Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Квантова химия (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Квантова химия (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Н. Тютюлков  (автор)

Издателство:   Наука и изкуство
Език: Български
Раздел:  Химия и химични технологии

 

Твърда корица, среден формат  |  464 стр.  |  560 гр. & 578 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр)

квантова химия   |   квантова механика   |   атомна и ядрена физика  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Предговор

Кръгът от задачи и проблеми в химията и в някои области на физиката и молекулната биология, при решаването на които се привлича квантовата химия, непрекъснато се разширява. Заедно с това се разширяват и усъвършенствуват и нейните методи. В не­големия период, разделящ двете издания, в квантовата химия не са извършени „революционни" изменения, но ясно се очертаха нови тенденции, които ако не принципно, то съществено ще изме­нят подхода при решаване на някои разнообразни по своята насо­ченост и характер задачи.

Основният, методичен за квантовата химия проблем, възник­нал от необходимостта за тълкуване на различни свойства на ве­ществата, е корелационният проблем — проблемът за коректно­то отчитане на електронното взаимодействие в многоелектронните системи—молекули или твърди тела. Решаването на този проблем излиза извън рамките на орбиталното приближение — приближе­нието на Хартри—Фок. При неговото решаване все повече се при­вличат, модифицират и използуват нетрадиционни за квантовата химия методи: обобщен метод на Хартри—Фок, метод на вторич­ното квантуване, формалзмът на метода на функцията на Грин, полеви методи, използуване при решаване на многочастичните проблеми и др.

Последователното и пълно изложение на всички тези мето­ди не е възможно без радикалното изменение на книгата, преди всичко по обем, а също по съдържание и по ниво. Ето защо единственото допълнение към второто издание, свързано с избро­ените нови методи, е обобщеният метод на Хартри—Фок, който е изложен в неговия ЛКАО-полуемпиричен вариант.

Съображението за включването именно на обобщения метод на Хартри—Фок е това, че той позволява да се отчита електронна­та корелация при запазване на физическата простота и наглед-ност на орбиталното приближение.

Във второто издание са включени и други нови глави, които трябва да се разглеждат като елементарно въведение в кванто­вата химия на твърдото тяло.

Главата "Неемпирични методи" не е включена в настоящото издание, тъй като тя се нуждае от значително разширение, което технически се оказа невъзможно. Освен това, тя не съответствува на основната насоченост на книгата, написана в духа и на ни­вото на емпиричните и полуемпиричните квантовохимични методи.

Авторът

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор   9
 
ПЪРВА ЧАСТ
ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ
 
I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА 12
1. Вълнова функция 12
2. Оператори 16
3. Уравнение на  Шрьодингер 19
 
II. РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР ЗА НЯКОИ ПРОСТИ СИСТЕМИ 22
1. Частица в едномерна потенциална яма 22
2. Движение на електрон по окръжност с постоянен потенциал 26
3. Линеен   хармоничен осцилатор. Свързани осцилатори.
Дисперсионни сили 29
 
III. КВАНТОВА ТЕОРИЯ  НА АТОМА 36
1. Водороден атом.  Атомни орбитали
2. Многоелектронни атоми 41
3. Слейтърюви атомни орбитали 46
Допълнение: Решение иа уравнението на Шрьодингер за водородния атом 48
 
V. ВАЛЕНТНИ СЪСТОЯНИЯ. ХИБРИДИЗАЦИЯ 53
1. Валентни състояния на атомите 53
2. Хибридизация 55
 
V. МЕТОД НА МОЛЕКУЛНИТЕ ОРБИТАЛИ 62
1. Генезис на молекулните орбитали 62
2. Вариационен метод 65
3. ЛКАО-МО-приближение 69
4. Катион на водородната молекула 69
5. Систематика на молекулните орбитали при днуатомни молекули.
Корелационни  диаграми 78
 
VI. МЕТОД НА ВАЛЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ 87
1. Водородна молекула 87
2. Лвуатомни молекули с различни ядра.  Електроотрицателност ..... 91
3. Йонна връзка 98
Допълнение 102
 
VII. МОЛЕКУЛИ С тг-ЕЛЕКТРОНИ. МЕТОД НА ХЮКЕЛ 104
1. тс-Електронно приближение 104
2. Метод на Хюкел 107
3. Топологични свойства на молекулите. Топологична матрица 111
4. Етилен 113
5. Бутадиен. Енергия на делокализацията 115
6. Молекулни диаграми 118
7. Порядък и дължина на  връзките 121
8. Индекс на свободната валентност 124
Алтернантни и неалтернантни въглеводороди 125
 
VIII. ПОДОБРЕНИ МЕТОДИ  НА ХЮКЕЛ 130
1. Отчитане на неортогоналността на атомните орбитали 130
2. Вариация на резонансните  интеграли 133
3. Вариация на кулоновите  интеграли. о)-Техника 133
4. 5С-метод (самосъгласуван  метод) 135
 
IX. МОЛЕКУЛИ  С ХЕТЕРОАТОМИ 138
 
X. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОЛЕКУЛНИТЕ  ОРБИТАЛИ НА СИСТЕМИ С РЕГУЛЯРЕН СТРОЕЖ 142
1. Решаване на симетрични хомогенни уравнения с крайни разлики . . . 142
2. Молекулни орбитали на верижки от  атоми 143
3. Полиметини 150
4. Анулени 153
 
XI. ЛКМО-МЕТОД 158
1. Формализъм на ЛКМО-метода 161
2. Приложение на   ЛКМО-метода   за изследване   на  зонната структура на полимери със спрегнати връзки 165
 
XII. ЕМПИРИЧНИ  МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА а-СКЕЛЕТА НА МОЛЕКУЛИТЕ 171
1. Въглеводороди 171
2. Индукционен ефект. Свръхспрежение 176
3. Разширен метод на Хюкел 180
 
XIII. МОЛЕКУЛНА  СИМЕТРИЯ 187
1. Елементи на симетрията 187
2. Систематика на молекулните орбитали на многоатомни симетрични молекули 194
3. Използуване на молекулната симетрия за опростяване на секулярните уравнения 200
 
XIV. ТЕОРИЯ НА ЛИГАНДНОТО ПОЛЕ 202
1. Теория на кристалното  поле 203
2. Теория на лигзндното поле . 211
 
ВТОРА ЧАСТ
МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА
 
XV. ОПЕРАТОРЕН  ФОРМАЛИЗЪМ 222
1. Представяне на физическите величини с оператори 222
2. Представяне на собствените функции чрез развитие по ортогонални функции 225
3. Собствени функции на комутатйвни оператори 228
 
XVI. ПРИБЛИЖЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СОБСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ 231
1. Вариационен метод 232
2. Теория на пертурбацките за консервативни неизродени системи .... 234
3. Теория на пертурбациите за  изродени  системи 237
4. Приложение  на  теорията на пертурбациите и вариационния  метод за изчисляване енергията на хелиевия атом и хелиевоподобните йони  241
 
XVII. ЪГЛОВИ  МОМЕНТИ 246
1. Оператори на орбиталните ъглови  моменти 246
2. Оператори на спинсвите ъглови моменти 251
 
XVIII. ТЕОРИЯ НА  ГРУПИТЕ 256
1. Определение на понятието група 256
2. Математическа формулировка на операциите   на   симетрия, Матрични групи 258
3. Неприводими представяния 265
4. Теория на групите и квантова механика 271
 
ТРЕТА ЧАСТ
ОБЩИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ
 
XIX. ВЪЛНОВИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМИ, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ЕДНАКВИ ЧАСТИЦИ 286
1. Симетрични и антисиметрични вълнови функции 280
2. Принцип на Пзули. Метод на Слейтър за представяне на антисиметричните функции 291
3. Приближените на Борн — Опенхаймер 299
 
XX. МЕТОД НА КОНФИГУРАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ .... 302
1. Формална теория 302
2. Транс-бутадиен 306
3. Изчисляване на матричните елементи на енергетичната КВ-матрица  . . 338
 
XXI. МЕТОД НА САМОСЪГЛАСУВАНОТО ПОЛЕ 318
1. Метод на Хартри 319
2. Уравнения на Хартри — Фок 323
3. Уравнения на Хартри — Фок за сложни системи 328
4. Уравнения на Хартри — Фок — Рутаа-н 330
Допълнение:  Гаусови атомни орбитали 335
 
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ПОЛУЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ
 
XXII. ЕЛЕКТРОННИ  СИСТЕМИ 338
1. Приближение на Гьопер-Майер и Склар 338
2. Метод на Паризер—Пар—Попл 343
3. ППП-приближение в метода на самосъгласуваното поле 344
4. Приложение на ППП-приближението в   метода   на конфигурационното взаимодействие 346
5. Изчисляване на едно- и дзуелектронните интеграли 355
6.Корелационни ефекти
7. Метод „Молекула в молекула" 358
 
XXIII. ЕЛЕКТРОННИ   СПЕКТРИ  НА --ЕЛЕКТРОННИ МОЛЕКУЛИ 362
1. Сила на осцилатора 366
2. Отборни правила при симетрични молекули 372
3. Изчисляване на транс-бутлдиена чрез ССП-МО-и ССП-МО-КВ-метода в тг- електронно приближение 373
4. тс—►тс*-Преходи при пол и циклични въглеводороди 377
5. 7с->тс:;:-Преходи при молекули с хетероатоми 382
 
XXIV. ЕЛЕКТРОННИ ПЛЪТНОСТИ                                                 . 384
1. Електронен заряд на атома и порядък на връзката в приближението на метода на конфигурационното взаимодействие 385
2. Сравнително изследване на разпределението на   електронната плътност в молекулата на анилина 391
3. Влияние на ширината на конфигурационното взаимодействие 395
 
XXV. ОБОБЩЕН МЕТОД  НА  ХАРТИ — ФОК 400
1. ППП-приближение 403
2. АМО-метод 403
3. Приложение на АМО-метода за многоелектронни молекули 404
 
XXVI. ПОЛУЕМПИРИЧНИ  МЕТОДИ  ЗА  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ВСИЧКИ ВАЛЕНТНИ ЕЛЕКТРОНИ 409
1. СШО-метод 410
 
Допълнение: Пълна енергия на основното състояние на молекулата в СИМО-приближението 422
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 425
 
I. Физически   константи 425
II. Оператор на ЛАПЛАС в различни координатни системи 425
III. Елиптични  координати 426
IV. Изчисляване на интегралите на припокриване между  2рт: — 2рт!-атомни орбитали 427
V. Изчисляване на молекулните интеграли   при ЛКАО-МО-разглеждането на катиона на водородната  молекула 430
VI. Основни интеграли, необходими за изчисляване  на молекулните интеграли 432
VII. Изчисляване на едноцентрови едноелектронни  интеграли 434
VIII.Двуцентрови едноелектронни интеграли между   1 5-,  2 5- и 2 /?-слейтърови атомни орбитали 435
IX. Развитие на величината гЩ>]в  ред 437
X. Изчисляване на едноцентрови и двуценгрови двуелектронни интеграли със слейтърови атомни орбитали 442
XI. Изчисляване  на многонентрови интеграли 445
XII. Матрични елементи на хамилтоновия оператор  между детерминантни функции 446
XIII. Ортогонализация на атомните орбитали по  Льоздин 452
 
Литература 454

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
квантова механика, атомна и ядрена физика, квантова химия
Език
Български
Автор (А-Я)
Н. Тютюлков
Издателство (А-Я)
Наука и изкуство
Етикет
атомна и ядрена физика, квантова механика, квантова химия
Година
1978
Страници
464
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр
Националност
българска
Издание
второ допълнено издание
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
150 х 205 х 27
Тегло (грама)
578, 560
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.07.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!