Мас-спектрометрия на органични съединения

Продукти
КНИГИ
+
10,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Иван Таулов  |  Симеон Попов  (автори)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет: органична химия

 

Мека корица, среден формат  |  203 стр.  |  223 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с отлично книжно тяло, отчислена от библиотека - без заглавна страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Глава I
УВОД 5
 
 
Глава II
ОСНОВИ И МЕТОДИ НА МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯТА 8
 
 
Глава III
ТИПОВЕ ЙОНИ И ПРИРОДА НА МАС-СПЕКТРИТЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ 18
 
 
Глава IV
МАС-СПЕКТРСМЕТТИЯ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ . 43
 
Наситени въглеводороди: 43
Олефинови въглеводороди 45
Циклични олефинови въглеводороди 48
Ароматни въглеводороди 49
 
 
Глава V
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ НА АЛКОХОЛИ И   ЕТЕРИ . 52
 
Алкохоли 52
Етери 64
 
 
Глава VI
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ НА АМИНИ 71
 
 
Глава VII
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ НА КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ     . . 79
 
Алдехиди 79
Кетони 82
Карбонови (карбоксилни) киселини 86
Естери 88
Амиди 91
 
 
Глава VIII
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ НА ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ . 96
 
Фурани и бензофурани 96
Тиофени и бензотиофени 98
Пироли и  и н до ли 101
Пиридини и хинолини Ю4
Фентиазини Ю8
 
 
Глава  IX
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ НА ПРИРОДНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ 112
 
Алкалоиди 115
Стероиди 124
Полипептиди 133
 
 
Глава X
ПРИЛОЖЕНИЯ НА МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯТА 140
 
 
Глава XI
 
Задачи 170
Отговори 176
 
ЛИТЕРАТУРА 196
 
**
 

ГЛАВА I

УВОД

 

Едно от най-важните направления в развитието на органичната химия в последните години е все по-нарастващото приложение на физичните методи. Основната причина за това е възможността с тяхна помощ да се решават задачи, които по-рано са се смятали за неразрешими. От друга страна, чрез тях сега може да се намери много по-бързо отговор на интересуващите ни въпроси, отколко­то по-рано. Като се прибави и фактът, че физичните методи позволяват работа с много по-малко количество вещество, от­колкото по класическите химични методи, което води до икономия на ценни реактиви, става ясно защо в химическите лаборатории намират приложение и най-скъпите методи.

 

Основният принцип на мас-спектрометрията е разделяне и регистриране на йонни маси. Той е демонстриран за пръв път през 1898 г. от В и е н (Wien), който съумява да раздели положително заредени йони в електрическо и магнитно поле. В интервала 1910—1912 г. Томсън (Thomson) изследва по този метод инертни газове и показва наличието на атоми с маси 4 (хелий), 20 (неон), 40 (аргон), както и на атом с маса 22, която не е съответствувала на никой известен газ. Още по-рано, през 1905 г., е било предположено съществуването на елементите в различни форми, различаващи се по маса, които са били наречени изотопи, но именно чрез мас-спектрометрията Томсън показва за пръв път наличието на такъв стабилен изотоп (оказа­ло се е, че атомите с маса 22 принадлежат на изотоп на неона). По-нататъшното развитие на мас-спектрометрията първоначално се е свързвало с търсенето на изотопи на елементите. През 1918 г. Демстър (Dempster) и през 1919г. Астън (Aston) създа­ват по-съвършени инструменти, чието принципно устройство се е запазило и досега. Тези два апарата се различават по начина на регистриране на получените положителни йони. При апарата на Астън регистрирането се осъществява чрез фотографска пластин­ка, поставена в колектора на йоните. Този начин позволява да се определяте голяма точност йонните маси и създадените въз осно­ва на него прибори сега носят името мас-спектрографи. Апаратът на Демстър, при който регистрацията се извършва по електри­чески начин, позволява по-точно да се отчитат интензивностите на получените йонни токове и приборите, конструирани на този принцип, носят името мас-спектрометри и се използуват почти изключително в органичната химия.

 

Отначало мас-спектрометрията се използуваше главно в неорганичната химия и физикохимията, но през годините на Вто­рата световна война нарасналата нужда от горива и масла (пре­ди всичко за авиацията) с точно определен състав и свойства наложи създаването на методи за изследване състава на сложни смеси. Тогава именно мас-спектрометрията намери широко при­ложение в органичната химия, използувана главно като сред­ство при тези изследвания. По-късно тя бе заместена успешно в тази област от газовата хроматография, но химиците вече бяха оценили нейните качества и след 1960 г. тя масово навлезе в орга­ничната химия. Принципът на мас-спектрометрията е прост— йонизират се молекули от изследваното вещество, след това по­лучените йони се разпадат, разделят се по маса (по-точно по отно­шението маса/заряд) и се регистрират. От вида и количеството на различните йони могат да се правят изводи за структурата и стереохимията на изследваното съединение. Важно предимство на мас-спектрометрията наред с голямото количество информация, давана от нея, е възможността, която не се предоставя от никой друг химичен или физичен метод, да се работи със съвсем малко количество вещество — от порядъка на десетомилионни от грама и дори по-малко, както и възможността да се изследват нечисти вещества и дори смеси от вещества. Тези възможности осигури­ха широко приложение на мас-спектрометрията в химията на природните вещества, биохимията, биологията, медицината и други науки, където количеството и чистотата на изследваните вещества винаги са голям проблем.

 

В последните години мас-спектрометрията толкова бурно навлезе в различните области на органичната химия, че сега е не­възможно да се намери добра лаборатория, която широко да не из­ползува този метод. Освен товатой намери приложение и в лабора­ториите на редицадруги специалности—другите клонове на химия­та, биохимията, биологията, медицината, геохимията, в клинични­те лаборатории и заводите и в редица други места, дори в кос­мическите кораби.

 

В настоящата книга се стремим да запознаем читателя — не само химик, но и биохимик, биолог, фармацевт, лекар, геолог и т.н., с основните принципи и приложението на мас-спектромет­рията. В следващата глава е описан начинът за получаване на мас-спектрите. Тя е твърде кратка, защото, от една страна, в тази област има няколко превъзходни монографии, а, от друга страна, ед ва ли на някого от читателите ще се случи сам да работи с мас-сп ектрометър. Това е твърде сложен апарат, изискващ специално подготвени специалисти. Задачата на изследователя, който ще ползува мас-спектрометрията, е да предаде веществото в мас-спектрална лаборатория и след това да интерпретира правилно :боя спектър. Именно това е и целта на настоящата книга. В третата глава се разглеждат общо теоретичните основи на метода, а в следващите шест глави — приложението на тези теоретични познания при интерпретирането на мас-спектрите на различни класове съединения. В пет от тези глави се разглеждат про­сти, монофункционални сведения, а в шестата получените зна­ния се използуват при изучаването на по-сложни, полифункци-онални съединения, каквито са природните вещества. Естествено с този кратък преглед не може да се обхване цялото многообразие на органичните съединения, но подборът на разгледаните групи от тях е направен така, че да даде познания за интерпретирането и на спектри на други класове съединения. В десетата глава се дават примери от многостранното използуване на мас-спектромет­рията, които естествено не могат да обхванат всички нейни при­ложения, а само могат да послужат като указание на читателя за това, в кои области на науката и практиката може да се при­ложи този метод. В последната глава са дадени редица задачи, с които се цели да се затвърди разгледаният в книгата материал и още веднъж да се илюстрира приложението на мас-спектро­метрията в органичната химия.

 

Читателят, желаещ да разшири познанията си в тази област от науката, може да ползува предложената от нас в края на книгата литература — монографии, представляващи обща лите­ратура, които са поставени на първо място, и оригинални публи­кации, дадени към всяка глава.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Иван Таулов, Симеон Попов
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
органична химия
Град
София
Година
1977
Страници
203
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с отлично книжно тяло, отчислена от библиотека - без заглавна страница, леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
1101
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
10
Тегло (гр.)
223
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!