Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Елементи на приложната математика (1972)

  • Издателство: Техника

Елементи на приложната математика (1972)

  • Издателство: Техника

А. Д. Мишкис  |  Я. Б. Зелдович  (автори)

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Математика
Преводач: Иван Чобанов  |  Иван Х. Димовски

 

Твърда корица, 140 х 205 х 35 мм   |   667 стр.   |   676 гр. 

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

вариационно смятане   |   приложна математика   |   математика за инженери  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Оригинално заглавие:

Элементы прикладной математики (1967)

*

АНОТАЦИЯ

По замисъла на авторите, единият от които е крупният съветски атомен физик и асгрофизик ака­демик Зелдович, а другият — видният съветски математик Мишкис, книгата не е систематичен учеб­ник по приложна математика — едно твърде разте-гливо понятие, — а увод в онзи кръг от идеи и ме­тоди, които днес намират най-широко приложение във физиката, техниката и други области, в които математиката играе решаваща роля. От читателя се изискват само елементарни познания по диферен­циално и интегрално смятане, но въпреки това авто­рите са успели да изложат в популярна форма ня­кои важни съвременни математически методи, като например използуването на дираковата делта-функция, на вариационното смятане и др. Това се прави за пръв път в математическата литература, предназ­начена за начинаещи. Една от най-привлекателните страни на книгата е множеството съдържателни примери предимно из областта на физиката и тех­никата, в които въз основа на развитите математичес­ки методи се решават важни задачи. Авторите не акцентират върху математическите тънкости, а пове­че върху ефективността на методите за получаване на практически резултати, които фактически инте­ресуват инженера и физика.

Книгата представлява безспорен интерес за широк кръг читатели — физици, химици, биолози, инже­нери от най-различни специалности, а така също и за преподаватели по математика в техникумите и във висшите технически учебни заведения.

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 7
 
Глава I. Някои числени методи  . 9
§ 1. Числено интегриране . . 10
§ 2. Пресмятане на суми чрез интеграли 17
§ 3. Числено решаване на уравнения 27
Отговори и решения 37
 
Глава II. Математическа обработка на експериментални резултати 40
§ 1. Таблици и разлики 40
§ 2. Интегриране и диференциране на функции, зададени таблично 47
§ 3. Подбиране на формули по експериментални данни чрез метода на най-малките квадрати .... 53
§ 4. Графичен начин за подбиране на формули ... 60
Отговори и решения 69
 
Глава III. Допълнителни сведения за интегралите и редовете 72
§ 1. Несобствени интеграли   . 72
§ 2. Интегриране на бързо изменящи се функции . . 82
§ 3. Формула на Стирлинг 93
§ 4. Числови редове 95
§ 5. Интеграли, зависещи от параметър ....    . . 107
Отговори и решения 112
 
Глава IV. Функции на няколко променливи 116
§ 1. Частни производни 116
§ 2. Геометричен смисъл на функциите на две променливи 125
§ 3. Неявни функции 127
§ 4. Радиолампа 136
§ 5. Обвивка на фамилия криви 140
§ 6. Тейлъров ред и задачи за екстремум 143
§ 7. Кратни интеграли 152
§ 8. Многомерно пространство и брой на степените на свобода 165
Отговори и решения 169
 
Глава V. Функции на комплексна променлива 173
§ 1. Най-прости свойства на комплексните числа . . 173
§ 2. Спретнати комплексни числа   .... 176
§ 3. Повдигане в имагинерна    степен.   Формула на Ойлер " . . . 180
§ 4. Логаритми и корени 184
§ 5. Описание на хармоничните  трептения с помощта на показателна функция от имагинерен аргумент 189
§ 6. Производна на функция на комплексна променлива 197
§ 7. Хармонични функции ..... 199
§ 8. Интеграл от функция на комплексна променлива 202
§ 9. Резидууми 208
Отговори и решения 217
 
Глава VI. Делта-функция на Дирак   . 222
§ 1. Дираковата делта-функция 8 (х) 222
§ 2. Функция на Грийн 228
§ 3. Функции, свързани с делта-функцията 234
§ 4. Понятие за стилтесов интеграл 241
Отговори и решения . . 243
 
Глава VII. Диференциални уравнения .   . .  244
§ 1. Геометричен смисъл на диференциално уравнение от първи ред 244
§ 2. Интегрируеми типове уравнения от първи ред  . 248
§ 3. Линейни хомогенни уравнения от втори ред с постоянни  коефициенти 257
§ 4. Най-простото линейно нехомогенно диференциално уравнение   от втори ред 264
§ 5. Линейни нехомогенни уравнения от втори ред с постоянни коефициенти 271
§ 6. Устойчиви и неустойчиви решения 280
Отговори и решения 286
 
Глава VIII. По-нататъшни сведения за диференциалните уравнения 288
§ 1. Особени точки 288
§ 2. Системи диференциални уравнения 291
§ 3. Детерминанти и решаване на линейни   системи с постоянни коефициенти 294
§ 4. Устойчивост по Ляпунов на състояние на равновесие 300
§ 5. Построяване   на   приблизителни   формули за решението 304
§ 6. Числено решаване на диференциални   уравнения 317
§ 7. Гранични задачи 328
§ 8. Граничен слой 335
Отговори и решения 336
 
Глава IX. Вектори 339
§ 1. Най-прости операции над вектори 340
§ 2. Скаларно произведение на вектори 348
§ 3. Производна на вектор . . , , 354
§ 4. Движение на материална точка 356
§ 5. Многомерно векторно пространство 362
Отговори и решения 366
 
Глава X. Теория на полето 369
§ 1. Увод 369
§ 2. Скаларно поле и градиент 370
§ 3. Потенциална енергия и сила 375
§ 4. Поле на скоростта и поток 382
§ 5. Електростатично поле — неговият потенциал и поток 387
§ 6. Примери 391
§ 7. Общо векторно поле и неговата дивергенция . . 401
§ 8. Дивергенция на полето на скоростта и уравнение за непрекъснатост 406
§ 9. Дивергенция   на електрическо поле и уравнение на Поасон 410
§ 10 Лицев вектор и налягане 411
Отговори и  решения 417
 
Глава XI. Векторно произведение и ротация 421
§ 1. Векторно произведение на вектори 421
§ 2. Някои приложения в механиката 425
§ 3. Примери 430
§ 4. Истински вектори и псевдовектори 434
§ 5. Ротор на векторно поле 447
§ 6. Операторът „набла" на Хамилтон 444
§ 7. Потенциални полета 447
§ 8. Ротор на полето на скоростта 452
§ 9. Магнитно поле и електрически ток 453
§ 10. Електромагнитно поле и уравнения на Максуел . 460
§ 11. Потенциал в многосвързана област 465
Отговори и решения 468
 
Глава XII. Вариационно смятане . . 472
§ 1. Пример за преминаване от краен брой степени на свобода към безкраен 472
§ 2. Функционал 480
§ 3. Условие, необходимо за екстремум 484
§ 4. Уравнение на Ойлер 483
§ 5. Винаги ли съществува решение на поставената задача ? 495
§ 6. Варианти на основната задача 500
§ 7. Условен екстремум за краен брой степени на свобода 503
§ 8. Условният екстремум във вариационното   смятане 507
§ 9. Задачи за екстремум с ограничения 516
§ 10. Вариационни принципи.   Принципът   на Ферма в оптиката 519
§ 11. Принцип за най-малкото действие 528
§12. Директни методи 533
Отговори и решения 539
 
Глава XIII. Теория на вероятностите 545
§ 1. Постановка на въпроса 545
§ 2. Умножение на вероятности 549
§ 3. Анализ на резултатите от много опити 555
§ 4. Ентропия 563
§ 5. Радиоактивно разпадане. Формула на Поасон . . 576
§ 6. Друго извеждане на разпределението на Поасон . 580
§ 7. Непрекъснато разпределени величини 583
§ 8. Случай на твърде голям брой опити ...... 589
§ 9. Корелационна зависимост 697
§ 10. За разпределението на простите числа 603
Отговори и решения 609
 
Глава XIV. Трансформация на Фурие 617
§ 1. Увод 617
§ 2. Формули за трансформацията на Фурие  .... 622
§ 3. Причинност и дисперсионни зависимости .... 631
§ 4. Свойства на фуриеровата трансформация .... 637
§ 5. Фуриерова  трансформация   на камбаната и принципът за неопределеност 642
§ 6. Спектрален анализ на периодична функция   . . 647
§ 7. Хилбертово пространство 652
 
Отговори и решения 657
Предметен указател 667

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
приложна математика, математика за инженери, вариационно смятане
Език
Български
Автор (А-Я)
А. Д. Мишкис, Я. Б. Зелдович
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
приложна математика, математика за инженери, вариационно смятане
Преводач
Иван Х. Димовски, Иван Чобанов
Град
София
Година
1972
Страници
667
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
руска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
140 х 205 х 35
Тегло (грама)
676
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.07.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!