Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Квантова химия (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Квантова химия (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Н. Тютюлков  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

квантова химия

квантова механика

атомна и ядрена физика

 

Твърда корица, среден формат  |  464 стр.  |  560 гр. & 578 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

Предговор

 

Кръгът от задачи и проблеми в химията и в някои области на физиката и молекулната биология, при решаването на които се привлича квантовата химия, непрекъснато се разширява. Заедно с това се разширяват и усъвършенствуват и нейните методи. В не­големия период, разделящ двете издания, в квантовата химия не са извършени „революционни" изменения, но ясно се очертаха нови тенденции, които ако не принципно, то съществено ще изме­нят подхода при решаване на някои разнообразни по своята насо­ченост и характер задачи.

 

Основният, методичен за квантовата химия проблем, възник­нал от необходимостта за тълкуване на различни свойства на ве­ществата, е корелационният проблем — проблемът за коректно­то отчитане на електронното взаимодействие в многоелектронните системи—молекули или твърди тела. Решаването на този проблем излиза извън рамките на орбиталното приближение — приближе­нието на Хартри—Фок. При неговото решаване все повече се при­вличат, модифицират и използуват нетрадиционни за квантовата химия методи: обобщен метод на Хартри—Фок, метод на вторич­ното квантуване, формалзмът на метода на функцията на Грин, полеви методи, използуване при решаване на многочастичните проблеми и др.

 

Последователното и пълно изложение на всички тези мето­ди не е възможно без радикалното изменение на книгата, преди всичко по обем, а също по съдържание и по ниво. Ето защо единственото допълнение към второто издание, свързано с избро­ените нови методи, е обобщеният метод на Хартри—Фок, който е изложен в неговия ЛКАО-полуемпиричен вариант.

 

Съображението за включването именно на обобщения метод на Хартри—Фок е това, че той позволява да се отчита електронна­та корелация при запазване на физическата простота и наглед-ност на орбиталното приближение.

 

Във второто издание са включени и други нови глави, които трябва да се разглеждат като елементарно въведение в кванто­вата химия на твърдото тяло.

 

Главата "Неемпирични методи" не е включена в настоящото издание, тъй като тя се нуждае от значително разширение, което технически се оказа невъзможно. Освен това, тя не съответствува на основната насоченост на книгата, написана в духа и на ни­вото на емпиричните и полуемпиричните квантовохимични методи.

 

Авторът

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор   9
 
 
ПЪРВА ЧАСТ
ЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ
 
 
I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА 12
 
1. Вълнова функция 12
2. Оператори 16
3. Уравнение на  Шрьодингер 19
 
 
II. РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР ЗА НЯКОИ ПРОСТИ СИСТЕМИ 22
 
1. Частица в едномерна потенциална яма 22
2. Движение на електрон по окръжност с постоянен потенциал 26
3. Линеен   хармоничен осцилатор. Свързани осцилатори.
Дисперсионни сили 29
 
 
III. КВАНТОВА ТЕОРИЯ  НА АТОМА 36
 
1. Водороден атом.  Атомни орбитали
2. Многоелектронни атоми 41
3. Слейтърюви атомни орбитали 46
Допълнение: Решение иа уравнението на Шрьодингер за водородния атом 48
 
 
V. ВАЛЕНТНИ СЪСТОЯНИЯ. ХИБРИДИЗАЦИЯ 53
 
1. Валентни състояния на атомите 53
2. Хибридизация 55
 
 
V. МЕТОД НА МОЛЕКУЛНИТЕ ОРБИТАЛИ 62
 
1. Генезис на молекулните орбитали 62
2. Вариационен метод 65
3. ЛКАО-МО-приближение 69
4. Катион на водородната молекула 69
5. Систематика на молекулните орбитали при днуатомни молекули.
Корелационни  диаграми 78
 
 
VI. МЕТОД НА ВАЛЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ 87
 
1. Водородна молекула 87
2. Лвуатомни молекули с различни ядра.  Електроотрицателност ..... 91
3. Йонна връзка 98
Допълнение 102
 
 
VII. МОЛЕКУЛИ С тг-ЕЛЕКТРОНИ. МЕТОД НА ХЮКЕЛ 104
 
1. тс-Електронно приближение 104
2. Метод на Хюкел 107
3. Топологични свойства на молекулите. Топологична матрица 111
4. Етилен 113
5. Бутадиен. Енергия на делокализацията 115
6. Молекулни диаграми 118
7. Порядък и дължина на  връзките 121
8. Индекс на свободната валентност 124
Алтернантни и неалтернантни въглеводороди 125
 
 
VIII. ПОДОБРЕНИ МЕТОДИ  НА ХЮКЕЛ 130
 
1. Отчитане на неортогоналността на атомните орбитали 130
2. Вариация на резонансните  интеграли 133
3. Вариация на кулоновите  интеграли. о)-Техника 133
4. 5С-метод (самосъгласуван  метод) 135
 
 
IX. МОЛЕКУЛИ  С ХЕТЕРОАТОМИ 138
 
 
X. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОЛЕКУЛНИТЕ  ОРБИТАЛИ НА СИСТЕМИ С РЕГУЛЯРЕН СТРОЕЖ 142
 
1. Решаване на симетрични хомогенни уравнения с крайни разлики . . . 142
2. Молекулни орбитали на верижки от  атоми 143
3. Полиметини 150
4. Анулени 153
 
 
XI. ЛКМО-МЕТОД 158
 
1. Формализъм на ЛКМО-метода 161
2. Приложение на   ЛКМО-метода   за изследване   на  зонната структура на полимери със спрегнати връзки 165
 
 
XII. ЕМПИРИЧНИ  МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА а-СКЕЛЕТА НА МОЛЕКУЛИТЕ 171
 
1. Въглеводороди 171
2. Индукционен ефект. Свръхспрежение 176
3. Разширен метод на Хюкел 180
 
 
XIII. МОЛЕКУЛНА  СИМЕТРИЯ 187
 
1. Елементи на симетрията 187
2. Систематика на молекулните орбитали на многоатомни симетрични молекули 194
3. Използуване на молекулната симетрия за опростяване на секулярните уравнения 200
 
 
XIV. ТЕОРИЯ НА ЛИГАНДНОТО ПОЛЕ 202
 
1. Теория на кристалното  поле 203
2. Теория на лигзндното поле . 211
 
 
ВТОРА ЧАСТ
МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА
 
 
XV. ОПЕРАТОРЕН  ФОРМАЛИЗЪМ 222
 
1. Представяне на физическите величини с оператори 222
2. Представяне на собствените функции чрез развитие по ортогонални функции 225
3. Собствени функции на комутатйвни оператори 228
 
 
XVI. ПРИБЛИЖЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СОБСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ 231
 
1. Вариационен метод 232
2. Теория на пертурбацките за консервативни неизродени системи .... 234
3. Теория на пертурбациите за  изродени  системи 237
4. Приложение  на  теорията на пертурбациите и вариационния  метод за изчисляване енергията на хелиевия атом и хелиевоподобните йони  241
 
 
XVII. ЪГЛОВИ  МОМЕНТИ 246
 
1. Оператори на орбиталните ъглови  моменти 246
2. Оператори на спинсвите ъглови моменти 251
 
 
XVIII. ТЕОРИЯ НА  ГРУПИТЕ 256
 
1. Определение на понятието група 256
2. Математическа формулировка на операциите   на   симетрия, Матрични групи 258
3. Неприводими представяния 265
4. Теория на групите и квантова механика 271
 
 
ТРЕТА ЧАСТ
ОБЩИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ
 
 
XIX. ВЪЛНОВИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМИ, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ЕДНАКВИ ЧАСТИЦИ 286
 
1. Симетрични и антисиметрични вълнови функции 280
2. Принцип на Пзули. Метод на Слейтър за представяне на антисиметричните функции 291
3. Приближените на Борн — Опенхаймер 299
 
 
XX. МЕТОД НА КОНФИГУРАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ .... 302
 
1. Формална теория 302
2. Транс-бутадиен 306
3. Изчисляване на матричните елементи на енергетичната КВ-матрица  . . 338
 
 
XXI. МЕТОД НА САМОСЪГЛАСУВАНОТО ПОЛЕ 318
 
1. Метод на Хартри 319
2. Уравнения на Хартри — Фок 323
3. Уравнения на Хартри — Фок за сложни системи 328
4. Уравнения на Хартри — Фок — Рутаа-н 330
Допълнение:  Гаусови атомни орбитали 335
 
 
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ПОЛУЕМПИРИЧНИ МЕТОДИ
 
 
XXII. ЕЛЕКТРОННИ  СИСТЕМИ 338
 
1. Приближение на Гьопер-Майер и Склар 338
2. Метод на Паризер—Пар—Попл 343
3. ППП-приближение в метода на самосъгласуваното поле 344
4. Приложение на ППП-приближението в   метода   на конфигурационното взаимодействие 346
5. Изчисляване на едно- и дзуелектронните интеграли 355
6.Корелационни ефекти
7. Метод „Молекула в молекула" 358
 
 
XXIII. ЕЛЕКТРОННИ   СПЕКТРИ  НА --ЕЛЕКТРОННИ МОЛЕКУЛИ 362
 
1. Сила на осцилатора 366
2. Отборни правила при симетрични молекули 372
3. Изчисляване на транс-бутлдиена чрез ССП-МО-и ССП-МО-КВ-метода в тг- електронно приближение 373
4. тс—►тс*-Преходи при пол и циклични въглеводороди 377
5. 7с->тс:;:-Преходи при молекули с хетероатоми 382
 
 
XXIV. ЕЛЕКТРОННИ ПЛЪТНОСТИ                                                 . 384
 
1. Електронен заряд на атома и порядък на връзката в приближението на метода на конфигурационното взаимодействие 385
2. Сравнително изследване на разпределението на   електронната плътност в молекулата на анилина 391
3. Влияние на ширината на конфигурационното взаимодействие 395
 
 
XXV. ОБОБЩЕН МЕТОД  НА  ХАРТИ — ФОК 400
 
1. ППП-приближение 403
2. АМО-метод 403
3. Приложение на АМО-метода за многоелектронни молекули 404
 
XXVI. ПОЛУЕМПИРИЧНИ  МЕТОДИ  ЗА  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ВСИЧКИ ВАЛЕНТНИ ЕЛЕКТРОНИ 409
1. СШО-метод 410
 
Допълнение: Пълна енергия на основното състояние на молекулата в СИМО-приближението 422
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 425
 
I. Физически   константи 425
 
II. Оператор на ЛАПЛАС в различни координатни системи 425
 
III. Елиптични  координати 426
 
IV. Изчисляване на интегралите на припокриване между  2рт: — 2рт!-атомни орбитали 427
 
V. Изчисляване на молекулните интеграли   при ЛКАО-МО-разглеждането на катиона на водородната  молекула 430
 
VI. Основни интеграли, необходими за изчисляване  на молекулните интеграли 432
 
VII. Изчисляване на едноцентрови едноелектронни  интеграли 434
 
VIII.Двуцентрови едноелектронни интеграли между   1 5-,  2 5- и 2 /?-слейтърови атомни орбитали 435
 
IX. Развитие на величината гЩ>]в  ред 437
 
X. Изчисляване на едноцентрови и двуценгрови двуелектронни интеграли със слейтърови атомни орбитали 442
 
XI. Изчисляване  на многонентрови интеграли 445
 
XII. Матрични елементи на хамилтоновия оператор  между детерминантни функции 446
 
XIII. Ортогонализация на атомните орбитали по  Льоздин 452
 
Литература 454

 

Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Н. Тютюлков
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
квантова механика, атомна и ядрена физика, квантова химия
Град
София
Година
1978
Страници
464
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр
Националност
българска
Издание
второ допълнено издание
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
27
Тегло (гр.)
578, 560
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!