Икономически проблеми на архитектурните решения

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Радан Кънчев   |  Люба Такиева  (автори) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство

 

Твърда корица, среден формат  |  283 стр.  |  290 гр.

(използвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло - без следи от употреба, захабен външен вид)

 

*

 

От вътрешната страна на обложката:

 

Взаимоотношението между икономика и архитектура е сложно и недостатъчно добре изследвано явление. Архитек­турните решения трябва да се съобразяват с перспективното развитие на производителните сили, с тяхното териториално разположение и материално изграждане и с всички произ­тичащи от това последици за труда, обитаването и отдиха на хората. От своя страна ар­хитектурните проекти и реали­зации възбуждат редица ико­номически проблеми, свързани с пространствената дислока­ция на обектите, със средства­та, които се изразходват за тяхното изграждане, със спе­цифичните за архитектурната среда естетичност, опазване на неподвижните паметници на културата и ландшафта, с архитектурното оформяване на заобикалящата ни среда.

 

Въвеждането па постиже­нията на техническия прогрес в архитектурната практика, усъвършенствуването на утилитарните и естетически ка­чества на обектите на архитек­турните решения в още по-го­ляма степен ще усложняват проблема икономично—красиво, чието решаване в бъдеще ще се извършва с далеч по-голям икономически потенциал и на­раснал художествен критерий.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор
 
Първа   глава.   Териториално устройство 8
1.1. Характеристика на териториално-икономическите райони и районното териториалноустройствено планиране  
1.2. Методически въпроси на сравняването   на териториални проектни варианти
1.3. Оценка на варианти   по местоположение 22
 
Втора    глава.   Селищно устройство 39
2.1. Архитектурно-пространствените решения в градоустройството .... 40
2.2. Архитектурно-художественото изграждане и оформяване на градовете и опазването на неподвижните паметници на културата   72
2.3. Курортното и вилното строителство  98
2.4. Ландшафтната архитектура   и опазването   на околната среда  111
2.5. Някои особености на селоустройството 172
 
Трета глава.  Сгради с производствено и общественообслужващо предназначение
3.1. Сгради с производствено предназначение 100
3.2. Сгради с общественообслужващо предназначение 192
 
Четвърта глава.   Жилищно задоволяване  203
4.1. Жилищните формации (райони, микрорайони, комплекси)
4.2.Жилището
 
Заключение
Литература    . 280
 
***
 
 
ПРЕДГОВОР
 
Взаимоотношението между икономика и архитектура има двойнствено проявление От една страна, архитек­турните вариантни решения трябва да се съобразяват с перспективното развитие на производителните сили, с тяхното пространствено разположение и материално изграждане с всички произтичащи от това последици за условията на труда, обитаването и отдиха на трудещи­те се. Това обстоятелство подсказва, че тези взаимоот­ношения са свързани със социалните аспекти на архи­тектурните решения. От друга страна, архитектурните проекти и реализации възбуждат редица икономически проблеми, свързани с пространственото разположение на обектите, със средствата, изразходвани за тяхното изграждане, организацията на инвестиционния процес, както и със специфичните за архитектурната среда проблеми като естетичност, опазване на неподвижните паметници на културата, опазване на природната среда, архитектурно оформяване на ландшафта и др.
 
Очевидно връзката между икономиката и архитек­турата е двупосочна. От една страна, архитектурните решения зависят от определени икономически условия, приети за изходни, а от друга, архитектурните проекти и реализации възбуждат икономическите проблеми и последствия, които се отразяват върху стопанското и со­циалното развитие на обществото.
 
Взаимоотношенията между икономиката и архитек­турата се усложняват още повече от необходимостта архитектурните решения да се съобразяват и с други обществени, социални и природни фактори и условия.
 
Самите архитектурни реализации от своя страна предизвикват разнообразни общественополезни ефекти: икономически, здравно-хигиенни, общественообслужващи, ландшафтноустронствени и пр. Ето защо иконо­мическите параметри могат да бъдат само елемент при това един от съществените елементи на цялостната комплексна оценка на архитектурните решения.
 
В предлагания труд се разглеждат за първи път у нас сравнително цялостно и систематично икономическите проблеми па архитектурните решения. Едно от най-големите затруднения, което авторите срещнаха в процеса на работата, е извънредно разностранната об­ласт на приложението и развитието на тази проблема тика, опознаването и излагането па която в систематизи­ран вид изисква много обширни и задълбочени позна ния в различните сфери на приложението па архитектурните решения. По някои отделни икономически проблеми са направени разработки, други въпроси са само засегнати в издания във връзка с архитектурната материя, а по трети изобщо липсва каквато и да било литература. Във всеки случай беше използувано всич­ко полезно, написано по въпросите на икономическите проблеми на архитектурните решения, до което автори­те имаха достъп. Заедно с това самостоятелно са раз­работени и интерпретирани редица сфери на взаимо­връзките между икономическата проблематика и архитектурната наука и практика. Комплексното изла­гане на тази разностранна, обширна и оригинална материя изисква прилагането на единен подход и система при разработването на   икономическите проблеми.
 
Архитектурните решения са свързани преди всичко с икономическата ефективност, с икономиите на капитал­ни вложения и текущи разходи, с резервите за повишаване на икономичността на проектните решения в раз­личните и на места съвсем специфични сфери па тяхното приложение и по-малко с организацията и из­точниците на инвестиционния процес. На редица възло­ви места в труда и при особено тесните, стиковите пунктове на взаимоотношението „архитектура — иконо­мика" беше поставена и разгледана една неизучена, по много интересна според нас проблема, проблемата, как­то я назовахме, „красиво — икономично". Извънредно обширната област на приложението на архитектурните решения, разностранните позитивни и отрицателни ре­зултати — ползи, облаги, щети и загуби, наложиха на съответните места да бъде използувана не само катего­рията „икономическа   ефективност", но и категорията ..социално-икономическа ефективност".
 
Материята е разработена в теоретико-методологиче ски аспект, като същевременно се правят и препоръки за практиката. Целта е да се спази единният подход при комплексното разработване на икономическата проблематика и да се отговори на основната задача, която беше поставена: цялостно и взаимносвързано из­лагане на материята в също така адекватните взаимносвързани области на нейното практическо приложе­ние. Спазването на този подход беше продиктувано и от ограничения обем на книгата. По тази причина не са разгледани в подробности и въпроси, които са раз­вити в други публикации. На съответните места тези трудове са посочени.
 
По общо са поставени проблемите и в онези сфери па взаимоотношението архитектура — икономика, къде­то липсват разработки, и усилията на авторите се ока­заха недостатъчни. Така е например при пространстве­ните решения в градоустройството, при икономическите проблеми на общественообслужващите сгради и отча­сти при жилищното задоволяване. И все пак отклонения от  възприетия   метод на  изложение нееднократно са допускани. Така   например сравнително  подробно са изложени икономическите проблеми на архитектурните решения при опазването на околната среда и архитек­турното   оформяване   на   ландшафта,  при архитек­турно-художественото оформяване на градовете и опазването па неподвижните паметници на културата и др., т. е. в сфери, при които икономическата проблематика на архитектурните  решения не е развита достатъчно. Стремежът на авторите при тези отклонения е изслед­ването да бъде  максимално полезно на нашата прак­тика и да постави по-солидни основи на икономическите изследвания в тези области на архитектурните решения.
 
Поднесеното издание според нас може да послужи като първоизточник, като първообраз на бъдещи систем­ни научни разработки по най-актуалните проблеми на взаимоотношението икономика — архитектура. И в този смисъл очакваме представеният труд да бъде полезен в изследователската дейност на още много теоретически и практически работници в сферата на икономическата проблематика на архитектурните решения.
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Радан Кънчев, Люба Такиева
Издателство
Техника
Град
София
Година
1975
Страници
283
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло - без следи от употреба, захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека с крила
Формат
среден
Ширина (мм)
130
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
15
Тегло (гр.)
290
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!