Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Български художник
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Франсоа Шаму  (автор)

 

Издателство:   Български художник
Език: български език
Раздел: Културология и антропология
Преводач: Слава Михайлова
Етикет: антична история

 

Твърда корица с обложка, голям формат   |  415 стр.  |  1081 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

От вътрешната страна на обложката:

 

В своя труд Франсоа Шаму, известен френски археолог и историк-елинист, философ и литератор, предлага на читателя една широка панорама на античната гръцка история и култура от началото на архаиката до края на класическия период. В рамките на това изследване, след като прави общ преглед на историческото развитие, авторът разглежда няколко основни теми, които според него отразяват най-характерните черти на древната гръцка цивилизация: гражданинът и градът-държава, войната, религията, възникването на литературните жанрове, ролята и положението на художника в обществото. Изхождайки от текстовете и паметниците и като използува резултатите от най-новите изследвания, Шаму стига до някои интересни обобщения, които представляват значителен принос в проучването на древната гръцка култура. Същевременно той прави по-близки и по-леснодостъпни за съвременния читател източниците на нашата европейска култура.

Книгата съдържа 229 черно-бели илюстрации, 34 карти и чертежи, именен и предметен показалец-речник, успоредна хронологическа таблица на политическите събития и културното развитие и библиография.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор към българското издание 11
Предговор към френското издание 17
 
 
УВОД . 21
 
Предмет и метод на книгата 21
Природата на Гърция 23
1. Карта на Гърция и островите в Егейско море 25
 
 
ПЪРВА ГЛАВА
МИКЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 27
 
Микенцитеса били гърци 27
Линеар Б и микенските плочки 28
 
2. Карта на Близкия изток в края на II хилядолетие     ... 29
Зараждане и разцвет на микенската цивилизация 31
Шлиман. Гробници и дворци в Микена. Тиринт и Пилос   ... 35
 
3. План на съкровищницата на Атрей в Микена    ...... 37
Микенската керамика 39
 
4. План на двореца в Пилос 39
Микенското общество 41
Изчезване на микенските държави. Дорийско "нашествие .... 43
 
ВТОРА ГЛАВА
ГЕОМЕТРИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ; ИЛИ ОМИРОВА ЕПОХА 45
 
Колонизиране на Йония 45
Разпределение на гръцките диалекти 46
 
5. Карта на гръцките диалекти през VIII в. пр. н. ера .... 47
Геометричната керамика. Първенството на Атина 51
Възприемане на алфабетичната писменост. Омио и гръцката цивилизация през VIII в 54
Селска Гърция по времето на Хезиод 57
 
ТРЕТА ГЛАВА
АРХАИЧНАТА ЕПОХА (ОТ VIII ДО VI в)  . , 59
 
Социалната криза и колонизацията. Примерът сТера: основаване на Кирена. Фалант и основаването на Тарент. Хероси-основатели на градове 60
 
6. Карта на гръцките колонии 62—63
Колонизацията на север от Егейско море. Халкидическият полуостров и Тракия. Пропонтида и Евксинският Понт. Милетчани и мегарци в Черно море 66
Колонизацията в Италия и Сицилия. Колониите по Адриатика . . 67
Колонизацията в крайния Запад. Испания, Прованс, Корсика . . 69
Колонизацията в Африка: Кирена. Гърците в Египет. Гърците в Кипър 70
Архаичната цивилизация в същинска Гърция и в Йония; гръцките градове-държави 71
Социалното развитие. Поземленият проблем. Благородниците и народът. Законодатели и техните реформи. Тиранията и тираните 72
Спарта. Образуване на спартанската държава. Завоевания. Междуособните войни в Гърция. Лелантийска война. Развитие на търговията; процъфтяване на Коринт. Изнамиране на монетата. Архаична Атина: Солон, Пизистратидите 78
Йония. Връзки с Лидия на Мермнадите. Ориенталската култура и гръцката архаика. Заплахата от Азия 85
7. Карта на  Персийската  империя   преди Гръко-персийските войни 87
 
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА (ОТ ГРЪКО-ПЕРСИЙСКИТЕ ВОЙНИ ДО ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ, 490—336 г.) 89
Първа Гръко-персийска война: Маратон. Историческо значение на атинската победа 89
 
8. План на битката при Маратон 91
Втора Гръко-персийска война. Войската на Ксеркс. Битките при Термопилите и Артемизион. Саламин. Платея. Освобождаване на Йония 92
 
9. Карта на Гръко-персийските войни 93
 
10. План на битката при Саламин 95
Пентеконтаетията.   Първи Делоски съюз. Кимон. Политиката на Перикъл. Атинската империя. Причини за конфликта със Спарта 97
 
11. Карта на Гърция в навечерието на Пелопонеската война . . 99
Пелопонеската война. Архидамова война. Случаят със Сфактерия. Победите и смъртта на Бразидас. Никиев мир. Неговата недълготрайност. Походът в Сицилия. Войната от Декелея. Политически и военни затруднения на Атина. Егоспотами. Превземане на Атина от Лизандър 102
 
12. План на обсадата на Сиракуза 105
Спарта и Атина след 404 г. Тридесетте. Възстановяване на демокрацията в Атина. Походът на Десетте хиляди. Коринтска война. Западни гърци: Дионисий Стари 109
 
13. Карта на Сиракуза по времето на Дионисий I 115
Конфликти в същинска Гърция. Втори Делоски съюз. Епаминонд и хегемония на Тива. Битката при Мантинея 116
 
14. Карта на Гърция през 362 г. пр. н. ера 117
Затруднения на западните гърци: Дионисий Млади, Тимолеон. Възход на македонското царство. Филип II. Неговите завоевания. Трета Свещена война. Падане на Олинт и Филократов мир. Нови начинания на Филип. Четвърта Свещена война. Битката при Херонея. Коринтски съюз. Смъртта на Филип 119
 
15. Карта на македонската експанзия при Филип II 121
 
16. План на битката при Херонея 125
 
ПЕТА ГЛАВА
ПОЛЕМОС 127
 
Значение на войната в гръцкия свят 127
Сухопътна войска; хоплити. Въоръжение на тежкия пехотинец  . . 128
Лековъоръжени части. Въоръжение. Роля на пелтастите през IV в. 131
Конница. Архаични колесници. Гръцкият конник и неговата екипировка. Аристократичен характер на гръцката конница 133
Организация на военните сили. Атина. Атинската ефебия . . . 135
Тактика и стратегия. Роля на предсказателите. Спартанската доктрина за сблъскването на фалангите. Тактически нововъведения на Епаминонд. Неефикасност на традиционните методи на водене на война. Отбрана на селищата: крепостни стени. Малки укрепления и наблюдателни кули. Обичаен ход на военните действия през класическата епоха 137
Войната по море. Омировите кораби. Пентеконтората. Триерата: размери, екипаж, Триерархията в Атина. Хангари за кораби. Скевотеката в Пирея. Атинските триери. Морска тактика: диекплус и периплус. Дебаркиране 142
 
17. План на Атина и Пирея 151
Правото по време на война. Безпощадният му характер. Поява на морални скрупули, смекчаващи суровостта му. Идеята за справедлива война. Войнишкият дълг и стремежът към мир 155
Социални последици от състоянието на война. Наемничество. Неговото историческо значение 158
 
ШЕСТА ГЛАВА
ОБРЕДИ И БОГОВЕ 163
 
Извори за проучване на гръцката религия: литературни текстове я митологическа традиция. Павзаний. Археологически паметници и надписи 163
Религия и социална общност. Първичното религиозно чувство. Общуване със свещеното. Антропоморфизъм.  Роля  на поетите, художниците и скулпторите 166
Обредна чистота. Молитва. Дар 171
Жертвоприношение. „Уранически" и „хтонически" ритуал. Големите «религиозни церемонии —израз на гражданското чувство. Процесии.
Свещената драма и култът на Дио ние 182
Игри. Роля в гръцката религия. Олимпийски игри: организация, изключителното им значение. Питийски игри. Истмийски и Немейски игри. Прослава на победителите: примерът с Теоген от Тасос . . 195
Култ на мъртвите. Погребален ритуал и вярвания у Омир и през геометричната епоха. Хероизиране на мъртвите. Есхатологични митове: орфизъм. Елевзински мистерии 201
Прорицалища и гадания. Случайни знамения. Устни предсказания. Сибили  и  прорицатели. Светилища  с  прорицалища. Додона. Делфи: история, процедура на допитването, светилище. Богове-лечители: Асклепий 207
 
18. План на светилището в Делфи 215
Политеизъм. Многостранност и многообразие на боговете. Умножаване на по-малките божества. Широко разпространение на херосите. Обожествяване   на алегориите. Възприемане на чужди богове. Демони 219
Критично отношение към традиционната религия. Скептицизъм и безверие: Ксенофан, Анаксагор. Процесът на Сократ 223
 
СЕДМА ГЛАВА
ГРАЖДАНИНЪТ В ДЪРЖАВАТА-ГРАД 227
 
Определение на държавата-град. Територия. Селско стопанство: земеделие и мини. Градът: места и градостроителни планове. Къщата 227
 
19. План на град Милет 231
 
20. Планове на къщи в Олинт 233
Труд. Робство. Числено разпределение на населението 234
Притежаване, признаване и даване право на гражданство. Възпитание и образование  на   гражданина. Проблемът за „гръцката" любов 238
Права и задължения на гражданина. Междинни религиозни и граждански общества. Филата. Различните политически системи: аристократическа, олигархическа, демократическа. Държавна уредба на Атина и на Спарта 246
Законът. Регламентация на стопанския живот: монети, метрология.
Търговия и размяна 258
Отвъд рамките на държавата-град: съюзи и амфиктионии. Неуспех на тези опити да се преодолее политическата разпокъсаност на гръцкия свят. Елинството е преди всичко съзнание за общност на културата 262
 
ОСМА ГЛАВА
МИСЛИТЕЛИ И ПОЕТИ р 265
 
Богатство на гръцката литература. Писмена литература за четене на глас. Гръцката книга 265
Епос. Циклически поеми. Хезиодовата традиция. Химни . . . 267
Лирика. Богатство и разнообразие на архаичната лирика. От Архилох до Симонид. Пиндар 269
Драма. Атическата трагедия през V в. Старата комедия .... 275
Зараждане на прозата. Йонийска история: Херодот. Атическа история: Тукидид, Ксенофонт 277
Научна н философска мисъл. Йонийска школа. Софиститеи Сократ. Платон и Академията 280
Красноречие. Първите атически ретори. Изократ и Демостен   . . . 283
 
ДЕВЕТА ГЛАВА
ИЗКУСТВО ПО МЯРКАТА НА ЧОВЕКА 285
 
За гърците произведението на изкуството има конкретен смисъл и предназначение.Пример с „Меланхоличната Атина" и „Маратонският ефеб" 285
Мястото на хората на изкуството в гръцкото общество. Предимство на занаята. Чувство за колективен труд. Техническото съвършенство 287
Примери от атическата керамика и хризелефантинната скулптура. Понятието „школа" 293
Изкуството в служба на антропоморфичната религия. Идеализация на човешкия образ. Пестеливост и строгост на изразните средства. Личността на човека на изкуството. Подписи на художници. Пътуващи художници. Единство на гърците 297
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 301
 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ 305
 
УКАЗАТЕЛ-РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯ И ИМЕНА 317
 
21. План на Акропола в Атина 320
22. План на  Ерехтейона . . 321
23. План на атинската А гора през V в. пр. н. ера  327
24. План на Телестериона в Елевзина 338
25. План на Толоса в Епидавър 339
26. План на мегарона в Тиринт, Пилос и Микена 353
27. Гръцкото монетосечене 355
28. План на светилището на Зевс в Олимпия през класическата епоха 359
29. План на театъра в Епидавър 376
30. План   на театъра и на светилището на Дионис Елевтеревс в Атина      . . 377
31. Разположение на гребците в триерата 379
32. Рисунка на херма {музеят в Кирена) 384
33. План на Партенона 386
34. Вътрешен изглед на Хефестейона, реконструкция 386
 
БИБЛИОГРАФИЯ 397
 
СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
La Civilisation grecque de l'époque archaïque et classique (1963)
Език
български
Автор
Франсоа Шаму
Издателство
Български художник
Етикети
антична история
Преводач
Слава Михайлова
Град
София
Година
1979
Страници
415
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка
Националност
френска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
1081
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!