозни фотодерматози 236
Папулозни и папуло-сквамозни дерматостоматити . 237
Erythematodes 246
Дерматостоматити вследствие смущение в кератинизацията 249
Смущения в пигментацията 251
Колагенози 257
Атрофии и дистрофии 263
Прояви в устата на някои невуси и невусни болести 266
Рак на устните и лигавицата на устата 279
Преканцерозни състояния на кожата и лигавицата на устата     .... 294
Псевдокарциноми   303
 
Прояви на венерическите болести в устата 304
 
Syphilis 304
Ulcus molle  336
Gonococcia  337
Granuloma venereum 337
Lymphogranulomatosis inguinalis 337
 
Прояви по лигавицата на устата при общи заболявания 338
 
Кръвоизливи в кожата и лигавицата на устата -338
Левкемии 342
Анемии 344
Витамините и авитаминозите в дерматостоматологията 345
Дерматостоматити при ендокринни смущения 360
Дерматостоматити при болести на обмяната на веществата 366
Отражения на първичните заболявания на устата върху други органи и системи 375
 
Литературни   източници 381
Азбучен предметен указател     382
 

*

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

Добрият прием, който намери първото издание на тази книга, и бързото й изчерпване налагаха отдавна нейното преиздаване. То стана необходимо и поради натрупването в последните години на нови данни върху нозологията, клиниката и терапията на болестите на устата.

Практиката показа, че това ръководство се използува еднакво от студенти, стоматолози, дерматолози и други специалисти, както и от общо практикуващите лекари. Това обстоятелство наложи да направя някои промени в подреждането на материала, които да улеснят използу­ването на книгата. Със същата цел отделих повече място за разглеждането на някои най-необходими параклинични методи за изследване и на ня­кои нови синдроми. Застъпих по-широко диференциалната диагноза и терапията.

Въпреки частичното или пълното преработване и допълване на много глави счетох за уместно обаче да се запази общият първоначален вид на кни­гата като единствено сравнително пълно ръководство у нас по болестите на лигавицата на устата. Естествено тази книга носи отпечатъка на спе­циалността на автора, като са разгледани с повече подробности кожните и венерическите заболявания в устата, но аз не считам, че това намалява нейната полза за всеки лекар.

Благодаря на всички мои сътрудници от НИКВИ и на всички ко­леги, които ме подпомогнаха в подобряването на това издание.

Авторът

*

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

Настоящото ръководство беше замислено като Учебник по кожни и венерически заболявания за студентите стоматолози. Следните съ­ображения наложиха промени в първоначалния план и създаването на една книга върху Болестите на лигавицата на устата.

След дискусията по състоянието на зъболекарската наука и образо­вание у нас и преминаването на зъболекарския отдел при Медицинския факултет в Стоматологичен факултет преустрояването на зъболекар­ското образование в стоматологично се развива бързо по правилен път.

Днес е ясно, че не е възможно да се изучават и разбират правилно физиологията, патологията и терапията на зъбите без връзката на тези процеси с цялата уста, т. е. няма одонтология без стоматология. Още по­ малко е възможно да се изучава устата, ако не се познава целият орга­низъм. Поради това естественото прогресивно развитие на съвременната стоматология неминуемо ще доведе до превръщането й в профил или специалност на медицинското образование.

Програмата на Стоматологичния факултет за първите 1ри години е почти уеднаквена с тази на Медицинския факултет, а преподаванията по медицинските клинични дисциплини непрекъснато се разширяват и профилно задълбочават.

Подобно развитие определя най-ясно и мястото на преподаването по патология на меките тъкани на устата, което при изтъкнатото разби­ране за предмета на стоматологията трябва да бъде осигурено чрез съ­гласуване от няколко катедри. При сегашния етап на стоматологично­то обучение у нас главната тежест на това преподаване освен на тера­певтичната стоматология се пада на Катедрата по кожни и венерически болести.

Многобройни факти създават неделими връзки между дерматоло­гията и стоматологията и определят размера и съдържанието на препо­даването  по дерматовенерология   в  стоматологичното образование.

Лигавицата на устата е изложена на същите дразнители от външна­та среда, както и кожата, и притежава почти същия афинитет към тези болестотворни дразнители.

Анатомичното устройство и физиологичните възможности на лигавицата на устата са много близки до тези на кожата. Поради това патологичните реакции на лигавицата на устата и на кожата спрямо вредните фактори на средата, а също така и видимите морфологични прояви на тези реакции са много сходни.

По-голямата част от заболяванията на кожата могат да засегнат и лигавицата на устата.

Освен това съществуват редица заболявания и синдроми, които за­сягат изключително или преимуществено полулигавицата и лигавицата на устата, външните полови органи, перианалната област, а по-рядко — конюнктивата и носната лигавица. При голяма част от тези заболявания може също така да бъде засегната и кожата. Особено често се съчетават болестни прояви по лигавицата на устата с такива по половите органи, а заболяванията на половите органи са пряк обект на дерматовенеро-логията.

Необходимо е да се напомни особено фактът, че болестта сифилис в значителни и най-важни периоди от своето развитие се проявява главно с явления от страна на кожата и лигавицата на устата.

В днешно време особено значение добиват нервнорефлекторните връзки между устата и зъбите, от една страна, и кожата, от друга страна. Няма съмнение, че редица кожни заболявания се развиват по нервнореф-лекторен път вследствие първични огнища на дразнения в устата и зъбите.

Най-после не може да се отмине и фактът, че при редица общи бо­лестни състояния — авитаминози, интоксикации, хеморагични диатези, болести на обмяната и пр., проявите от страна на кожата в повечето случаи се комбинират със сходни прояви и от страна на лигавицата на устата.

При така набелязаните най-важни връзки между кожата и устата в един стоматологичен курс по кожни и венерически болести трябва да бъдат разгледани преди всичко проявите на кожните заболявания и на сифилиса в устата. Специално внимание трябва да бъде отделено на ту­беркулозата, рака, проказата и болестите, предизвикани от гъбички.

Наред с това обаче подобен курс би страдал от много непълноти и би бил труден за усвояване, ако не се предхожда от една обща пропе-девтична част и не включи в себе си също общото учение за стомати­тите. Необходимо е също така да бъдат разгледани профилно, макар и накратко, редица други състояния, при които наред с общите болестни причини и явления се развиват видими симптоми от страна на кожата и лигавицата на устата.

Преподаването на тази материя за студентите зъболекари и стомато­лози в продължение на няколко години ни е убедило в необходимостта от подобно разбиране на програмата за това преподаване.

Това наше разбиране за задачите и предмета на преподаването по кожни и венерически заболявания в Стоматологичния факултет опре­дели в значителна степен съдържанието и насочеността на това ръко­водство. То трябва да подпомогне студентите по стоматология, лекарите и зъболекарите в запознаването им не само с кожните и венерическите болести в устата, а и с болестите на лигавицата на устата въобще.

София, август 1953 г.

Проф. д-р П. Попхристов

*

Материалът е онагледен със 136 черно-бели и цветни фигури в приложение в края на книгата.

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
антикварни книги, За студенти по стоматология, За студенти по медицина, дерматология и венерология
Език
Български
Автор (А-Я)
Петър Попхристов
Издателство (А-Я)
Медицина и физкултура
Етикет
антикварни книги, За студенти по медицина, За студенти по стоматология, дерматология и венерология
Град
София
Година
1958
Страници
391
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга с отлично книжно тяло и леко захабен външен вид
Националност
българска
Антикварна книга
Да
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
твърда
Формат
голям
Размери (мм)
175 х 245 х 28
Тегло (грама)
868
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!