История на музиката. Част 3: Германия, Австрия, Италия, Франция, Полша от 1789 г. до средата на XIX в.

Продукти
КНИГИ
+
7,95 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Валентина Конен  (автор)

 

Издателство:   Музика
Език: български език
Раздел: Изкуство и изкуствознание
Серия: История на музиката
Преводач: Петър Лунгов  |  Васил Янков
Етикети:

класическа музика

музикална култура

 

Мека корица, среден формат  |  583 стр.  |  649 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР

 

Няколко предварителни бележки от методически характер.

 

Този учебник беше създаден първоначално за общите кур­сове на консерваторията. В основата си той остава такъв и се­га. Изборът на материала, преобладаващата проблематика и характерът на музикалните анализи са с оглед на студентите от изпълнителския профил. Но наскоро след излизане на първо­то издание на книгата стана ясно, че при учебната работа от това помагало фактически ще се ползуват и бъдещите музико-веди. Поради това първоначалният текст на учебника беше раз­ширен; в него бяха включени отделни раздели и страници, кои­то могат да представляват интерес за музиковедите. Те са: са­мостоятелната глава „Романтизмът в музиката", последният раз­дел от главата „Бетховен" с общ проблемен характер, където се разглежда темата „Бетховен и романтиците", разделът" Опер­ната култура в метерниховска Виена" от главата „Шуберт", къ­дето в по-обща плоскост се разглежда въпросът за национална­та оперна школа в Германия и Австрия през XIX в.; страни­ците, посветени на особеностите на формообразуването в кла­вирните сонати на Бетховен, прегледът на литературата. Есте­ствено включването на такъв материал направи учебника доня­къде нееднороден. Обаче в дадения случай практическите съобра­жения са по-важни, отколкото запазването на монолитния облик на книгата.

 

На второ място засегнат бе анализът на отделните музи­кални произведения. Тук той е сведен до минимум. Повелител ните и очевидно напълно обосновани изисквания за ограни­чен обем на учебника поставиха автора пред дилемата да да­де подробни музикални анализи за сметка на историкодокумен-талните и стилистичните обобщения или обратно. Съзнател­но бе предпочетен вторият път, и то преди всичко, защото от учебника по история на музиката се изисква да дава главно-исторически и фактически материал, какъвто педагогът, особено младият, далеч не винаги е в състояние сам да събере и обоб­щи. Същевременно с право можем да очаквиме, че всеки педа-гог-музикант чува разглежданото от него произведение и пред­почита да го поднася на студентите в оная плоскост, в каквато той сам го възприема. От автора на учебника той очаква само общо посочване в каква насока трябва да разкрива съдържание­то на анализираната творба и нейните характерни стилистич­ни черти. А стремежът да се налага на педагога точно опреде­лено „прочитане" на замисъла на творбата, включително до най-дребните подробности, несъмнено обеднява творческото началв при заниманията. Тъкмо за да се представи на педагога извест­на свобода в подбора на материала и по този начин да се разнооб­рази за самия него процесът на преподаването, в учебника са вклю­чени значително по-голям брой произведения, отколкото се изис­ква по учебната програма. Така прегледът на всички симфонии на Бетховен, на всички жанрове в творчеството на Шопен, на почти всички камерно-инструментални произведения на Шуберт и увертюри на Мендслсон, както и на много Бстховенови сонати и т. н. съвсем не означава, че даденият материал непременно трябва да бъде включен изцяло в съответния лекционен курс. Та­зи структура на книгата открива простор за инициатива на педагога, като му дава възможност да подбира по свое желание и свой вкус за различните курсове и през различните години раз­лични, а не веднъж завинаги предписани произведения.

 

Накрая трябва да уточним един въпрос, с който често се сблъскваме, и то не само във връзка с настоящото издание.

 

Читателите понякога изказват упрека, че като съпоставя постиженията на даден композитор в определена област с ана­логичните постижения на друг композитор, авторът по този начин сякаш народно принизява втория творец в полза на изди­гане на първия.

Всъщност този начин на сравняване се дължи съвсем не на едностранчиво увлечение по конкретния композитор, който в да­дения момент интересува автора, както често се смята. Този похват се дължи на дълбокото убеждение, че всеки бележит ком­позитор е навлязъл в световната художествена култура именно за­щото е разкрил някоя особена страна на изкуството—било неизвес­тна на неговите предшественици и съвременници, или пък разрабо тена от тях със значително по-малка самобитност и художествена изисканост. Нито един истински бележит композитор не повта­ря друг. И основната задача на пишещия за музиката се състои преди всичко в това да изтъкне неповторимите характерни черти в творчеството на даден композитор, да изясни с какво се отличава той.

При сравненията и съпоставянията индивидуалните качест­ва на съответния композитор се открояват най-релефно.

 

Така например, ако четем, че нито един от предшествени­ците на Монтеверди, в това число и Палестрина, не е могъл така съвършено да пресъздава драматизма на вътрешния свят на човека, по този начин съвсем не се проявява пренебрежение към Палестрина. Това сравнение само подчертава мисълта, че Мон­теверди пръв прави света на човешките преживявания централ­на тема на музикалното творчество, и то на класическо равни­ще. Това именно представлява неговият главен принос в изкуст­вото. От друга страна, при разглеждането на Палестрина се изтъква, че той проявява ненадминато майстортво в изявяване образите на отвлеченото възвишено съзерцание — област, в коя­то безусловно му отстъпва неговият по-млад съвременник Мон­теверди.

 

Шуберт като творец на песни надминава Бетховен. Той зае­ма място в историята на световното изкуство с това, че пръв издига битовата песен до равнището на голямо изкуство и висо­ка поезия. Паралелът с Бетховен в дадената област съвсем не може да води до омаловажаване на най-гениалния симфоник. Тол­кова повече, че при характеризиране на Шуберт-симфоника през цялото време като най-висок художествен критерий „присъству-ва" Бетховен.

 

Върхове в развитието на хоровата полифонична музика от миналото са двама велики художници — Бах и Хендел. Но до­като в областта на вглъбената философска лирика Бах стои по-високо от Хендел, Хендел е пък по-силен като поет на чув-ствено-ренесансовата красота на живота.

 

За музиковеда-историк, който се занимава не с творчеството на които и да са отделно взети творци, а е еволюцията на музи­калното изкуство и неговата дълбока зависимост от обществе­ната атмосфера, сравняването на онези неща, които са внесли отделните композитори в световното музикално творчество, е толкова съществено, колкото и съпоставянето на културните епохи, които те олицетворяват.

 

Така Палестрина е живял в епохата на контрареформацията и затова неговият принос в световното изкуство е най-висока точка в развоя на възвишената духовна музика. А Монтеверди спада към поколението, което въплътява в живота идеите на Ренесанса. Католицизмът му е чужд, в замяна на което го въл­нува светът на земните страсти.

 

Бетховен твори в революционен период и главна негова тема е героиката. А Шуберт се формира в атмосферата на Рестав­рацията, той е представител на „разочарованото поколение" и негов принос в музиката е откриването на света на интимната лирика.

 

Бах е живял в изостанала, феодална Германия, а Хендел — в Англия, която вече бе извършила буржоазната си революция. Първият е неразлъчно свързано църквата и протестантската кул­тура, вторият — със светския оперен театър. На това се дължат и различните нюанси, внесени от всеки от тях в кантатно-ораториалното творчество, и т. н.

 

Може би похватът на съпоставянията да дава жалки въз­можности за изпълнителския или тясно теоретичния анализ. Но на историка, който възприема художественото творчество вър­ху широк исторически фон, той безспорно помага да определи най-точно онзи неповторим елемент, който характеризира даде­на значителна художествена индивидуалност и изразява връзка­та й с нейната епоха.

 

Стремежът максимално да се открои самобитният принос на всеки композитор ни е ръководил при изграждането на на­стоящия учебник. Горещо препоръчваме на преподавателите да се придържат при заниманията в този принцип. Собственият ни педагогически опит ни убеждава, че при възприемането на мате­риала от учащите нищо не допринася повече за осъзнаване уни­калността на всеки бележит творец от съпоставянето на харак­терните, основните черти на различните творчески фигури (раз­бира се, когато това се осъществява с художествен такт и съот­ветното чувство за мярка). А такова разбиране за изкуството е една от най-важните задачи, стоящи пред съвременното музикалноисторическо обучение.

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
История зарубежной музыки. Выпуск 3 (1972)
Език
български
Автор
Валентина Конен
Издателство
Музика
Серия
История на музиката
Етикети
класическа музика, музикална култура
Преводач
Петър Лунгов, Васил Янков
Град
София
Година
1983
Страници
583
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
руска
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
32
Тегло (гр.)
649
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.02.2022 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!