Геология и геохимия на нефта и газа

Продукти
КНИГИ
+
14,95 лв.
 • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Петко Мандев  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: География и науки за Земята
Етикет: полезни изкопаеми

 

Твърда корица, среден формат  |  551 стр.  |  541 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, поовехтял външен вид)

 

*

 

УВОД

 

Въглищата, нефтът и въглеводородните газове спадат към опре­делена група минерални суровини, които имат специфичните свойства да горят. В геоложката литература те са известни като изкопаеми горива—каустобиолити. В природни условия те се явяват в три агрегатни състояния: твърдо, течно и газообразно.

 

Към твърдите горива се отнасят различни видове изкопа­еми въглища и горливите шисти; към течните — нефтът и не­говите продукти, а към газообразните — различни видове при­родни газове, включително и въглеводородите.

 

В земните недра обаче се срещат полутвърди изкопаеми, горива като асфалт, озокерит и други, които се причисляват към нефтената група. Към тях отнасят и някои дълбоко про­менени нефтени продукти, които са загубили редица специфич­ни свойства на природните битуми, например разтворимост. Тук спадат керитите, антраксолитите и други твърди горива.

 

Най-правилна класификация понастоящем трябва да се счита тази, която съчетава генетичните признаци с физикохи-мическите белези и свойства, съобразена с геоложките и гео-химическите  условия  на  образуване на  изкопаемите горива.

 

Мястото на изкопаемите горива в общата генетичес^а кла­сификация на скалите е точно определено. Те се отнасят към биогенните типове утайки. Това са в същност органогенни ска­ли със седиментен генезис.

 

Най-характерно свойство на тези скали е, че при запалване горят, при нагряване отделят газообразни и течни тела, а при екстракция с органични разтворители (хлороформ, петролев етер, бензин, бензол, спиртобензол и др.) частично или напълно се разтварят във вид на цветни екстракти.

 

В природни условия има и други видове органогенни скали, но те не горят — например различните органогенни варовици, съставени от останките на организми, които са минерализирани. От този тип са нумулитните варовици от местността Побитите камъни, Варненско, рифовите и черупчестите варовици, из­градени от минерализирани скелети и черупки на разни орга­низми: корали, бриозои, миди, охлюви и пр. Аналогични са и сарматските черупчести декоративни варовици, с които е обли­цована вътрешната част от сградата на Софийския университет.

Посочените примери показват, че свойството «горливост» е най-специфично за тези полезни изкопаеми. По тази причина редица по-стари автори ги наричат «каустобиолити». Терминът произлиза от гръцките думи: kausto—горлив, bios— живот,  и litos —скала. Следователно понятието «каустобиолити» е на­пълно тъждествено на понятието «изкопаеми горива». Те се по­делят главно на две големи групи: а) изкопаеми въглища; б) нефт и газ.

 

В настоящата книга ще се разгледат онези изкопаеми го­рива, които спадат към нефтената група. Тя се състои главно от въглеводородни природни газове, различни видове нефт и естествени нефтени продукти: малта, асфалт, асфалтит, озоке-рит и др.

 

С книгата «Геология и геохимия на нефта и газа» се цели да се дадат основни познания за състава и свойствата на посо­чените въглеводородни изкопаеми, тяхната генетическа класи­фикация, начина на образуването им и формите на натрупване­то им в земните недра във вид на малки и големи (промишлени) залежи и находища. Ще се разгледат въпросите за вместващите скали, миграцията и геохимичното им преобразуване и раз­рушаване. Освен това ще се дадат сведения за закономерностите на локалното и регионалното им разпространение и разпреде­ление по стратиграфски нива и географски области. Разрабо­тена е и нова глава «геохимия на природните битуми», т. е. гео­химия на разсеяното органично вещество, газа и нефта.

 

Учебникът «Геология и геохимия на нефта и газа» не засяга в по­дробности някои много сложни и комплексни проблематични въпро­си за произхода на нефта и газа, за условията при образуването и акумулацията на въглеводородите, за факторите, които кон­тролират разпределението на нефта и газа в земните недра. Има неразрешени въпроси в областта на колекторските свойства на скалите и механизма на миграцията на флуидите в земните недра. Всестранното изясняване на изтъкнатите проблеми и въпроси изисква участието на редица природни науки. За раз­решаването и обясняването на проблема за произхода на газа и нефта са необходими не само геоложки и хидрогеоложки данни, но и редица сведения от палеоботаниката, петрографията, лито-логията, химията, биогеохимията, микробиологията, физическата и органическата химия и пр. Известно е, че много учени свър­зват възникването на нефта и газа с органичния свят и следова­телно биологията и биохимията могат да бъдат използувани при разрешаването генезиса на тези минерални суровини.

 

Според Н. А. Еременко геологията на нефта и газа има преди всичко неразривна връзка и с други геоложки науки, като геология на нефтените находища, методи за търсене и про­учване на нефта и газа, нефтопромишлена геология, разрабо. тка на нефтените и газовите находища. Освен геоложките науки трябва да се споменат още биоложките, физическите и хими­ческите науки, които пряко или косвено подпомагат изяснява­нето на важни проблеми и въпроси от нефтената геология геохимия.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД 

 

 

I. ЗНАЧЕНИЕ НА НЕФТА И ГАЗА КАТО ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

 

 1. Исторически бележки  7
 2. Съвременно използуване на нефта и-газав промишлеността 11
 3. Политико-икономическо значение на нефта и газа ... 14

 

 

II. ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА

 

 1. Обща класификация на изкопаемите горива.  21
 2. Генетична класификация на природните битуми....  22

 

 

III. ГАЗООБРАЗНИ И ТЕЧНИ ПРИРОДНИ БИТУМИ

 

Клас А. Природни газове

 1. Естествени газови  прояви.   32
 2. Произход и класификация на природните газове .... 34
 3. Физикохимична характеристика на газовите компоненти 36
 4. Въглеводородни газове и газо-кондензати. 40 

 

Клас Б. Природен нефт

 1. Нефтени прояви.....  48
 2. Физични свойства .. 50
 3. Химичен състав на нефта .    63
 4. Невъглеводородни (хетероатомни) съставки на нефта ... 68
 5. Закономерности в състава на нефта..  73
 6. Класификация на нефта .. 75

 

 

IV. ПОЛУТЕЧНИ, ЕЛАСТИЧНИ И ТВЪРДИ НЕФТЕНИ БИТУМИ

 

 1. Битумни минерали   92
 2. Класификация на полутечните и твърдите нефтени битуми 93

 

 1. клас. Малт  93
 2. клас. Асфалт . 96
 3. клас. Озокерити   100
 4. клас. Елатерити 101
 5. клас.Алгарити. . 102
 6. клас. Асфалтити   104
 7. клас. Керити   105
 8. клас. Антраксолити  107
 9. клас. Оксикерити  11
 10. клас.  Хуминокерити      110

 

 

V. ГАЗО-НЕФТОСЪДЪРЖАЩИ И ГАЗО-НЕФТО-НЕПРОПУСКЛИВИ СКАЛИ

 

 1. Обща характеристика на скалите-колектори ... 114
 2. Физически свойства  на   колекторите..  118
 3. Природни колектори .. 137
 4. Газо-нефтопропускливи скали  150
 5. Състояние на методите за изследване колекторските свойства на скалите .. 155

 

 

VI. ГЕОХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ БИТУМИ

 

 1. Състав, граници и структура на биосферата...  161
 2. Геохимични цикли на въглерода в биосферата. 162
 3. Форми, типове и разпределение на разсеяното органично вещество  163
 4. Геохимия на органичното вещество  164
 5. Изменения на органичното вещество в хипергенни и дълбочинни условия  169
 6. Геохимия на нефтообразуващите скали.... 170
 7. Геохимия на  природните  газове..  176
 8. Геохимически закономерности при изменението на нефта 187
 9. Хипергенно преобразуване на нефта в залежите.  190
 10. Геохимия на битумите при регионален и контактен метаморфизъм. 205
 11. Литолого-фациални и геохимически условия за образуването на регионални нефто-газоносни комплекси  211
 12. Изотопи, на елементите в нефта, газа и битумите  

 

 

VII.             ПРОИЗХОД НА НЕФТА И ГАЗА

 

 1. Общи бележки за произхода на изкопаемите горива . . .221
 2. Възгледи за произхода на нефта и газа...  222
 3. Сравнителна оценка на обосновките на хипотезите за произхода на нефта и газа..  233
 4. Основни геоложки и геохимични доказателства за биоген­ния произход на нефта и газа  237
 5. Изходни органични вещества за нефт и газ .... . . . 241
 6. Фактори за превръщането на органичното веществo в нефт и газ  244
 7. Образуване на нефта и първична миграция. 247
 8. Теоретическо и практическо значение на проблема за произхода на нефта и газа.  252
 9. Основни задачи на бъдещите изследвания..  25

 

 

VIII. МИГРАЦИЯ НА ГАЗА И НЕФТА

 

 1. Миграционни фактори .  256
 2. Класификация на миграционните процеси  273

 

 

IX. ФОРМИРАНЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА НЕФТЕНИ  И  ГАЗОВИ ЗАЛЕЖИ

 

 1. Формиране на газови и нефтени залежи.. 277
 2. Диференциация на  подвижните вещества.. 286
 3. Време на формирането и натрупването на нефта и газа . . 289
 4. Разрушаване на газовите и нефтените залежи.  292

 

 

X. ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАТРУПВАНИЯ    НА   НЕФТ И ГАЗ

 

 1. Видове природни резервоари  295
 2. Основни типове ловушки (капани)..  299
 3. Елементи на газовите и нефтените залежи.. 303
 4. Налягане и температура в нефтените и газовите залежи 307
 5. Състояние на нефта, газа и водата в залежите.. 311
 6. Закономерности в изменението на нефта, газа и водата в залежите    312
 7. Движение на нефта и газа в залежите...  315
 8. Класификация на нефтените и газовите натрупвания . . 317
 9. Локални натрупвания и генетични типове.  321
 10. Закономерности при изменението на нефта и газа в находищата . 344
 11. Регионални натрупвания на газ и нефт.  347

 

 

XI. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФТА И   ГАЗА    В  ЗЕМНАТА КОРА

 

А. Разпространение на нефта и газа в Източното полукълбо 365

 1. Нефтени и газови залежи в Европа.. 365
 2. Нефтени и газови залежи в СССР  387
 3. Нефтени и газови залежи в Африка... 417
 4. Нефтени и газови залежи в Азия...  433
 5. Нефтени и газови залежи в Австралия..  464

Б. Разпространение на нефта и газа в Западното полукълбо 467

 1. Нефтени и газови залежи в Северна Америка. 467
 2. Нефтени и газови залежи в Централна Америка — Мексико 487
 3. Нефтени и газови залежи на остров Куба  492
 4. Нефтени и газови залежи в Южна Америка 493
 5. Общи изводи . 07

В. Нефтени и газови залежи   в  акваторията на земното кълбо     509

 1. Геоложко и геоморфоложко райониране на акваторията 514
 2. Нефтогазоносни акватории ... 517
 3. Закономерности при разпределението на нефтените и газо-
  вите залежи  в акваторията  518

Г. Нефтени и газови залежи в България.  520

 1. Тюленовско газо-нефтено находище.. 520
 2. Долнодъбнишко газо-кондензатно-нефтено находище . . 522
 3. Горнодъбнишки нефтен залеж    523
 4. Чиренски газо-кондензатен  залеж . 523
 5. Деветашки газо-кондензатен залеж... 525
 6. Полупромишлени и  непромишлени залежи..  526

 

 

XII. РАЗМЕРИ, ЗАПАСИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕФТА И   ГАЗА В ЗЕМНАТА КОРА

 

 1. Размери и запаси на нефтените и газовите залежи и находища..  529
 2. Закономерности при разпространението и разпределението на нефта и газа в земната кора   534
 3. Перспективи за откриване на нови нефто-газоносни области 539
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Петко Мандев
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
полезни изкопаеми
Град
София
Година
1975
Страници
551
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, поовехтял външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
28
Тегло (гр.)
541
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

 • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
 • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
 • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!