Комплексонометрия. В две части. Част 1-2 (1981 г.)

Продукти
КНИГИ
+
49,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Рудолф Пршибил  (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

комплект

химични производства

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Твърда корица, среден формат  |  548 стр.  |  784 гр.

(неизползвани, здрави и чисти, отчислени от библиотека книги - без заглавната страница, отлични книжни тела, позахабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ (част 1)

 

През 1959—65 г. издателство «Техника» издаде поредицата от четири брошури под общото наимено­вание «Комплексометрия», преведени от ннж. Л. Лу-кашев. Първите три от тях бяха посветени последо­вателно на основите на комплексонометрията и на практическото й приложение при анализите на спла­ви и на минерални суровини. В четвъртата брошура бяха застъпени главно фармацевтичните анализи.

 

От издаването на оригиналите на тези брошури на чешки език изминаха приблизително 20 години. През това време комплексонометрията се развиваше с бър­зи темпове и дори не беше възможно да се обхванат пълният й види значение за другите области на хи­мичните анализи. Понастоящем комплексонометрия­та е намерила своето място в обемния анализ, дори може да се каже, че е на върха на своето развитие както по отношение на теорията, така и по отноше­ние на практическото й приложение.Поради това се съгласих да напиша за Държавното издателство по техническа литература в Прага (ЗГчДЬ) по-пълна мо­нография за комплексонометричните методи натитру-ване. С оглед на това, че техническата подготовка на по-голяма монография продължава няколко години, а и за превеждането й е необходимо, доста време, смет­нах за подходящо да допълкя чешкия ръкопис с най-новите данни от литературата и с резултат и от собст­вения си опит. Моят дългогодишен приятел инж. Л. Лукашев отново изяви желакие да преведе на българ­ски език допълнения по този начин ръкопис.

 

Поради ограничения обем в монографията са раз­гледани почти изключително визуалните методи на титруване. Тук не са включени инструменталните ме­тоди,които значително допринесоха за по-точното из­вършване на комплексонометричните титрувания.То­ва са главно спектрофотометричнототитруване, про­учено много основно и в теоретично отношение, а също и амперометричното титруване. Тук не са описа­ни различните апаратури, които дават възможност за автоматизирането на операциите при тези методи на титруване. В монографията не са обхванати също и методите, които се основават на каталитичните реа­кции, потенциометричното титруване с помощта на йонен селективен електрод и титруването на опти­чески активните съединения главно поради това, че досега имат много ограничено практическо значение.

 

Комплексонометрията въпреки големите й успехи си остава само обемен метод и от нея не трябва да се очаква повече, отколкото е предназначението й в зависимост от естеството й. Днес тя замества почти напълно бавните класически тегловни методи за ана­лиз главно при серийните определения. В много случай тя е независима като «изследователски метод» при изследването на отделянето на катионите в йоно-сбменни колонки или при екстракцията с органични разтворители, при изследването на адсорбционни яв­ления и др. Комплексонометрията е подходяща също за определяне на концентрацията (титъра) на основ­ните (изходните) разтвори, предназначени за спектро-фотометрични изследвания на новите методи' и др.

 

Не трябва да се забравя и «пасивната» роля на комплексните съединения. Имам пред вид тяхнот из­ползуване като замаскиращи реактиви във всички възможни области на химичните анализи, като тег­ловния анализ, спектрофотометрияга, йонообменната техника, полярографията и т. н. На тези методи в последно време беше посветена по-обширна моногра­фия1, достъпна вероятно и за българските читатели.

 

В края на книгата в приложение давам таблица­та на комплексонометричните еквиваленти. В нея не са посочени съответните логаритми, тъй като във вре­мето на джобните електронни калкулатори ги смятам за излишни.

 

Съзнавам, че монографията има редица недоста­тъци и че няма да задоволи всички заинтересувани от проблемите на комплексонометрията. Надявам се, че въпреки това ще бъде приета благосклонно.

 

Накрая с удоволствие искам да благодаря на инж. Лукашев за старателния превод, който той извърши за рекордно кратко време. Изказвам благодарност съ­що и на сътрудниците от издателство «Техника».

 

Прага                                                                                                                         Р. Пршибил


**


ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕВОДАЧА (част 1)

 

Българските химици се запознаха с основите на комплексонометрията и с практическото й приложе­ние от четирите брошури, които издателство «Техни­ка» издаде през пезиода от 1959 до 1965 г. от съ­щия автор. Времето оттогава до днес е доста голям период, като се има пред вид бурното развитие на този клон от аналитичната химия. През този период бяха синтезирани много нови металохромни индика­тори, благодарение на които се създадоха възможно­сти за последователни и селективни определения на два и повече елементи в един и същ разтвор. Разра­ботени бяха също нови методи за отлъчване на еле­ментите и за замаскиране на пречещите компоненти. Настоящата книга ще запълни празнината в нашата литература по аналитична химия, която възникна с течение на времето.

 

С готовност приех предложението на ДИ «Техни­ка» да превеаа цялата «Коушлексонометрия», съзна­вайки, че с това ще спомогна за по-голямото разпро­странение на тези модерни и прости за изпълнение аналитични методи в практиката. Цялостна моногра­фия от съшия автоо е издадена в Англия през 1972 г. й в СССР през 1975 г. През 1977 г. монографията, но в по-малък обем излезе от печат в ЧССР. Тъй като комплексонометричните методи все още се раз­виват и усъвършенствуват, броят на новите разработ­ки е много голям, а публикациите в различните спи­сания по аналитична химия и в специализираните отраслови периодични издания са почти необхватни, л абораторните работни ци нямат физическата въз­можност да следят последните новости и да ги внед­ряват в практиката. Авторът е положил много уси­лия при съставянето на монографията, за да отрази възможно най-новите публикации, а също така е дал и редица полезни препоръки и съвети от богатия си собствен опит в тази областна изследователските ме­тоди. Читателят ще добие представа за обема на об­работената литература от броя на цитатите на ори­гиналните трудове. Настоящото издание е допълне­но с новостите, които излязоха през времето от пре­даването за печат на чешкото издание до превежда­нето му на български език. В резултат на напра­вените допълнения обемът на ръкописа чувствително се увеличи. Това наложи разделянето на книгата на две части, които са обособени и в чешкото из­дание на монографията.

 

От името на всички български колеги изказвам гореща благодарност на д-р Рудолф Пршибил за проявената от него отзивчивост и положения труд при допълването на ръкописа на българското изда­ние.

 

Л. Лукашев

 

***

 

УВОД (част 1)

 

Комплексонометричните методи на титруване, внедрени в аналитичната химия от професор Шварценбах преди тридесет години, днес представляват главният дял на неорганичния обе­мен анализ. Серията теоретични трудове на Шварценбах относно комплвксообразуващите свойства на т. нар. комплексони възбуди ив интерес между физикохимиците също както и титр и метрич­ните определения на калция и на магнезия с разтвор на ЕДТА .чудиха химиците-аналитици. Това определение на сумата на калция и магнезия при първия комплексонометричен индика­тор, който беше ериохромово черно Т, почти мигновено измести съществуващите по-малко точни определения на твърдостта на содата.По-нататъшното развитие на комплексонометрията оправ­да думите на починалия световноизвестен хнмик-аналитик Ф. Файгл: «ЕДТА е най-забележителното вещество, което получи аналитичната химия през настоящото столетие.» В действител­ност това беше дар за неорганиците и за физикохимиците в ана­литичната химия. Комплексонометричното титруване, толкова просто по своето изпълнение, подбуди десетки химици и цели школи към подробни изследвания както на теоретичните, така и на практическите страни на този метод.

 

С течение на времето комплекеоноисгричтчге методи на ти­труване бяха разширени за определянето почти на 50 елемента главно чрез внедряването на нови, много чувствителни метало-хромни индикатори, замаскиращи реактиви и нови методи на отлъчвания, предназначени само за комплексонометрията. До­статъчно е Да се напомни, че много екстракционни и хромато-графски методи в голяма степен биха загубили значението си без «комплексонометричното завършване». Внедряването и на други титриметрични реактиви от комплексонов тип (ДЦТА, ЕГТА, ДТПА, ТТХА) допринесе за значителното разширение на възможностите на комплексонометрията. Инструменталните методи, които проникват във всички области на химическите ана­лизи, намериха приложение и тук при електрохимичните, спек-трофотометричните  и много други определения.

 

Здрава теоретична основа на комплексонометрията дадоха трудовете на Шварценбах и на Рингбом. В първата глава давам само най-необходимите теоретични познания, почерпени от тру­довете на тези автори, които са безусловно необходими за раз­бирането на всички комплексообразуващи (хелатообразуващи) реакции, които протичат при комплексонометричното титруване

 

Втората глава е посветена на описанието на металохромните индикатори. През последните години комплексонометрията бе­ше направо залята от няколко десетки индикатори, много от които останаха само в ръцете на предложителите. Добро ръко­водно начало за оценяването на един индикатор е неговият от­звук в световната литература, който обуславя също и неговата достъпност на пазара за химикали. Индикаторите могат да се оценяват съвсем обективно само когато са ни известни всички необходими физични константи, които определят стабилността на всички комплекси, присъствуващи в разтвора. С такъв зами­съл беше написана третата глава, в която са разгледани замаски­ращите реактиви. В пета глава са дадени практическите съвети за извършването на комплексонометричните титрувания. Об­ширната шеста глава е посветена на самата същност на комплек­сонометрията, т. е. на определенията на всички заслужаващи внимание елементи.

 

В описанието съм разпределил катионите в три групи по нама­ляването на стабилитетните константи на техните комплекси е ЕДТА — просто съгласно правилото, че колкото комплексът е по-стабилен, толкова по-малки пречещи влияния се наблюдават при определенията. За всеки елемент е описано подробно него­вото «комплексонометрично поведение». В края на всяка статия са дадени два до три примера на препоръчвани определения и са описани някои определения за комбинации от основния еле­мент с други метали.

 

Втората част на монографията под наименованието «Комплексонометрични анализи» съдържа 14 глави, в които са дадени анализите на най-различни материали. Тази част е предназна­чена главно за тези, които при своята ежедневна работа решават проблемите за замяната на бавни методи с по-бързи и по-точни методи. Надявам се, че всички научно-технически работници, които поради липса на време за собствени изследвания предпо­читат готово и изпитано предписание, ще приветствуват тази втора част.

 

****

 

УВОД (част 2)

 

Във втората част на книгата авторът си е поставил за цел да даде ясна картина на приложението на комплексонометричните анализи в практиката. Тази задача обаче не е лесна, тъй като комплексонометрията проникна във всички области на неорганич­ните анализи. Да се удовлетворяват всички специални изисквания, предявявани от аналитиците, също е много трудна задача. Ком­плексонометрията в различните области се развиваше доста не­равномерно. Това се дължеше не само на интереса към този обе­мен метод, но и на многобройните изисквания при отделните ви­дове анализи. Много приложения още не са решени и ще трябва да се решават.

 

Комплексонометрията е добре развита за анализи на сплави, силикати, неорганични суровини и технически материали, като ци­менти, стъкла, керамични материали, ферити и др. В други обла­сти, например анализи на галванични бани, пигменти за лакове, горива, хранителни продукти, интересът на химиците е съсредо­точен само до определянето на ограничен брой елементи. Още по-голямо ограничение има например при клиничните анализи, при които комплексонометрично се определят само калций, респ. маг­незий или фосфор. Във фармацевтичната и органичната химия комплексонометрията намира приложение само при анализи на ве­щества, съдържащи метал или даващи неразтворими метални съединения. При някои вещества могат да се използуват техните комплексообразуващи, респ. редукционни свойства.

 

Както във всяка специалност, така и в комплексонометрията се среща стремежът методът да се внедри на всяка цена без оглед на съществуването на много по-удобни методи. Такива ме­тоди ще бъдат дадени съвсем накратко за информация на чи­тателя.

 

Втората част на книгата е разделена на по-голям брой неза­висими едва от друга глави. Това разпределение авторът смята за подходящо, тъй като тясно специализираният аналитик не е длъжен да проучва редица натрупани факти, които в дадения момент не му са необходими или го ограничават. Обемът на от­делните глави, разбира се, не е еднакъв и се определя от значе­нието на комплексонометрията в съответната специалност.

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Рудолф Пршибил
Издателство
Техника
Етикети
комплект, За студенти от ХТМУ (ВХТИ), химични производства
Град
София
Година
1980
Страници
548
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрави и чисти, отчислени от библиотека книги - без заглавната страница, отлични книжни тела, позахабен външен вид
Националност
чешка
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Тираж (бр.)
790
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
38
Тегло (гр.)
784
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!