Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Фотовъзбудени органични молекули

  • Издателство: УИ Климент Охридски

Фотовъзбудени органични молекули

  • Издателство: УИ Климент Охридски

Петър Марков  (автор)

 

Издателство:   УИ Климент Охридски
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

теоретична химия  |  За студенти химици

 

Мека корица, среден формат  |  259 стр.  |  181 гр.

(неизползвана книга, отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид) 

 

*

 

На задната корица:

 

Проф. д-р Петър Марков е дългогодишен преподавател при Катедрата по органична химия на СУ „Кл. Охридски". Научните му приноси са в областта на органометалните съединения, теоретичната химия и органичната фотохимия. Основните резултати от неговата научноизследователска работа в тези области са установяването на металотропия в разтвори на метални производни на кето-еноли, получа­ването на нов вид органомагнезиеви съединения и установя­ването на ефект на ултравиолетовото лъчение върху прототропни и металотропни равновесия. С работите си върху фотохимичните отнасяния на тавтомерни съединения поставя началото на изследванията в областта на органичната фотохимия у нас. Съавтор на откритие № 3 на България. Удостоен с националната награда „Проф. Асен Златаров" за 1979 г. Член на Европейската асоциация по фотохимия.

 

**

 

УВОД

 

Разделянето на химията по обект на изследване (неорганична химия, органична химия) или по метод (аналитична химия, физикохимия) е широко известно. Има и друга класификация, не толкова популярна, но не по-малко съществена — термична химия и фотохимия. Химичните процеси са термични, когато протичат в основно състояние на молекулите, и фотохимични — когато взаимодействието е свързано с тяхното електронно възбудено състояние. Обект на фотохимията са структурните особености и реакционната способност на молекулите в това им състояние.

 

По принцип както термичните, така и фотохимичните процеси могат да бъдат разглеждани от единна точка, тъй като зависят от разпределението на електронната плътност на реагиращите моле­кули. Всъщност има някои съществени различия между тях, свързани преди всичко с обстоятелството, че за разлика от поглъщането на топлината поглъщането на електромагнитната енергия е квантов процес.

 

Електронно възбуденото състояние на молекулата възниква при поглъщане на светлина с енергия в интервала от 100 до 800 kJ.mol(-1). В резултат на фотовъзбуждането разпределянето на електронния й заряд съществено се променя. Ето защо, макар и изградена от същите градивни частици, тя по същество е нова частица, чиято реакционна способност е качествено различна от реакционната й способност в основно, невъзбудено състояние.

 

Многовековната история на химията е история на термичната химия. Основите на съвременната органична фотохимия са поставени едва преди около 90 години от Ciamician и Silbert с изучаването фотохимичните свойства на нитробензола и бензохи-нона. Перспективите на този нов. дял на органичната химия за първи път са ясно очертани от Ciamician през 1911 г. пред участниците в Конгреса по приложна химия в Ню Йорк [1]. От дистанцията на изминалите години неговите в известен смисъл пророчески думи: „Фотохимията е химия на бъдещето, основа на индустрия без дим и димни тръби", са безспорно впечатляващи.

 

На пръв поглед странно е обстоятелството, че човекът насочи погледа си толкова късно към област, която включва основите на живота. Един грандиозен фотохимичен процес — фотосинтезата, е в основата на живота на нашата планета. Възникването на градивните елементи на живата материя — аминокиселините и произлезлите от тях протеини, е също така резултат на въздейст­вието на слънчевата радиация върху някои прости неорганични съединения. Основна причина за това несъответствие е, че възникването на съвременната фотохимия стана възможно едва след изграждането на ново светоразбиране, основано на квантовата . механика.

 

В годините след Първата световна война фотохимията е област на физикохимията. Фотолизата на малки молекули в газова фаза е основен обект на изучаване в продължение на повече от 35 години. Преориентирането на .интересите на изследователите към големите органични молекули настъпи през 50-те години, когато се установи, че редица природни вещества под действието на светлината търпят съществени промени, които се отразяват върху тяхната биологична функция. Натрупаният значителен експеримен­тален материал позволи да бъде оформена първата класификация на процесите, които протичат от фотовъзбуденото състояние на органични молекули.

 

В съответствие с вътрешната логика на всяко научно изследване възниква необходимостта от обобщения относно връзката между структурните особености на фотовъзбудената молекула и нейната реакционна способност. Изследванията в тази област определят облика на органичната фотохимия през 60-те — 80-те години на настоящия век. Това е интензивно развиваща се област на органичната химия, в която намират приложение най-съвременни теоретични и експериментални методи. Тя е типична гранична наука, която се простира от физиката до биологията, медицината и техниката.

 

Изследвания в областта на органичната фотохимия у нас за първи път са проведени през 1971 г. в Катедрата пб органична химия на Софийския университет „Климент Охридски". Повече от 15 години основен обект на изучаване са фотохимичните свойства на дикарбонилни съединения, техни производни и аналози. Впоследствие изследвания върху фотохимията на природни орга­нични съединения са проведени и в Института по органична химия при БАН.

 

В първата част на книгата са разгледани основните принципи на фотохимията, нейни експериментални методи и приложения. Втората част има монографичен характер. Тя е посветена на фотохимията на дикарбонилните съединения и в известен смисъл представлява илюстрация на съвременното равнище на изследва­нията в областта на органичната фотохимия. Доколкото е възможно, собствените резултати са съпоставени с данни на други автори. Обект на обсъждане са също така металотропната тавтомерия, както и някои идеи относно механизма на тавтомерното превръщане, въпроси, които са в непосредствена връзка с фотохимичните свойства на разглежданата група съединения.

 

Някои насоки за практически приложения на фотохимичните методи са представени накратко в третата част на книгата. Тя може да служи и като учебно помагало на студенти-химици, тъй като първата част съдържа материал, включен в курса „Строеж и реакционна способност на химични съединения".

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Увод 5
 
 
Първа част
Основни характеристики на фотовъзбуденото състояние на молекулите.... 9
 
1. Пространствени особености и електронна структура на органични молекули 
 
2. Природа на електронно възбудените състояния на органични молекули . . 25
2.1. Електромагнитно излъчване 25
2.2. Поглъщане на електромагнитна енергия 26
2.3. Възбудени състояния. Видове електронни преходи 31
2.4. Релаксационни процеси. Диаграма на Яблонски 36
2.4.1. Кинетика на релаксационните процеси 40
2.4.2. Релаксационни процеси, свързани с междумолекулен пренос на енергия 41
2.5. Процеси на гасене на възбуденото състояние на молекулата 44
 
3. Реакционна способност на фотовъзбудени органични молекули 46
3.1. Съотношение между строеж и реакционна способност 46
3.2. Фотохимични процеси 61
3.2.1. Класификация и особености на фотохимичните реакции 61
3.2.2. Основни възможности за изучаване реакционната способност на фотовъзбудени органични молекули 63
3.2.3. Експериментални методи за провеждане и изучаване на фотохимични реакции 67
3.3. Реакционна способност на основните видове фотовъзбудени органични молекули 72
3.3.1. Ненаситени въглеводороди 72
3.3.2. Ароматни въглеводороди 87
3.3.3.Хетероциклени ароматни съединения 97
 
 
Втора част
Фотохимия на дикарбонилни съединения, техни производни и аналози 101
 
 
4. Основни електронни, структурни и спектрални характеристики на дикарбонилни съединения
 
5. Фотохимични процеси 127
5.1. Реакции с пренос на водороден атом 127
5.1.1. Междумолекулен фотоиницииран пренос на водород 127
5.1.2. Вътрешномолекулен фотоиницииран пренос на водород 136
5.2. Фотоинициирано хомолитично разкъсване на въглерод-въглеродни връзки 143
5.3. Фотоциклоприсъединяване 158
5.4. Фотоизомеризации 162
5.4.1. Фототавтомерия при бета-дикарбонилни съединения и техни метални производни 162
5.4.2. Валентни изомеризации 201
 
 
Трета част
Насоки иа приложната органична химия 205
 
6. Акумулиране на слънчева енергия
 
7. Оптичен запис на информация 200
 
8. Светозащитни средства 211
 
9. Фотоорганичен синтез и промишлена фотохимия 218
 
 
Литература 225
 
Именен показалец 243
 
Предметен показалец 246
 
Фотовозбужденнме органические молекули (резюме) 249
Photoexcited Organic Molecules (summary) 253
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Петър Марков
Издателство
УИ Климент Охридски
Етикети
За студенти химици, теоретична химия
Град
София
Година
1990
Страници
259
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
510 + 65
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
11
Тегло (гр.)
181
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!