КНИГИ

Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част I

  • Издателство: Техника

Учебник за III и IV курс на силнотоковите техникуми - специалност електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия.

 

Христо Илиев   |  Никола Ковачев  |  Константин Михайлов  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикет:

силнотокова електротехника

Учебници за техникуми (Техника)

 

Мека корица, среден формат  |  330 стр.  |  305 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид)

 

*

АНОТАЦИЯ

 

В учебника са разгледани основите на електрозадвижването, механичните характеристики и начините за регулиране на ско­ростта на електродвигателите, различните работни режими на електрозадвижванията. Застъпени са въпроси, свързани с избора на мощността на двигателите при различни работни режими и при постоянен и променлив товар.

 

По-нататък се разглежда електроснабдяването на промишле­ните предприятия на всички въпроси, свързани с него, изчисле­нието на електрическите мрежи, изборът на проводници и кабе­ли, режимът на късо съединение в електрическите системи и изборът на електрически апарати.

 

В края на учебника са разгледани заводските трансформаторни подстанции и съоръженията  в тях.

 

Книгата е предназначена за курсистите от силнотоковите тех­никуми със специалност електроенергетика и електрообза­веждане на промишлените предприятия. Тя представлява инте­рес и за инженерно-техническите специалисти, които се занима­ват с въпроси по електрообзавеждането на промишлените предприятия.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Глава първа
Основи на електрозадвижването
 
1- 1. Общи сведения 3
1- 2. Групово електрозадвижване 3
1- 3. Единично електрозадвижване 4
1- 4. Многодвигателно електрозадвижване 4
1- 5. Сравнение между единичното и груповото електрозадвижване 5
1- 6. Маханика на електрозадвижването 5
1- 7. Привеждане на статичните моменти на съпротивлението към вала  на двигателя  8
1- 8. Привеждане на динамичните и маховите моменти към вала на двигателя . 12
1- 9. Пускане и спиране на електродвигателите 15
1-10. Механични характеристики на електродвигателите 16
1-11. Характерни величини на електродвига:елите 18
1-12. Механична характеристика на двигател за постоянен ток с паралелно възбуждане (шунтов) 19
1-13. Регулиране на скоростта на въртене на двигател с паралелно възбуждане . 23
1-14. Система на съпосочно-противопосочно включване 24
1-15. Електрическо спиране 25
1-16. Изчисляване на пусковите съпротивления на двигател с паралелно възбуждане 28
1-17. Определяне  на големината на пусковите  съпротивления   по  амалитичен начин 29
1-18. Механична   характеристика   на  двигател   с   последователно възбуждане (сериен) 32
1-19. Пускане на двигателя с последователно възбуждане в ход 33
1-20. Регулиране на скоростта на въртене на двигател с последователно възбуждане 35
1-21. Електрическо спиране и промяна на посоката на въртене на двигател с последователно възбуждане   36
1-22. Изчисляване на пусковите съпротивления  на двигателя  с последователно възбуждане  38
1-23. Механична характеристика на двигател за  постоянен ток със смесено възбуждане (компаунден) 40
1-24. Регулиране на скоростта на въртене на двигател с паралелно възбуждане с отделен генератор    . 42
1-25. Регулиране на скоростта на въртене на двигателите чрез отделен генератор с тринамотъчно възбуждане 45
1-26. Регулиране на скоростта на въртене на двигателите чрез генератор с последователно възбуждане  ... 46
1-27. Елсктромашинен усилвател .     . 48
1-28. Електромашинен усилвател с напречно поле (ЕМУ) ......... 48
1-29. Области на приложение на електромашинния усилвател с напречно поле . 49
1-30. Електрозадвижване с постоянен ток от йонен преобразувател .     .... 51
1-31. Асинхронни трифазни електродвигатели 54
1-32. Въртящ момент на трифазния електродвигател 56
1-33. Механична .характеристика 57
1-34. Пускане в ход на асинхронните двигатели с навит ротор 60
1-35. Пускане в ход на асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор". . . 62
1-36. Механична характеристика на асинхронен двигател с двойнокафезен ротор 67
1-37. Регулиране на скоростта на въртене на асинхронните двигатели . . 69
1-38. Каскадно свързване на два асинхронни двигателя   77
1-39. Електрическо спиране 79
1-40. Графичен начин за определяне на съпротивленията на пусковия реостат . 80
1-41. Синхронни двигатели 81
1-42. Изменение на възбуждането на синхронния двигател при постоянен това 83
1-43. Регулиране на скоростта на въртене на синхронния двигател ..... 87
1-44. Колекторни двигатели за трифазен ток 88
1-45. Избиране на мощността на двигателите в зависимост от загряването ... 91
1-46. Загряване и охлаждане на електродвигателите 92
1-47. Определяне на мощността и избор на електродвигател  за продължителна работа с променлив товар 96
1-48. Определяне на мощността и избор на електродвигател за кратковременен работен режим   99
1-49. Избор на мощността на двигател при повторно кратковременен режим . . 10!
 
 
Глава втора
Електроснабдяване и силови мрежи в промишлените предприятия
 
2-1. Избор на токовата система и напрежението 106
2-2. Енергоснабдяване .      . . 100
2-3. Разпределяне на електрическата енергия при високо напрежение 112
2-4. Начини на електроснабдяване на различните категории потребители ....   - 115
2-5. Разпределяне на електроенергията при ниско напрежение 120
2-6. Електрически проводници 123
2-7. Силови инсталации . . ' 126
2-8. Кабели 131
2-9. Кабелни устройства и полагане на кабелни линии 136
 
 
Глава трета
Изчисление на електрическите линии
 
3-1. Изходни положения при определяне на електрическите товари 142
3-2. Определяне на електрическите товари по метода на общия коефициент . . 147
3-3. Определяне на сечението на проводниците по плътността на тока и загряването . 152
3-4. Защита на електропроводите и   данни за токовото им натоварване .... 156
3-5. Падение на напрежение ....     . 164
3-6. Изчисляване на падението на напрежение 170
3-7. Загуба на мощност и енергия 173
 
 
Глава четвърта
Токове на късо съединение. Избор на електрически апарати
 
4-1. Изчисляване на токовете при късо съединение    179
4-2. Съпротивления на накъсо съединената верига 185
4-3. Изчисление на токовете при късо съединение за електрически устройства с високо напрежение 187
4-4. Токове на късо съединение при системи до 1000 в _. . . . 190
4-5. Изчисляване на токовете на късо съединение за  устройства с напрежение 1000 195
4-6. Избор на апарати и токопроводи  199
4-7. Пекъсвачи, разединители и предпазители 202
4-8. Измервателни трансформатори за ток и напрежение и реактори 206
4-9. Шини при късо съединение 212
 
 
Глава пета
Заводски трансформаторни подстанции
 
5-1. Видове трансформаторни подстанции 216
5-2. Определяне  на  броя  и  мощността  на трансформаторните подстанции и броя на трансформаторите   220
5-3. Защита на трансформаторните подстанции 225
5-4. Схема на  първична  комутация на заводски трг нсформаторни подстанции . 235
5-5. Вторична комутация на трансформаторните подстанции      241
5-6 Условия, на които трябва да отговарят разпределителните устройства . . . 244
5-7. Рапределителни табла за н. н.   245
5-8. Основни изисквания към строителната част на подстанциите  247
 
 
Глава шеста
Електрически апарати
 
6-1. Електрическа дъга 250
6-2. Дъгогасителни устройства 253
6-3. Гасене на електрическата дъга при постоянен ток . . . . 256
6-4. Гасене на електрическата дъга при променлив ток 257
6-5. Електрически контактни  съединения   . 259
6-6. Конструкция на контактите 262
б-7. Лостови прекъсвачи. Прекъсвачи и превключватели за н. н 267
6-8. Автоматични прекъсвачи за ниско напрежение    271
6-9. Стопяеми  предпазители  за в. н. и н. н 277
6 10. Предпазители за ниско напрежение 280
6-11. Предпазители за високо напрежение 284
6-12. Разединители 286
6-13. Мощностни прекъсвачи  291
6-14. Задвижващ механизъм на мощностните прекъсвачи 309
6-15. Токови трансформатори 314
6-16. Конструкция на токов трансформатор 315
6-17. Схеми на скачване на токови трансформатори 319
6-18. Измервателни трансформатори за напрежение 319
6-19. Конструкция на измервателен трансформатор за напрежение 321
6-20. Схеми на измервателни трансформатори за напрежение    322
 
**

Техническият материал е богато онагледен със скици, рисунки, чертежи, диаграми и таблици.
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Никола Ковачев, Константин Михайлов, Христо Илиев
Издателство
Техника
Етикети
Учебници за техникуми (Техника), силнотокова електротехника
Град
София
Година
1965
Страници
330
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид
Националност
българска
Издание
четвърто
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
305
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!