Дървообработващи машини и инструменти

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
 • Издателство: Земиздат
 • ISBN / UPC: 9540501482
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Петко Григоров  |  Стойка Глушкова  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикети:

дървообработване

Учебници за техникуми (Земиздат)

 

Мека корица, среден формат  |  368 стр.  |  324 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, позахабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

Анотация  - Съдържание - Въведение (виж надолу)

 

**

 

АнотацияВ учебника са разгледани въпроси, свързани с процеса на рязане на дървесината и дърворежещи инструменти.
Описани материалите, от които се изработват инструментите, и машините за заточване.
Разгледани са класификацията, устройството, кинематичните схеми и принципът на действие на дървообработващите машини.
Описани са още машините за производство на дървесни плочи, шперплат и фурнир.

Учебникът е предназначен за учениците от техникумите по дървообработващата промишленост.

 

***


Съдържание


1. Въведение. . 3


2. Рязане на дървесината и дървесните материали....... 7

2.1. Основни понятия и класификация на процесите на рязане..........7
2.2. Особености на обработването чрез рязане на дървесината и дървесните материали... .12
2.3. Кинематика на рязането...... 15
2.4. Абсолютно остър и реален резец. Износване, затъпяванс и трайност на дърворежещите инструменти.. .17
2.5. Качество на обработените повърхнини на детайли от дървесина и дървесни плочи. .20
2.6. Взаимодействие между резеца и дървесината. Сили и мощност на рязане и на подаване.. .25
2.7. Влияние на някои фактори върху процеса на рязане. 29
2.8. Стружкообразуване ..... .32
2.9. Основни процеси на рязане...... 38
2.10. Режим на рязане. Интензифициране на режимите на рязане......67


3. Дърворежеши инструменти... 72

3.1. Обши сведения и класификация на дърворежещите инструменти.. 72
3.2. Материали за изработване на дърворежещи инструменти...........74
3.3. Повишаване трайността на режещите инструменти.. 76
3.4. Абразивни материали и инструменти.. ..78
3.5. Шкурки за шлифоване .. 83
3.6. Гатерни триони..... 85
3.7. Лентови триони..... 87
3.8. Циркулярни триони.... 90
3.9. Подготовка на телата на трионите за работа..... 93
3.10. Ножове и ножови валове.... 100
3.11. Фрезери......  103
3.12. Свредели и зенкери... ..107
3.13. Инструменти за дълбане...... 110
3.14. Стругарски ножове.......... ..112
3.15. Подготовка на режещата част на трионите........ 115
3.16. Заточване на верижни триони. ...124
3.17. Заточване на ножовете..... .128
3.18. Заточване на фрсзсри.... ..129
3.19. Заточване на инструменти за пробиване и дълбане... ..131
3.20. Заточване на ножове и фрезсри от бързорежеща стомана.... ..135
3.21. Заточване на твърдосплавни инструменти.... .137
3.22. Организация на инструменталното стопанство в дървообработващите и мебелните заводи.140


4. Дървообработващи машини.. ...142

4.1. Класификация на дървообработващите машини... ..142
4.2. Основни механизми на дървообработващите машини.............146
4.3. Гатери.... ...153
4.4. Циркулярни машини............ ..177
4.5. Банциги......... ..200
4.6. Машини за призмиране......... ...213
4.7. Надлъжно-фрезови машини... .... 214
4.8. Шипорезни машини....... ... 233


5. Машини за производство на дървесни плочи...... 241

5.1. Дискови секачни машини...... ..242
5.2. Барабанни секачни машини..... 244
5.3. Дискови резачни машини......... ..245
5.4. Барабанни резачни машини....... .246
5.5. Машини та вторично раздробяване... ..249
5.6. Бункери за дървесни частици..... ..252
5.7. Машини за олепиляванс на дървесни частици.. .255
5.8. Насипвачни машини (дистрибутори)..... .258
5.9. Машини та развлакняване на дървесината...... ..262


6. Машини за шперплатно и фурнирно производство. .268

6.1. Ратвивачни машини.... .268
6.2. Машини за производство на рязан фурнир.. .287
6.3. Коробелачни машини..... .... 298
6.4. Ножица за разкрояване на фурнир..... .300
6.5. Пакетна ножица...... ..304
6.6. Равначна машина...... .....305
6.7. Машини та снаждане чрез директно слепване... .306
6.8. Машини за изкърпване.. .310
6.9. Лепилонанасяши машини..... ...312
6.10. Хидравлични преси...... ..314
6.11. Машини за шлифоване.... ...323


7. Други дървообработващи машини... ...333

7.1. Машини за бъчварско производство.... 333
7.2. Машини за производство на амбалаж.... ..340
7.3. Машини за пробиване... ...350
7.4. Машини за дълбане.. ...353
7.5. Моторни верижни триони.... 354
7.6. Стругове.. ....355
7.7. Бусола..... ...358
7.8. Пистолети за шприцоване на лакови покрития.... .359
7.9. Лакозаливна машина... ...361

Литература.. .. 363


****

Материалът е онагледен със 190 черно-бели фигури в текста.

 

*****

 

Въведение

 

Дървесината и нейните производни - плочи от дървесни частици (ПДЧ), плочи от дървесни влакна (ПДВ) и т.н, се използуват широко в строителството и промишлеността. Т«я се подлага на различни въздействия (обработване), в резултат на които се получават детайли или изделия с определени размери, форма и състояние на повърхнините или други продукти -бичени материали, детайли, траверси, амбалаж, подови нас­тилки, врати, прозорци, мебели, целулоза, хартия, полуцелуло-за, хранителни дрожди, терпентин, колофон, изкуствени влак­на.

 

Дървесината може да се обработи със или без изменение на качеството на дървесното вещество. В зависимост от това се различават химична и механична технология. При първата се изменя химичният състав на дървесната суровина (производ­ство на целулоза, полуцелулоза, изкуствени влакна, хранителни дрожди, спирт и др.).

 

Механичната технология е свързана с обработване, при което се получават материали с друг външен вид, форма, размери и състояние на повърхнините. Това са процесите бичене на трупи и дъски, рязане на фурнир, фрезоване, огъване, пресуване и др. Механичното обработване е възможно благодарение на плас­тичността и делимостта на дървесината. В зависимост от тези свойства то бива без и със разрушаване на връзките между дървесните влакна. Към първата група процеси спадат пресу-ването, огъването и др.

 

Пресуването се състои в придаване на определена форма, по-голяма плътност и твърдост на детайли от дървесина в пресформи. Материалът се загрява до висока температура. Получават се детайли, които се използуват за изработване на совалки за текстилната промишленост, зъбни колела, плъзга­щи лагери и др.

 

Огъването се прави с цел изменение на формата и размерите на детайли от дървесина с помощта на специални приспособ­ления. За да се избегне получаването на пукнатини в тях или разрушаването им, детайлите се огъват в загрято състояние и при висока влажност. По този начин се произвеждат вити мебели, спортни изделия и др.

 

Механичното обработване на дървесината с разкъсване на връзките между влакната включва рязане, цепене, смилане, развлакняване, раздробяване и т.н.

 

Рязането е технологичен процес, при който от обработвания - материал (детайл) се отделя слой чрез въздействие с режещ инструмент. Получава се детайл с определена форма, размери и състояние на повърхнините. Рязането се извършва на всички дърворежещи машини. Процесът се различава съществено за дървесината и дървесните материали.

 

Цепенето е делене на дървесината по направление на влак­ната с клинообразен инструмент.

 

Някои видове механично обработване са свързани с частични химични изменения на дървесината. Такива са слепването, повърхностното облагородяване и модифицирането.

 

Слепването е съединяване на детайли или частици от дърве­сина чрез свързващо вещество - лепило. Намира широко при­ложение в производството на мебели, плочи от дървесни час­тици, шперплат, слоисти детайли и др. Слепваните детайли се притискат и най-често се загряват до висока температура. Вследствие на това те се уплътняват и изменят свойствата си изцяло или в определени участъци.

 

Повърхностното облагородяване е процес, при който се по­добрява качеството на външните повърхнини на детайлите. Състои се в нанасяне на лакови покрития или бои, облицоване с фурнир, декоративно хартиено или пластмасово фолио и др. При облицоването детайлите се пресуват при определено на­лягане и температура. След втвърдяването лаковите покрития се обработват, в резултат на което се получават матови или гланцови повърхностни слоеве. Повърхностното облагородя­ване намира приложение в производството на мебели, ламини-рани плочи и др.

 

Модифицирането на дървесината се състои в изменение (по­добряване) на някои свойства на материала. То обхваща про­цесите слепване, повърхностно облагородяване, импрегниране с различни химикали или синтетични смоли, иресуване, мета-лизиране, химични промени на структурата, термично трети­ране и т.н. Модифицирането се осъществява при повишено налягане и температура, както и под вакуум. Обработените по такъв начин детайли от дървесина получават специфични свойства и са по-трайни. Този начин на подобряване на свой­ствата им е сравнително нов и много перспективен. Допринася за разширяване сферата на приложение на дървесината. Слепе­ните, повърхностно-облагородените и модифицираните детай­ли от дървесина също се подлагат на механично обработване -рязане.

 

Рязането на дървесината и дървесните материали се извър­шва на различни дърворежещи машини. То е свързано с редица особености, които се определят преди всичко от специфичните свойства на обработваните материали:

 • На машините за първично обработване се режат дървесни трупи с дължина до 6 т, диаметър до 80 - 100 ст и маса до 1 -2 I. Ето защо тези машини трябва да имат големи размери и светли отвори, а също така стабилна конструкция. Поради неправилната форма на обработваните материали е необходи­мо използуване на специални приспособления за ориентиране спрямо режещите органи и за захващане на трупите.
 • Като мек материал за обработване дървесината и дървес­ните плочи оказват сравнително малко съпротивление при рязане. Това дава възможност те да се обработват при високи скорости на рязане (до 50 - 80 т.х) и на подаване (до 1 - 2 т/х). Ето защо работните органи на дърворежещите машини трябва да се изработват с голяма точност и да се монтират прецизно.
 • Дървесната суровина се характеризира с голямо разнооб­разие ио форма и размери. Тя се отличава от другите материали с различни недостатъци - чепове, витораслост, косослойност. пукнатини, кривини, мразобойни, отлупи, сбежистост и др. За по-ефективното й оползотворяване се налага използуване на индивидуален начин на разбичване и разкрояване. Във връзка с това конструкцията на дърворежещата машина трябва да е пригодена за гъвкаво и бързо пренастройване, което усложнява механизирането и автоматизирането на процесите.
 • Дървесината е хигроскопичен материал. Тя изменя разме­рите и формата си при различно влагосъдържание. Тези изме­нения могат да бъдат по-големи от отклоненията в размерите, формата и грапавостта на обработваните повърхнини на детай­лите, получавани в резултат на кинематиката на рязане, състо­янието и подготовката на машината или инструмента и т.н.
 • Дървесните материали - плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна, ламинирани плочи и др., се обра­ботват на специализирани машини с голяма точност и устой­чивост. Те се подават механизирано. Работните маси, органите за базиране и подаване се правят гладки, без остри ръбове и подбивания. Стружките от рязането трябва веднага да се отде­лят ефикасно, за да се избегне попадането им върху лицевите повърхнини на плочите. За осигуряване на добро качество на обработване се работи при висока скорост на рязане и ниска скорост на подаване.

 

В предприятията на дървообработващата и мебелната про­мишленост трябва рационално да се използува техниката, да се намаляват загубите на дървесина при механично обработва­не, да се повишава трайността на режещите инструменти, да се подобрява качеството на обработване и да се интензифицират режимите на рязане. Решаването на тези проблеми е предпос­тавка за механизиране и автоматизиране на технологичните процеси. От голямо значение е и издигане равнището на под­готовка на кадрите със средно техническо образование.

 

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ: 1. По какво се различава механичното от химич­ното обработване на дървесината? 2. На кои свойства сс основава механичното обработване на дървесината? 3. По какво се различават рязането и останалите процеси на механичното обработване? 4. Защо дървесината и дървесните материали могат да се обработва! при високи скорости на ржанс и на подаване? 3. Кои дърворежещи машини трябва да имат по-голяма точност -работещи!е с дървесина с висока или е ниска влажност? Защо? б. Кои дървесни материали познава те?...

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Петко Григоров, Стойка Глушкова
Издателство
Земиздат
Етикети
Учебници за техникуми (Земиздат), дървообработване
Град
София
Година
1992
Страници
368
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, леко захабен външен вид.
Националност
българска
Издание
второ
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
2000
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
324
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

 • До 60 лв. - цена 4 лв.
 • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

 • До 100 лв. - цена 5 лв.
 • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.02.2022 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!