Litteraturens veje

Продукти
КНИГИ
+
79,95 лв.
 • ISBN / UPC: 9788712028352
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Johannes Fibiger  |  Gerd Lütken  (автори)

 

Издателство:   Gads Forlag
Език: датски език
Раздел: Литературознание
Етикети: датска литература

 

Твърда корица, голям формат  |  472 стр.  |  1770 гр.

(неизползвана книга, отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид) 

 

*

 

FORORD

 

Fortællingen, som har ledsaget mennesket fra sten- til rumalder, ændrer sig i takt med det liv, der leves. Baglæns opsummerer fortællinhvad det vil sige at være menneske - på et givet tidspunkt. Og nogle fortællere formår endda at være forud for deres tid og i stand til at formulere indsigter, som endnu ikke er gjort.

 

Det er ved at fortælle historier, at sammen­hænge opstår. Fortællingen konstruerer gen­nem sine love og greb en orden, der bringer menneskelige erfaringer på form. Derfor har fortællingen, hvad enten det er i form af det antikke epos, den traditionelle roman eller vore dages film, altid besiddet en magi. Litteraturen rummer i kraft af sin kombination af enkelhed og kompleksitet en fascinerende kerne, der igen og igen kalder på fortolkning.

 

Litteraturens egen indre udvikling er også en stor historie, der besidder sin egen magi og sine egne love. Hver generation af forfattere skriver videre på kunstens føljeton og ændrer gennem deres afprøvning af og kamp med materialet opfattelsen af, hvad litteratur er. Hermed kaster hver generation af forfattere også nyt lys over de forrige, navnlig i form af de oprør, de gør mod traditionen.

 

Litteraturhistorien - historien om litteratu­ren - er selv en fortælling, der gennem et per­spektiv sorterer i litteraturens gigantiske mate­riale af erfaringer og kunstneriske udtryk. Hver generation ser litteraturen i sit lys og må genfortælle dens historie på sin måde.

 

Litteraturens Veje er en litteraturhistorie, skrevet som en indføring og vejviser til den danske litteratur. Den fortæller litteraturhisto­rien fra de islandske sagaer til 1990'erne med det udgangspunkt, at litteratur er kunst. Der­for er tilgangen til værkerne æstetisk, analy­tisk og idéhistorisk.

 

Det, at litteraturen ses som litteratur og ikke alene som et produkt af af tid og sam­fundsforhold, betyder, at den for at forstås må bringes i relation til væsentlige strømninger i europæisk litteratur, billedkunst og åndshisto­rie. Vi har derfor valgt at give bogen en fyldig illustrering i form af et omfattende billedmate­riale hovedsagelig fra den europæiske kunsthi­storie - naturligvis gengivet i farver, sådan at billedanalyse kan indgå i bogens brug. Centra­le billeder fra hvert af bogens kapitler er kom­menteret grundigere for at påvise væsentlige positioner i europæisk tankegang på det pågæl­dende tidspunkt.

 

Litteraturens Veje er beregnet først og fremmest for gymnasiet, hf og andre ungdoms­uddannelser, men vil også kunne anvendes på seminarier og i voksenundervisningen i øvrigt. Vi håber, at den også vil blive brugt af den lit­teraturinteresserede læser, der gerne vil skaffe sig overblik over sammenhænge i den danske litteraturs historie.

 

Bogen afsluttes med et leksikonafsnit, der indeholder forklaringer på en række faglige termer, litterære perioder og fortælletekniske grundbegreber.

 

Har man behov for yderligere opslag henvi­ses der til Gads Litteraturleksikon fra 1999.

 

I forlængelse af denne bog foreligger nu Litteraturens stemmer - Gads danske forfat­terleksikon - et selvstændigt bind forfatterbio­grafier, der supplerer den litteraturhistoriske fremstilling i nærværende bog ved at stille skarpt på det enkelte forfatterskab. Biografier­ne skildrer forfatternes liv, produktion, stilisti­ske særtræk og centrale problemstillinger i en afdækning af sammenhængen mellem liv og værk. Litteraturens stemmer afsluttes med et bibliografisk afsnit, der rummer en komplet fortegnelse over forfatterens værker.

 

Januar 2000

 

Johannes Fibiger

Gerd Lutken

Benedicte Kieler

 

*

 

INDHOLD

 

 

FORORD, 7

INDLEDNING: OM AT LÆSE, 9

 1. DEN NORRØNE DIGTNING, 14

Den sociale orden, 16 - Æt og ære, 16 -Kult og rite, 17 - Myten som genre, 27-Nordisk mytologi, 18 - Runer, 20 - Skjal­dekvad og eddaer, 21 - Sagatiden, 22 -Sagaen som genre, 24

 1. MIDDELALDEREN, 28 Landskabslove og samfund, 30 - Feudalis­men, 30 - Kirkens betydning, 37 - En strid om ord, 35 - Saxos Danmarkskrønike, 37 -Folkeviserne, 38 - Trylleviser, 40 - Ridder­viser, 44 - Folkeeventyr, 46 - Prins Hvid­bjørn og Kong Lindorm, 48
 2. RENÆSSANCEN, 53 Humanisme, 56 - Reformationen, 57 -Reformationen i Danmark, 59 - Kunsten, 59 - Videnskabens gennembrud, 63 - Poli­tiske utopier og realiteter, 64 - Den moder­ne litteraturs fødsel, 66 - William Shake­speare, 67 - Hamlet, 68 - Jammersminde, 69
 3. BAROKKEN, 72

Enevælden: den iscenesatte magt, 73 -Merkantilisme, den tidlige handelskapita-lisme, 78 - Vanitas, barokkens grundmotiv, 79 - Ked af verden, 81 - Barokkens littera­tur: lejlighedsdigtning, 83 - Thomas Kingo, 84

 1. OPLYSNING OG FØLSOMHED, 89 Borgerlig offentlighed, 92 - Liberalismen, 93 - Rationalismen, 94 - Deismen, 95 -Oplysningen, 96 - Klassicismen 98 - Lud­vig Holberg, 99 - Holbergs komedier, 99 -Den grovkornede karnevalisme, 700 - Den sofistikerede humor, 702 - Essays og epist­ler, 704 - Pietisme, 704 - Rokoko, 706 -Den moderne følsomhed, 708 - Det følsomme drama, 710 - Johannes Ewald, 773 - Rejsemotivet, det 17. århundredes spejl, 776

 

 1. ROMANTIKKEN, 779 Romantikkens filosofi, 727 - Steffens fore­læsninger, 223 - Universalromantikken, 224 - Nyplatonisme, 226 - Nationalroman­tikken, 229 - De levendes land, 232 - Bie-dermeier, 234 - Poetisk realisme, 237 -Steen Steensen Blicher, 240 - Den blicher­ske novelle, 242
 2. ROMANTISMEN, 245

Emil Aarestrup, 249 - Søren Kierkegaard, 252 - Stadier og strategier, 153 - Forføre­rens dagbog, 256 - Dannelsestanken og -romanen, 258 - H. C. Andersen, 259 -Livet er en rejse, 260 - Dannelsesromaner uden dannelse, 263 - H. C. Andersens eventyr, 264 - Det sublime og sublimerin­gen, 267 - Dobbeltgængermotivet, 268 -Markante kvindeskikkelser, 270

 1. DET MODERNE GENNEMBRUD, 278 Fra biedermeieridyl til industrisamfund, 278 - Kampen for demokrati, 278 - En lit­terær revolution, 279 - Romantisk efter­klang, 284 - Brandes og det europæiske perspektiv, 285 - Æstetisk naturalisme: J. Jacobsen, 287 - Impressionismen i maleriet, 292 - Billeder fra den danske provins: Her­man Bang, 294 - Skagensmalerne, 200 -Fra social indignation til eksistensproble­mer: Henrik Pontoppidan, 202 - Kvinderne og det moderne gennembrud, 205 - Sæde­lighedsfejden, 205 - Sammenbrudslittera-tur, 207 - Forfatningskampen og litteratu­ren, 209
 2. SYMBOLISMEN, 221

Hvad udad vindes skal indad tabes, 222 — Elfenbenstårn eller kirketårn?, 224 - Pro­grammet, 215 - Kampen mod de flade ånder: Friedrich Nietzsche, 226 - Den fran­ske forbindelse, 228 - Flirt med Djævelen: Sophus Claussen, 222 - Vejen til Gud: Johannes Jørgensen, 225 - Moderne ægte­skab: Viggo og Ingeborg Stuckenberg, 226

 

 1. DET FOLKELIGE GENNEMBRUD, 230
  En ny realisme, 230 - Den lange vej, 230 -
  Jeppe Aakjær, tyendets forfatter, 233 -
  Andre bondeforfattere, 234-Vandringen
  mod lyset, proletarens kamp, 236 - Johannes
  V. Jensen, fra spleen til sundhed, 238 - Fol-
  keligt gennembrud i musik og maleri, 243

 

 1. 1900-1919: DET STORE SAMMEN­BRUD, 244

Fra letsind til krig og revolution, 244 -Titanic, en undergångsmyte, 244 - Wien omkring århundredskiftet, 245 - Verdens­krigen, 249 - Skyttegraven, et mauso-læum af mudder, 249 - Granatchokket i den vestlige kultur, 251 - De forsinkede krigsromaner, 252 - Den russiske revolu­tion, 254

 1. MELLEMKRIGSTIDEN, 258 Provinsidyllens forlis, 258 - Ekspressionis­me, en subjektiv kunst, 259 - Fribytter og hærværksmand: Tom Kristensen, 262 - Et par vrede unge mænd: Bønnelycke og Broby-johansen, 265 - 30'erne: Krise og arbejdsløshed, 268 - Den italienske fascis­me, 269 - Den spanske borgerkrig, 270 -Kulturkampen, 272 - Jazz, hav og elskov, 275 - Midt i en jazztid, 276 - Surrealisme

i Danmark: Schade og Munch-Petersen, 277- Borgerlig humanisme: H. C. Bran­ner, 282 - En kejserpingvin i den danske andegård, 282

 1. 1939-1960: KRIG OG EFTERKRIGSTID,

288

Nederlag i kulturkampen, 288 - Historien om en forudsigelig krig, 292 - Den tyske besættelse af Danmark, 293 - De unge døde: Morten Nielsen og Kim Malthe-Bruun, 296 - Kulturpessimisme og gene-rationsmodsætninger, 298 - Heretica - en flok unge kættere, 300 - Eksistentialisme -fra Kierkegaard til Sartre, 301 - Fra elfen­benstårn til miljødigte: Thorkild Bjørnvig, 304 - Flere Heretica-lyrikere: Wivel, Sar­vig og Jæger, 308 - To prosaister: Martin A. Hansen og Tage Skou-Hansen, 320 -Pigeliv og kvindeliv : Tove Ditlevsen, 326

 1. 1960-70: MODERNISME OG VIRKELIG­HED, 327

Vinden vender, 327- Det ændrede ver­densbillede, 320 - Drømmen om Amerika, 322 - Mod storpolitisk forår, 322 - Villy Sørensen, farlige historier, 323 - Peter See­berg, fra Babel til Ribe, 326 - Klaus Rifbjerg, under vejr med moderniteten, 330 - Andre lyrikere, 336 - At skabe en verden i sproget: Inger Christensen, 338 -Fra realisme til nyrealisme, 342 - Thorkild Hansen: myten om det miskendte geni, 342

 1. 1970'ERNE: FRA WOODSTOCK TIL VIETNAM, 345

The summer of love, 345 - Politisering af ungdomskulturen, 348 - Generationens seismograf: Hans Jørgen Nielsen, 349 -Systemdigtning og sprogeksperimenter, 352 - Kvindebevægelse: fra rødstrømper til netstrømper, 352 - Kvindelitteratur: knækprosa og hverdagsrealisme, 354 -Arbejderlitteratur: rapporter fra det virke­lige liv, 356 - Psykologisk realisme: Dorrit Willumsen og Kirsten Thorup, 357 - Et erotisk dannelsesforløb: Suzanne Brøgger, 358 - I eksil: Henrik Nordbrandt, 360 -Eksistenslitteratur: Henrik Stangerup, 362

 • Michael og den vide verden, 364 - To fade away, 365
 1. 1980'ERNE: STORBY, MODERNITET OG STIL, 366

No future-generationen, 366 - Velfærds­staten i krise, 367 - De unge professionel­le, 370 - Et forkomment englebarn: Michael Strunge, 372 - Andre lyrikere: Bo Green Jensen, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup, 376 - Fra modernisme til post­modernisme, 383 - Hr. Høegs fornemmel­se for stil, 387 - Verden og den danske provins: Peer Hultberg, 397

 1. MELLEM KROPPEN, SKRIFTEN OG VERDEN, 399

Katastrofe, sammenbrud og genopbygning i øst, 399 - Danmark: begyndende opsving og større optimisme, 402 - Mellemgenera­tionen, 403 - Tendenser i 90'er-litteratu-ren, 403 - En krop af kød og blod: Solvej Balle, Kirsten Hammann og Mads Brenøe, 404 - Leg med sprog, tradition og compu­ter: Lars Bukdahl og Simon Grotrian, 408

 • Nyklassik: Carsten René Nielsen, David Læby, Katrine Marie Guldager, 422 - Et forsøg på status, anno 1996, 427

LEKSIKON, 428

BOGENS ILLUSTRATIONER, 463 REGISTER, 466

Характеристики
В наличност:
Да
Език
датски
Автор
Johannes Fibiger, Gerd Lütken
Издателство
Gads Forlag
Етикети
датска литература
Град
København
Година
2000
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид
Националност
датска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
190
Височина (мм)
285
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
1770
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

 • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
 • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
 • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!