Експлоатация на хидромелиоративните системи

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • ISBN / UPC: 9540500478
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за селскостопанските техникуми, специалност "Селскостопански мелиорации"

 

Иван Цонев  |  Христо Х. Христов  |  Донка Токмакова  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикети:

селскостопански мелиорации

Учебници за техникуми (Земиздат)

 

Мека корица, среден формат  |  315 стр.  |  395 гр.

(неизползвана книга, отлично книжно тяло, здрави корици, поовехтял външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Предмет и задачи на експлоатацията и управлението на хидромелиоративните системи (И. Цонев, X. Христов).. 3

 

 

Общи принципи иа експлоатацията на напоителните системи (И. Цонев, Христов, Д. Токмакова) . 4

 

Напоителни системи и нейните елементи.. 4

Експлоатационни функции на главен канал, разпределителни канали и съоръжения по каналите   6

Разпределителни възли в напоителната система и експлоатацията им .   8

Експлоатационни функции на вътрешностопанската канална мрежа и съоръженията по нея.         10

Упражнение     13

 

 

Общи принципи на експлоатацията на отводнителни системи (X. Христов, И. Цонев, Д. Токмаков а). 18

 

Експлоатационни функции на отводнителни системи с дренажи..... 20

Експлоатация на отводнителна система.. 22

Видове ремонти в отводнителната система и срокове за извършването им.... 24

Организация на работата при експлоатациа на отводнителните системи...  27

Упражнение  29

 

 

Годишно планиране на водоползуването... 30

 

Съгласуване на експлоатацията на напоителната система с организацията на територията за напояване.. 30

Съставяне на годишен план за водоползуване в земеделските стопанства.  32

План за обзавеждане на стопанствата с поливна техника.....  36

Упражнение      38

Организация и производителност на труда на поливаните в стопанството.  40

Съставяне на поливни групи в стопанството и нормиране и заплащане на труда на поливаните 45

Подготовка на площите за напояване и план за ремонта и поддържането на вътершностопанската канална мрежа и съоръженията по нея... 

Изпълнение и отчитане на плана за водоползуване в стопанството... 

Упражнение... 

Права и задължения на хидромелиораторите в стопанствата .  64

 

 

Оперативно планиране на водоползуването (И. Цонев, X. Xристов)  65

 

Проектни и действителни поливни и напоителни норми...... 65

Определяне на момента на поливката по преки методи... 67

Определяне на момента на поливката по косвени методи.. 68

Съставяне на оперативен план за водоползуване и на заявки за вода в стопанството    74

Договор за водоползуването между стопанството и СЕП "Водно стопанство"  

Връзка на органите на СЕП "Водно стопанство" и водоползувателите. 

Съставяне на диспечерски план-график. 84

Упражнение   88

Отчитане и контрол на водоползувателите в СЕП "Водно стопанство"..92 

Автоматизация на управлението в СЕП "Водно стопанство"..92 

 

 

Експлоатация и поддържане на малките язовири.... 99

 

Експлоатационен режим ча водохранилищата...... 99

Установяване на деформациите и филтрацията през язовирната стена... 102

Наблюдения и мерки във връзка с преливащата през преливника вода и ремонт на язовирната стена и съоръженията по нея... 104

Наблюдения върху ледената покривка, запълване на водохранилищата с наноси и борбата с тях... 

Упражнение    110

 

 

Експлоатационна хидрометрия (X. Христов, И. Цонев). 

 

Задачи на експлоатационната хидрометрия.. 112

Разположение на водомерните постове.  113

Измерване на водните нива в напоителната система....  114

Измерване на скорости с плуваци н хидрометрично витло...... 118

Определяне на водни количества чрез измерени скорости с хидрометрично витло . 122

Измерване на водата в напоителните канали чрез вододел водомери....  126

Водомерни преливници и приложението им.     130

Измерване на водата с водомерни наставки и водомерни корита... ... 133

Измерване на водата с автоматични водомери ... 138

Автоматично действуващи уреди за регулиране на водни нива в напоителните канали.    139

Уреди за автоматично регулиране на водата в напоителните канали..... 141

Упражнение   145

Основни схеми за телекомандуване на вододелни и водомерни съоръжения..  160

Поддържане и ремонт на водомерните и вододелните съоръжения.. 163

 

 

Експлоатация на разпределителните възли (И. Ц о н е в, X. X р и с т о в). ... 165

 

Елементи на главния участък - обзавеждане, поддържане н правила за поддържането му.  165

Съставни частк, обзавеждане и действие на разпределителните възли и манипулация със затворилите органи .         167

Съоръжения за механизиране на разпределителните възли и тяхната експлоатация...        169

Съоръжения за автоматизиране на разпределителните възли..  172

Съоръжения за телекомандуване в напоителните системи и експлоатацията им   176

 

 

Поддържане на линейните съоръжения и каиалиата мрежа (X. Христов, И.Цонев)...179

 

Обслужване и поддържане на линейните хидротехнически съоръжения.    179

Борба срещу деформациите на хидротехническите съоръжения и поддържане на конструктивните им метални части 

Поддържане и ремонт на напоителните канали...  183

Повреди на дигите (бермите) на каналите и отстраняването им..   185

Предпазване на откосите на каналите от свличане... 187

Поддържане на каналите и съоръженията през зимата       189

Поставяне на временни водовземни съоръжения по каналите...  190

Упражнение      192

Методи за почистване на каналите от растителност..   192

Причини и размери на наносните натрупвания.... 194

Предварителна подготовка и борба с наносите в каналната мрежа и съоръженията по нея..          195

Механизирано и хидромеханизирано почистване на каналите от наноси..  198

Използуване и експлоатация на утайниците за борба с наносите в каналната мрежа . 203

Упражнение      205

 

 

Мероприятия за повишаване на коефициента на полезно действие (к.п.д) 212

 

Коефициент на полезно действие (к.п.д.), коефициент на полезно използуване на водата (к.п.и.в.) и коефициент на полезно използуване на земята (к.п.и.з.) на напоителните системи и канали и тяхното определяне       212

Упражнение      216

Физико-механични и химични средства за намаляване на филтрацията в напоителните канали..          219

Глинени екрани и колматация... .            220

Асфалтови и асфалтобетонни облицовки на каналите.....  222

Монолитни бетонни облицовки на каналите.             223

Облицовки от плочи     226

Канали от полутръби и от сглобяеми елементи..   228

Други екрани и облицовки на каналите... 231

Фуги и дренажи при напоителните канали..          233

Ремонт и поддържане на фугите при напоителните канали.  235

Упражнение   236

 

 

Преустройство и модернизация на   напоителните системи   (И. Цонев, И. Xристов)....  240

 

Основни принципи при преустройството на напоителни системи. 240

Избор на еколого-икономически оправдан вариант за преустройство...  243

Основни принципи за преустройство на главния участък от напоителната система и на напоителната мрежа. .. 246

 

 

Производствено-финансово планиране и отчитане (X. Христов, И.Цонев)   251

 

Упражнение                                                                                                                                                 258

Производствено-финансов план на СЕП "Водно стопанство"... 263

Икономически ефект на напоителната система..  267

Упражнение   270

Срокове за усвояване на напоителната система и резерви за повишаване на проектния икономически ефект.. 271

 

 

Строителни материали за ремонт и преустройство на напоителните системи (И. Ц о н е в, X. X р и с т ов)...  273

 

Материали за зидани съоръжения и кофражни работи.  273

Материали за разпределителни и захранващи тръбопроводни мрежи    275

Хидротехнически видове цименти - основни свойства и приложение 277

Пясък, циментови н циментно-пясъчни разтвори и основни изисквания към тях за хидромелиоративното строителство...  280

Вода, стомана и едрозърнести пълнители за стоманобетона..... 283

Избор на подходящи съставки, подготвяне и полагане на бетон и стоманобетон     286

Хидравлични ипластифицираши добавки към бетона....  290

Битуми и материали за битумна основа....       291

Хидроизолационни мастици, метални и пластмасови изолации..  292

 

 

Организиране, извършване и отчитане на хидромелиоративното строителство (X. Xристов, И.Цонев). 294

 

Проучвателни работи за хидромелиоративно    строителство.  294

Проектиране на хидромелиоративното строителство... 296

Подготвителни работи и извършване на хидромелиоративното строителство.. 298
Организация и кредитиране на хидромелиоративното строителство и на ремонтните работи.  300

Контрол и отчитане на капиталното строителство..  301

Упражнение  302

 

 

Измерителни единици на физичните величини по системата си. 309

 

**

 

Материалът е онагледен с 96 фигури и 65 таблици в текста.

 

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Иван Цонев, Христо Х. Христов, Донка Токмакова
Издателство
Земиздат
Етикети
Учебници за техникуми (Земиздат), селскостопански мелиорации
Град
София
Година
1991
Страници
315
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрави корици, овехтял външен вид.
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
600+40
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
15
Тегло (гр.)
395
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!