Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Физика (1972)

  • Издателство: Техника

Физика (1972)

  • Издателство: Техника

Колектив  (автори)   

Нено Иванчев   |  Емил Джаков  (редактори) 

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Физика и астрономия

 

Твърда корица, 215 х 265 х 33 мм   |   694 стр.   |   1489 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с позахабена обложка)

космология   |   обща физика   |   квантова физика   |   електродинамика   |   класическа механика   |   оптика и оптични уреди  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Оригинално заглавие:

PHYSICS, SECONDE EDITION, PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE D. C. HEATH AND COMPANY BOSTON

*

Превели от второто американско издание:

Хр. Манев, Стр. Тошев, Р. Пиринчева, Т. Спиридонов, М. Воденичарова

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор към българския превод 5
Предговор към второто издание 6
Предговор към първото издание 7
 
Част 1. Вселената
 
Глава  1. Въведение във физиката
Оръдия на физиката. 16  Хора на физиката 18
 
Глава  2. Време и измерване
Отправна точка — сетивата. 19 Основни понятия на физиката; нуждата да се продължат сетивата. 19 Време и неговият ход. 20 Къси интервали от време; многократно светване. 20 Повтарящи сс движения; стробоскоп. 24 Сравняване на времена; броене на единици. 25 Големи и малки интервали от време; порядък. 26 Посока на времето. 29  Домашни, класни и лабораторни задачи 29
 
Глава 3. Пространство и неговите измерения
Единици за разстояние. 32 Измерване на големи разстояния; триангулация. 33 Малки разстояния. 39 Измерения на пространството. 40 Измерване на повърхнини и обеми. 42 Върху ограничеността на измерването. 42 Значеши цифри. 44 Домашни, класни и лабораторни задачи 45
 
Глава 4. Функции и мащабноет
Права пропорционалност. 48 Степенни закони и подобни фигури. 49 Обратна квадратична зависимост. 52 Интерполация и екстраполация. 54 Мащабноет; физиката в страната на лилипутите. 55 Домашни, класни и лабораторни задачи 58
 
Глава 5. Движение но праволинейна траектория
Положение и преместване по линия. 60 Скорост. 61 Променлива скорост. 64 Анализ на графиките положение-време. 66 Наклон. 68 Моментна скорост — наклонът на допирателната линия. 70 Ускорение. 75 Полезни формули за движението с постоянно ускорение. 76 Резюме. 78 Домашни, класни  и  лабораторни  задачи 79
 
Глава 6. Движение в пространството
Положение и преместване. 84 Събиране и изваждане на премествания. 85 Умножаване на вектори с числа и скалари. 88 Вектори на скоростта в пространството. 89 Компоненти на векторите. 90 Промяна на скоростта и постоянен вектор на ускорението. 93 Промепливо ускорение. 97 Описание на движението; отправни системи. 101 Кинематика и динамика. 102 Големина на светлинната скорост. 103 Домашни, класни и лабораторни задачи 103
 
Глава 7. Маса и елементи
Вещество и неговото измерване. 105 Маса във везните. 105   Смисъл на масата. 107   Непряко измерване на масата; плътност. 108 Запазване на масата и запазване на вешест вото. 111 Химичен анализ и синтез. 113 Елементите. 114 Спектрален анализ. 115 Домашни, класни и лабораторни задачи. 119
 
Глава 8. Атоми и молекули
Издирване на атомите. 122 Още данни за размера. 123 Бреене на атомни частици. 125 Множество от атоми. 128 Закони за химичния състав. 128 Проблемът за определяне формулите на молекулите. 132 Брой на частиците в газовете. 132 Определяне формулите на молекулите. 134 Закон за простите отношения на обемите. 135 Маси на молекули и атоми. 136 Число на Авогадро и молове. 138 Най-вътрешната структура на веществото. 139 Молекули и твърди тела. 139 Кристали: физика на твърдото тяло. 139 Геометрия на кристалите. 142 Ред и безредие. 144 Кратко резюме 145
Есе
Строеж и свойства на молекулите: обзор на химията отдалече. 146 Органични молекули. 147 Химията на живота. 149  Домашни, класни и лабораторни за дачи 149
 
Глава 9. Природа на газа
Физични модели. 153 Молекулен модел на газ. 154 Закон наБойл. 156 Температура и газови термометри. 159 Температурата и газовият модел. 160 Брауново движение и шум. 163 Газове без стени. 165 Домашни, класни и лабораторни задачи 166
 
Глава 10. Мерене
Решението: елемент на меренето. 169 Усилване и изразяване на резултата. 170 Сигнали и шум. 172 Черни кутии и калибриране. 172 Взаимодействие. 174 Светлина. 175  Домашни, класни и лабораторни задачи 175
 
Част II. Оптика и вълни
 
Глава  11. Как се проявява светлината
Източници на светлина. 179 Прозрачни, оцветени и не прозрачни вещества. 180 Отражение. 182 Светочувствителни устройства. 183 Невидима светлина. 184 Как се разпространява светлината. 184 Дифракция. 186 Големина на скоростта на светлината. 187 Домашни, класни и лабораторни задачи 188
 
Глава   12. Отражение и образи
Сенки. 190 Снопове светлина, тънки снопове и лъчи. 191 Как определяме мястото на предметите. 192 Закони за отражението. 193 Образи при плоски огледала. 194 Параболични огледала. 196 Прожектори. 198 Астрономични телескопи. 199 Образи и илюзии. 201 Действителни и недействителни образи. 204 Домашни, класни и лабораторни задачи 205
 
Глава 13. Пречупване
Пречупване. 208 Опити с ъглите при пречупването. 209 Показател на пречупването. 211 Закон на Снел. 211 Абсолютен показател на пречупване. 214 Преминаване на светлина от стъкло (или вода) вьв въздух: обратимост. 214 Преминаване на светлина от стъкло във вода. 215 Пълно вътрешно отражение. 216 Пречупване през призми; дисперсия. 217 Събиране на светлина със система от призми. 220 Леши. 221 Действителни образи, получени с лещи. 222   Домашни, класни и лабораторни задачи 223
 
Глава 14. Корпускулен модел на светлината
Отражение. 227 Пречупване. 228 Интензивност на свет лината на източника и осветеност. 230 Налягане на светлината. 233 Поглъщане и нагряване. 234 Някои затруднения на корпускулната теория. 234 Скоростта на светлината и теорията за пречупването. 235 Роля на корпускулния модел. 236 Домашни, класни и лабораторни задачи 237
 
Глава 15. Увод към вълните
 
Вълна: още нещо, което се предвижва. 239 Вълни по цилиндрични спирални пружини. 240 Супергтозиция: наслагване на вълнови и ипулси. 242 Отражение и предаване. 245 Идеализацич и приближения. 248 Един вълнов модел за светлината? 249 Домашни, класни и лабораторни задачи 249
 
Глава 16. Вълни и светлина
Водни вълни. 252 Плоски и кръгови вълни. 253 Отражение. 253 Скорост на разпространение и периодични вълни. 255 Пречупване. 257 Дисперсия. 258 Дифракция. 260  Домашни, класни и лабораторни задачи 261
 
Глава 17. Интерференция
Интерференция при пружина. 265 Интерференция при два точкови източника 266 Форма на възловите линии. 269 Дължина на вълната, разстояние между източниците и ъгли. 270 Фаза. 272 Обобщение и заключение. 274 До машни, класни и лабораторни задачи 275
 
Глава 18. Светлинни вълни
Можем ли да видим интерференция при светлината? 278 Интерференция на светлинни вълни: опит на Юнг. 279 Фаза на светлинните източници. Атоми. 281 Цвят и дължина на светлинните вълни. 282 Дифракпия: икгерференционен ефект от единични процепи. 284 Теория на дифракцията от един процеп. 285 Експериментални проверки с единичен и двоен процеп. 287 Разделителна способност. 288 Интерференция при отражение ог тънки слсеве. 290 Интерференция на светлината при преминаването й през тънки слоеве. 292 Цветни ефекти при интерференцията. 293 Заключение. 293 Домашни, класни и лаборатории задачи 294
 
Част III. Механика
 
Глава 19. Закон на Нютон за движението
Понятия за сила и движение. 299 Движение без сила. 301 Изменение на скоростта под действието на постоянна сила. 303 Зависимост на промяната на скоростта от големината на силата. 304 Инертна маса. 306 Инертна и гравитационна маса. 307 Закон на Нютон: динамично измерване на силата; единици. 308 Променливи сили и законът на Нютон. 308 Как се събират сили; резултантна сила. 309 Векторният характер на закона на Нютон. 310 Сили в природата 311   Домашни, класни и лабораторни задачи 311
 
Глава   20.   Движение върху повърхността на Земята
Тегло и гравитационно поле на Земята. 314 Свободно падане. 315 Движение на хвърлено тяло; векторният характер на закона на Нютон за движението. 317 Движение на хвърлено тяло; определяне на траекторията. 317 Отклоняващи сили и движение по окръжност. 319 Спътници на Земята. 323 Движение на Луната. 324 Просто хармонично движение. 325 Експериментални отправни ситеми. 328 Фиктивни сили в ускорени системи. 329 Закосът на Нютон и въртенето на Земята. 330 Домашни.класни и лабораторни задачи 331
 
Глава 21. Всеобща гравитация и Слънчевата система
Ранни планетни системи. 335 Планетна система на Коперник. 336 Възражения против теорията на Коперник. 337 Тихо Брахе. 337 Кеплер. 338 Кинематично описание и динамичният проблем. 341 Нютон. 343 Всеобща гравитация. 344 Някои по-късни постижения на Нютон. 346 Лабораторни проверки на закона за всеобщата гравитация. 347 Едно малко несъгласие. 348 Домашни, класни и лабораторни задачи 349
 
Глава 22. Импулс и запазване на импулса
Импулс на силата. 351 Импулс. 353 Изменение в импулса, когато две тела си взаимодействуват. 354 Закон за запазване на импулса. 357 Център на масата. 359 Запазване на импулса в общия случай. 362 Сили на взаимодействие. 363   Домашни, класни и лабораторни задачи 367
 
Глава 23. Работа и кинетична енергия
Предаване на енергия. 371 Работата: мярка за предаването на енергия. 371 Още върху дефиницията за работа. 374 Кинетична енергия. 374 Предаване на кинетична енергия от едно тяло към друго. 376 Друг възглед за простия удар. 378 Запазване на кинетичната енергия при еластични взаимодействия. 380 Кинетична енергия и импулс. 381 Работа и кинетична енергия, когато действуват повече от една сила. 383 Загуба на кинетична енергия при триене. 384 Заключение. 385 Домашни, класни и лабораторни задачи 385
 
Глава 24. Потенциална енергия
Пружинният буфер. 388 Потенциална енергия на две взаимодействуващи си тела. 392 Гравитационна потенциална енергия близо до повърхността на Земята. 395 Гравитационна потенциална енергия изобщо. 398 Енергия на откъсване и енергия на свързване. 399 Пълна механична енергия. 431 Домашни, класни и лабораторни задачи 432
 
Глава 25. Топлина, молекулно движение и запазване на енергията
Налягане на газа. 407 Температура и молекулно-кинетичната теория; вътрешна енергия. 411 Механична енергия нт движението на масата като цяло и вътрешна енергия. 413 Количествено изучаване превръщането на механичната енергия във вътрешна. 415 Топлинен поток. 415 Количествена връзка между разсейването на енергия и повишаването на температурата. 416 Запазване на енергията. 416 Домашни, класни и лабораторни задачи 418
 
Част IV. Електричество и атомен строеж
 
Глава 26. Някои качествени явления при електричеството
Почзтччаче и отольекзачз между наелектризирани тела. 423 Електрически счлч между „градизните частички" на веществото. 424 Изолатори и проводници. 424 Няколко опита с електроскоп. 426 Електростатична индукция. 427 Усъвършенствувани електроскопи. 429 Електрометри. 429 Батерии. 431 _ Електрически токове. 431 Проводимост на газовете. Йонизация. 432 Мъглинна камера. 433 Проводимост на разтвори. 433 Електрони в металите. 434 Диоди, електронни прожектори, електроннолъчеви осцилоскопи. 436 Домашни, класчш и лабораторни задачи 438
 
Глава 27. Закон на Кулон и елементарен електрически заряд
Зависимост на силата от разстоянието. 440 Електрически заряд и електрическа сила. 440 Електрически силови полета. 442 Измерване на малки електрически сили. 447 Елементарен заряд. 451 Голяма електрическа везна. 453 Константата в закона на Кулон. 453 Запазване на заряда. 456 Електрически заряд на електроните и на другите частици на веществото. 456 Домашни, класни и лабораторни задачи 457
 
Глава 28. Енергия и движение на заряди в електрически полета
 
Определяне масата на електрона и на протона. 461 Електрически ток. 465 Електролитно измерване на електрически токове. 467 Опитни проверки на превръщането на енергията на електрическите сили и елементарните заряди. 469 Електродвижешо напрежение и енергията, която произвежда една батерия. 470 Електрическо поле и електрически потенциал. 471 Батерии. Волт и ампер. 474 Състояние на въпроса. 474 Домашни, класни и лабораторни задачи 475
 
Глава  29   Електрически вериги
Проводници, батерии и напрежение. 479 Измерване на напрежение. 483 Оше за напрежението и енергията. 484 Зависимост на тока от напрежението. 485 Общ поглед върху електрическата верига. 487 Домашни, класни и лабораторни задачи 490
 
Глава 30. Магнитно поле
Магнитна стрелка. 494 Магнитни полета на магнити и токове. 495 Векторно събиране на магнитни полета. 498 Сили, които действуват на токове в магнитни полета. 499 Единица за магнитната индукция. 501 Измервателни уреди и електродвигатели. 502 Сили, които действуват върху заредени частици, движещи се в магнитно поле. 503 Използуване на магнитни полета за измерване масите на заредени частици. 505 Какво представляват алфа частиците. 507 Магнитно поле около дълъг прав проводник. 508 Циркулация. 509 Хомогенни магнитни полета. 511 Домашни, класни и лабораторни задачи 513
 
Глава   31. Електромагнитна индукция и електромагнитни вълни
Индуциран ток. 518 Относително движение. 519 Изменение на магнитния поток. 520 Индуцирано електродвижешо напрежение. 524 Посока на индуцираното електродвижешо напрежение. 524 Електрически полета около променящи се магнитни потоци. 525 Магнитни полета около променящи се електрически потоци. 526 Механизъм на електромагнитното излъчване. 530 Сведения за електромагнитното излъчване. 532 Електромагнитен спектър. 532 Домашни, класни и лабораторни задачи 534
 
Глава  32. Изследване на атома
Отклонение на алфа-частиците и модел на Ръдърфърд за атомите. 538 Траектории на алфа-частици в електрическото поле на ядрото. 540 Ъглово разпределение на разсейването. 543 Допълнителни сведения от разсейването. 547 Трудности. 548 Домашни, класни и лабораторни задачи 549
 
Глава 33. Фотони и вълни на веществото
Зърнистост на светлината. 552 Закономерности при случайните явления. 555 Зърнистост и интерференция. 556 Фотоелектричен ефект. 557 Обяснение на фотоефекта от Айнщайн. 559 Механика на фотона. Импулс на фотона. 561 Фотони и електромагнитни вълни.   563   Вълни на веществото. 565 Кога е съществена вълновата природа на веществото? 570 Светлина и вещество. 572 Какво представляват вълните. 573 Домашни, класни и лабораторни задачи 574
 
Глава 34. Квантови системи и структура на атомите
Опити на Франк и Херц. Енергетични нива на атома. 577 Анализ на атомните спектри: възбуждане и излъчване. 579 Спектри на поглъщане. 582 Енергетични нива на водородния атом. 583 Произход на енергетичните нива. 586 Вълнова теория за енергетичните нива на водородния атом. 589 Заключение. 593 Домашни, класни и лабораторни задачи 593
 
Лабораторно ръководство
Предговор 599
Към учениците 600
 
Част I
1. Къси интервали от време. 601 2. Големи разстояния. 603 3. Малки разстояния. 605 4. Анализ на един опит. 606 5. Движение: скорост и ускорение. 608 6. Молекулни слоеве. 608  7. Естествена температурна скала 610
 
Част II
Отражение о т плоско огледало. 612 2. Образи, получени евдлъбнато огледало. 612 3. Пречупване. 613 4. Образи, получени със събирателна леща. 615 5. „Пречупване" на движението на частици. 616 6. Вълни по спирална пружина. 617 7. Вълни във водна вана. 618 8. Периодични вълни 620 9. Пречупване на вълни. 622 10. Вълни и препятствия 623 11. Вълни от два точкови източника. 623 12. Интер ференция и фаза. 624 13. Опит на Юнг. 624 14. Дифракция на светлина от един процеп. 626 15. Разделителна способност. 626 16. Измерване на къси разстояния чрез инт....
 
*
 

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД

Физиката е един от основните лостове, които движат техническия прогрес. Тя намира огромно приложение във всички области на материалното производство и затова буди голям интерес още от древни времена, а след последните й крупни от­крития той се увеличи още повече.

За да се подобри образованието по физика, през 1956 г. в САЩ се образува Комитет по изучаване на физиката, чиято първа грижа е създаването на основен курс по физика за средните училища. В написването на този учебник са взели участие ня­колкостотин преподаватели от колежи и универ­ситетски професори. След четиригодишна работа той излиза от печат през 1960 г. и съдържа учеб­ник по физика, методическо указание за учителите, които ще го ползуват, лабораторно ръководство, няколко десетки филми и накрая няколко малки монографии на различни теми из областта на фи­зиката, които представляват допълнително четиво.

Курсът бе посрещнат много добре и скоро бе преведен на много езици, включително и на руски. През 1965 г. излезе второ подобрено издание, в което са взети под внимание направените пре­поръки от преподаватели и учащи се при неговото петгодишно използуване. Преводът на учебника и на лабораторното ръководство е извършен от второто издание.

Учебникът е своеобразен в много отношения. Той започва с определяне на основните понятия във физиката, като време, пространство и веще­ство, след това се дава една най-обща картина на Вселената, преминава се към разглеждане на оптич­ните явления, като най-непосредствено свързани с наблюдението, при което учениците се запознават с вълновия модел за описване на явлениятг. По-на­татък следват законите на движението, електри­чеството и магнетизма и се завършва със строежа на атома, като се показва, че частиците имат въл­нови свойства.

Отличителна черта на учебника е неговият жив и образен език и използуването на много добре подбрани и хубаво направени снимки и чертежи. Тъй като учебникът е дело на голям колектив, дори и във второто издание се чувствува известна не-равномерност при излагането на материала в от­делните глави.

Някои преценяват ограниченото използуване на математическия апарат в по-голямата част на учебника като негова слабост. Според мен задъл­боченото обяснение, тълкуване и разкриване на физичните явления без тяхното излишно скриване зад математически формули е негово достойнство.

На много места в оригинала например се из­ползува понятието материя, като се отъждествява с понятието вещество. Ние сме се постарали при превода да отстраним този недостатък, като там, където сме сметнали за правилно, „материя" сме превели „вещество".

Преводът е извършен от колектив: Хр. Манев — част I, Р. Пиринчева — част II, М. Воденичарова — част III, Ст. Тошев—• част IV до гл. 32, и Т. Спири­донов — част IV от гл. 32 до края и Лаборатор­ното ръководство.

На академик Е. Джаков, който пое нелеката за­дача също да редактира превода, с което допри­несе за изясняване на редица физични понятия, изказваме нашата благодарност.

Предлаганата книга ще бъде четена с увлече­ние и разбирана с леснина, като ще даде задълбо­чени съвременни знания за физическите закони и явления. Тя е полезна както за ученици от средния курс, така и за студенти, учители и за всички, които се интересуват от физическите науки.

Проф. Н. Иванчев

***

ПРЕДГОВОР  КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

Преработката за второто издание на учебника по физика, създаден от Комитета по изучаване на физиката, е извършена в светлината на опита, на­трупан през петте години от публикуването на първото издание. През това време курсът беше преподаван от около 6000 преподаватели на 640 000 ученици. Ние сме особено задължени на много от тези преподаватели и на някои от техните учени­ци, които ни държаха в течение на своите успехи и затруднения чрез поддържаните за тази цел канали за „обратна връзка". Благодарни сме също на много колеги от колежи и университети по це­лия свят, които споделиха с нас своите подробни критики на различни глави и раздели. През този период Планиращият комитет нз Комитета по изучаване на физиката работи върху критичното преразглеждане на съществуващите материали и същевременно върху разработване и предлагане на нови материали за проверка в училищата. Този проверен материал бе особено ценен при подготов­ката на второто издание.

Гл. 31 — Електромагнитна индукция и електро­магнитни вълни, беше основно преработена, за да сг постави цялото разглеждане на по-експеримен­тална основа и да се подкрепи обосновката на някои теоретични доводи. Тези изменения нало­жиха известни размествания и допълнения в гл. 30 — Магнитно поле.

Сметна се също за нужно да се изменят гл. 5 и 6, засягащи въпроси от кинематика и вектори, с цел да се увеличи яснотата в излагането на този материал. Обърнато бе по-голямо внимание както на дефинирането, така и на използуването на по­нятията в тези глави с надеждата, че учениците ще видят по-ясно разликата между скаларни и вектор­ни величини.

Направени са известни съкращения в текста, където това е могло да стане, без да се наруши логиката и целостта на курса. Материалът в гл. 7 и 8 бе изложен в по-проста форма, а разделите за молекулите и химичните структури са написани наново, но този път като есе в края на гл. 8 — да се четат за удоволствие, а не да се изучават със същата напрегнатост, както другият материал. Разделите за лещи в предишната гл. 14 са съчетани сега с гл. 13 — Пречупване, а разделите за оптич­и уреди н сапремахнати. Гл. 29 от първото издание не разделеа на две части: гл. 28 — Енергия и дви­жение на заряди в електрически полета и гл. 29 — Електрически вериги. Още няколко раздела на книгата са преработени или изложени по нов на­чин, за да се изяснят пунктовете, върху които бе насочена критиката.

Задачите в края на главите са съществено пре­работени и подобрени както по отношение на цялостните им качества, така и на еднообразието на обхванатия материал. В отговор на препода­вателските предложения, направени чрез „обратна­та връзка", са измислени съвършено нов тип за­дачи. Тези задачи, отбелязани със звездичка и номер, посочващ раздела, са кратки въпроси, които се отнасят само до материала, разглеждан в по­сочения раздел, и са предназначени да проверят дали ученикът разбира или не разработените там основни положения. Отговори на тези въпроси се дават в края на книгата. Това ие са просто затруд­няващи въпроси, а са въпроси, които изискват раз­мишления върху строго ограничена част от предме­та. Преподавателите, които изпробваха тези задачи през миналата година, изказаха единодушно въз­торга си от тяхната полезност и техните качества.

При преработката значително се подобри ка­чеството и яснотата както на фотографиите, така и на чертежите. Положиха се всички усилия да се продължи използуването на големи фигури, които или показват явления, или обясняват положения от значение за развиване логиката на текста.

Според хубавата традиция на курса връзката между текста и лабораторията е продължена, като са добавени няколко нови лабораторни задачи. Повечето от тях са в частта Електричество и ато­мен строеж, за да се увеличи опитността на уче­ника при експерименталните доказателства в тази област. За сметка на това няколко лабораторни задачи от първото издание са премахнати, а за други се препоръчва да се използуват за демон­страции в клас.

Ние се стремяхме да запазим както духа, така и съдържанието на първоначалния курс, като пра­вехме изменения главно с цел да усилим или поя­сним доводите. Неговото използуване в учили­щата ще покаже доколко сме успели в това.

****

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

Комитетът по изучаване на физиката е група от университетски и средношколски преподаватели по физика, която си постави за задача да създа­де по-добър начален курс по физика.

Този учебник е душата на курса по физика на Комитета по изучаване на физиката, в който физиката се представя не като прост куп от факти, а преди всичко като непрекъснат процес, чрез който хората търсят да разберат същността на физич­ния свят. Освен учебника са създадени още след­ните, тясно свързани помежду си пособия: лабо­раторно ръководство и комплект от нови и ев­тини уреди, голям брой филми, стандартизирани тестове*, увеличаваща се серия достъпни книги от най-изтъкнати учени в отделните области и об­ширна книга по методика, пряко свързана с курса.

Курсът по физика на Комитета но изучаване на физиката е дело на няколкостотин души предимно преподаватели по физика от училища и колежи, които работиха по него в течение на повече от че­тири години. Уместно е обаче да бъдат отбелязани двама от тези сътрудници: проф. Джерълд Р. Закърайъс от Факултета по физика на Масачусетския технологичен институт, който създаде комитет от изтъкнати физици и педагози и с това положи началото на този проект. Професор Френсис Л. Фридмън, също от Факултета по физика при същия институт и член на Комитета по изучаване на физиката от началото, игра главната роля в разработване на учебника и много допринесе за изпълнението на всички части от програмата.

Този нов курс в много отношения подчертано се различава от началния курс по физика, обикно­вено преподаван в Съединените щати. За да се осигури жизнеността и методичността на новия подход, потърсена Ге помощта на преподаватели и ученици. През 1957—58 г. осем училища с 300 уч ника експериментираха първите материали. Техните забележки и предложения помогнаха да се подобрят и разширят съдържанието и подходът. След това през 1958—59 г. около 300 училища с 12 5000 ученици използуваха курса, а през 1959— 60 г. почти 600 училища с 25 000 ученици участву­ваха в изпробването му. Курсът бе изцяло пре­работен в светлината на този опит.

Мненията на преподаватели и ученици показ­ват, че голям процент ученици проявяват интерес към този курс и добре го усвояват. Техните зна­ния се обогатяват с изследванията в лаборатория­та, разбора към текста и прожектирането на фил­мите. Курсът привлича вниманието както на ученици, които проявяват склонност към хума­нитарните дисциплини, така и на онези, които вече имат интерес към природните науки.

Курсът по физика на Комитета по изучаване на физиката се състои от четири, тясно свързани по­между си части. Част I е общо въведение към основ­ните фтзични представи за време, пространство и вещество: как ги схващаме и как ги измерваме. Като учи за почти безграничната област на изм рзнията — от необятно голямото до безкрайно мал­кото, от микросекундите до билионите години — ученикът установява как тези размери могат да бъдат намерени. Той научава, че уредите служат за продължение на неговите сетива. Лабораторният опит показва как най-напред измерваме чрез пряко броене, а после посредством еталониране и използуване на прости уреди, като стробоскопи или далекомери, се разширява нашата област на измервания.

От тези опити по измерване на време и простран­ство ученикът преминава към схващане на поня­тията за скорост и ускорение, вектори и относител­но движение. След това той пристъпва към изуча­ване на веществото, което виждаме да се движи в пространството и във времето. При това първо проучване на веществото се изграждат понятията за маса и за нейното запазване. Тогава се използу­ват доказателствата на физици и химици, за да се установи, че веществото се състои от сравнително малко видове атоми. В лабораторията се извършва непосредствен опит. Там например учениците пресмятат размера на молекулата при измерването на тънки слоеве масло. Кинофилми разширяват прекия лабораторен опит с показване на експе­рименти, които са извън възможностите на уче­ниците.

Навсякъде ученикът се насочва да осъзнае, че физиката е единен предмет и по-конкретно, че вре­мето, пространството и веществото не могат да бъдат разделени. Освен това той вижда, че фи­зиката е развиваща се дисциплина и че нейното раз­витие се дължи на богатата с въображение работа на мъже и жени като него.

Темите в курса по физика на Комитета по изу­чаване на физиката са подредени прогресивно — от простото и привичното към по-абстрактните идеи на модерната атомна физика. В част I е очер­тана една най-обща картина на Вселената. По-под­робното разглеждане на отделни области на фи­зиката започва в част II със светлината. Ние живеем сред светлина и ученикът лесно навлиза в изуча­ването на резките и дифузните сенки, на отраже­нията от огледала и пречупването на светлината на границата между две оптични среди. Естественото развитие на предмета ни води до разработване на корпускулна теория (или модел) за светлината. Нейното обсъждане многократно илюстрира начи­на, по който в същност се развива цялото научно знание. Отначало филми — например филмът за налягането на светлината — помагат на ученика да излезе извън възможностите на лабораторията.

При по-нататъшното внимателно изследване корпускулният модел се оказва непълен и уче­никът се убеждава, че се нуждаем от друг модел — вълнов модел. Лабораторията отново предлага опити, от които ученикът се запознава със свой­ствата на вълните. Той наблюдава поведението на вълни по въжета и по водна повърхност и за­почва да разбира групата характеристики на това поведение. Интерференцията и дифракцията се изучават непосредствено при запознаване с вълни по леко набраздена водна повърхност. За пръв път може би ореолите около уличните лампи, цветовете на маслени петна и получаването на об­рази с лещи се обясняват посредством вълновата природа на светлината.

В първата половина на курса главното ударение пада върху кинематиката на нашия свят: къде са нещата, колко са големи и как се движат, но не се изследва причината за тяхното движение. В част III отново се разглежда по-пълно движението, този път от динамична гледна точка. С прости лабора­торни уреди учениците откриват закона на Нютон за движението. Те се учат да предсказват движе­нията, когато силите са известни, и да определят силите, когато се знаят движенията. Така въ­оръжени, те следят необикновената история на от­криването на закона за всеобщото привличане — научната догадка на Нютон, с която той прескочи от известните закони за движението към закона за гравитационното привличане.

Законите за запазване на импулса и на енергията ее въвеждат посредством комбиниране на теория и лабораторни изследвания. Тези закони са съ­ществен дял от част III и на тяхното използуване се набляга в случаите, когато детайлно наблю­дение на движението е невъзможно, както напри­мер при откриването на неутрона от Чадуик и при кинетичната теория на газовете.

Част IV въвежда ученика в електричеството и посредством него към физиката на атома. Тук ученикът използува познанията по динамика, при­добити в трета част. Започва се с качествени на­блюдения, след което се преминава към коли­чествено изучаване на силите между зарядите. Посочено е как се мерят много малки електриче­ски сили и се установява, че електрическите заряди се състоят от отделни атоми на електричеството. Тогава се изучава движението на заредени частици в електрически полета и се научава как се определят масите на електроните и протоните.

След това се разглеждат магнитните полета, създадени от магнити и токове, при което се обсъждат силите, които те упражняват върху движещи се заряди. Като заключителна част на електричеството се разглеждат законите за ин­дукцията и на ученика се дава качествена представа за електромагнитната природа на светлината. Мно­го от основните идеи се изучават в лабораторията, например законът на Кулон, магнитното поле около ток, силата, упражнявана от магнитно поле върху проводник, по който протича ток.

По-нататък се използуват знанията, придобити при изучаването на големи мащаби, за да се про­учи строежът на атомите. Въз основа на изследва­нията на Ръдърфърд се установява ядреният мо­дел на атома. Някои въпроси обаче остават без отговор. Защо например е стабилен такъв атом? Защо електронът не пада върху ядрото? В търсене на отговор се установява, че светлината е както зърниста, така и вълнообразна. Освен това се намира, че макар веществото да се проявява като частици, в някои отношения то има поведение и на вълни. Чрез комбиниране на двете свойства ученикът може да разбере стабилността на водо­родния атом и структурата на енергетичните му нива. Понеже преките опити в тази част на курса стават по-трудни и по-скъпи, такива експерименти като този на Миликън и интерференцията на фо­тони се показват на учениците с филми. В края на курса се стига до съвременния модел за атомите.

Представеният в този вид курс по физика на Комитета по изучаване на физиката е доказал напълно годността си да бъде преподаван. Той е полезен за най-различни видове училища. Сътруд­ниците обаче в изграждането на курса искат още повече да го подобрят. Тъй като Комитетът по изучаване на физиката продължава това усъвършенствуване, вашите коментарии винаги ще бъдат добре дошли.

Джеймс Р.  Киман, младши председател на управителния съвет на Обединените служби за образование. Септември, 1960 г.

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
обща физика, оптика и оптични уреди, космология, класическа механика, електродинамика, квантова физика
Език
Български
Автор (А-Я)
Колектив
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
обща физика, квантова физика, оптика и оптични уреди, космология, електродинамика, класическа механика
Редактор
Емил Джаков, Нено Иванчев
Град
София
Година
1972
Страници
694
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с позахабена обложка
Националност
американска
Корица
твърда
Формат
голям
Размери (мм)
215 х 265 х 33
Тегло (грама)
1489
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!