Litteraturens spor: om litteratur, fag og pædagogik

Продукти
КНИГИ
+
39,95 лв.
  • ISBN / UPC: 9788777044908
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Ole Pedersen  |  Martin Jørgensen  (автори)

 

Издателство:   Dansklærerforeningen
Език: датски език
Раздел: Образование
Етикети:

датска литература

преподаване на литература

 

Твърда корица, голям формат  |  345 стр.  |  853 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

На задната корица:

 

Litteraturens spor henvender sig til den studerende eller lærer, som har brug for faglig baggrund for undervisning i litteratur. Mange lærere er i disse år optaget af at udvikle en litteraturpædagogik, som er kreativ, og som forsøger at gøre eleverne mere aktive i undervisningen. En sådan elevorienteret undervisning øger kravene til lærerens faglige kompetence.Litteraturens spor er en grundbog. Den er bygget systematisk op med indføring i faglige grundelementer og analytiske metoder. Den kombinerer det tolkende og det pædagogiske med henblik på at styrke lærerens muligheder for at få et fagligt og et pædagogisk fokus til at hænge sammen.


Litteraturens spor er en inspirationsbog, der bl.a. beskæftiger sig med genrer, perioder, forfatterskaber, teknikker, tekståbninger og læsemåder.

Litteraturens spor er en bog om litteratur - og er derfor fyldt med eksempler på tekster og tolkninger.

 

**

 

Indhold

 

 

Spor i litteraturen 7

 

 

1. Litteratur, fag og pædagogik 10

 

Læsning i lænestolen, i sengen og andre steder 12, Intensitet 13, Livs­historie og identifikation 14, Brugen af litteratur 15, Læserens kompe­tence 17, Samtalen 18, At bruge begreber på litteraturen 19, Fra lyst­læsning til faglig læsning 20, Fag er også filosofi og praksis 22, Hvor er autoriteten i litteraturpædagogikken? 24, Problemfelter i litteratur­pædagogikken i dag 27.

 

 

2. Tekstens muligheder 31

 

At karakterisere 32, "De blå øjne" 33, "Henrettelsen" 39, "Byen og ver­den" 46, Faglighed og kreative aktiviteter i undervisningen 50, Udfor­dringer til læreren 52.

 

 

3. Pædagogik og metode 53

 

"Lykkens foranderlighed" 55, "Rifbjerg" eller "Hansen" 57, De littera­turvidenskabelige metoder 62, "Regnestykker" 70, Analysestrategi og "Regnestykker" 72, "Soldaten og pigen" 75, Litteratur i en tematisk sammenhæng 78.

 

 

4. Genre 85

 

Fiktion, kontrakt og kode 87, Sagprosa - fiktion 92, Storgenrerne epik, lyrik og drama 97, "Gisle Sursøns Saga", en episk tekst 99, "De evige tre", en lyrisk tekst 103, "Homo Metropolis", tegneserie som drama 105, "Barbara", fra bog til film 109, To stærke genrer med fantasi 112, "Fast­frosset i rejsen", science fiction er mere end hårde hvidevarer 113, "Tje­nesten hos bjergmanden", eventyr handler også om livsprojektet 116, Andre genrer med stærke koder 120, Et genretræ 122, Hvorfor arbejde med genrebegrebet? 123.

 

 

5. Komposition 126

 

To digte, to kompositioner, to livstydninger 126, En historie på flere måder 131, Kompositionens værktøjskasse 138, Kompositoriske grund­modeller 146, Komposition og genre 153, "I en Frugthave" 155, Hvad skal vi med kompositionsanalysen? 159.

 

 

6. Sprog og stil 161

 

"Noget om skærsommernætter" 163, Rytme og rim 165, Billedsprog 169, Andre sproglige mønstre og syntaks 179, Ordvalg 183.

 

 

7. Forfatter og erindring 185

 

Litteratur og erindring 187, Erindringens fysiognomi 190, Erindring er åndelig hukommelse 194, Erindringen og landskabet 195, Liv og digt­ning 198, Erindringsglimt og eksistens i "Amagerdigte" 201, "Vangede Billeder" 205, Fiktion eller virkelighed? 208, At læse faktivt eller fiktivt 212.

 

 

8. Fortæller og fortælletekn ik 215

 

Om forholdet mellem autentisk og fiktiv forfatter 217, Forfatteren, for­tælleren og censuren 220, Fortællerne i Ebbe Kløvedal Reichs "Rejsen til Messias" 224, Fortællehandlingen 227, Fortællinger skabes igen og igen 231, Fortælling i skolen 233, Indsamling og nedskrivning af den mundtlige fortælletradition 235, Et bornholmsk folkeeventyr 238, Per­sonregler i folkeeventyret 241, Handlingsregler i folkeeventyret 243, Fortælletekniske begreber 244, En historie er altid fortalt 251.

 

 

9. Litteraturens personer og person fremstilling 252

 

Litteratur handler om mennesker 253, Personer og roller med stærke ko­der 257, "Skades giftermål", myten med de faste roller 258, Om person­karakteristik i ugebladsnovellen 261, Hovedpersoner og bipersoner 264, Den psykologiske skabelonroman 268, "Tur i natten", personkarakteri­stik i et undervisningsmateriale 271, Når jeg-fortælleren eller den alvi­dende fortæller karakteriserer 273, Når den personale fortæller karakteri­serer 276, Når den skjulte fortæller karakteriserer 279, Undervisning og personkarakteristik 282.

 

 

10. Litteratur, historie og samfund 285

 

Den historiske fortælling 287, Litteraturen og den teknologiske udvik­ling 292, Samfund i litteraturen 294, Litteratur og info-samfundet 298, Litteratur i samfund og erhvervsliv 302.

 

 

11. Tema og mening 306

 

"Envoi" 306, Motiv, tema og tolkning 307, Jeg-projekt og mening 313, Meningen med "Ebbe Skammelsøn"? 316, 9. klasse og "Ebbe Skammel­søn" 321, "Lucille" 322, "En flue" 324, Hvad er meningen, når teksten er tvetydig? 327, Tema, mening og identitet for eleverne 332.

 

Litteraturens spor 334

 

Register 336

 

Anvendt fiktionslitteratur 340

 

Litteratur 344

 

**

 

Spor i litteraturen

 

Denne bog handler om sammenhængen mellem litteratur, fag og pædagogik.Vi har kaldt den for "Litteraturens spor", og disse spor kan gå i flere retninger. Når forfatteren skriver, sætter han sine spor i litteraturen, flygtigt eller mere varigt. Forfattere har forskellige temperamenter og forskellige måder at skrive på, og en forfatter kan efterlade sig så markante spor, at han giver litte­raturen videre i en anden forfatning, end han fandt den. Men lit­teraturen efterlader også spor hos læseren, sommetider så stærke, at denne læser ikke er helt den samme efter læsningen som før. Dertil kommer, at vejen ikke kun går fra bog til læser. Den, der læser litteratur, modtager ikke kun betydning, han skaber også betydning, trækker under læsningen sine egne subjektive spor. Og så må vi føje til, at vi, der har skrevet denne bog, også har lagt spor ud i litteraturen. Litteratur er noget mangfoldigt, og derfor måtte denne bog få en rummelig titel.

 

I den sidste halve snes år har der fundet et nybrud sted i lit­teraturpædagogikken. Mange lærere er blevet optaget af, hvor­dan man i undervisningen i litteratur i højere grad kan tage ud­gangspunkt i elevernes engagement, i deres måde at tænke på, deres behov for sanselige oplevelser og for mere interessante må­der at lære på. En teoretisk baggrund for denne 'ny litteratur­pædagogik' er receptionsæstetikken og nogle psykologiske eller pædagogiske teorier, som er optaget af, at eleven lærer bedst ved selv at være aktiv, ved at 'konstruere' sin egen betydning. Disse tanker og tilhørende metoder er vi indforståede med. Det kan for eksempel handle om elevernes meddigtning. De helt konkrete måder at arbejde på i undervisningen er imidlertid ikke af­gørende. Det interessante er snarere en tænkemåde, en grundop­fattelse, som er styrende for lærerens måde at lægge undervis­ningen til rette på. Han må være legende, opfindsom og lyttende over for eleverne, og han må være villig til at forlade sin egen dagsorden, så eleverne kan få plads til deres måde at opleve og er­kende på.

 

Men en mere åben undervisning og en mere åben tekstfor­ståelse kræver meget af lærerens faglighed. Når man forlader de traditionelle arbejdsmåder og slipper kreativiteten løs, så stiller det krav til lærerens kompetence. Han må have faglig viden for at kunne skabe progression i undervisningen. Uden denne prog­ression vil de oplevelsesorienterede arbejdsformer kunne komme til at fremtræde som tilfældige og uden retning. Læreren må også kende sit fag for at kunne gøre dette fag synligt for eleverne. De lærer bedst, når de kan få øje på det, de lærer.

 

"Litteraturens spor" er skrevet med henblik på at få lærerens faglighed og pædagogik til at hænge sammen. Men vi sigter også mod, at bogen skal være en inspirationsbog i forhold til littera­tur i det hele taget. Læreren må være i stand til at smitte eleverne med sin interesse for litteratur. Og for at det kan lade sig gøre, må han ikke bare selv have engagement. Han må også have bred vi­den. Derfor har vi i denne bog trukket spor på kryds og tværs i perioder, genrer og forfattere.

 

Vi har den opfattelse, at arbejdet med litteratur i skolen må have teksten som sin kerne. Alt, hvad vi har fat på i bogen, be­gynder og ender derfor med teksteksempler, som vi enten tager ind i små uddrag eller refererer. På denne måde kan læseren af bogen hænge på og orientere sig i teksterne undervejs uden at læse et bibliotek ved siden af. Vi har fat i mange tekster, fra for­skellige perioder, genrer og forfattere. Vi bruger helt overvejende voksenlitteratur. Vi vil gerne være med til at give voksenlittera­turen en stærk placering i læreruddannelsen og at styrke lærerens forhold til litteratur i det hele taget. Et flertal af teksterne kan uden videre bruges i skolen, men dette har ikke været et krite­rium for valg af eksempler.

 

Bogen er bygget op på den måde, at vi begynder udefra: hvad er litteratur, fag og pædagogik? Dernæst bevæger vi os længere og længere ind i teksten, fra makro- til mikroelementer. Omtrent inde midt i "Litteraturens spor" kommer vi til de mindste ele­menter, det enkelte ords betydning, billedsprog og stil. I forlæn­ gelse af dette mikroplan er der et kapitel, som handler om litte­ratur og erindring, det vil sige, at vi på dette sted i bogen vender igen og går fra det 'små' til det 'store'. Denne vending afspejler, at der er en snæver sammenhæng mellem det konkrete, tekstens form, og mere abstrakte forhold som for eksempel erindring, identitet og dannelse. Og fra dette vendepunkt i "Litteraturens spor" bevæger vi os igen udad i teksten, ud mod større og større elementer, indtil vi slutter med temaet og meningen.

 

Denne måde at bygge bogen op på medfører, at en række faglige forhold bliver taget op mange steder, men de bliver taget op under forskellige synsvinkler. For eksempel kædes arbejdet med tekstens komposition sammen netop med temaet, og te­maet nævnes i det hele taget flere steder i bogen. Den egentlige behandling af temaet som det, der samler teksten, finder dog først sted i bogens sidste kapitel. Vi skal i forbindelse med op­bygningen af bogen også nævne, at nogle af kapitlerne har en særlig vægt på litteraturen som sådan, mens andre kapitler lægger større vægt på teorier og analyseredskaber.

 

Vi håber, at bogen kommer til at sætte spor, i læseren og i undervisningen. God læselyst!

 

Martin Jørgensen og Ole Pedersen

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
датски
Автор
Martin Jørgensen, Ole Pedersen
Издателство
Dansklærerforeningen
Етикети
датска литература, преподаване на литература
Град
København
Година
1999
Страници
345
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
датска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
28
Тегло (гр.)
853
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!