Химия - наръчник на ученика

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Народна просвета
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Добри Лазаров  |  Евгени Головински   (автори)

 

Издателство:   Народна просвета
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии

 

Tвърда корица, среден формат  |  280 стр.  |  428 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В «ХИМИЯ — НАРЪЧНИК НА УЧЕНИКА» са дадени основните зако­номерности, които трябва да познава всеки, който се интересува от химията, свойствата на веществата и тяхното приложение. Те са отразени в кратка форма— в дефиниции, схеми и таблици. Наръчникът е предназначен за широк кръг чи­татели — ученици, учители, кандидат-студенти, студенти и любознателни чи­татели. С помощта на наръчника може да се преговаря, уточнява и обобщава наученото, може да се получава нова информация, може да се събуждат нови интереси.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор
 
 
I. ОСНОВНИ ЗАКОНИ В ХИМИЯТА
 
I.1.1. Закон за запазване на материята и нейното   движение 5
I.1.1. Закон за запазване на масата на веществата при химичните реакции 5
I.1.2. Закон за запазване на енергията 6
I.1.3. Закон за еквивалентността на масата и енергията 6
I.2. Закон за постоянния състав на химичните съединения 7
I.3. Закон за кратните тегловни отношения 7
I.4. Закон за еквивалентите 8
I.5. Закон   за кратните обемни отношения 9
I.6. Закон на Авогадро 9
 
 
II. СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВОТО
 
II.1. Вещество 10
II.1.1. Градивни частици на веществото 10
II.1.2. Основна единица за количество вещество 11
II.1.3. Видове вещества
II.1.4. Химичен елемент, просто вещество и химично съединение 11
II.2. Атом 12
II.2.1. Атомно ядро 13
II.2.2. Електронна обвивка 14
II.2.2.1. Състояние на електрона 14
II.2.2.2. Квантови числа 15
II.2.2.3. Подслон 15
II.2.2.4. Слой 16
II.2.2.5. Електрони и състояния 17
II.2.2.6. Енергетично състояние 17
II.2.2.7. Емисионни  спектри 18
II.2.2.8. Графично представяне на орбиталкте 18
II.2.2.9. Разпределителна функция на електронната плътност 20
II.2.2.10. Електронен облак 23
II.2.2.11. Разпределение на електроните по със-тояния 24
II.2.2.12. Квантови числа^ орбитала и енергия на електроните 24
II. 3. Молекула 25
II.3.1. Химична връзка 25
II.311.       Видове химични връзки 25
II.3,1.1.1.    йонна връзка 26
II.3.1.1.2.     Ковалентна връзка 26
II.3.1.1.2.1. Метод на валентната  връзка (ВВ-мeтод) 26
II.1.1.2.2. Метод на молекулните орбнталн (МО-метод) 28
II.3.1.1.3.    Метална връзка 29
II.3.1.1.4. Донорно-акцепторна връзка 30
II.4. Твърди тела 30
II.4.1. Видове кристални решетки 31
II. Периодичен закон и периодична система 32
II Периодичен закон и електронна обвивка 32
II.Периодична система на   химичните елементи 33
II.5 2 2 Пореден номер 33
II 5 2 3 Период 33
II.5.2.4 Група 33
II.Групиране  на елементите по строежа на техните атоми и свойствата им 34
II.5.3. Йонизационна енергия (йонизационен потенциал) 35
II.5.4. Електронно сродство 35
II.5.5. Електроотрицателност 35
II.5.6. Валентност 36
II.5.7. Валентни електрони 36
II.5.8. Степен на окисление 37
II.5.9. Оксиди на елементите по периодичната система *0
II.5.10. Хидриди на елементите по периодичната система 42
 
 
III. ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
 
III.1. Химични уравнения 43
III.2. Видове химични процеси 44
III.3. Енергетични ефекти при химичните реакции 47
III.3.1. Топлина на образуване 47
III.3.2. Закон   на   Хес 48
III.3.3. Активираща енергия 49
III.4. Скорост на химичните процеси 49
III.4.1. Фактори, от които зависи скоростта на химичните процеси 49
III.4.2. Закон за действие на масите 49
III.4.3. Молекулност на химичните процеси 50
III.4.4. Порядък на химичните реакции 50
III.4.5. Зависимост на скоростта на химичните реакции.от температурата 51
III.4.6. Катализа 52
III.4.6.1. Същност на каталичното действие 53
III.4.6.2. Катализа и равновесие 54
III.4.6.3. Биокагализатори 54
III.4.7. Механизъм на химичните процеси 54
III.5. Термодинамика 55
III 5.1.        Параметри  па термодинамичното състояние 55
III.5.2. Функции на термодинамичното състояние 56
III.5.3. Посока на химичните процеси 58
III.5.4. Химичен афинитет 59 111.5.5.        Химично равновесие 60
III.5.5.1. Обратими и необратими процеси 60
III.5.5.2. Особености па химичното равновесие 60
III.5.5.3. Равновесна константа 61
III.5.5.4. Принпнп   на Льо Шателие— Браун (1885-1887) 61
III.6. Скорост и равновесие 63
III.7. Сорбиия 63
III.7.1. Физична и химична адсорбция 63
III.7.2. Активирана и неактивирана адсорбция 64
III.7.3. Адсорбционно равновесие 64
III.7.4. Йонообменна адсорбция 65
III.7.5. Хроматография 65
III.7.6. Молекулни сита 66
 
 
IV. ДИСПЕРСНИ СИСТЕМИ
 
IV.1. Хомогенни  и хетерогенни системи 67
IV.2. Истински разтвори 68
IV.2.1. Видове разтвори 68
IV.2.2. Разтворимост 68
IV.2.3. Механизъм  на разтварянето 70
IV.2.4. Концентрация на разтворите 70
IV.2.5. Парно налягане на разтворите 71
IV.2.6. Идеални   и реални разтвори 72
IV.2.7. Разтвори   на електролити 74
IV.2.7.1. Теория на електролитната дисоциация 74
IV.2.7.2. Степен на електролитната дисоциация 75
IV.2.7.3. Дисоциационна константа 77
IV.2.7.4. Киселини и основи 77
IV.2.7.5. Йонно произведение на водата (рН) 7
IV.2.7.6. Неутрализация и хидролиза 81
IV.2.7.7. Произведение на разтворимост 82
IV.3. Колоидни  разтвори 83
IV.3.1. Видове колоидни разтвори 83
IV.3.2. Свойства на колоидните разтвори 84
IV.3.2.1. Оптични свойства 84
IV.3.2.2. Кинетични свойства 84
IV.3.2.3. Електричпи свойства 85
IV.3.3. Устойчивост на колоидните разтвори 85
IV. 3.4. Емулсии, суспензии и аерозоли 86
 
 
V. ЕЛЕКТРОХИМИЯ
 
V.1. Галванични елементи 87
V. 1.1. Двоен електроен слой 87
V. 1.2. Електроден потенциал 88
V. 1.3. Стандартен водороден електрод 88
V. 1.4. Галваничен елемент 89
V. 1.4.1. Действие на галваничния елемент 89
V.2. Електролиза 90
V.2.1. Закони на Фарадей за електролизата 90
V.2.2. Разложители по напрежение 91
V.2.3. Отделителен потенциал 92
V.2.4. Галваностегия и галванопластика 93
V.2.5. Елсктрохимични производства 93
V.З. Корозия 93
V.З.Е Химична и електрохимична   корозия 94
V. 3.2. Защита на металите и сплавите от корозия 94
 
 
VI. СВОЙСТВА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМР1ТИ И НА ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ
 
VI. 1. Водород 95
VI.2. 1А група (алкални елементи) 96
VI.3. ПА група (алкалоземни елементи) 99
VI.4. ША група 101
VI.5. !УА група 104
VI.6. VА група 107
VI 7 VIА група (халкогсни) 111
VI.8. УПА   група (халогенни елементи)        11 5
VI.9. УША група (инертни газове) 11 8
VI.10. 1Б — УШБ групи (й-елементи, преходни елементи) 119
VI. 11. Лаитаноидн и актиноиди    (/-елементи; 129
VI. 12. Номенклатура на неорганичните съединения 132
VI. 12.1. Наименование на съединенията, конто са образувани между два елемента 132
VI.12.2. Наименование на основните хидроксиди (по Арениус) 134
VI.12.3. Наименование на киселините (по Арениус) 134
VI.12.4. Наименование на солите 135
VI. 12.5. Наименование на комплексните съединения 136
 
 
VII. ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
 
VII.1. Предмет   на органичната химия 137
VII.2. Строеж на органичните съединения 137
VII.2.1. Основни положения на структурната теория 139
VII. 2.2. Изомерня 140
VII. 2.2.1. Структурна изомерня 140
VII.2.2.1.1. Верижна (скелетна) изомерня 141
VII.2.2.1.2. Изомерня  по място (позиционна изомерня) 141
VII.2.2.1.3. Метамерия 142
VII.2.2.1.4. Тавтомерия 142
VII.2.2.2. Пространствена изомерня 142
VII.2.2.2.1. Цистранс (геометрична изомерня) 142
VII.2.2.2.2. Оптична изомерня 143
VII.2.3.        Хомоложни редове 144
VII.2.4.       Стереохимия 145
VII.2.5. Електронен строеж па органичните съединения 148
VII.2.5.1.     Първо валентно състояние на въглерода («//'-хибридизация) 149
VII.2.5.2.     Второ валентно състояние на въглерода («р'-хибридизация) 149
VII.2.5.3. Трето валентно състояние на въглерода («р-хибриднзация) 150
VII.2.5.4. Видове ковалемтни връзки в органичните съединения 150
VII.2.6.        Механизъм ма заместителите и на присъединителните реакции 153
VII.2.6.1. Механизъм на заместителите  реакции 153
VII.2.6.2. Механизъм па присъединителните реакции 157
VII.2.7.        Ароматен   характер 159
VII 2 8.        Функционални трупи 161
VII. 2.9. Номенклатура на органичните съединения 162
VII .2.9.1. Радикали и остатъци (атомни групи). Наименования на радикалите и на атомните групи 163
VII.2.9.2. Наименования иа мастните въглеводороди е неразклонена верига 163
VII.2.9.3. Наименования на алкамите е разклонена верига 165
VII.2.9.4. Наименования па производните на въглеводородите 167
VII. 2.9.5. Наименования на производните на бензена 170
VII.3. Въглеводороди 172
VII.3.1. Мастни въглеводороди 175
VII. 3.1.1.     Алкани (наситени въглеводороди) 175
VII. 3.1.2.     Алкени (етиленови въглеводороди) 176
VII.3.1.3.     Ллкадиенн (диеии) 177
VII.3.1.4.     Алкини (ацетиленови въглеводороди) 177
VII.3.1.5.     Циклоалкани 179
VII.3.2.        Бензен  и хомолози на бензена 179
VII.3.3.       Природни източници на въглеводороди   и   продукти от тяхната преработка 180
VII.3.3.1.    Природен газ (земен газ) 180
VII.3.3.2.     Нефт (земно масло, петрол) 181
VII.3.3.3.     Продукти от преработката на нефта 18!
VII.3.3.4.     Крекинг 182
VII.3.3.5.     Коксуване 183
VII.4. Хидроксилни производни на въглеводородите 184
VII.4.1.       Алкохоли 185
VII.4.2.        Феноли 188
VII.5. Карбоннлии производни на въглеводородите 189
VII 1.5.1.        Алдехиди 191
VII.5.2.        Кетони 192
VII.6. Карбокснлни производни на въглеводородите 194
VII.6.1.       Карбокснлни киселини 194
VII. 6.2.        Естери   на карбоксилинте киселини. Фосфатиди. Восъци. Мазнини 192
VII.6.3.       Сапуни и миещи вещества 202
VII.6.4.        Етерични маела 204
VII. 7.          Въглехидрати 205
VII. 7.1.       Монозахариди 200
VII.7.2.       Олигозахарнди. Дизахариди 210
VII.8. Амин и 211
VII.9. Аминокиселини и пеитиди 215
VII. 10.        Високомолекул и органични съединения 219
VII. 10.1.      Строеж  и свойства на високомолекулните съединения 219
VII. 10.2.      Природни Високомолекулни съединения 220
VII.10.2.1.   Каучук 220
VII. 10.2.2.   Полизахариди 221
VII.10.2.3.   Белтъци 223
VII.10.2.4.   Нуклеинови киселини 226
VII. 10.3.     Синтетични високомолекулни съединения 228
VII.10.3.1. Методи за получаване на синтетични високомолекулни съединения 228
VII. 10.3.2.   Важни за практиката материали, получени на базата на високомолекулни съединения 232
 
 
VIII. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ СЪСТАВА И СТРОЕЖА НА ВЕЩЕСТВАТА
 
VIII.1.        Химични методи на анализ 234
VIII. 1.1. Качествен анализ 234
VIII. 1.2. Количествен анализ 235
VIII.2.        Физични методи за анализ 235
VIII.2.1.     Спектроскопски методи на анализ 235
VIII.2.1.1.   Атомна спектроскопия 236
VIII.2.1.2.   Молекулна спектроскопия 237
VIII.2.1.3. Магнитно-резонансна спектроскопия 237
VIII.2.2. Масспектрометрия 238
VIII.2.3. Електрохимични методи на анализ 239
VШ.2.3.1. Електроанализ 239
VIII.2.3.2.    Кондуктометрия 239
VIII. 2.3.3.   Потенинометрия 239
 
 
IX. ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
 
IX.1. Суровини за химическата   промишленост 241
IX.2. Химикотехнологични процеси 244
IX.3. Основни съоржения в химическата промишленост 245
IX.4. Основни химични производства 247
IX.4.1.        Металургия 247
IX.4,1.1.     Получаване на чугун 248
IX.4.1.2.     Получаване на стомана 248
IX.4.1.3.     Получаване на алуминий 249
IX.4.1.4.     Получаване и рафиниране на мед 250
IX.4.1.5.     Получаване на цинк 250
IX.4.2.        Получаване на сярна киселина 250
IX.4.3.       Синтез на амоняк 252
IX.4.4.        Получаване на азотна киселина 252
IX.4.5.        Производство на натриева основа 253
IX.4.6.        Производство на натриев карбонат (сода) 254
IX.5. Промишлен органичен синтез 254
IX.5.1.        Получаване на суровини за органичния синтез 257
IX.5.1.1.      Коксуване   на въглища 257
IX.5.1.2.      Газификация на въглища 257
IX.5.1.3.     Производство на воден газ 257
IX.5.1.4.     Преработване на нефта 258
IX.5.2.       Основен органичен синтез 258
IX.5.2.1.     Производство на ацетилен 259
IX.5.2.2.     Производство на мета пол 259
IX.5.3.       Лек (фин) органичен синтез 259
IX.5.3.1. Пестициди 259
IX.5.3.2. Багрила 260
IX. 5.3.3. Лекарствени средства 261
IX.5.3.4. Високомолекулни съединения 262
IX.5.3.4.1.   Производство на поливинилхлорид 262
IX.5.3.4.2.   Производство на полиетилен 262
IX.5.3.4.3.  Производство на фенопласти 262
IX. 5.3.4.4.   Производство на вискозна коприна 263
 
 
X. БИОТЕХНОЛОГИИ
 
Х.1. Основни групи биотехнологии 265
Х.2. Условия за провеждане на биотехнологичен процес 266
Х.З. Суровини за биотехнологичната промишленост 270
Х.4. Генно инженерство 270
 
Предметен показалец 272

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Евгени Головински, Добри Лазаров
Издателство
Народна просвета
Град
София
Година
1990
Страници
280
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ преработено издание.
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
428
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!