Числени методи. Част 1

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

В. Попов  |  Б. Сендов  (автори)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Математика
Етикети:

числени методи

висша математика 

приложна математика

За студенти по математика

 

Твърда корица, среден формат  |  308 стр.  |  358 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР

 

Широкото използуване на числените методи и засиленият ин­терес към тях през последните години са предизвикани от изклю­чителното увеличаване на изчислителските възможности, които дават съвременните сметачни машини с програмно управление. До голяма степен новите мощни изчислителни средства влияят върху характера на новосъздаващите се числени методи.

 

Изчислителната математика, в която се изучават различни чи­слени методи и средства за изчисление, може да се счита като един от най-старите клонове на математическата наука. В най-дълбока древност математиката се е свеждала до голяма степен само до изчисления и съставяне на таблици. Така например основ­ната дейност на учените в древния Вавилон е била съставянето на таблици.

 

Древните египтяни са били също дейни изчислители. С такава дейност са се занимавали и древните гърци. Архимед (287 — 212 пр. н. е.) преди повече от 2000 години установи, че числото Пи се намира между 3 10/71 и З 1/7.

 

Велико откритие в изчислителната математика е създаването на позиционните бройни системи и по-специално на десетичната бройна система, възникнала в Индия. Голямата простота на пра­вилата за извършване на аритметичните действия с числа, запи­сани в позиционна система, е дала силен тласък на развитието на изчислителните средства и изчислителната математика въобще.

 

В XIX в. започват да се създават по-сериозни механични из­числителни средства и се ражда идеята за тяхното автоматизиране. Но едва през 40-те години на нашия век започна техническото реализиране на сметачни машини с програмно управление. Сгеа развитието на изчислителната техника върви с бързи крачки на­пред, като централно място заема електронната изчислителна тех­ника. Възможностите, които дават съвременните сметачни машини, изискват създаването на нови и усъвършенствуването на старите числени методи, за да може да се използува тази мощна изчи­слителна техника в решаването на сложни задачи, свързани с приложението на математиката в практиката и в другите науки.

 

За да изтъкнем каква е ролята на изчислителната математика при приложението на математиката изобщо, ще разгледаме един конкретен пример.

 

Да си поставим за задача да определим разстоянието, на ко­ ето ще падне едно тяло, хвърлено под ъгъл алфа спрямо хоризонта и с начална скорост V0. Нека при това е дадено, че алфа = 35°14' V0=10 m/s.

 

Тази добре известна задача може да се реши, като се изпол­зува описанието на това явление с помощта на обикновени ди­ференциални уравнения в идеалния случай. Без труд се получава, че разстоянието, на което ще падне тялото, е d= 10 2/9.81 sin70°28' прибл. = 9,61 m, от мястото на хвърляне.

 

Ако направим обаче един експеримент — да хвърлим едно тяло под същия ъгъл ос и със същата начална скорост г>0, много е вероятно тялото да не падне на пресметнатото разстояние. При­чините за това са на първо място в използувания математически модел, който не описва точно разглежданото природно явление, В математическия модел не е отразен даже този важен фактор— наличието на въздух и създаденото от него съпротивление. Това съпротивление от своя страна зависи съществено от формата и размерите на тялото, които също не са отразени в математичес­кия модел.

 

Както в разглеждания пример, така и при решаването на как­вато и да е практическа задача с математически средства, в съ­щност се, решава не интересуващата ни практическа задача, а една математическа задача, която по някакъв начин се съпоставя на първоначалната задача. Понякога се казва, че се построява мате­матически модел на разглежданото явление, така че при известно съответствие между явлението и елементите на математическия модел, след решаването на математическата задача да се пред­видят някои страни на явлението. Отклоненията, на намерените решения от експерименталните данни в математическия модел могат да служат като мярка за съвършенството на модела. Ос­новна грешка на някои изследователи, които си служат с мате­матика, е смесването на математическия модел със «съответното описвано явление.

 

Важно е да подчертаем, че така нареченото приложение на математиката в практиката е свързано със създаването и изпол­зуването на математически модели на различни природни и об­ществени явления. Проверката на качеството на тези модели — доколко добре описват те съответните явленця — не е задача на изчислителната математика. С тази задача се занимават съот­ветните природни и обществени науки, чийто предмет е изучава­нето на посочените явления.

 

И така една от причините за отклонение на решението, полу­чено в математическия модел, от това, което ще се случи реално в природата или обществото, е несъвършенството на математи­ческия модел.

 

Втори източник на грешки е измерването на величините, ха­рактеризиращи явлението. В разгледания от нас пример това са ъгълът а, началната скорост т>0 и земното ускорение Измерва­нето на тези величини може да стане с определена точност. Ме­тодите за повишаване на точността при измерване не са задача на изчислителната математика, но изчислителят трябва да знае с как^а точност са дадени величините, участвуващи в математичес­кия модел.

 

Основна задача на изчислителната математика е създаването на методи за решаване на различни задачи при математическото моделиране чрез извършване на краен брой аритметични дейст­вия, т. е. създаването на числени методи. Изискването броят на аритметичните действия да бъде краен е съществено и то води в много случаи само до намиране на едно приближено решение на математическата задача. Изучаването на отклонението на при­ближеното решение от точното решение е друга основна задача на -изчислителната математика.

 

Предлаганият учебник по числени методи (първа част) е пред­назначен за студентите по математика, но може да служи и на студенти от други специалности, както и за самообучение. В него не са включени упражнения и задачи, тъй като се подготвя от­делен сборник от задачи по числени методи.

 

При избора и подреждането на материала авторите са се съ­образявали с учебната програма и открояващите се тенденции в световната литература, но не са пренебрегнали напълно личния си вкус и интереси.

 

В редица учебници по числени методи е прието да се дават оценки за практическите качества на, отделните числени методи. В- този учебник такива оценки не се дават навсякъде и там, къ­дето са дадени, не са достатъчно категорични, тъй като авторите не могат да се опрат на достатъчно масов личен изчислителски опит за всеки отделен случай.

 

Приятно ни е да благодарим тук на нашите по-млади колеги Андрей Андреев и Жени Коларова за помощта при подготовката на ръкописа.

  1. 9. 1974 г.

От авторите, София

 

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 5
 
 
Глава 1. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ЧИСЛА
 
1.1. Грешки от закръгляне У
1.2. Абсолютна и относителна грешка 10
Бележки и литература към I глава 14
 
 
Глава 2. ПРИБЛИЖЕНИЕ НА ФУНКЦИИ
 
2.0. Въведение 15
2.1. Интерполиране 19
2.1.0. Обща интерполационна задача 19
2.1.1. Интерполационна формула на Лагранж 23
2.1.2. Оценка на   грешката при   интерполационната формула на Лагранж   25
2.1.З. Разделени разлики 30
2.1.4. Интерполационна формула на Нютон с разделени разлики . 33
2.1.5. Крайни разлики  34
2.1.6. Интерполационни формули с крайни разлики   37
2.1.7. Интерполиране с тригонометрични полиноми 44
2.1.8. Интерполиране със сплайн-функции 46
2.1.9. Интерполационна задача на Ермит 52
2.1.10. Интерполационна Задача на Абел — Гончаров    56
2.1.11. Интерполационна задача на Ермит — Биркхоф 60
2.1.12. Интерполация на Паде 62
2.1.13. Интерполиране на функции на две променливи 65
2.1.14. Обратно интерполиране 70
2.1.15. Сходимост на интерполационните процеси 70
2.2. Равномерно приближение 80
2.2.1. Равномерно разстояние 80
2.2.2 Най-добро приближение в линейно нормирано пространство 81
2.2.3. Характеризация на обобщения  полином на най-добро равномерно приближение 85
2.2.4 Единственост на полинома на най-добро приближение ... 87
2.2.5. Равномерно приближение на функции с алгебрични полиноми . 90
2.2 6. Равномерно рриближение с линейни положителни оператори . 93
2 2.7. Теорема на Вайерщрас 98
2.2.8. Приближено намиране на полинома на най-добро приближение 101
2.3. Средноквадратични приближения 105
2.3.1. Постановка на задачата 105
2.3.2. Приближаване на функции   по метода на най-малките квадрати 108
2.3.3. Приближения в хилбертово пространство 111
2-3.4. Средноквадратични   приближения с алгебрични полиноми. Ортогонални полиноми 114
2.3.5. Икономизиране на степенни редове 120
2.3.6. Изглаждане на емпирични данни. Усредняване 122
2.3.7. Средноквадратични    приближения  с тригонометрични полиноми 123
2.4. Апроксимиране на функции относно Хаусдорфово разстояние . . 128
Бележки и литература към II глава 134
 
 
Глава 3. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛИ
 
З.1. Числено диференциране 136
3.2. Числено интегриране    141
3.2Л. Постановка на задачата за числено интегриране 141
3 2.2. Квадратурни формули на Нютон — Коутс 143
3.2.3. Квадратурни формули на Обрешков— Чакалов 153
3.2.4. Квадратурни формули на Гаус 156
3 2.5. Квадратурни формули от Гаусов тип с ограничения. Квадратурни формули на Лобато 162
3.2.6. Квадратурни формули на Чебишов 164
3.2.7. Сумиране. Сумационна формула на Ойлер — Маклорен . . 167
3.2.8 Принцип на Рунге. Квадратурни формули на Ромберг . . . 173
3.2.9. Сходимост на квадратурните процеси    176
Бележки и литература към III глава 181
 
 
Глава 4. ПРИБЛИЖЕНО РЕШАВАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ
 
4.1.0. Постановка на задачата   . 182
4.1.1. Граници за реалните корени на алгебрично уравнение   . . 183
4.1.2. Брой на корените на алгебрично уравнение в даден интерзал . 185
4.1.3. Теорема за неподвижната точка 191
4.1.4. Метод на хордите 195
4.1.5. Метод на секущите 198
4.1.6. Метод на Нютон С 201
4.1.7. Комбиниран метод    . 205
4.1 8. Метод на Дочев  206
4.1.9. Интерполационни методи за решаване на нелинейни уравнения. Метод на параболите 208
4.1.10. Методи за решаване на нелинейни уравнения, използуващи обратна интерполация 211
4.1.11. Метод на Чебишов  213
4.1.12. Ускоряване на итерационните процеси. Метод на Ейткин — Стефансън 215
4.1.13. Изчислителска ефективност на итерационните процеси . . 217
4.1.14. Метод на Лобачевски — Грефе за  решаване на алгебрични уравнения 219
4.1.15. Решаване на системи нелинейни уравнения ....... 224
4.1. 16. Градиентни методи за решаване на нелинейни системи . 227
Бележки и литература към IV глава 230
 
 
Глава 5. ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ НА ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА
 
5.1. Решаване не системи линейни уравнения 231
5.1.0. Въведение 231
5.1.1. Метод на Гаус 233
5.1.2. Метод на Жордан ... 239
5.1.3. Метод на оптималното изключване 241
5.1.4. Метод на квадратния корен   . . . 243
5.1.5. Метод на ортогонализацията 245
5.1.6. Блочни методи. Метод на ограждането 249
5.1.7. Норми на вектори и матрици 251
5.1.8. Итерационни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения. Метод на простата итерация 260
5.1.9. Метод на Ричард сън 263
5.1.10. Метод на Зайдел 266
5.1.11. Релаксационни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения - 269
5:1.12. Градиентни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения. Метод на найнбързото спускане ..270
5.1.13. Обусловеност на система линейни алгебрични уравнения . 277
5.2. Намиране на собствени вектори и собствени стойности на матрица . 279
5.2.1. Постановка на задачата   . 279
5.2.2. Метод на Крилов 280
5.2.3. Метод на Ланцош 284
5.2.4. Метод на Данилевски 289
5.2.5 Итерационни   методи за намиране на собствени стойности и собствени вектори на матрицата. Метод на Якоби   294
5.2.6. Степенен метод за намиране  на  най-голямата собствена стойност . 299
Бележки и литература към V глава 301
 
Предметен указател 302
Именен указател 304
 
***
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 5
 
Глава 6. ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
6.0. Постановка на задачата 7
6.1. Мрежови методи за задачата на Коши    8
6.1.1. Метод на Ойлер. Подобрен метод на Ойлер 8
6.1.2. Методи на Адамс Н
6.1.3. Метод на Адамс за уравнения от втори ред 17
6.1.4. Диференчни методи 20
6.1.5. Диференчни уравнения 21
6.1.6. Изследване на диференчните методи за решаване на обикновени диференциални уравнения 26
6.1.7. Методи Рунге — Кута 32
6.1.8. Оценка на грешката при едностъпковите методи 37
6.2. Аналитични методи за решаване на задачата на Коши 40
6.2.1. Елементарни методи 40
6.2.2. Метод на малкия параметър (метод на Поанкаре) 42
6.2.3. Понятие за метод на Чаплигин 47
6.3. Числено решаване на граничната задача за обикновени диференциални уравнения от втори ред 50
6.3.1. Постановка на задачата 50
6.3.2. Мрежови методи за решаване на граничната задача за обикновени диференциални уравнения от втори ред 52
6.3.3. Метод на баланса 59
6.3.4. Приложение на сплайн-функциите за решаване на гранични задачи   . . 51
6.3.5. Метод на прогонването 63
6.3.6. Мрежови методи за нелинейни гранични задачи 65
6.3.7. Задача за намиране на собствени стойности на линеен диференциален оператор от втори ред 66
Бележки и литература към глава 6  . . , 68
 
 
Глава 7, ВАРИАЦИОННИ МЕТОДИ  ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ
 
7.0. Постановка на задачата 69
7.1. Метод на Рин 69
7.1.1. Метод на Рин за граничната задача за обикновени диференциални уравнения от втори ред 74
7.1.2. Метод на Рин за елиптични частни диференциални уравнения 79
7.2. Метод на Гальоркцн — Бубнов 83
7.2.1. Метод на Гальоркин — Бубнов — абстрактна формулировка . 83
7.2.2. Метод на крайните елементи 85
7.3. Метод на най-малките квадрати 89
7.4. Вариационно-диференчни методи 91
Бележки и литература към глава 7 95
 
 
Глава 8.   ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕОРИЯТА НА ДИФЕРЕНЧНИТЕ СХЕМИ
 
8.0. Въведение : . . . 96
8.1. Математически апарат на теорията на диференчните схеми ... 97
8.1.1. Пространства от мрежови функции 97
8.1.2. Формули за  интегриране по части, формули на Грин и др. 100
8.1.3. Теореми за влагане 104
8.1.4. Собствени стойности и собствени функции на диференчни оператори 106
8.2. Начини за получаване на диференчни схеми .......... 109
8.2.0. Въведение 109
8.2.1. Метод на заменяне на производните с крайни разлики . .110
8.2.2. Построяване на консервативни схеми Ш
8.2.3. Вариационно-диференчни методи 111
8.2.4. Интерполационни методи 112
8.3. Елементи на теорията на устойчивостта , 112
8.3.1. Дефиниция на коректност, устойчивост и апроксимация  . . 112
8.3.2. Връзка между устойчивост, апроксимация и сходимост  . . 116
8.3.3. Метод на  енергетичните неравенства за получаване на априорни оценки '. . 119
8.3.4. Еволюционни уравнения. Условия за устойчивост 123
Бележки и литература към глава 8   128
 
 
Глава 9. МРЕЖОВИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЧАСТНИ ДИФЕРЕН-ЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
 
9.0. Класификация на задачите 129
9.0.1. Апроксимиране на частни производни  132
9.1. Мрежови методи за елиптични частни диференциални уравнения 137
9.1.1. Построяване и разрешимост на диференчните схеми . 137
9.1.2. Решаване на диференчната схема. Процес на Либман . . . 142
9.1.3. Сходимост и оценка на грешката за мрежовите методи за елиптични частни диференциални уравнения 144
9.1.4. Метод на енергетичните неравенства за получаване на априорни оценки за елиптични уравнения 150
9.1.5. Приложение на принципа на Рунге 154
9.2. Метод  на мрежите за хиперболични частни диференциални уравнения от втори ред 154
9.2.1. Решаване на задачата на Коши . 154
9.2.2. Избор на мрежата. Сходимост 157
9.2.3. Решаване на смесената задача за хиперболични частни диференциални уравнения по метода на мрежите   161
9.2.4. Метод на характеристиките (метод на Масо) за решаване на квазилинейни хиперболични уравнения  ...  164
9.3. Метод на мрежите за числено решаване на параболични частни диференциални уравнения 169
9.3.1. Построяване на различни диференчни схеми ....... 169
9.3.2. Изследване устойчивостта на диференчните схеми за параболични уравнения по метода на разделяне на променливите 174
9.3.3. Изследване устойчивостта на параболични схеми по метода на енергетичните неравенства 178
9.3.4. Метод на прогонването за чисто неявната схема за уравнението на топлопроводността 183
9.4. Метод на правите 186
Бележки и литература към глава 9   188
 
 
Глава 10. ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ АЛГЕБРИЧНИ УРАВНЕНИЯ
 
10.0. Въведение 190
10.1. Общи методи 190
10.1.1. Метод на простата итерация 191
10.1.2. Метод на Ричардсън 191
10.1.3. Метод на Зайдел. Горна релаксация 191
10.1.4. Градиентни методи 193
10.2. Специализирани методи 193
10.2.1. Едномерна прогонка. Икономични методи . 193
10.2.2. Метод на стабилизацията   194
10.2.3. Метод на разцепване 196
Бележки и литература към глава 10 199
 
 
Глава 11. ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЦУРАВНЕНИЯ
 
11.0. Постановка на задачата 200
11.1. Заменяне на интеграла с квадратурна формула 202
11.2. Метод на изродените ядра 205
11.3. Метод на моментите (метод на Гальоркин — Бубнов) 207
11.4. Интерполационен метод 209
11.5. Метод на колокацията 210
11.6. Каноничен запис на различните методи . 211
11.7. Метод на последователните приближения 215
11.8. Оценка на грешката 221
 Бележки и литература към глава 11 224
 
 
Глава 12.5МЕТОДИ МОНТЕЖАРЛО
 
12.0. Идея за методите Монте Карло 225
12.1. Приближено  пресмятане на многократни   интеграли по методите Монте   Карло ' 228
12.2. Приближено решаване на задачите на Дирихле по методите Монте Карло 229
 
Бележки и литература към глава 12 231
 
Азбучен указател 232

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
В. Попов, Б. Сендов
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
висша математика, за студенти по математика, приложна математика, числени методи
Град
София
Година
1976
Страници
308
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
358
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!