Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Математически методи в комуникациите (магистърска степен)

  • Издателство: Технически университет - София
  • ISBN / UPC: 9544385258

Математически методи в комуникациите (магистърска степен)

  • Издателство: Технически университет - София
  • ISBN / UPC: 9544385258

Учебник за студентите от първи курс, магистърска степен на Факултета по комуникационна техника и технологии.

Автор:   Борислав Доневски
Издателство:   Технически университет - София
Език:   Български
Раздел:   Математика
Година:   2003
Страници:   215
Корица:   Мека, среден формат
Размери (мм):   145 х 205 х 12
Тегло (грама):   168

 

Забележка: неизползвана книга - отлично книжно тяло, позахабена предна корица.

Етикети:  За студенти от ВТУЗ  |  приложна математика

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

ПРЕДГОВОР

"Да стоиш начело е много по-лесно, отколкото да вървиш начело"

Неизвестен автор

Учебникът е предназначен за студентите от първи курс, магистърска степен на Факултета по комуникационна техника и технологии. Той е естествено продължение на материала по математика, изучаван в бакалавърската степен на същия факултет. Състои се от следните раздели.

Глава първа "Векторен анализ".

Разглеходат се следните въпроси: скапарно поле, производна по посока, градиент на скаларно поле, векторно поле, поток на вектор през повърхнина, теорема на Гаус-Остроградски, дивергенция на векторно поле, циркулация на векторно поле, ротор на вектор, теорема на Стокс, потенциално поле, оператор на Хамил-тън, оператор на Лаплас. Този материал е необходим на онези студенти и инженери, които изучават и прилагат математиката в такива области като антени и разпространение на електромагнитните вълни, топлотехника, механика на флуидите, аеродинамика и други.

Глава втора "Частни диференциални уравнения (ЧДУ) от втори ред".

Разглеждат се следните въпроси: класификация на линейните ЧДУ от втори ред с две неизвестни, урав­нения от хиперболичен тип, решение на задачата на Коши за неограничена струна - метод на Даламбер и метод на Фурие, трептене на кръгла мембрана, метод на Лаплас за реша­ване на смесената задача, уравнения от параболичен тип - уравнение на топлопровод­ността, уравнения от елиптичен тип, фундаментални решения на уравнението на Лаплас, формула на Грин, решение на задачата на Дирихле с метода на Фурие, интеграл на Пуасон. Този материал е необходим за онези студенти и инженери, които изучават и прилагат мате­матиката в такива области като антени и разпространение на електромагнитните вълни, механика на флуидите, хидро- и аеродинамика.

Глава трета "Основи на теорията на числата".

Разглеждат се следните въпроси: прости числа, сравнения и техните свойства, класове по даден модул, теореми на Ойлер и Ферма, сравнения от първа степен, функция на Мьобиус, изчислителна система в остатъчни класове, примитивни корени, китайска теорема за остатъците. Този материал е необходим за онези студенти, които изучават теоретико-числови преобразувания, теория на кодира­нето, криптография.

Навсякъде материалът е илюстриран с многобройни примери.

Изказвам благодарност на рецензента доц. д-р Ганчо Венков за критичните бележки и полезни съвети при подготовката на окончателния вариант на ръкописа, а така също и на Мариана Недялкова за отличната текстообработка.

Август, 2003г.

Авторът

*

Съдържание

1.1. Скаларно поле. Повърхнини и линии на ниво. Производна по посока , 3
1.1.1. Производна по посока 3
 
1.2. Градиент на скаларно поле , 7
1.2.1. Основни свойства на градиента 8
1.2.1. Инвариантно дефиниране на градиента 70
1.2.2. Правила за пресмятане на градиента 70
1.3. Векторно поле. Векторни линии и техните диференциални уравнения 12
 
1.3.1. Диференциални уравнения на векторните линии _ 73
 
1.4. Поток на вектор през повърхнина и неговите свойства 16
1.4.7. Свойства на потока на вектор през повърхнина 78
 
1.5. Поток на вектор през отворена повърхнина 20
1.5.7. Метод на проекцията върху една от координатните равнини 20
1.5.2. Метод с проектиране върху всички координатни равнини 24
1.5.3. Метод с въвеждане на криволинейни координати на повърхнината , 25
 
1.6. Поток на вектор през затворена повърхнина. Теорема на Гаус-Остроградски 28
 
1.7. Дивергенция на векторно поле. Соленоидно (тръбно) поле 34
1.7.7. Правила за пресмятане на дивергенция 36
1.7.2. Тръбно (соленоидно) поле . 37
1.7.3. Свойства на тръбното поле 37
 
1.8. Циркулация на векторно поле. Ротор на вектор. Теорема на Стокс 40
1.8.7. Ротор (вихър) на векторно поле 47
1.8.2. Инвариантна дефиниция за ротор на поле 44
1.8.3. Физически смисъл на ротора на поле 45
1.8.4. Правила за пресмятане на ротора 46
 
1.9. Независимост на криволинейния интеграл от пътя на интегриране 47
 
1.10. Потенциално поле . 50
1.10.1. Пресмятане на криволинейния интеграл в потенциално поле __ 54
1.10.2. Пресмятане на потенциала в декартови координати 55
 
1.11. Оператор на Хамилтън 57
 
1.12. Диференциални операции от втори ред. Оператор на Лаплас—_ 60
 
1.13. Понятие за криволинейни координати . 63
1.13.1. Цилиндрични координати 63
1.13.2. Сферични координати 64
 
1.14. Основни операции на векторния анализ в криволинейни координати 65
1.14.1. Диференциални уравнения на векторните линии 65
1.14.2. Градиент в ортогонални координати .— 66
1.14.3. Ротор в ортогонални координати _ 66
1.14.4. Дивергенция в ортогонални координати 66
1.14.5. Пресмятане на поток в криволинейни координати 67
1.14.6. Пресмятане на потенциала в криволинейни координати 68
1.14.7. Линеен интеграл и циркулация в ортогонални криволинейни координати . 69
1.14.8. Оператор на Лаплас в ортогонални координати 71
УПРАЖНЕНИЯ . 72
 
2.1. Общи сведения за частните диференциални уравнения . 76
2.1.1. Основни понятия. Примери 76
2.1.2. Линейни частни диференциални уравнения. Свойства на техните решения 77
2.1.3. Класификация на линейните частни диференциални уравнения от втори ред с Зее независими променливи 79
2.1.4. Постановка на задачата за линейни частни диференциални уравнения от втори ред 82
УПРАЖНЕНИЯ 82
 
2.2. Уравнения от хиперболичен тип_ 83
2.2.7. Решение на задачата на Коши (начална задача) за неограничена струна . 85
2.2.1.1. Метод на бягащите вълни. Решение на Даламбер .— 85
2.2.1.2. Решение на задачата на Коши за неограничена струна 87
2.2.1.3. Област на зависимост . 88
2.2.2. Изследване на формулата на Даламбер : _ 89
2.2.3. Коректност на поставената задача. Пример на Адамар за некоректно поставена задача 97
2.2.4. Метод на Фурие ____; . 35
2.2.4.1. Свободни трептения /шхомогенна струна; закрепена в краищата 35
2.2.4.2. Принудителни трептения на струна, закрепена в краищата . 737
2.2.4.3. Принудителни трептения на струна, с подвижни краища . 704
2.2.4.4. Обща схема на метода на Фурие , 107
2.2.4.5. Единственост на решението на смесената задача 113
2.2.4.6. Трептения на кръгла мембрана 115
2.2.5. Приложение на преобразуването на Лаплас за решаване на смесената задача , 118
УПРАЖНЕНИЯ . 120
 
2.3. Уравнения от параболичен тип 122
2.3.1. Уравнение на топлопроводността, 722
2.3.2. Задача на Коши за уравнението на топлопроводността 723
2.3.2.1. Фундаментално решение на уравнението на топлопроводността . 727
2.3.3. Разпространение на топлината в краен прът 728
2.3.4. Метод на Фурие за уравнението на топлопроводността _ 737
УПРАЖНЕНИЯ 136
 
2.4. Уравнения от елиптичен тип 137
2.4.7. Дефиниции. Постановка на краевите задачи 737
2.4.2. Фундаментални решения на уравнението на Лаплас 739
2.4.3. Формула на Грин 740
2.4.4. Основна интегрална формула на Грон__ 740
2.4.5. Свойства на хармоничните функции 743
2.4.6. Решение на задачата наДирихле за кръг с метода на Фурие 747
2.4.7. Интеграл на Пуасон 749
УПРАЖНЕНИЯ 150
 
 
3.1. Основни понятия и теореми 151
3.2. Най-голям общ делител ^_ 151
3.3. Най-малко общо кратно , 153
3.4. Прости числа 153
3.5. Функциите [х] и {х} 155
 
3.6. Сравнения и техните основнй свойства 155
3.6.7. Понятие за сравнимост 755
3.6.2. Основни свойства на сравненията 757
 
3.7. Разложение във верижна дроб 160
 
3.8. Подходящи дроби и някои техни свойства 163
 
3.9. Решение на сравнение от първа степен с помощта на верижни дроби . 165
3.9.7. Извод на формулата за решаване 765
3.9.2. Приложение на непрекъснатите дроби за решаване на неопределени уравнения от първа степен с две неизвестни 766
 
3.10. Класове по даден модул . 167
3.10.1. Разбиване на множеството на целите числа на класове . 767
3.10.2. Събиране и умножение на класове ... 767
3.10.3. Пръстен на класовете 768
 
3.11. Остатъчни системи : 163
3.11.1. Пълна остатъчна система , 769
3.11.2. Първа теорема за остатъците на линейна форма 169
3.11.3. Приведена система от остатъци. Функция на Ойлер 170
3.11.4. Втора теорема за остатъците на линейна форма 170
 
3.12. Основни свойства на функцията на Ойлер 171
3.12.1. Мултипликативност на функцията на Ойлер 777
3.12.2. Формула за пресмятане на <р(т) . 777
3.12.3. Сума от стойностите на функцията на Ойлер, разпространена за всички делители на дадено число — 777
 
3.13. Теорема на Ойлер 171
3.14. Теорема на Ферма 772
3.15. Приложение на теоремите на Ойлер и Ферма 172
3.16. Сравнения с неизвестна величина 173
 
3.17. Сравнения от първа степен 174
3.17.1. Решение чрез метода на подбирането 774
3.17.2. Решение чрез метода на преобразуване на коефициентите 775
3.17.3. Решение чрез сравнения от първа с помощта на теоремата на Ойлер . 776
 
3.18. Система сравнения от първа степен : 176
 
3.19. Функция на Мьобиус _ 178
 
3.20. Групи, пръстени, полета. 179
3.20.1. Понятие за група 779
3.20.2. Пръстен . 780
3.20.3. Поле . 787
 
3.21. Изчислителна система в остатъчни класове 181
3.22. Начини за въвеждане на отрицателни числа 184
3.23. Рационални действия в система на остатъчните класове 194
3.24. Примитивни корени и тяхното пресмятане 196
3.25. Сложност на алгоритмите . 198
3.26. Събиране и умножение 198
3.27. Метод на Карацуба 199
3.28. Комплексни умножения . 260
3.29. Алгоритъм на Том-Кук . 203

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
приложна математика, За студенти от ВТУЗ
Език
Български
Автор (А-Я)
Борислав Доневски
Издателство (А-Я)
Технически университет - София
Етикет
приложна математика, За студенти от ВТУЗ
Град
София
Година
2003
Страници
215
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, позахабена предна корица
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
145 х 205 х 12
Тегло (грама)
168
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.10.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!