Електротехнически материали

Продукти
КНИГИ
+
15,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
  • ISBN / UPC: 9540502179
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Николай Михайлов  (автор)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Електротехника и електроника
Етикети:

електроника  |  електротехника

За студенти от ВТУЗ

 

Мека корица, голям формат  |  270 стр.  |  370 гр.

(неизползвана книга с леко захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Учебникът "Електротехнически материали" е предназначен за студентите от ВТУ "А. Кънчев" - Русе, обучавани по професионалните направления Електротехника, Електроника и автоматика, но може да се ползва и от учащи се по други специалности. При неговото написване е взета под внимание действащата учебна програма по Електротехнически материали.

В предлагания курс са поставени няколко основни задачи: изучаване структурата на материалите; изясняване теоретичните основи на по-важните явления в диелектричните, полупроводниковите, проводниковите и магнитните материали; разглеждане основните характеристики и параметри на електротехническите материали; разкриване на специфичните особености в технологията на преработка на електротехническите материали.

 

**

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 5


Приети буквени означения 7


1. Строеж и свойства на веществата 9

1.1. Атоми 9
1.2. Електронна конфигурация 12
1.3. Молекули 14
1.4. Кристали 17
1.5. Класификация на електротехническите материали 21


2. Поляризация на диелектриците в постоянно електрическо поле 22

2.1. Механизъм на поляризацията 22
2.1.1. Основни термини и определения 22
2.1.2. Видове поляризации 23
2.1.3. Класификация на диелектриците 27
2.2. Макроскопични параметри на поляризацията 28
2.2.1. Поляризация и диелектрична проницаемост 28
2.2.2. Диполен момент на елементарен обем 30
2.2.3. Поляризуемост на молекулите 32
2.3. Математически модели на поляризацията 32
2.4. Поляризуемост при различните ВидоВе поляризации 36
2.4.1. Електронна поляризуемост 36
2.4.2. Диполно-релаксационна поляризуемост 37
2.4.3. Йонна поляризуемост 39


3. Поляризация на диелектриците в променливо електрическо поле 41

3.1. Преходни процеси при включване и изключване на постоянно електрическо поле 41
3.2 Деформационни поляризации в синусоидално електрическо поле 42
3.2.1. Електронна поляризация в синусоидално електрическо поле 42
3.2.2. Йонна поляризация в синусоидално електрическо полле 45
3.3. Релаксационни поляризации в синусоидално електрическо поле 46


4. Диелектрична проницаемост на някои материали 49

4.1. Диелектрична проницаемост на газове 49
4.2. Диелектрична проницаемост на течности 51
4.2.1. Диелектрична проницаемост на неполярни течности, 51
4.2.2. Диелектрична проницаемост на полярни течности 52
4.3. Диелектрична проницаемост на твърди материали 53
4.3.1. Диелектрична проницаемост на неполярни материали 53
4.3.2. Диелектрична проницаемост на материали с йонна структура 54
4.3.3. Диелектрична проницаемост на полярни материали 55
4.3.4. Диелектрична проницаемост на сегнетоелектрици 56
4.3.5. Термокомпенсирани кондензатори 57
4.4. Диелектрична проницаемост на композиционни материали 58
4.4.1. Диелектрична проницаемост на система от паралелно или последователно свързани еднородни материали 58
4.4.2. Диелектрична проницаемост на смеси 605. Електропроводимост на диелектриците 63

5.1. Механизъм на електропроводимостта 63
5.1.1. Основни термини и определения 63
5.1.2. Видове електропроводимост 64
5.2. Електрически токове през диелектрика 67
5.2.1. Електрически токове през диелектрика при подаване на постоянно напрежение 67
5.2.2. Електрически токове през диелектрика при подаване на променливо напрежение 71
5.3. Електропроводимост на газове 72
5.3.1. Характер на електропроводимостта 72
5.3.2. Зависимост на електропроводимостта от интезитета на електрическото поле 73
5.4. Електропроводимост на течни диелектрици 75
5.4.1. Характер на електропроводимостта 75
5.4.2. Особености на течното състояние.. 76
5.4.3. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 77
5.5. Електропроводимост на твърди диелектрици 80
5.5.1. Характер на електропроводимостта 80
5.5.2. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 81
5.5.3. Повърхностна електропроводимост на твг.рдите диелектрици 81
5.6. Влияние на експлоатационните фактори върху обемната електропроводимост 82
5.6.1. Температурна зависимост на обемната електропроводимост 82
5.6.2. Зависимост на обемната електропроводимост от примесите 84
5.6.3. Зависимост на обемната електропроводимост от вискозитета 85


6. Теория на диелектричните загуби 86

6.1. Математически модели на диелекгтричните загуби 86
6.1.1. Основни термини и определения 86
6.1.2. Уравнение на диелектричните загуби 88
6.2. Зависимост на tg 8 и на диелектричните загуби от честотата на електрическото поле 90
6.2.1. Честотна зависимост на tg 8 90
6.2.2. Честотна зависимост на диелектричните загуби 91
6.3. Зависимост на ^ 8 и на диелектричните загуби от температурата 92
6.3.1. Температурна зависимост на tg 8 92
6.3.2. Температурна зависимост на диелектричните загуби 93
6.4. Зависимост на lg 8 и на диелектричните загуби от интензитета на електрическото поле и други фактори 93
6.4.1. Зависимост на tg 8 от интензитета на електрическото поле 93
6.4.2. Зависимост на диелектричните загуби от интезитета на електрическото поле 95
6.4.3. Зависимост на tg 8 от влажността 95
6.5. Диелектрически загуби 96
6.6. Диелектрични загуби в течности и твърди материали 96
6.7. Диелектрични загуби в слоести материали 98


7. Пробив на диелектриците 100

7.1. Обща характеристика на явлението 100
7.1.1. Основни термини и определения 100
7.1.2. Видове пробиви 101
7.2. Йонизационен пробив 103
7.3. Електротоплинен пробив 106
7.4. Електрохимичен пробив 109
7.5. Повърхностен пробив Ш
7.6. Зависимост на пробивния интензитет от разстоянието между електродите и от температурата 113
7.6.1. Зависимост на пробивния интензитет от разстоянието между електродите. 113
7.6.2. Зависимост на пробивното напрежение от температурата 114
7.7. Зависимост на пробивното напрежение от продължителността на действие на електрическото поле и от налягането 116
7.7.1. Зависимост на пробивното напрежение от продължителността на действие на електрическото поле 116
7.7.2. Зависимост на пробивното напрежение от атмосферното налягане 117
7.8. Зависимост на пробивното напрежение от хомогенността на електрическото поле и от други фактори 119


8. физико-химични свойства на диелектриците 122

8.1. Влажностни свойства на диелектриците 122
8.2. Топлинни свойства на диелектриците 127
8.3. Радиационна устойчивост 131


9. Диелектрични материали 133

9.1. Газообразни диелектрици 133
9.1.1. Свойства на въздуха 133
9.1.2. Азот, въглероден двуокис, Водород 134
9.1.3. Елегаз SF6 и фреон CC12F2 134
9.2. Нефтени масла 135
9.2.1. Трансформаторно масло 135
9.2.2. Кондензаторно масло 136
9.2.3. Кабелно масло 137
9.3. Синтетични течни диелектрици 137
9.3.1. Хлориран дифенил 137
9.3.2. Силициевоорганични течности 138
9.3.3. флуороорганични течности 138
9.4. Смоли 139
9.4.1. Общи сведения 139
9.4.2. Полимеризационни смоли 140
9.4.3. Поликондензационни смоли 145
9.5. Целулоза 149
9.6. Каучук и гума 151
9.6.1. Естествен каучук и гума 151
9.6.2. Синтетичен каучук и гума 152
9.7. Стъклообразни материали 153
9.7.1. Свойства на стъклата 153
9.7.2. Видове стъкла 155
9.7.3. Стъклоемайл. Стъкловлакно 155
9.7.4. Ситали 157
9.7.5. Оптични кабели 157
9.8. Слюдоазбестови материали 159
9.8.1. Естествена слюда 159
9.8.2. Синтетична слюда •' 160
9.8.3. Миканити 160
9.8.4. Слюдинити 162
9.8.5. Азбестови материали 162
9.9. Керамични материали 163
9.9.1. Общи сведения 163
9.9.2. Изолаторна керамика 164
9.9.3. Кондензаторна високочестотна керамика 167
9.9.4. Кондензаторна нискочестотна керамика 168
9.9.5. Шуплеста керамика
9.10. Електроизолационни лакове и компаунди
9.10.1. Електроизолационни лакове 170
9.10.2. Компаунди 171
9.11. Слоести пластмаси 171


10. Активни диелектрици 173

10.1. Сегнетокерамика 173
10.1.1. Кондензаторна сегнетокерамика 173
10.1.2. Нелинейна сегнетокерамика 174
10.1.З.Термосъпротивителна сегнетокерамика 176
10.2. Пиезоелектрици 177
10.2.1. Основни характеристики на пиезоелектриците 177
10.2.2. Пиезоелектрични материали 178
10.3. Електрети. Електрооптични материали 181
10.3.1. Електрети 181
10.3.2. Електрооптични материали 183


11.Проводникови материали 185

11.1. физични процеси В проводниковите материали 185
11.1.1. Електропроводимост 185
11.1.2. Температурен коефициент на съпротивление 187
11.1.3. Специфично електрическо съпротивление на сплави 188
11.1.4. Свръхпроводимост 189
11.1.5. Контактни явления 191
11.2. Метали и сплави с Висока проводимост 192
11.2.1. Сребро 192
11.2.2. Мед и медни сплави 192
11.2.3. Алуминий и алуминиеви сплави 193
11.2.4. Стомана 194
11.3. Сплави с различно предназначение 195
11.3.1. Сплави за електроизмервателни апарати и еталонни съпротивления 195
11.3.2. Реостатни сплави 196
11.3.3. Сплави за електронагревателни уреди 197
11.3.4. Припои 198
11.3.5. Сплави за термодвойки 198
11.3.6. Тензометрични сплави 200


12. Магнитни материали 202

12.1. Основни сведения за теорията на феромагнетизма 202
12.1.1. Причини за възникване на феромагнетизма 202
12.1.2. Доменна структура на феромагнитните материали 204
12.1.3. Монокристали, магнитна анизотропия и поликристални феромагнити 205
12.1.4. Процеси на намагнитване на феромагнитния материал 206
12.1.5. Основни магнитни характеристики 207
12.1.6. Обща класификация на магнитните материали 210
12.2. Магнитномеки материали за нискочестотни магнитни полета 210
12.2.1. Общи технически изисквания 210
12.2.2. Технически чисто желязо 211
12.2.3. Електротехнически стомани 212
12.2.4. Пермалои 214
12.2.5. Алсифер 216
12.2.6. Пермендюр 216
12.3. Магнитномеки материали за високочестотни магнитни полета 216
12.3.1. Ферити 216
12.3.2. Магнитодиелектрици 223
12.4. Магнитнотбърди материали 225
12.4.1. Общи технически характеристики и изисквания 225
12.4.2. Легирани стомани 228
12.4.3. Лети магнитнотбърди сплави 228
12.4.4. Магнити от микропрахове 229
12.4.5. Магнитотвърди ферити 230
12.4.6. Сплави на основата на редкоземни елементи 231
12.5. Магнитни материали със специално предназначение 232
12.5.1. Магнитни материали с правоъгълен хистерезисен цикъл 232
12.5.2. Термомагнитни материали 235
12.5.3. Магнитострикционни материали 236


13. Полупроводникови материали 237

13.1. Основни сведения от физиката на полупроводниците 237
13.1.1. Класификация на полупроводниковите материали 237
13.1.2. Структура на полупроводниковите материали 238
13.1.3. Собствена проводимост 239
13.1.4. Примесва проводимост 240
13.2. Влияние на експлоатационните фактори върху електропроводимостта на полупроводниковите материали 242
13.2.1. Температурна зависимост на електропроводимостта 242
13.2.2. Влияние на светлината върху електропроводимостта 245
13.2.3. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 246
13.3. Основни полупроводникови материали 247
13.3.1. Германий 247
13.3.2. Силиций 250
13.3.3. Селен, диамант и др 252
13.4. Полупроводникови химични съединения А,¥ - В,у 252
13.4.1. Силициев карбид 252
13.4.2. Силит 255
13.5. Полупроводникови химични съединения А1" - Ву 255
13.5.1. Технология на получаване 255
13.5.2. Индиев антимонид 256
13.5.3. Галиев арсенид 257
13.6. Полупроводникови химични съединения А" - В¥1 и окиси 257
13.6.1. Сулфиди 257
13.6.2. Селениди и телуриди 258
13.6.3. Окиси 258

Азбучен указател на термините на английски език 260
Стойности на някои фундаментални константи 262
Литература 263

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Николай Михайлов
Издателство
Земиздат
Етикети
електроника, За студенти от ВТУЗ, електротехника
Град
София
Година
1993
Страници
270
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
леко захабен външен вид.
Националност
българска
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
240
Дебелина (мм)
12
Тегло (гр.)
370
Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 5
Приети буквени означения 7


1. Строеж и свойства на веществата 9

1.1. Атоми 9
1.2. Електронна конфигурация 12
1.3. Молекули 14
1.4. Кристали 17
1.5. Класификация на електротехническите материали 21


2. Поляризация на диелектриците в постоянно електрическо поле 22

2.1. Механизъм на поляризацията 22
2.1.1. Основни термини и определения 22
2.1.2. Видове поляризации 23
2.1.3. Класификация на диелектриците 27
2.2. Макроскопични параметри на поляризацията 28
2.2.1. Поляризация и диелектрична проницаемост 28
2.2.2. Диполен момент на елементарен обем 30
2.2.3. Поляризуемост на молекулите 32
2.3. Математически модели на поляризацията 32
2.4. Поляризуемост при различните ВидоВе поляризации 36
2.4.1. Електронна поляризуемост 36
2.4.2. Диполно-релаксационна поляризуемост 37
2.4.3. Йонна поляризуемост 39


3. Поляризация на диелектриците в променливо електрическо поле 41

3.1. Преходни процеси при включване и изключване на постоянно електрическо поле 41
3.2 Деформационни поляризации в синусоидално електрическо поле 42
3.2.1. Електронна поляризация в синусоидално електрическо поле 42
3.2.2. Йонна поляризация в синусоидално електрическо полле 45
3.3. Релаксационни поляризации в синусоидално електрическо поле 46


4. Диелектрична проницаемост на някои материали 49

4.1. Диелектрична проницаемост на газове 49
4.2. Диелектрична проницаемост на течности 51
4.2.1. Диелектрична проницаемост на неполярни течности, 51
4.2.2. Диелектрична проницаемост на полярни течности 52
4.3. Диелектрична проницаемост на твърди материали 53
4.3.1. Диелектрична проницаемост на неполярни материали 53
4.3.2. Диелектрична проницаемост на материали с йонна структура 54
4.3.3. Диелектрична проницаемост на полярни материали 55
4.3.4. Диелектрична проницаемост на сегнетоелектрици 56
4.3.5. Термокомпенсирани кондензатори 57
4.4. Диелектрична проницаемост на композиционни материали 58
4.4.1. Диелектрична проницаемост на система от паралелно или последователно свързани еднородни материали 58
4.4.2. Диелектрична проницаемост на смеси 605. Електропроводимост на диелектриците 63

5.1. Механизъм на електропроводимостта 63
5.1.1. Основни термини и определения 63
5.1.2. Видове електропроводимост 64
5.2. Електрически токове през диелектрика 67
5.2.1. Електрически токове през диелектрика при подаване на постоянно напрежение 67
5.2.2. Електрически токове през диелектрика при подаване на променливо напрежение 71
5.3. Електропроводимост на газове 72
5.3.1. Характер на електропроводимостта 72
5.3.2. Зависимост на електропроводимостта от интезитета на електрическото поле 73
5.4. Електропроводимост на течни диелектрици 75
5.4.1. Характер на електропроводимостта 75
5.4.2. Особености на течното състояние.. 76
5.4.3. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 77
5.5. Електропроводимост на твърди диелектрици 80
5.5.1. Характер на електропроводимостта 80
5.5.2. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 81
5.5.3. Повърхностна електропроводимост на твг.рдите диелектрици 81
5.6. Влияние на експлоатационните фактори върху обемната електропроводимост 82
5.6.1. Температурна зависимост на обемната електропроводимост 82
5.6.2. Зависимост на обемната електропроводимост от примесите 84
5.6.3. Зависимост на обемната електропроводимост от вискозитета 85


6. Теория на диелектричните загуби 86

6.1. Математически модели на диелекгтричните загуби 86
6.1.1. Основни термини и определения 86
6.1.2. Уравнение на диелектричните загуби 88
6.2. Зависимост на tg 8 и на диелектричните загуби от честотата на електрическото поле 90
6.2.1. Честотна зависимост на tg 8 90
6.2.2. Честотна зависимост на диелектричните загуби 91
6.3. Зависимост на ^ 8 и на диелектричните загуби от температурата 92
6.3.1. Температурна зависимост на tg 8 92
6.3.2. Температурна зависимост на диелектричните загуби 93
6.4. Зависимост на lg 8 и на диелектричните загуби от интензитета на електрическото поле и други фактори 93
6.4.1. Зависимост на tg 8 от интензитета на електрическото поле 93
6.4.2. Зависимост на диелектричните загуби от интезитета на електрическото поле 95
6.4.3. Зависимост на tg 8 от влажността 95
6.5. Диелектрически загуби 96
6.6. Диелектрични загуби в течности и твърди материали 96
6.7. Диелектрични загуби в слоести материали 98


7. Пробив на диелектриците 100

7.1. Обща характеристика на явлението 100
7.1.1. Основни термини и определения 100
7.1.2. Видове пробиви 101
7.2. Йонизационен пробив 103
7.3. Електротоплинен пробив 106
7.4. Електрохимичен пробив 109
7.5. Повърхностен пробив Ш
7.6. Зависимост на пробивния интензитет от разстоянието между електродите и от температурата 113
7.6.1. Зависимост на пробивния интензитет от разстоянието между електродите. 113
7.6.2. Зависимост на пробивното напрежение от температурата 114
7.7. Зависимост на пробивното напрежение от продължителността на действие на електрическото поле и от налягането 116
7.7.1. Зависимост на пробивното напрежение от продължителността на действие на електрическото поле 116
7.7.2. Зависимост на пробивното напрежение от атмосферното налягане 117
7.8. Зависимост на пробивното напрежение от хомогенността на електрическото поле и от други фактори 119


8. физико-химични свойства на диелектриците 122

8.1. Влажностни свойства на диелектриците 122
8.2. Топлинни свойства на диелектриците 127
8.3. Радиационна устойчивост 131


9. Диелектрични материали 133

9.1. Газообразни диелектрици 133
9.1.1. Свойства на въздуха 133
9.1.2. Азот, въглероден двуокис, Водород 134
9.1.3. Елегаз SF6 и фреон CC12F2 134
9.2. Нефтени масла 135
9.2.1. Трансформаторно масло 135
9.2.2. Кондензаторно масло 136
9.2.3. Кабелно масло 137
9.3. Синтетични течни диелектрици 137
9.3.1. Хлориран дифенил 137
9.3.2. Силициевоорганични течности 138
9.3.3. флуороорганични течности 138
9.4. Смоли 139
9.4.1. Общи сведения 139
9.4.2. Полимеризационни смоли 140
9.4.3. Поликондензационни смоли 145
9.5. Целулоза 149
9.6. Каучук и гума 151
9.6.1. Естествен каучук и гума 151
9.6.2. Синтетичен каучук и гума 152
9.7. Стъклообразни материали 153
9.7.1. Свойства на стъклата 153
9.7.2. Видове стъкла 155
9.7.3. Стъклоемайл. Стъкловлакно 155
9.7.4. Ситали 157
9.7.5. Оптични кабели 157
9.8. Слюдоазбестови материали 159
9.8.1. Естествена слюда 159
9.8.2. Синтетична слюда •' 160
9.8.3. Миканити 160
9.8.4. Слюдинити 162
9.8.5. Азбестови материали 162
9.9. Керамични материали 163
9.9.1. Общи сведения 163
9.9.2. Изолаторна керамика 164
9.9.3. Кондензаторна високочестотна керамика 167
9.9.4. Кондензаторна нискочестотна керамика 168
9.9.5. Шуплеста керамика
9.10. Електроизолационни лакове и компаунди
9.10.1. Електроизолационни лакове 170
9.10.2. Компаунди 171
9.11. Слоести пластмаси 171


10. Активни диелектрици 173

10.1. Сегнетокерамика 173
10.1.1. Кондензаторна сегнетокерамика 173
10.1.2. Нелинейна сегнетокерамика 174
10.1.З.Термосъпротивителна сегнетокерамика 176
10.2. Пиезоелектрици 177
10.2.1. Основни характеристики на пиезоелектриците 177
10.2.2. Пиезоелектрични материали 178
10.3. Електрети. Електрооптични материали 181
10.3.1. Електрети 181
10.3.2. Електрооптични материали 183


11.Проводникови материали 185

11.1. физични процеси В проводниковите материали 185
11.1.1. Електропроводимост 185
11.1.2. Температурен коефициент на съпротивление 187
11.1.3. Специфично електрическо съпротивление на сплави 188
11.1.4. Свръхпроводимост 189
11.1.5. Контактни явления 191
11.2. Метали и сплави с Висока проводимост 192
11.2.1. Сребро 192
11.2.2. Мед и медни сплави 192
11.2.3. Алуминий и алуминиеви сплави 193
11.2.4. Стомана 194
11.3. Сплави с различно предназначение 195
11.3.1. Сплави за електроизмервателни апарати и еталонни съпротивления 195
11.3.2. Реостатни сплави 196
11.3.3. Сплави за електронагревателни уреди 197
11.3.4. Припои 198
11.3.5. Сплави за термодвойки 198
11.3.6. Тензометрични сплави 200


12. Магнитни материали 202

12.1. Основни сведения за теорията на феромагнетизма 202
12.1.1. Причини за възникване на феромагнетизма 202
12.1.2. Доменна структура на феромагнитните материали 204
12.1.3. Монокристали, магнитна анизотропия и поликристални феромагнити 205
12.1.4. Процеси на намагнитване на феромагнитния материал 206
12.1.5. Основни магнитни характеристики 207
12.1.6. Обща класификация на магнитните материали 210
12.2. Магнитномеки материали за нискочестотни магнитни полета 210
12.2.1. Общи технически изисквания 210
12.2.2. Технически чисто желязо 211
12.2.3. Електротехнически стомани 212
12.2.4. Пермалои 214
12.2.5. Алсифер 216
12.2.6. Пермендюр 216
12.3. Магнитномеки материали за високочестотни магнитни полета 216
12.3.1. Ферити 216
12.3.2. Магнитодиелектрици 223
12.4. Магнитнотбърди материали 225
12.4.1. Общи технически характеристики и изисквания 225
12.4.2. Легирани стомани 228
12.4.3. Лети магнитнотбърди сплави 228
12.4.4. Магнити от микропрахове 229
12.4.5. Магнитотвърди ферити 230
12.4.6. Сплави на основата на редкоземни елементи 231
12.5. Магнитни материали със специално предназначение 232
12.5.1. Магнитни материали с правоъгълен хистерезисен цикъл 232
12.5.2. Термомагнитни материали 235
12.5.3. Магнитострикционни материали 236


13. Полупроводникови материали 237

13.1. Основни сведения от физиката на полупроводниците 237
13.1.1. Класификация на полупроводниковите материали 237
13.1.2. Структура на полупроводниковите материали 238
13.1.3. Собствена проводимост 239
13.1.4. Примесва проводимост 240
13.2. Влияние на експлоатационните фактори върху електропроводимостта на полупроводниковите материали 242
13.2.1. Температурна зависимост на електропроводимостта 242
13.2.2. Влияние на светлината върху електропроводимостта 245
13.2.3. Зависимост на електропроводимостта от интензитета на електрическото поле 246
13.3. Основни полупроводникови материали 247
13.3.1. Германий 247
13.3.2. Силиций 250
13.3.3. Селен, диамант и др 252
13.4. Полупроводникови химични съединения А,¥ - В,у 252
13.4.1. Силициев карбид 252
13.4.2. Силит 255
13.5. Полупроводникови химични съединения А1" - Ву 255
13.5.1. Технология на получаване 255
13.5.2. Индиев антимонид 256
13.5.3. Галиев арсенид 257
13.6. Полупроводникови химични съединения А" - В¥1 и окиси 257
13.6.1. Сулфиди 257
13.6.2. Селениди и телуриди 258
13.6.3. Окиси 258

Азбучен указател на термините на английски език 260
Стойности на някои фундаментални константи 262
Литература 263

Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!