Масивни конструкции

Продукти
КНИГИ
+
5,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Георги Бранков  (автор) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

антикварни книги

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  783 стр.  |  1480 гр.

(използвана и здрава книга - внимателно подчертавано с червен молив, леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

В книгата са изложени основните принципи на проектирането на стоманобетонните конструкции за промишлени, обществени и жилищни сгради и за някои съоръжения, които имат по-широко приложение.

 

Стоманобетонните конструкции са разгледани в зависимост от метода на строеж — монолитен и сглобяем, а също и в зависимост от вида на армировката обикновена и напрягаща. Различните видове конструкции са илюстрирани със снимки, взети от нашата и чуждестранната строителна практика. Тук са разгледани също и особеностите на изчисляването на конструкциите и са дадени някои по-характерни примери.

Книгата е предназначена за студентите от Инженерно-строителния институт. Тя може да се ползува и от инженерите-строители.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 3

 

Глава 1. Някои основни въпроси на строителството и проектирането ... 5

 

1.1. Строителство, конструкция и форма 5
1.2. Строителство, строителна техника и строителна наука 7
1.3. Методи на строене, конструктивни системи и схеми ' 9
1.4. Индустриализиране на строителството 12
1.5. Типово проектиране 14
1.6. Технико-икономически показатели за оценка на проектите за сгради и съоръжения 16

 

Глава 2. Скелетни конструкции за сгради и съоръжения 18

 

2.1. Обща характеристика на скелетните и на рамковите конструкции . . 18
2.2. .Конструиране на рамковите конструкции 21
2.21. Общи сведения 21
2.211. Промишлени сгради 21
2.212. Жилищни и обществени сгради 24
2.213. Селскостопански сгради 25
2.22. Монолитни рамкови конструкции с обикновена армировка 26
2.221. Едноетажни еднокорабни рамки 26
2.222. Примери за изпълнени едноетажни еднокорабни рамки 36
2.223. Едноетажни еднокорабни рамки с обтегач 38
2.221. Подкранови греди . . 45
2.224 Едноетажни многокорабни рамки 49
2.226. Многоетажни многокорабни рамки 54
2.227. Монолитни рамкови конструкции със заварени скелети от обла и от профилна стомана 64
2.228. Рамкови конструкции за спортни и други специални съоръжения 64

2.23. Монолитни рамкови конструкции с напрягаща армировка 70
2.231. Основни принципи за конструиране на предварително напрегнати конструкции 70
2.2 2. Едноетажни рамки . . 75
2.233. Многоетажни рамки 80
2.24. Сглобяеми рамкови конструкции, армирани с обикновена армировка 81

2.241. Общи сведения, покривни и стенни панели . . , 81
2.242. Едноетажни еднокорабни рамки за промишлени, селскостопански и други сгради 91
2.213. Едноетажни многокорабни рамки за промишлени, селскостопански и други сгради 119
2.244. Многоетажни рамки 129
2.25. Сглобяеми рамкови конструкции, армирани с напрягаща армировка 137
2.251. Обши сведения 137
2.252. Едноетажни еднокорабни и многокорабни сгради ....... 138
2.3. Особености при изчисляване на рамкови конструкции 158
2.31. Приблизителни начини за определяне на усилията при вариантно проучване 158
2.32. Изчисляване на рамки по метода на Крос 161

2.321. Основни положения 161
2.322. Рамки с непреместваеми възли 164
2.323. Рамки с преместваеми възли 171
2.33. Изчисляване на рамки по метода на Кани 178
2.331. Основни положения 178
2.332. Рамки с непреместваеми възли 179
2.333. Рамки с хоризонтални преместваеми възли 182
2.334. Изчисляване на едноетажни многокорабни рамки с безкрайно корави ригели, ставно свързани със стойките 187
2.335. Изчисляване на рамки по метода на граничното равновесие ... 189
2.336. Особености при изчисляване на дъгови конструкции 190
2.337. Особености при изчисляване на предварително напрегнати стомано-бетонни конструкции 194

2.371. Прости греди 194
2.372. Непрекъснати греди 20О
2.373. Особености при изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни рамки 206
2.374. Загуба на предварително напрежение вследствие на постепенното напрягане на отделните кабели 207
2.375. Загуба на предварително напрежение вследствие на триенето на кабелите в стените на каналите 211
2.38. Влияние на съсъхването и пълзенето на бетона върху усилията в предварително напрегнатите конструкции 212
2.381 Общи сведения 212
2.382. Загуба на напрягащата сила при центрично натиснат елемент . . 213
2.383. Загуба на напрягащата сила при елементи, натоварени на огъване 214
2.384. Влияние на съсъхването и пълзенето върху вътрешните усилия при статически неопределими системи 216
2.39. Напрегнато сьстояние в рамкови ъгли 216
2.40. Напрегнато състояние в частите от конструкцията, натоварени със съсредоточени сили 222
2.41. Стоманобетонни скари 232

2.411. Видове скари 232
2.412. Изчисляване 233

2.42. Стоманобетонни фундаменти 237
2.421. Обши сведения 237
2.1.2. Ивични фундаменти 239
2.423. Фундаментни скари 253
2.414. Фундаментни плочи 254
2.43. Деформанионни фу| и 258

2.431. Предназначение на фугите 258
2.432. Конструиране на фугите 260

 

Глава 3. Сглобяеми безскелетни конструкции с едроразмерни елементи за жилищни сгради 262


3.1. Общи сведения 262
3.2. Едропанелни безскелетни жилищни сгради 266
3.21. Обши сведения г 266
3 22. Конструктивни схеми 268
3.23. Външни стенни панели 269
3.24. Вътрешни стенни панели 275
3.25. Подови панели 276
3.26. Стълбища и други елементи • 278
3.27. Приложение на едропанелните сгради у нас и в чужбина . . . 280

3.3. Жилищни сгради от пространствени елементи 290
3.4. Пластмасите в жилищното строителство 293
3.5. Особености при изчисляване на едропанелните безскелетни сгради . . 295
3 51. Изчисляване на външните стенни панели • 296
3.6. Технико-икономически анализ на едропанелното жилищно строителство

 

Глава 4. Тънкостенни пространствени конструкции 302

 

4.1. Общи сведения 302
4.2. Конструиране на черупки с положителна гаусова кривина 304
4.21. Монолитни черупки, армирани с обикновена армировка .... 304
4.211. Ребрени куполи 304
4.212. Гладки куполи — обикновени и съчетани 305
4.213. Полегати черупки 312
4.22. Сглобяеми черупки с обикновена и напрягаща армировка 322
4.3 Конструиране на цилиндрични черупки (с нулева гаусова кривина) — обикновени и съчетани 335
4.31. Общи сведения 335
4.32. Монолитни дълги цилиндрични черупки, армирани с обикновена армировка 340
4.33. Монолитни дълги цилиндрични черупки с напрягаща армировка . . . 346
4.34. Монолитни къси цилиндрични черупкови конструкции 349
4.35. Сглобяеми цилиндрични черупки 356

4.4. Вълнообразни черупкови конструкции 358
4.5. Черупкови конструкции с отрицателна гаусова кривина 367

4.51. Хиперболо-параболични черупки 367
4.52. Висящи покривни конструкции 375

4.6. Ребрести конструкции 378
4.7. Черупки с произволна форма 379
4.8. Призматични черупкови конструкции 381
4.9. Изчисляване на черупкови конструкции 384

А. Безмоментна теория на черупковите конструкции 384
4.91. Безмоментна теория на черупки, очертани по произволно зададена повърхнина в ортогонални криволинейни координати 384
4.92. Ротационни черупки с произволна форма 386
4.93. Изчисляване на черупки над правоъгълна основа с положителна гаусова кривина по безмоментната теория 415
4.94. Безмоментна теория на черупки с нулева гаусова кривина 430
4.95. Безмоментна теория на черупки с отрицателна гаусова кривина . . . 437
4.96. Безмоментна теория на вълнообразните цилиндрични черупки . . . 439

Б. Моментна теория на черупковите конструкции 444
4.97. Основни диференциални уравнения на тънките еластични черупкови конструкции 444
4.98. Ротационни черупки над кръгла основа при ососиметрично натоварване 447
4.99. Приблизителна моментна теория на П. Л. Пастернак за ротационни черупки при ососиметрично натоварване 448

4.910. Моментна теория на полегати черупки с двойна кривина над правоъгълна основа и др 468
4.911. Методи за интегриране на диференциално уравнение 469
4.912. Изчисляване на призматични черупки по метода на В. В. Власов 474
4.913. Изчисляване на къси цилиндрични черупкови конструкции . . . 479
4.914. Изчисляване на ребрести конструкции 480
4.915. Изчисляване на висящи покривни конструкции . . 482

 

Глава 5. Резервоари и водни кули 483

 

5.1. Общи сведения 483
5.2. Кръгли резервоари 484

5.21. Кръгли резервоари с обикновена армировка . 484
5.22. Кръгли резервоари с напрягаща армировка 491
5.3. Водни кули 499
5.31. Водни кули с обикновена армировка 499
5.32. Водни кули с напрягаща армировка 503
5.4. Правоъгълни резервоари 509
5.41. Общи сведения 509
5.42. Стени на резервоара 509
5.43. Дъно на резервоара 51(1
5.44. Покривни конструкции 511
5.45. Приложение на правоъгълните резервоари 51)
5.5. Изчисляване на кръгли резервоари и водни кули 513
5.51. Обикновени стоманобетонни резервоари " 513
5.52. Предварително напрегнати резервоари 522
5.6. Изчисляване на правоъгълни резервоари 530
5 7. Изчисляване на поддържащата конструкция 532
5.8. Особености при строителството на резервоари в льосови почви .... 534
5.9. Някои особеноети при строежа на резервоари и водни кули 534
5.10. Изпитване на резервоарите и водните кули преди експлоатация .... 535

 

Глава 6. Силози и бункери 536

6.1. Общи сведения 536
6.2. Силози 536

6.21. Особености при експлоатацията на силозите 536
6.22. Конструиране на силозите 558
6.23. Изчисляване на силозите 560
6.3. Бункери 573
6.31. Общи сведения 573
6.32. Конструиране на бункерите . 575
6.33. Изчисляване на бункерите 580

 

Глава 7. Високи комини 588

 

7.1. Общи сведения 588
7.2. Конструиране на комините 589
7.3. Изчисляване на комините 595

7.31. Топлотехническо изчисляване 595
7.32. Изчислителни натоварвания 597
7.33. Основни положения при изчисляване на стоманобетонна стена .... 599-
7.34. Статическо изследване на фундамента 611

 

Глава 8. Тръбопроводи 614

 

8.1. Общи сведения 614
8.2. Конструиране на тръбопроводи от обикновен стоманобетон 614

8.21. Тръбопроводи изработвани на място 614
8.22. Тръбопроводи.сб готови елементи 617

8.3. Конструиране на тръбопроводи от предварително напрегнат стоманобетон 617
8.4. Изчисляване на тръбопроводите 620

 

Глава 9. Специални стоманобетонни съоръжения . . 626

 

9.1. Охладителни кули 626
9.12. Конструиране на монолитни стоманобетонни кули 627
9.12. Конструиране на сглобяеми охладителни кули 629
9.13. Изчисляване на охладителните кули 633
9.2. Подпорни стени 633
9.21. Монолитни подпорни стени 633
9.22. Сглобяеми подпорни стени 639
9.23. Изчисляване на подпорните стени 639
9.3. Плавателни басейни 641

 

Глава 10. Фундаменти под машини 644

 

10.1. Общи сведения 644
10.2. Конструиране на фундаментите под машини 645
10.3. Изчисляване на фундаментите под турбогенератори 649

 

Глава 11. Особености при проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции в земетръсни райони ... 651

 

11.1. Общи сведения 651
11.2. Осигуряване на стоманобетонните конструкции срещу земетръс .... 655
11.3. Изчисляване на гъвкави съоръжения 652
11.4. Изчисляване на скелетни сгради 663
11.5. Конструктивни препоръки при проектирането 663

 

Глава 12. Причини за повреди, усилване и възстановяване на стоманобетонни конструкции 663

12.1. Обща постановка 665
12.2. Причини за повреди на стоманобетонни конструкции 665
12.3. Начин за усилване на стоманобетонните конструкции 673
12.4. Особености при изчисляването 679

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги Бранков
Издателство
Техника
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, строително инженерство
Град
София
Година
1962
Страници
783
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава книга - внимателно подчертавано с червен молив, леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ преработено издание.
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
48
Тегло (гр.)
1480
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!