Експлоатация на хидромелиоративните системи

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Илия Гаджалски  (автор) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

За студенти от УАСГ (ВИАС)

хидромелиоративно строителство

 

Твърда корица, среден формат  |  452 стр.  |  590 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - подпис на заглавната страница и  едва забележими следи от навлажняване при задната корица)

 

*

 

Анотация

 

В учебника са изложени основните принципи при екс­плоатацията и организацията на хидромелиоративните сис­теми. Специално внимание е обърнато на експлоатацията на напоителните системи и организацията на поливния про­цес.

 

В отделни глави са разгледани въпросите: експлоатацио­нен режим, експлоатация на провеждащата мрежа, експлоа­тация на водохващанията, експлоатационна хидрометрия, мероприятия срещу заблатяването и засоляването, меропри­ятия против напоителната ерозия, полезащитни горски поя­си, експлоатация на отводнителните системи, експлоатация на коригирани реки, преустройства на съществуващи напо­ителни системи, експлоатация на автоматизираните хидро­мелиоративни системи, организация на управленията на хи­дромелиоративните системи  и др.

 

Учебникът е трето основно преработено издание и е пред­назначен за студентите от специалността хидромелиоратив­но строителство при Хидротехническия факултет на Вис­шия институт за архитектура и строителство, но може да се използва и от специалистите, които работят в хидромелио­ративните системи.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор 3
 
 
Първа   глава 5
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И РАЗВИТИЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Основни задачи  и принципи при експлоатацията на хидромелиоративните системи 5
2. Предмет, съдържание и развитие на експлоатацията на хидромелиоративните системи 7
3. Хидромелиоративни системи — понятия, видове и  категории . . 11
4. Развитие, перспективи  и тенденции за насоките на експлоатацията на хидромелиоративните системи 19
 
 
Втора глава 22
СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ НА НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ
 
1. Хидромелиоративни ресурси   по ЕВП  22
2. Състояние на напоителните системи по поречия 28
3. Разширяване, подобряване и насоки за развитието на напояването 39
4. Предмет и главни въпроси при напоителните системи 48
5. Въвеждане на напоителните системи в експлоатация 52
 
 
Трета глава 58
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПОЛИВЕН РЕЖИМ
 
1. Водните свойства на почвата, необходими при определяне на поливния режим 58
2. Необходима вода на растенията през вегетационния период    ... 60
3. Евапотранспилацията—основа при поливния режим 67
 
 
Четвърта  глава 71
ПЛАНОВО ВОДОПОЛЗУВАНЕ ПРИ НАПОИТЕЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
1. Основни положения при плановото водоползуване 71
2. Планово водоползуване в поливните стопанства 73
3. Преценка на поливната техника в стопанствата 79
4. Планово водоползуване при напоителните системи 81
 
 
Пета глава
ОРГАНИЗАЦИЯ,КЛАСИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА В НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Организация на експлоатацията при напоителните системи ..... 87
2. Класификации на напоителните системи 98
3. Съществуващи и перспективни функционални връзки между отделните звена при напоителните територии 104
 
 
Шеста глава
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИВНАТА ТЕХНИКА
 
1. Особености  при поливната техника 112
2. Подготовка и организация при поливната техника 114
3. Подравняване па поливните площи 117
4. Поливачески инвентар 131
5. Организация на полива при дъждуване на поливните площи .... 153
6. Организация на влагозадържащите поливки 166
7. Организация на поливния процес в стопанствата 168
 
 
Седма глава
БОРБА СЪС ЗАБЛАТЯВАНЕ И ЗАСОЛЯВАНЕ НА НАПОЯВАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИЯ ИМ БАЛАНС
 
1. Общо за явленията заблатяване и засоляване и причини за появяването им 171
2. Водно-солеви баланс на напояваните територии и тяхното промиване 174
3. Предпазване и контрол на напоителните земи от засоляване и заблатяване 180
4. Определяне на водния баланс в напоителните масиви 185
 
 
Осма глава
БОРБА СЪС ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ПРИ НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Загуби на вода в напоителните канали и водоеми 193
2. Повишаване коефициента на полезното действие в напоителните системи 195
3. Борба със загубите на водата в напоителните канали 202
 
 
Девета глава
НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И ИЗМЕРВАНИЯ НА НАПОИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
 
1. Задачи, особености и основни принципи при наблюденията, проверки и измервания на напоителните съоръжения 209
2. Измерителни методи при определяне на  основните експлоатационни показатели 213
3. Въздействие на водата върху хидромелиоративните съоръжения и възникнали повреди .   . 216
4. Основни положения при поддържането на напоителните съоръжения и ремонти    220
 
 
Десета глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАПОИТЕЛНИТЕ ХИДРОВЪЗЛИ
 
1. Експлоатация на водохващащия възел 222
2. Експлоатация на водоразпределителните и водопроводящите напоителни съоръжения 228
3. Правила за обслужване и състав на напоителните възли .... 244
 
 
Единадесета глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОВОДЯЩАТА И ВОДООТВЕЖДАЩАТА КАНАЛНА МРЕЖА .
 
1. Общо за състава и работата   на каналите в напоителните системи 252
2. Деформация на каналите и отстраняването им 255
3. Деформация на земните дъги и борбата стях 261
 
 
Дванадесета глава
БОРБА С НАНОСИТЕ В НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Формиране и движение на наносите в напоителните канали . . . 265
2. Борба с наносите в напоителната мрежа 267
 
 
Тринадесета глава
ХИДРОМЕТРИЯ В НАПОИТЕЛНАТА СИСТЕМА
 
1. Хидрометрична мрежа в напоителните системи 274
2. Начини за измерване на водата в напоителните системи 280
 
 
Четиринадесета глава
ПРОГНОЗИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Общо за прогнозите във водните системи 298
2. Прогнози при изградените напоителни системи 302
 
 
Петнадесета глава
ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Принципни положения и основни причини при преустройството на напоителните системи 305
2. Основни положения при преустройството па отделните части от напоителната мрежа 308
3. Общи схеми, изводи и методи при цялостното преустройство на напоителните системи 321
 
 
Шестнадесета глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
 
1. Експлоатация на оризовите системи 323
2. Експлоатация на дъждовални системи 326
3. Експлоатация на наторително-напоителните системи с течен оборски тор 332
4. Експлоатация на капкови системи 334
5. Експлоатация на подпочвени напоителни системи 345
6. Експлоатация на напоителните системи с подпочвени води 350
 
 
Седемнадесета глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРАНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
 
1. Основни насоки и положения при автоматизацията на напоителните системи 352
2. Автоматично регулиращи напоителни системи 357
3. Ремонтни работи и поддържане на техническите средства за контрол и автоматизация -366
 
 
Осемнадесета глава
ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА В НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Общо за почвената ерозия 367
2. Характер на напоителната ерозия 370
3. Мероприятия за ограничаване на  напоителната ерозия 375
 
 
Деветнадесета глава
ГОРСКО СТОПАНСТВО ПО СИСТЕМИТЕ
 
1. Полезащитни горски пояси 378
2. Полезащитни горски   пояси по мелиоративните канали 383
 
 
Двадесета глава
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Организация и управление при напоителните системи 386
2. Производствено-финансово планиране и отчетност при напоител- . . 389 ните системи
 
 
Двадесет и  първа глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРИГИРАНИ РЕКИ КРАЙ МЕЛИОРИРАНИ ПЛОЩИ
 
1. Общо за техническата експлоатация при коригираните реки .... 393
2. Организация на експлоатацията 395
3. Повреди в кюнето и отстраняването им 397
4. Повреди по бермите и отстраняването им 402
5. Повреди по дигите и отстраняването им 403
6. Повреди по речните съоръжения и отстраняването им 412
7. Мероприятия за безаварийно провеждане на високите  води .... 413
 
 
Двадесет и втора глава
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 
1. Цели и задачи па  експлоатацията на отводнителните системи . . . 416
2. Планове за регулиране на водния режим в отводнителните системи 419
3. Експлоатация на отводнителната канална мрежа 425
4. Експлоатация на отводнителните съоръжения, пътната, лесозащитната и телефонната мрежа в отводнителната площ 427
5. Воден баланс и експлоатационна хидрометрия при отводнителните системи 429
6. Преустройство   на отводнителните системи 431
7. Организация, планиране, срокове, ремонти и поддържане на каналите и съоръженията 437
 
 
Двадесет и трета глава
ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 
1. Някои принципи при перспективното планиране на мелиоративните работи 440
2. Производствено-финансов план и отчитане на експлоатационните мероприятия във водните системи 443
Литература _ 445
 
 
**
 
Материалът е онагледен с 16 таблици и 174 черно-бели фигури в текста.
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Илия Гаджалски
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, хидромелиоративно строителство
Град
София
Година
1980
Страници
452
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - подпис на заглавната страница и  едва забележими следи от навлажняване при задната корица
Националност
българска
Издание
трето основно преработено издание
Корица
твърда
Формат
среден
Тираж (бр.)
1000+70
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
28
Тегло (гр.)
590
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!