Листни въшки и борбата с тях

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Стойне Григоров  (автор)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Растителна защита и борба с вредители

 

Мека корица, среден формат  |  285 стр.  |  223 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Основа за написването на предлаганата книга са дългогодишните проучвания на автора и световният опит по въпросите за листните въшки и борбата с тях. За успешното провеждане на борбата с листните въшки особено при интегрираните системи за растителна защита в книгата се разглеждат въпросите за биологичните особености на листните въшки и взаимоотношенията между тях и афидофагите, икономическите прагове на вредност,действието на химичните средства и самите химични средства, съчетаването на дейността на афидофагите с инсекцидите и др.

Книгата е предназначена за специалистите по растителна защита.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод 5

Материал и методика 7

Видов състав на листните въшки в България 7

Произход и разпространение на листните въшки 11

Обща морфологична характеристика на листните въшки 12

Цикъл на развитие на листните въшки 14

Съкратен цикъл на развитие на листните въшки 15

Някои закономерности в еволюционното развитие на листните въшки .... 16,

Еволюция на листните въшки 17

Специализация на листните въшки 18

Миграция на листните въшки 19

Симбиоза между листни въшки и мравки 20

Листните въшки, преносители на фитопатогенни вируси 22

Борба срещу листните въшки, преносители на вирусни болести 26

Плевелната растителност — гостоприемник на листните въшки и източник на болести по растенията 28

Резистентност на листните въшки към инсектициди 28

Листни въшки по овощните култури 30
Листни въшки по семковите овощни видове 30
Таблица за определяне на листните въшки по семковите овощни видове 48
Листни въшки по костилковите овощни видове 51
Листни въшки по черупковите овощни видове 83
Таблица за определяне на листните въшки по костилковите и черупковите овощни видове 86
Афидофаги на листните въшки по овощните култури 90
Борба с листните въшки по овощните култури 91


Листни въшки по ягодоплодните култури 94
Листни въшки по касиса и другите видове грозде 94
Листни въшки по малината и калината 101
Листни въшки по ягодата 104
Таблица за определяне на листните въшки по ягодоплодните култури 107

Листни въшки по лозата 109

Листни въшки по житните култури ПО
Немигриращи листни въшки 111
Мигрираши листни въшки 121
Афидофаги на листните въшки по житните култури 129
Таблица за определяне на листните въшки по житните култури 130
Борба с листните въшки по житните култури 132

Листни въшки по бобовите култури 133
Афидофаги на листните въшки по бобовите култури 160
Таблица за определяне на листните въшки по бобовите култури 161
Борба с листните въшки по бобовите култури 162

Листни въшки по зеленчуковите култури 164
Таблица за определяне на листните въшки по зеленчуковите култури. .178
Борба с листните въшки по зеленчуковите култури 180

Листни въшки по цвеклото и картофите 182
Таблица за определяне на листните въшки по картофите 190

Листни въшки по влакнодайните култури 191

Листни въшки по ментата 196

Листни въшки по хмела 197

Фактори, които влияят на популационната численост на листните въшки. . 201

Афидофаги на листните въшки 206
Хищници на листните въшки от сем. Coccinellidae 207
Паразити и хищници на видовете от сем. Coccinellidae. . . .221
Влияние на някои фактори върху популационната численост на хищниците от сем. Coccinellidae 222
Хищни мухи на листните въшки от сем. Syrphidae, разред Diptera. . . 225
Хищни галици на листните въшки от сем. Cecidomyiidae, разред Diptera. 228
Хищници на листните въшки от сем. Chrysopidae, разред Neuroptera. . . 229
Паразити по листните въшки 230
Защитни реакции на листните въшки при нападение от паразити. . . 235
Взаимоотношение между паразитите на листните въшки и мравките. . 236
Болести по листните въшки 237
Влияние на пестицидите върху афидофагите 239
Фактори, които определят ефективността на афидофагите 242

Взаимоотношение между афидофагите и листните въшки. 245
Взаимоотношение между афидофагите и листните въшки по люцерната. . 245
Взаимоотношение между афидофагите и листните въшки по житните култури 248
Взаимоотношение между афидофагите и листните въшки по овощните и ягодоплодните култури 251
Взаимоотношение между афидофагите и листните въшки по зелето и тютюна 253

Научна основа за борба срещу листните въшки 254

Литература 260

Азбучен указател на латинските имена на листните въшки 274

Резюме на руски език 276

Резюме на английски език 280

 

***

 

УВОД

 

Основната задача, която стои пред селското стопанство, е по­лучаването на високи и качествени добиви от културните расте­ния. Във връзка с това въпросът за борбата с техните неприя­тели придобива важно значение. Между насекомите листните въшки заемат особено място като неприятели на растенията.

 

Листните въшки вредят по подземните и надземните части на голям брой културни растения. При храненето си те причиняват анатомо-морфологични изменения на листата, клоните, плодовете и корените, нарушават физиологичните процеси, изсмукват голе­ми количества растителен сок, предизвикват силно завиване, дефор­миране, често изсъхване и опадане на листата. Интензивността на фотосинтезата при повредените листа отслабва. Инжектирана­та в младата тъкан на растенията слюнка причинява характерна деформация, която се изразява в завиване на листата със или без промяна на окраската. При силно нападение повредените ли­ста засъхват и опадат. В такива случаи едногодишните леторасти преждевременно се обезлистват, не могат да узреят, а при студе­на зима голяма част от тях измръзват. Повредените леторасти се изкривяват и изостават в развитието си, а плодовете стават дребни, уродливи и с ниска пазарна стойност. Такива дървета са по-неустойчиви на неблагоприятните външни условия, а продъл­жителността на живота им се съкращава. От листните въшки страдат най-много младите дървета, които не само изостават в развитието си, но дори и загиват.

 

Листните въшки отделят изобилно „медена роса", която през засушливи периоди при „дипса на цветен нектар се събира от пчелите. Полученият манов мед е отровен за пчелите особено през зимния период, коато нанася загуби на пчеларството. Неза­висимо от това отделената „медена роса" от въшките дава въз­можност за получаване на манов мед, който съставлява значител­на част от общия баланс на медосбора. Освен това „медената роса" служи за храна на редица ципестокрили, двукрили и други насекоми. Една част от тях са полезни и се нуждаят от допъл­нителна въглехидратна храна за половото си узряване. Ето защо „медената роса" оказва косвено влияние за регулиране попула-ционната численост на вредните насекоми и до известна степен заменя цветния прашец. Когато „медената роса" е по-обилна, тя покрива изцяло листата, леторастите и плодовете, а върху нея се развиват чернилни гъби. Чернилката пречи на нормалната физиоло­гична дейност на растенията и снижава качеството на плодовете.

 

Листните въшки пренасят много вирусни болести по расте­нията, което увеличава тяхната вредност и налага провеждането на борба с тях и при малка плътност. Независимо от поражения­та, които листните въшки нанасят на растенията, тяхната роля при понижаването на добивите все още се подценява. Има слу­чаи, когато борбата не дава задоволителни резултати защото проведените мероприятия не са съгласувани с особеностите на въшките. Нанесената от листните въшки вреда твърде много зависи от специфичните особености на отделните видове въшки, от хранителните растения и прилаганата агротехника. Ето защо, за да се организира, правилно и да се изведе успешно борбата с листните въшки, необходимо е всестранно и задълбочено да се проучат видовият състав, биологията и екологията на тези насе­коми. Особено важно теоретично и практическо значение имат установяването на хранителната връзка, резервацията и местата на зимуване на въшките.

 

Листните въшки са интересен обект със своята сложна био­логия, която се характеризира с редуване на партецогенетично с полово поколение, с периодична смяна на първични и вторични гостоприемници, с явлението анолоциклия, при което половото по­коление отпада и видовете непрекъснато се размножават само партеногенетично,и пр. С изучаването на тези биологични особе­ности може да бъдат решени и редица теоретични въпроси, което ще улесни и практиката. Ето защо напълно основателен е интересът, който проявяват много изследователи към тази група насекоми.

 

Независимо от това че съществуват много публикации, все още има непроучени въпроси относно видовия състав, биологич­ните особености, хранителната връзка с гостоприемниците, при­чините за миграцията от основните хранителни растения върху междинните и т. н. Малко са изследванията на листните въшки като неприятели по културните растения и мероприятията за борба с тях.

 

Целта на настоящия труд, е да обобщи проведените от автора проучвания в продължение на 20 години и съществуващите в литературата данни за видовия състав, биологията, екологията, хранителните растения и др. на по-често срещащите се видове листни въшки по културните растения, да даде характеристика на по-важните афидофаги и да изясни взаимоотношенията между тях и въшките. На базата на тези проучвания е разработена систе­ма от мероприятия за борба срещу въшките по отделните култури.

 

 

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Стойне Григоров
Издателство
Земиздат
Град
София
Година
1980
Страници
285
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
16
Тегло (гр.)
223
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!