Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Математическа геодезия (2005)

  • Издателство: Самиздат

Математическа геодезия (2005)

  • Издателство: Самиздат

Иван Здравчев   |   Мара Даскалова  (автори)

За студенти от УАСГ   |   приложна математика   |   геодезия, фотограметрия и картография  (етикети)

Издателство:   Самиздат
Език: Български
Раздел: Математика

 

Твърда корица, 175 х 240 х 30   |   432 стр.   |   813 гр.

(неизползвана книга, луксозно издание, леко подбито гръбче при предната корица в долния край)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

АНОТАЦИЯ

В учебника се разглеждат геометрията на слабо сплеснатия ротационен елипсоид и разнообразни задачи, свързани със задаването на взаимните положения на точките от земната повърхнина, на проекциите им върху земния елипсоид, а също и в съответната геодезическа проекционна равнина, както и с преминаването от една координатна система в друга. За по лесното използване на учебника се дават кратки математически сведения и формули от диференциалната геометрия на повърхнините, степенните редове, числените методи и др.

Учебникът е предназначен за студентите от специалността "Геодезия" при Университета по архитектура, строителство и геодезия и за инженерите-геодезисти от практиката.

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
1. Кратки сведения от диференциалната геометрия на повърхнините 9
 
1.1. Аналитично представяне на равнинни криви и на криви линии върху повърхнина 9
1.1.1. Равнинни криви. Аналитично представяне на проста (елементарна) дъга от крива 9
1.1.2. Криви линии върху повърхнина 11
1.1.3. Някои по-важни формули и сведения за кривите 13
1.2. Параметрично представяне на равнинна крива с параметър s 16
1.3. Параметрични уравнения на кривите върху една повърхнина относно параметър s 19
1.4. Криволинейни координати върху крива повърхнина. Първа основна квадратична (диференциална) форма 21
1.4.1. Параметрична и векторна форма на представяне на повърхнина 21
1.4.2. Криволинейни координати. Обща криволинейна координатна система 22
1.4.3. Линеен елемент - първа основна квадратична форма 23
1.5. Втора основна квадратична форма. Кривина на крива върху повърхнина 27
1.6. Главни посоки. Пълна и средна кривина на повърхнина. Линии на кривина и асимптотични линии 29
1.7. Формула на Ойлер (Euler) 31
1.8. Производни на единичните вектори на една ортогонална криволинейна координатна система 33
1.9. Нормална кривина, геодезическа торзия и геодезическа кривина на координатните линии 35
1.10. Геодезическа кривина на крива линия върху една повърхнина. Диференциални уравнения на геодезическата линия 37
1.11. Основна (прочута) гаусова теорема 39
1.12. Полугеодезически координати 41
1.13. Изометрични координати и локално декартови координати 46
 
2. Земен елипсоид 50
 
2.1. По-важни дефиниции и формули, свързани със земния елипсоид 50
2.2. Координатни системи, свързани с елипсоида и меридианната елипса. Връзки между тях 56
2.2.1. Криволинейни повърхностни координати 56
2.2.2. Пространствени криволинейни координати 59
2.2.3. Пространствени правоъгълни декартови координати 60
2.2.4. Равнинни правоъгълни декартови координати 61
2.3. Връзки между две пространствени правоъгълни декартови координатни системи 61
2.3.1. Транслация, ротация и мащабна деформация 61
2.3.2. Връзки между геоцентрична (квазигеоцентрична) и топоцентрична координатна система 63
2.4. Параметрично представяне на елипсоида и меридианната елипса. Връзки междугеодезическата, геоцентрическата и редуцираната ширина. Основни елипсоидни функции 65
2.4.1. Параметрично представяне на елипсоида и меридианната елипса 65
2.4.2. Връзки между различни ширини 66
2.4.3. Основни елипсоидни функции IV и V 68
2.4.4. Параметрично представяне на елипсоида и меридианната елипса чрез геодезическите географски координати ВиЬ 69
2.5. Първа и втора квадратична форма за земния елипсоид при геодезически географски координати. Главни радиуси на кривина. Радиус на кривина на нормалното сечение 70
2.6. Гаусова кривина, среден радиус на кривина и радиус на кривина на паралелния кръг за ротационния елипсоид. Линеен елемент, представен чрез главните радиуси на кривина 75
2.7. Геодезическа кривина на меридианите и паралелите. Дъга по меридиана и по паралела. Площ върху елипсоида. Изометрична ширина 78
2.8. Първи производни на основните геодезически величини 89
2.9. Трансформация между пространствени правоъгълни декартови координати и криволинейни ортогонални координати В,1,Н 92
 
3.   Геодезическа линия и нормално сечение 98
 
3.1. Геодезическа линия 98
3.1.1. Диференциални уравнения на геодезическата линия за географски координати. Теорема на Клеро (СЛапжД) 98
3.1.2. Кривина и торзия на геодезическата линия (нормална кривина и геодезическа торзия).Естествени уравнения на геодезическата линия за ротационния елипсоид 102
3.2. Нормално сечение 106
3.2.1. Нормално сечение и оскулачна окръжност 106
3.2.2. Дължина на хордата на нормалното сечение. Ъгъл между тангента и хорда на нормалното сечение 108
3.3. Взаимно нормални сечения. Корекция заради височината на наблюдаваната точка 112
3.3.1. Общо върху взаимно нормалните сечения 112
3.3.2. Корекция заради височината на наблюдаваната точка 114
3.3.3. Ъгъл между взаимно нормални сечения 116
3.4. Нормално сечение и геодезическа линия 118
3.4.1. Линейно отклонение на нормалното сечение и геодезическата линия... 118
3.4.2. Ъгъл между нормално сечение и геодезическа линия 119
3.4.3. Сравнение между дължината на геодезическата линия и нормалното сечение 121
3.5. Решаване на елипсоидни триъгълници 123
3.5.1. Решаване на малки елипсоидни и сферични триъгълници 123
3.5.2. Решаване на големи геодезически триъгълници 132
 
4. Права и обратна геодезическа задача за точки върху елипсоида и в пространството 135
 
4.1. Права и обратна задача за географски координати на точки върху елипсоида - общи положения 135
4.2. Общи условия за решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати. Точност на изчисленията 138
4.3. Решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати чрез степенни редове 140
4.3.1. Права геодезическа задача 140
4.3.2. Формули на Гаус за правата задача със средна ширина и среден азимут 144
4.3.3. Обратна геодезическа задача за географски координати 148
4.4. Решаване на двете главни геодезически задачи чрез използване на сферата като помощна повърхнина 149
4.4.1. Връзки между величини върху елипсоида и сферата.. 149
4.4.2. Беселово изображение на елипсоид върху сфера (метод на параметричната сфера) 153
4.4.3. Метод на Бесел за решаване на основните диференциални уравнения 156
4.4.4. Метод на Льовалоа и Дюпюи 162
4.4.5. Намаляване на броя на итерациите при решаване на обратната геодезическа задача 164
4.4.6. Неитеративно решаване на правата и обратната геодезическа задача при големи разстояния 165
4.5. Решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати чрез числена интеграция 170
4.6. Права и обратна геодезическа задача в пространството 173
 
5. Изображение на повърхнина върху повърхнина и върху равнина. Сложно изображение 181
 
5.1. Изображение на повърхнина върху повърхнина 181
5.1.1. Изображение при използване на криволинейна ортогонална координатна система 182
5.1.2. Изображение при използване на изометрични координати 190
5.2. Изображение на повърхнина върху равнина 193
5.3. Сложно изображение 194
5.4. Конформно изображение на повърхнини 195
5.5. Геодезическо проектиране 199
5.5.1. Геодезическо проектиране при криволинейни ортогонални координати 199
5.5.2. Геодезическо проектиране при изометрични координати 201
5.5.3. Посочна и разстоятелна редукция при изображение на линии от една повърхнина върху равнина 202
5.6. Конформно изображение на елипсоид върху сфера. Конформно изображение по Молвайде 205
5.7. Геодезически проекции 214
5.7.1. Общи положения 214
5.7.2. Обобщена дефиниция на изометричните координати в геодезията 217
5.7.3. Конформни геодезически проекции с минимални деформации 221
 
6. Гаусови и UTM координати и координатни системи 223
 
6.1. Дефиниция и общи сведения за гаусовите координати и координатни системи 223
6.2. Трансформационни формули между географски и гаусови координати 228
6.2.1. Трансформация на географски координати В, L в гаусови координати х, Y 228
6.2.2. Трансформация на гаусови координати х и Y в географски координати В и L 232
6.3. Меридианна конвергенция за гаусови координати от географски и от гаусови координати 235
6.3.1. Меридианна конвергенция за гаусови координати от географски координати 235
6.3.2. Меридианната конвергенция за гаусови координати от гаусови координати 239
6.4. Мащаб за гаусова проекция 241
6.4.1. Мащаб за гаусова проекция от географски координати 241
6.4.2. Мащаб за гаусова проекция от гаусови координати 244
6.5. Решаване на двете главни геодезически задачи за гаусови координати върху елипсоида 247
6.5.1. Първа (или права) главна геодезическа задача за гаусови координати 247
6.5.2. Втора (или обратна) главна геодезическа задача за гаусови координати 252
6.6. Посочна и разстоятелна редукция за гаусова проекция. Решаване на двете главни геодезически задачи в проекционната равнина 257
6.7. Трансформация на координати между две съседни гаусови координатни системи 272
6.8. Гаусови координати при широки гаусови координатни системи 281
6.8.1. Гаусови координати, меридианна конвергенция и мащаб при широки гаусови координатни системи чрез междинно изображение върху сфера (двойно проектиране) 281
6.8.2. Рекурентни формули за изчисляване на гаусови координати, меридианна конвергенция и мащаб за стандартни и широки гаусови координатни системи 288
6.9. UTM координати и UTM проекция 290
6.9.1. Общи сведения 290
6.9.2. Разграфка и номенклатура за UTM проекция 292
6.9.3. Задачи за UTM координати 296
6.9.4. Гаусова проекция с минимални деформации 301
 
7. Изометрични конични координати и конформна конична проекция.Други изометрични координати 303
 
7.1. Изометрични конични координати и конформна конична проекция 303
7.1.1. Връзки между изометрични конични координати и геодезически географски координати при допирателен конус - общи формули 303
7.1.2. Конични изометрични координати хи у, меридианна конвергенция с и мащаб т от геодезически географски координати и обратно 306
7.1.3. Посочни редукции и разстоятелна редукция за конформна конична проекция 310
7.1.4. Проекция на Ламберт с мащаб единица за два дадени паралела 318
7.1.5. Преминаване от една проекция на Ламберт в друга 320
7.1.6. Редуциращ множител за мащаба на изображението с критерия на Ейри 323
7.2. Изометрични напречни координати и наклонена цилиндрична конформна проекция 326
7.3. Стереографски координати и стереографска проекция 329
7.3.1. Връзки между стереографски координати и геодезически географски координати , меридианна конвергенция, мащаб и редукции 329
7.3.2. Редуциращ множител за мащаба на изображението с критерия на Ейри 334
 
8. Геодезически референтни системи и мрежи 337
 
8.1. Инерциални и земни координатни системи 337
8.2. Международна служба за въртене на земята и референтни системи (ПЖБ) 340
8.3. Световна геодезическа система \VGS84 342
8.4. Европейска земна референтна система ЕТЯ889 344
8.5. Локални референтни системи и мрежи. Референтни системи, референтни мрежи и проекции, използвани в България 347
8.5.1. Ориентиране на астрономо-геодезическа мрежа 347
8.5.2. Референтни системи, референтни мрежи и координатни системи, използвани в България 348
 
9. Диференциални формули. Връзки между координатни системи 359
 
9.1. Общи сведения за някои диференциални формули 359
9.2. Диференциални формули първи и втори род 361
9.3. Метод на разгъване при трансформация между два референтни елипсоида - дефиниции и формули за приложение 378
9.4. Метод на проектиране - дефиниция и по-важни формули 380
9.5. Връзки между координатни референтни системи. Свързване на две геодезически мрежи (трансформация на координати между два референтни елипсоида) 384
9.5.1. Общи положения 384
9.5.2. Пространствени трансформации 386
9.5.3. Трансформация със степенни редове (полиноми) 390
9.5.4. Афинни трансформации 392
 
10. По-важни математически сведения и формули, използвани в математическата геодезия 398
 
10.1. Елементарни трансцендентни функции 398
10.2. Аналитични функции 401
10.3. Степенни редове 403
10.4. Тригонометрични редове 412
10.5. По-важни формули на сферичната тригонометрия 415
10.6. Числено интегриране на обикновени диференциални уравнения 417
 
Литература 420

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Издателство
Самиздат
Етикети
приложна математика, За студенти от УАСГ, геодезия, фотограметрия и картография
Език
Български
Автор (А-Я)
Иван Здравчев, Мара Даскалова
Град
София
Година
2005
Страници
432
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
луксозно издание, леко подбито гръбче при предната корица в долния край
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
голям
Размери (мм)
175 х 240 х 30
Тегло (грама)
813
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!