Всички Категории
Каталог
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Елементи на приложната математика (1972)

  • Издателство: Техника

Елементи на приложната математика (1972)

  • Издателство: Техника

А. Д. Мишкис  |  Я. Б. Зелдович  (автори)

вариационно смятане   |   приложна математика   |   математика за инженери  (етикети)

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Математика
Преводачи: Иван Чобанов  |  Иван Х. Димовски

 

Твърда корица, среден формат   |   667 стр.   |   676 гр. 

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

АНОТАЦИЯ

По замисъла на авторите, единият от които е крупният съветски атомен физик и асгрофизик ака­демик Зелдович, а другият — видният съветски математик Мишкис, книгата не е систематичен учеб­ник по приложна математика — едно твърде разте-гливо понятие, — а увод в онзи кръг от идеи и ме­тоди, които днес намират най-широко приложение във физиката, техниката и други области, в които математиката играе решаваща роля. От читателя се изискват само елементарни познания по диферен­циално и интегрално смятане, но въпреки това авто­рите са успели да изложат в популярна форма ня­кои важни съвременни математически методи, като например използуването на дираковата делта-функция, на вариационното смятане и др. Това се прави за пръв път в математическата литература, предназ­начена за начинаещи. Една от най-привлекателните страни на книгата е множеството съдържателни примери предимно из областта на физиката и тех­никата, в които въз основа на развитите математичес­ки методи се решават важни задачи. Авторите не акцентират върху математическите тънкости, а пове­че върху ефективността на методите за получаване на практически резултати, които фактически инте­ресуват инженера и физика.

Книгата представлява безспорен интерес за широк кръг читатели — физици, химици, биолози, инже­нери от най-различни специалности, а така също и за преподаватели по математика в техникумите и във висшите технически учебни заведения.

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 7
 
Глава I. Някои числени методи  . 9
§ 1. Числено интегриране . . 10
§ 2. Пресмятане на суми чрез интеграли 17
§ 3. Числено решаване на уравнения 27
Отговори и решения 37
 
Глава II. Математическа обработка на експериментални резултати 40
§ 1. Таблици и разлики 40
§ 2. Интегриране и диференциране на функции, зададени таблично 47
§ 3. Подбиране на формули по експериментални данни чрез метода на най-малките квадрати .... 53
§ 4. Графичен начин за подбиране на формули ... 60
Отговори и решения 69
 
Глава III. Допълнителни сведения за интегралите и редовете 72
§ 1. Несобствени интеграли   . 72
§ 2. Интегриране на бързо изменящи се функции . . 82
§ 3. Формула на Стирлинг 93
§ 4. Числови редове 95
§ 5. Интеграли, зависещи от параметър ....    . . 107
Отговори и решения 112
 
Глава IV. Функции на няколко променливи 116
§ 1. Частни производни 116
§ 2. Геометричен смисъл на функциите на две променливи 125
§ 3. Неявни функции 127
§ 4. Радиолампа 136
§ 5. Обвивка на фамилия криви 140
§ 6. Тейлъров ред и задачи за екстремум 143
§ 7. Кратни интеграли 152
§ 8. Многомерно пространство и брой на степените на свобода 165
Отговори и решения 169
 
Глава V. Функции на комплексна променлива 173
§ 1. Най-прости свойства на комплексните числа . . 173
§ 2. Спретнати комплексни числа   .... 176
§ 3. Повдигане в имагинерна    степен.   Формула на Ойлер " . . . 180
§ 4. Логаритми и корени 184
§ 5. Описание на хармоничните  трептения с помощта на показателна функция от имагинерен аргумент 189
§ 6. Производна на функция на комплексна променлива 197
§ 7. Хармонични функции ..... 199
§ 8. Интеграл от функция на комплексна променлива 202
§ 9. Резидууми 208
Отговори и решения 217
 
Глава VI. Делта-функция на Дирак   . 222
§ 1. Дираковата делта-функция 8 (х) 222
§ 2. Функция на Грийн 228
§ 3. Функции, свързани с делта-функцията 234
§ 4. Понятие за стилтесов интеграл 241
Отговори и решения . . 243
 
Глава VII. Диференциални уравнения .   . .  244
§ 1. Геометричен смисъл на диференциално уравнение от първи ред 244
§ 2. Интегрируеми типове уравнения от първи ред  . 248
§ 3. Линейни хомогенни уравнения от втори ред с постоянни  коефициенти 257
§ 4. Най-простото линейно нехомогенно диференциално уравнение   от втори ред 264
§ 5. Линейни нехомогенни уравнения от втори ред с постоянни коефициенти 271
§ 6. Устойчиви и неустойчиви решения 280
Отговори и решения 286
 
Глава VIII. По-нататъшни сведения за диференциалните уравнения 288
§ 1. Особени точки 288
§ 2. Системи диференциални уравнения 291
§ 3. Детерминанти и решаване на линейни   системи с постоянни коефициенти 294
§ 4. Устойчивост по Ляпунов на състояние на равновесие 300
§ 5. Построяване   на   приблизителни   формули за решението 304
§ 6. Числено решаване на диференциални   уравнения 317
§ 7. Гранични задачи 328
§ 8. Граничен слой 335
Отговори и решения 336
 
Глава IX. Вектори 339
§ 1. Най-прости операции над вектори 340
§ 2. Скаларно произведение на вектори 348
§ 3. Производна на вектор . . , , 354
§ 4. Движение на материална точка 356
§ 5. Многомерно векторно пространство 362
Отговори и решения 366
 
Глава X. Теория на полето 369
§ 1. Увод 369
§ 2. Скаларно поле и градиент 370
§ 3. Потенциална енергия и сила 375
§ 4. Поле на скоростта и поток 382
§ 5. Електростатично поле — неговият потенциал и поток 387
§ 6. Примери 391
§ 7. Общо векторно поле и неговата дивергенция . . 401
§ 8. Дивергенция на полето на скоростта и уравнение за непрекъснатост 406
§ 9. Дивергенция   на електрическо поле и уравнение на Поасон 410
§ 10 Лицев вектор и налягане 411
Отговори и  решения 417
 
Глава XI. Векторно произведение и ротация 421
§ 1. Векторно произведение на вектори 421
§ 2. Някои приложения в механиката 425
§ 3. Примери 430
§ 4. Истински вектори и псевдовектори 434
§ 5. Ротор на векторно поле 447
§ 6. Операторът „набла" на Хамилтон 444
§ 7. Потенциални полета 447
§ 8. Ротор на полето на скоростта 452
§ 9. Магнитно поле и електрически ток 453
§ 10. Електромагнитно поле и уравнения на Максуел . 460
§ 11. Потенциал в многосвързана област 465
Отговори и решения 468
 
Глава XII. Вариационно смятане . . 472
§ 1. Пример за преминаване от краен брой степени на свобода към безкраен 472
§ 2. Функционал 480
§ 3. Условие, необходимо за екстремум 484
§ 4. Уравнение на Ойлер 483
§ 5. Винаги ли съществува решение на поставената задача ? 495
§ 6. Варианти на основната задача 500
§ 7. Условен екстремум за краен брой степени на свобода 503
§ 8. Условният екстремум във вариационното   смятане 507
§ 9. Задачи за екстремум с ограничения 516
§ 10. Вариационни принципи.   Принципът   на Ферма в оптиката 519
§ 11. Принцип за най-малкото действие 528
§12. Директни методи 533
Отговори и решения 539
 
Глава XIII. Теория на вероятностите 545
§ 1. Постановка на въпроса 545
§ 2. Умножение на вероятности 549
§ 3. Анализ на резултатите от много опити 555
§ 4. Ентропия 563
§ 5. Радиоактивно разпадане. Формула на Поасон . . 576
§ 6. Друго извеждане на разпределението на Поасон . 580
§ 7. Непрекъснато разпределени величини 583
§ 8. Случай на твърде голям брой опити ...... 589
§ 9. Корелационна зависимост 697
§ 10. За разпределението на простите числа 603
Отговори и решения 609
 
Глава XIV. Трансформация на Фурие 617
§ 1. Увод 617
§ 2. Формули за трансформацията на Фурие  .... 622
§ 3. Причинност и дисперсионни зависимости .... 631
§ 4. Свойства на фуриеровата трансформация .... 637
§ 5. Фуриерова  трансформация   на камбаната и принципът за неопределеност 642
§ 6. Спектрален анализ на периодична функция   . . 647
§ 7. Хилбертово пространство 652
 
Отговори и решения 657
Предметен указател 667

Характеристики +
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
Элементы прикладной математики (1967)
Език
български
Автор
А. Д. Мишкис, Я. Б. Зелдович
Издателство
Техника
Етикети
приложна математика, математика за инженери, вариационно смятане
Преводач
Иван Х. Димовски, Иван Чобанов
Град
София
Година
1972
Страници
667
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
руска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
676
Условия за пазаруване +

Поръчките се обработват след потвърждение от клиента по телефона!

(при неуспешен опит за връзка с клента по телефона в рамките на три работни дни се анулира)

 

  • 5 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.
  • 5 лв. - доставка до офис на Еконт, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6 лв. - доставка до адрес с Еконт, независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • 5 лв. - при поръчка от 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди, поръчки под 20 лв. се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6 лв. - поръчки над 20 лв. - доставка до адрес със Спиди, независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв. се доставят само с Еконт.

 

За клиенти с поне три покупки, закупили книгите си с регистрация, може да се определи персонална отстъпка с код за отстъпка, за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!