Лабораторен практикум по физика

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Миню Минев  |  Христо Манев  |  Димо Христозов  |  Исидор Младенов  |  Стефан Арменски  |  Николай Андреев  (автори) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Преводач: За студенти от ВТУЗ

 

Твърда корица, среден формат  |  456 стр.  |  580 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

Анотация

 

Лабораторният практикум по физика е написан в съответствие с учеб­ната програма по физика за студентите от висшите технически учебни за­ведения. Изданието може да се използва като учебно помагало и в другите вузове, където се изучава обща физика.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор 5
 
 
1.      ОСНОВИ НА ИЗМЕРВАНЕТО 7
 
Неточност, разсейване и грешка
Разсеяни физични величини
Обработка и представяне на данните 12
1.1. Измерване на време и на интервали от време 20
1.1.1. Измервания с часовник и със секундомер 21
1.1.2. Измерване на малки интервали от време 23
1.2. Измерване на дължина и на ъгъл 20
1.2.1. Измервания с нониус и с микрометър 26
1.2.2. Измерване на малки разстояния 29
1.3. Измерване на маса 29
1.3.1. Измервания с везни 30
1.4. Измерване плътността на маса 34
1.4.1. Определяне на плътността с газов обемомер 35
1.4.1. Определяне плътността на пари 38
1.4.2. Определяне плътността на твърдо вещество с пикнометър .... 40
1.4.3. Определяне периода на кристална решетка 41
1.4.5. Определяне плътността на течност с пикнометър 43
1.4.6. Определяне на плътността посредством теглене на твърдо тяло  . 43
1.4.7. Функционални методи за определяне на плътността 45
 
 
2. МЕХАНИКА НА ТЕЛАТА 47
 
2.1.    Енергия и взаимодействие 48
2.1.1. Ускорително движение на топче 48
2.1.2. Инерчен момент на маховик 52
2.1.3. Инерчен момент на кръстачка (махало на Обербек) 53
 
 
3. ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ 55
 
3.1. Трептения 5о
3.1.1. Инерчен момент на твърдо тяло 59
3.1.2. Скорост на куршум 02
3.1.3. Свободни люлееиия на стълб течност 03
3.1.4. Постъпателни трептения на тяло 65
3.1.5. Въртеливи трептения на диск 67
3.1.6. Трептения на пръчка, закрепена в единия край 70
3.2. Вълни ?2
3.2.1. Стоящи вълна до струна 74
3.2.2. Повърхнинни водни вълни 77
3.2.3. Скорост на звука във въздух 81
3.2.4. Разпространение на ултразвукови вълни във въздушна среда   . . 83
3.2.5. Измерване скоростта на ултразвук по интерференчен метод  ... 88
3.2.6. Измерване скоростта на ултразвук по дифракционен метод ... 89
 
 
4.      ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧНА ФИЗИКА 92
 
4.1.Газообразно състояние на веществото
4.1.1. Измерване на температура 92
4.1.2. Измерване на налягане 97
4.1.3. Определяне на к по метода на Клемант и Дезорм 100
4.1.4. Определяне на  по метода на стоящите звукови вълни . 102
4.1.5. Изследване зависимостта на и от температурата 105
4.1.6. Топлопроводност на въздуха 105
4 1.7. Определяне на абсолютната влажност на въздуха по тегловен метод 108
4.1.8. Определяне на абсолютната и на относителната влажност на въздуха по психрометричен метод 40
4.1.9. Определяне на относителната влажност на въздуха по хигрометричен метод и посредством психрометрична таблица 112
4.2. Течно състояние на веществото 113
4.2.1. Коефициент на обемно разширение при течности ИЗ
4.2.2. Определяне на а по метода на откъсване на капки 114
4.2.3. Определяне на о по тензометрнчен метод 
4.2.4. Определяне на п по метода на откъсване на мехури ИЗ
4.2.5- Определяне на а по капилярен метод 120
4.2.6. Изследване зависимостта на а от температурата 121
4.3. Твърдо състояние на веществото 122
4.3.1. Коефициент на линейно разширение при тела 122
4.3.2. Коефициент на топлопроводност при твърди тела 124
4.4. Фазови преходи на веществото 126
4.4.1. Специфична топлина на топене на метали 126
4.4.2. Изучаване на ~ ;± 3 превръщането при желязото 129
4.4.3. Изучаване на прехода феромагнитно—парамагнитно състояние при никела. 130
4.5.    Статистични системи 184
4.5.1. Поасоново разпределение 139
4.5.2. Нормално разпределение 143
4.5.3. Модел на двумерен газ 152
4.5.4. Модел на тримерен газ 153
 
 
5.      МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛНИ СРЕДИ 159
 
5.1. Твърди среди 159
5.1.1. Модул на еластичност при разтягане 162
5.1.2. Модул на еластичност при огъване 163
5.1 3. Модул на еластичност при усукване 165
5.2. Флуиди 167
5.2.1. Капилярен вискозиметър на Поазьой .169
5.2.2. Капилярни вискозиметри на Оствалд и на Убелоде 170
5.2.3. Условни капилярни вискозиметри 173
5.2.4. Вискозиметри с ламннарно обтичане 174
5.2.5. Зависимост на вискозитета от температурата 177
5.2.6. Вискозитет на въздуда 178
 
 
6. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
 
6.1. Основни електромагнитни измервания 182
6.1.1. Измервания с амперметър и с волтметър 183
6.1.2. Измервания с галванометър 187
6.1.3. Измервания с електроннолъчев осцилоскоп   193
6.1.4. Измервания с постояннотокови мостове 199
6.1.5. Измервания с променливотокови мостове   203
6.1.6. Електрични измервания по компенсационен метод  206
6.2. Електромагнитно измерване на неелектромагнитни величини . . 209
6.2.1. Характеристики на сензори 209
6.3. Променливотокови електрични вериги 211
6.3.1. Измерване на фазово отместване 213
6.3.2. Измерване на индуктивност и на капацитет  215
6.3.3. Измервания с електромер 216
6.4. Електрични и магнитни свойства на веществото 217
6.4.1. Хистерезис при сегнетоелектрици 222'
6.4.2. Изследване на гг на сегнетоелектрик 225
6.4.3. Хистерезис при феромагнетици   226
6-4.4. Изследване на р., на феромагнстик и на феримагнетик 229
6.5. Термоелектрични явления 231
6.5.1. Характеристики на термодвойка 233
6.5.2. Градуиране на термодвойка 234
6.5.3. Ефект на Пелтие 237
6.5.4. Отделителна работа на термоелектрони 239
6.5.5. Разпределение на термоелектроните по скорости 241
6.6. Електромагнитни трептения и вълни 243
6.6.1. Свободни електромагнитни трептения 246
6.6.2. Принудени електромагнитни трептения 253
6.6.3. Резонансни зависимости при постоянна честота ', 255
6.6.4. Електромагнитни вълни по двупроводна линия 259
 
 
7.      ОПТИКА 264
 
7.1. Интерференция на светлината 264-
7.1.1. Изучаване интерференцията на светлината с бипризма на Френел 268
7.1.2. Използване на интерференчните ивици на еднаква дебелина за измерване на малки дебелини и радиуси на кривина 270
7.2. Дифракция на светлината 273
7.2.1. Дифракция на Фраунхофер от един процеп с лазерна светлина . 277
7.2.2. Дифракционна решетка 279
7.2.3. Изследване на кристална структура чрез дифракция на електромагнитни вълни 281
7.3. Поляризация на светлината 282
7.3.1. Проверка на законите на Брюстер и Малюс. Определяне показателя на пречупване на стъклена пластинка 286
7.3.2. Въртене равнината на поляризация на светлината от оптично активни вещества. Поляриметър на Лоран 288
7.3.3. Въртене равнината на поляризация на светлината от магнитно поле (ефект на Фарадей) 290
7.4. Разпространение на светлината във веществото 292
7.4.1. Измерване коефициента  на  отражение от повърхността на различни материали 296
7.4.2. Измерване показателя на пречупване с рефрактометъра на Абе . . 298
7.4.3. Измерване показателя на пречупване с интерферометъра на Рейли 300
7.4.4. Определяне показателя на пречупване и дисперсията на призма . 303
7.4.5. Поглъщане на светлината.  Определяне концентрацията на разтвори 306
7.5. Оптични елементи и системи 307
7.5.1. Определяне фокусното разстояние на лещи и на системиЦЪт лещи 312
7.5.2. Изучаване на оптичен микроскоп. Построяване модел на оптичен микроскоп 313
7.6. Фотометрия и колориметрия 315
7.6.1. Измерване интензитета на светлинен източник 317
7.6.2. Определяне светлинния поток и светлинния добив на електрична лампа с фотометър на  Улбрихт 319
7.6.3. Цвят и неговото определяне 321
7.7. Лазерен микроспектрален анализ 327
7.7.1. Определяне на неизвестната концентрация чрез лазерен микроспектрален анализ 328
 
 
8.      АТОМНА И ЯДРЕНА ФИЗИКА 333
 
8.1. Определяне на специфичния заряд на електрони 333
8.1.1. Определяне на — по   метода   на магнитната фокусировка при електроннолъчева тръба 334
8.1.2. Определяне на       по метода на магнетрона 339
8.2. Определяне заряда на електрона 343
8.2.1. Определяне заряда на електрона по метода на Миликън 346
8.3. Изучаване следи на заредени частици, получени в Улсънова камера 349
8.3.1. Изследване траекторията на движение на позитрон 351
8.4. Външен фотоефект  352
8.4.1. Проверка на законите на външния фотоефект и определяне константата на Планк 355
8.5. Опити на Франк и Херц   358
8.5.1. Определяне на първия и на втория потенциал на възбуждане на Живачен атом 361
8.6. Изследване спектъра на излъчване на водородния атом .... 362
8.6.1. Определяне константата на Ридберг 365
8.7. Топлинно излъчване 367
8.7.1. Определяне константата на Стефан—Болцман 369
8.8. Детектори на йонизиращи лъчения 371
8.8.1. Построяване на  импулсната характеристика на Гайгер-Мюлеров брояч 378
8.8.2. Определяне мъртвото време на броячна апаратура по метода на два източника 380
8.9. Взаимодействие на гама-лъчи с вещество 382
8.9.1. Определяне коефициента  на отслабване на гама-лъчи в твърди тела .386
8.10. Естествена радиоактивност 389
8.10.1. Определяне периода на полуразпадаие на радиоактивен изотоп  391
 
 
9.      КОНДЕНЗИРАНИ СРЕДИ 393
 
9.1. Енергетична структура на твърди среди 394
9.1.1. Изследване на фоторезистор 397
9.1.2. Изследване на електроносителите във вещество (ефект на Хол)   402
9.1.3. Електропроводимост на твърди среди 406
9.2. Електронни елементи .411
9.2.1. Характеристики на биполярен транзистор 416
9.2.2. Фототранзисторен оптрон 420
 
 
Приложения:
 
1. Физични величини и единици от международната измерителна система 423
 
2. Извънсистемни единици  432
 
3. Основни физични константи 434
 
4. Други физични константи и зависимости 436
 
Основна използвана литература 449

 

 

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Миню Минев, Христо Манев, Димо Христозов, Исидор Младенов, Стефан Арменски, Николай Андреев
Издателство
Наука и изкуство
Град
София
Година
1990
Страници
456
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
28
Тегло (гр.)
580
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!