Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Кратък наръчник за химическите работници (1967 г.)

  • Издателство: Техника

Кратък наръчник за химическите работници (1967 г.)

  • Издателство: Техника

Николай Пенев  (автор)

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет: химически справочници

 

Твърда корица, 145 х 205 х 12 мм  |  148 стр.  |  240 гр.

(неизползвана, здрава и чиста, отчислена от библиотека книга с леко захабен вид)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Анотация

В наръчника са описани най-важните и най-употребя­ваните химически елементи и съединения. Наименованията на всички химикали са дадени на български, руски, латин­ски, френски, английски и немски език с тяхната химиче­ска формула и атомно или молекулно тегло.

Дадени са свойствата на химикалите, разпространението им в природата и начините за получаване, тяхната употреба, начините за запазване и предпазните мерки при манипули­рането с вредните, отровните и опасните химикали.

Наръчникът е предназначен за работници, заети в про­мишлени и търговски предприятия, в които се работи с химикали.

*

Съдържание
 
Химически елементи
 
Алкални и алкалоземни елементи
 
Барий 3
Калий 3
Калций 4
Литий 4
Магнезий 5
Натрий 5
Стронций 6
Рубидий 6
Цезий 6
 
Цветни и тежки метали
 
Алуминий  7
Антимон   8
Бисмут     8
Кадмий  8
Живак    9
Желязо   10
Злато 11
Калай    11
Кобалт   ,. 12
Мед    . 12
Манган  13
Никел    13
Олово  14
Платина 15
Сребро    15
Хром 16
Цинк    
 
Редки метали
 
Радий   17
Молибден 17
Волфрам   17
Уран    17
Иридий   17
Осмий       17
Родий   18
Паладий   18
Рутений    18
 
Металоиди
 
Xалогенни елементи
 
Бром  18
Йод .. 16
Флуор 19
Хлор   20
 
Други металоиди
 
Азот    21
Аргон ..,.. 21
Водород 21
Кислород 22
Неон  23
Селен   23
Сяра 23
Фосфор .  24
Хелий  25
Въглерод   25
Силиций   26
 
Неорганични съединения
 
Неорганични окиси
 
Двуазотен окис   27
Двуазотен триокис  27
Азотен двуокис    27
Двуазотен петоокис    27
Въглероден дИуокис  28
Въглероден окис 28
Серен двуокис 29
Серен триокис 29
Силициев двуокис 30
Двуфосфорен триокис    . 30
Двуфосфорен петоокис . 30
 
Неорганични основи
 
Амоняк 30
Калиева основа   31
Натриева основа   32
Бариев хидроокис  33
 
Неорганични киселини
 
Азотна киселина. 33
Борна киселина 34
Солна киселина 34
Сярна киселина 35
Флуороводородна киселина 36
Фосфорна киселина   . 37
Циановодородна киселина 37
 
Алуминиеви съединения
 
Алуминиев окис 38
Алуминиев  сулфат .. 39
Стипца 39
Алуминиев хлорид 39
Ултрамарин 40
 
Керамични изделия
 
Амониеви съединения '
 
Амониев бихромат   41
Амониев бромид 41
Амониев йодид   41
Амониев карбонат  42
Амониев .нцтрат   42
Амониев дерсудфат   42
Амониев .сулфат  43
Амониев .сулфид 43
Амониев сулфид цианид     43
Амониев .фдуордд   43
Амониев фосфат  44
Амониев  хлорид. 44
 
Антамонови съединения
 
Антимонов   окис 44
Антимонов сулфид .. 45
 
Бариеви съединения
 
Бариев  карбонат   45
Бариев  нитрат 45
Бариев окис   45
Бариев прекис . 46
Бариев'сулфат  46
Бариев хлорид 46
 
Бисмутови съединения
 
Бисмутов нитрат   47
Железни съединения
Железен карбонат    47
Двужелезен триокис 47
Железен сулфат 48
Ферихлорид 48
 
Живачни съединения
 
Меркуринитрат   49
Меркурицкцс 49
Мерку ри сулфид  49
Меркурохлорид    49
Меркурихлорид    50
Меркурицианмд      50
 
Златни съединения
 
Златен хлорид . 50
 
Калиеви съединения
 
Калиев бихромат 51
Калиев бромид   . ., 51
Калиев йодид . 51
Калиев карбонат 51
Калиев нитрат . 52
Калиев нитрит  52
Калиев перманганат .  52
Калиев сулфат    53
Калиев сулфид 53
Калиев сулфит 53
Калиев ферицианид .. 53
Калиев фероцианид    . 54
Калиев хлорат . 54
Калиев хлорид 55
Калиев цианид 55
 
Калциеви съединения
 
Калциев карбонат 56
Калциев карбид 56
Калциев окис 56
Калциев сулфат    57
Калциев  фосфат 58
Калциев хлорид   . 58
Калциев хипохлорпт . 59
 
Стъкло 59
 
Калаени съединения
 
Калаен двуокис  60
Калаен двухлорид 60
Калаен чети ри хлорид    60
 
Кобалтови съединения'
 
Кобалтов окис . 61
Кобалтов хлорид    61
Литиеви съединения
Литиев карбонат  61
Литиев хлорид    61
 
Магнезиеви съединения
 
Магнезиев карбонат  62
Магнезиев окис  62
Магнезиев сулфат 62
Магнезиев Хлорид'  62
 
Манганови съединения-
 
Манганов двуокис  .. 63
Манганов сулфат 63
Манганов хлорид  63
Медни съединения
Меден, сулфат  64
Меден, хлорид . 64
 
Натриеви съединения
 
Натриев бисулфат   .. 64
Натриев бисулфит 65
Натриев бихромат 65
Натриев тетраборат   . 65
Натриев бромид 65
Натриев йодид    . 65
Натриев карбонат   .< 66
Натриев бикарбонат   . 66
Натриев нитрат 66
Натриев нитрит .  . . 67
Натриев прекис  67
Натрйей силикат  67
Натрйев сулфат 67
Натрйев сулфид 68
Натриев сулфит 68
Натриев флуорид 68
Натрйев фосфат 68
Натрйев тибсулфат   . 69
Натрйей Хийохлорит.    69
Натрйей Хлорид  : . . 69
 
Никелови съединения
 
Никело-амониев сулфат 70
Никелов окис 70
Никелов сулфат 70
 
Оловни съединения
 
Оловен ацетат  71
Оловен-карбонат  71
Оловен - нитрат   71
Оловен окис 71
Оловен двуокис 72
Триоловен четириокис    72
Оловен- сулфид 72
Оловен хромат    73
 
Платинови съединения
 
Платинов, четирихлорид   73
 
Сребърни съединения
 
Сребърен бромид  73
Сребърен нитрат   74
Сребърен окис     74
Сребърен хлорид   74
 
Стронциеви съединения
 
Стронциев нитрат .  76
Стронциев хлорид   75
Хромови съединения
Двухромов триокис   75
Хромов триокис 76
Хромов сулфат    76
Хромова стипца    76
 
Цинкови съединения
 
Цинков окис     77
Цинков сулфид    77
Цинков хлорид      77
 
Други неорганични съединения
 
Водороден прекис   . 78
Силициев карбид. 78
Фосфорен трихлорид . 79
Серовъглерод . 79
 
Органични съединения
 
Метанови въглеводороди
 
Метан  80
Нефт 80
Етилен   82
Ацетилен    82
 
Ароматни въглеводороди
 
Бензол 83
Толуол 83
Ксилол 84
Нафталин   84
Антрацен    84
 
Алкохоли
 
Метилов алкохол - 84
Етилов алкохол 85
Амилов алкохол 86
Глицерин 86
Гликол   87
 
Етери 
 
Етилов етер   87
Етилов .ацетат   88
Ароматни алкохоли
Бензилов алкохол 88
Канелен алкохол 89
 
Алдехиди
 
Формалдехид 89
Ацеталдехид   89
Трихлорацеталдехйд   90
Бензалдех-ид 90
Кетони
Ацетон 90
 
Ароматни кетони
 
Ацетофенои   . 91
Бензофенон 91
Хинон 91
 
Въглехидрати
 
Глюкоза . 92
Захароза   . * . 93
Млечна захар  . 94
Малтоза 94
Скорбяла   . 95
Декстрин    , 96
Целулоза 96
 
Органични киселини
 
Бензоена киселина 97
Винена киселина 98
Галова киселина       . 98
Танин    . 99
Лимонена киселина   . 99
Маслена киселина .  . 100
Млечна киселина 100
Мравчена киселина   . 100
Оксалова киселина 101
Олеинова киселина . 101
Оцетна   киселина  102
Оцетен анхидрид 103
Трихлороцетна киселина 103
Палмитинова киселина  103
Салицилова киселина    103
Стеаринова киселина   104
Мазнини    . 104
Восъци    105
Фталова киселина 106
Ябълчена киселина    . 106
 
Феноли
 
Фенол 107
Крезол 107
Нафтол . 107
Пирогалол  108
Резорцин 108
 
Халогенни производни
 
Бромоформ    109
Йодоформ .  109
Етилов хлорид 109
Метилов хлорид 110
Хлороформ   . .110
Въглероден четирихлорид 110
Трихлоретилен     111
Други халогенни производни Хлорбензол  112
 
Амини
 
Анилин  . 112
Дифениламин 113
Толуидин    113
Нафтиламин  113
Фенилендиамин    114
 
Нитросъединения
 
Нитробензол .114
Нитроглицерин   114
Тринитрофенол 115
Тринитротолуол 115
 
Други   азотсъдържащи съединения
 
Карбамид  115
Пиридин   116
Хинолин 116
Антипирин 116
 
Алкалоиди
 
Никотин   117
Кофеин . 117
Хинин .  117
Стрихнин   118
Морфин  118
Кокаин . 119
Атропин . 119
 
Белтъчини
 
Албумин   119
 
Терпени и пинени
 
Терпентин . 120
Камфор   121
Есенции и етерични масла 121
Смоли и балсами 122
Лакове   122
Каучук.   122
Ебонит 123
Гутаперча  124
Пластмаси  124
 
Багрилни вещества   128
 
Фармацевтични препарати 129
Първа помощ при отравяне 132
 
Сплави на цветните метали
 
Технически и търговски наимнования на по-важните химически продукти    137
Названия, знаци и атомни тегла на химическите елементи 144

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
химически справочници
Език
Български
Автор (А-Я)
Николай Пенев
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
химически справочници
Град
София
Година
1967
Страници
148
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста, отчислена от библиотека книга с леко захабен вид
Националност
българска
Издание
второ
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
145 х 205 х 12
Тегло (грама)
240
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.10.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!