Електрически машини

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Венцислав Динов   (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Електротехника и електроника
Етикети:

електротехника

За студенти от ВТУЗ  (спец. Автома­тизация на производството)

 

Твърда корица, среден формат  |  467 стр. |  615 гр.

(неизползвана книга - отлично отвътре книжно тяло, леки следи от навлажняване при кориците)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В книгата се разглеждат основни въпроси от теорията на електрическите машини, тяхното устройство, принцип на действие и свойства.

 

Предмет на разглеждане са както електрическите машини за общо предназначение, така и специални електрически машини и микромашини за автоматиката.

 

Книгата е написана в съответствие с учебната програма на курса по „Електрически машини" за специалността „Автома­тизация на производството" от висшите технически учебни за­ведения. Това е определило както съдържанието на книгата, така и аспекта, в който са разгледани електрическите машини.

 

Книгата е предназначена преди всичко като учебник на сту­дентите от специалността автоматизация на производството. Тя може да се използува от студентите от специалностите авто­матика и телемеханика и електроизмерителна техника, а също и от инженерите, които работят в съответните области.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор

Въведение

 

§ В-1. Предназначение на електрическите машини , 7
§ В-2. Основни закони при електрическите машини   9
§ В-3. Режими на работа на електрическите машини и принцип на обратимостта при електрическите машини   10
§ В-4. Енергийни диаграми при електрическите машини ...... . . 12
§ В-5. Номинални данни на електрическата машина 13
§ В-6. Класификация на електрическите машини 13

 

Първи раздел
Електрически машини за постоянен ток

 

Първа глава
Общи въпроси от теорията на машините за постоянен ток

 

§ 1-1. Принцип на действие и режими на работа на машините за постоянен ток 15
§ 1-2. Устройство на машините за постоянен ток 23
§ 1-3. Магнитна система на машина за постоянен ток 28
§ 1-4. Намотки на машините за постоянен ток 39
§ 1-5. Основни електромагнитни съотношения при машините за постоянен ток 55
§ 1-6. Реакция на котвата 58
§ 1-7. Комутация при машините за постоянен ток 66

 

Втора глава
Генератори за постоянен ток

 

§2-1. Общи сведения, класифкация и характеристики . 80
§ 2-2. Генератори с независимо възбуждане . 82
§ 2-3. Генератори с паралелно възбуждане 86
§ 2-4. Генератори с последователно възбуждане 89
§ 2-5. Генератори със смесено възбуждане 90
§ 2-6. Паралелна работа на генераторите за постоянен ток 91

 

Трета глава
Двигатели за постоянен ток

 

§ 3-1. Общи сведения за двигателите за постоянен ток 98
§ 3-2. Двигатели с паралелно възбуждане 107
§ 3-3. Двигатели с последователно възбуждане 113
§ 3-4. Двигатели със смесено възбуждане , , 119

 

Четвърта глава
Специални машини за постоянен ток

 

§ 4-1. Генератор с три възбудителни намотки 121
§ 4-2, Генератор с разцепени полюси 122
§ 4-3. Генератори с напречно магнитно поле  124
§ 4-4. Електромашинни усилватели 123

 

Пета глава
Микромашиии за постоянен ток

 

§ 5-1. Тахогенератори за постоянен ток ........133
§ 5-2. Изпълнителни двигатели за постоянен ток 140
§ 5-3. Малкоинерционни изпълнителни двигатели за постоянен ток 155

 

Втори раздел
Трансформатори

 

Шеста глава
Основан сведения и съотношения за трансформаторите

 

§ 6-1. Принцип на действие и предназначение  
§6-2. Видове трнсформатори и устройство на трансформаторите . 162
§ 6-3. Схеми и групи на съединение на трансформаторите  169

 

Седма глава
Работа на трансформаторите

 

§ 7-1. Работа на трансформаторите на празен ход и при натоварване 177
§ 7-2. Уравнения и заместващи схеми на трансформатора 182
§ 7-3. Регулиране напрежението на трансформаторите 193
§ 7-4. Паралелна работа на трансформаторите 196

 

Осма глава
Специални трансформатори

 

§ 8-1. Автотрансформатори 199
§ 8-2. Многонамотъчни трансформатори • 201
§ 8-3- Трансформатори за преобразуване броя на[ фазите ^203

 

Трети развел
Общи въпроси от теорията на машините за променлив ток

 

Девета глава

Общи сведения

 

§ 9-1. Основни видове машини за променлив ток 207
§ 9-2. Устройство и принцип на действие на асинхронните машини 214
§ 9-3. Устройство и принцип на действие на синхронните машини 222

 

Десета глава

Намотки на машините за променлив ток

 

§ 10-1 Обши положения 
§ 10-2. Листови двуслойни намотки с цяло число канали за полюс и фаза|/^
§ 10-3. Трифазни и двуфазаи еднослойни намотки  237

 

Единадесета глава
Е. д. н. и м. в. и. на намотките за променлив ток

 

§ 11-1. Е. д. н. на намотките от основния хармоник 238
§ 11-2. М. в. н. на многофазни намотки   240

 

Четвърти раздел

Асинхронни машини

 

Дванадесета глава

Основи на теорията на асинхронните машини

 

§ 12-1. Общи сведения 263
§ 12-2. Асинхронната машина при неподвижен ротор 266
§ 12-3. Работа на асинхронната машина при въртене на ротора и привеждането към неподвижен ротор 273
§ 12-4. Уравнения за напреженията ' 276
§ 12-5. Заместващи схеми 279
§ 12-6. Режими на работа, енергийни съотношения и векторни диаграми на асинхронната машина 283

 

Тринадесета глава
Въртящи моменти, кръгова диаграма и характеристики на асинхронните машини

 

§ 13-1. Въртящи моменти 289
§ 13-2. Механична характеристика 294
§ 13-3. Кръгова диаграма 297
§ 13-4. Работни характеристики на асинхронните двигатели 305

 

Четиринадесета глава
Пускане на трифазните асинхронни двигатели и регулиране на скоростта им

 

§ 14-1. Пускане на трифазните асинхронни двигатели 307
§ 14-2. Регулиране скоростта на въртнне на асинхронните двигатели . .313

 

Петнадесета глава
Накъсосъединени асинхронни двигатели с токово изместване в роторната намотка

 

§ 15-1. Дълбококанални двигатели 323
§ 15-2. Двойнокафезни двигатели 325

 

Шестнадесета глава
Работа на асинхронните двигатели при ненормални условия и специални асинхронни машпни

 

§ 16-1. Работа на асинхронните двигатели при неноминални условия 327
§ 16-2. Специални асинхронни машини 331

 

Седемнадесета глава
Еднофазни и кондензаторни асинхронни двигатели

 

§ 17-1. Еднофазен асинхронен двигател 335
§ 17-2. Еднофазен двигател с екранирани полюси 339
§ 17-3. Кондензаторен двигател 340
§ 17-4. Използуване на трифазни асинхронни двигатели за работа към еднофазна мрежа 343

 

Осемнадесета глава
Асинхронни изпълнителни двигатели и тахогенератори

 

§ 18-1. Общи сведения за асинхронните изпълнителни двигатели 345
§ 18-2. У равнения на токовете и заместващи схеми на асинхронните изпълнителни двигатели 349
§ 18-3. Идеален асинхронен изпълнителен двигател 351
§ 18-4. Реални изпълнителни двигатели 360
§ 18-5. Динамични качества на асинхронните изпълнителни двигатели .... 365
§ 18-6. Асинхронен тахогенератор 365

 

Деветнадесета глава
Завърташи се трансформатори

 

§ 19-1. Предназначение, устройство и принцип на действие 370
§ 19-2. Синус-косинусен завъртваш се трансформатор 371
§ 19-3. Линеен завъртващ се трансформатор 375
§ 19-4. Завъртващ се трансформагор-построител 377

 

Двадесета глава
Колекторни двигатели за променлив ток

 

§ 20-1. Еднофазни колекторни двигатели за променлив ток 379
§ 20-2. Трифазни колекторни двигатели за променлив ток 384

 

Пети раздел
Синхронни машини

 

Двадесет и първаглава
Основи на теорията на синхронните машини

 

§ 21-1. Работа иа празен ход на синхронната машина 389
§ 21-2. Натоварване на синхронната машина 392
§ 21-3. Уравнения на напреженията и векторни диаграми 400
§ 21-4. Характеристики на синхронните генератори 403

 

Двадесет и втора глава
Паралелна работа на синхронните машини

 

§ 22-1. Условия за паралелна работа и включване в паралел 408
§ 22-2. Режими на синхронните машини при паралелната им работа 411
§ 22-3. Ъглови характеристики на синхронните машини 414
§ 22-4. Устойчивост на работата на синхронните машини 417

 

Двадесет и третаглава
Синхронни двигатели

 

§ 23-1. Общи положения 421
§ 23-2. Начини за пускане на синхронните двигатели 422
§ 23-3. Характеристики на синхронните двигатели 426

 

Двадесет и четвърта глава
Синхронни микромашинн

 

§ 24-1. Синхронни микро двигател и 427
§ 24-2. Стъпкови двигатели 436
§ 24-3. Селсини 445

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Венцислав Динов
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ВТУЗ, електротехника
Град
София
Година
1977
Страници
467
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично отвътре книжно тяло, леки следи от навлажняване при кориците
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
615
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 100 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 100 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!