Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Медицинска статистика (1976 г.)

  • Издателство: Медицина и физкултура

Медицинска статистика (1976 г.)

  • Издателство: Медицина и физкултура

Учебник за студентите по медицина.

Автор:   Димитър Сепетлиев
Издателство:   Медицина и физкултура
Език:   Български
Раздел:   Медицина - учебници и ръководства
Година:   1976
Страници:   215
Корица:   Твърда
Размери (мм):   170 х 240 х 15
Тегло (грама):   440
Етикет:   За студенти по медицина

 

Забележка: неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен вид

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

АНОТАЦИЯ

Авторът, старши научен сътрудник I степен в Катедрата по социална хигиена при Медицинска академия — София, е преподавател по медицинска статистика и социална хигиена. Работил е като преподавател и е изнасял лекции в ИСУЛ, ВМИ — Варна, ВМИ — Пловдив и ВВМИ — София. Той е експерт по медицинската статистика към Светов­ната здравна организация от 1968 година и препода­вател в Международните курсове по социална хигиена в Москва.

В книгата се разглеждат проблемите на меди­цинската статистика. В първата част се излагат свързаните с плана и програмата на статистиче­ското изучаване проблеми, а във втората — методите на статистическия анализ. Теоретичните въпроси са изяснени с помощта на подходящи числени примери от областта на клиничната, профилактичната и експерименталната медицина.

Книгата ще ползува студентитемедици в медицинските ВУЗ при подготовката им за изпита по медицинска статистика. Също така тя може да бъде ползувана от лекари и научни работници, зани­маващи се с научноизследователска работа, биолози, агрономи и всички, които се занимават с експеримен­тална научноизследователска работа, провеждат анкетностатистически проучвания или обработват чи­слени данни.

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ОБЩА ЧАСТ
План и програма на статистическото изучаване
 
Глава I
Теория на медицинската статистика като научна дисциплина 17
 
§ 1.1.     Процесът на математпзация на медицината 17 § 1.2.      Трудности при математпзация на медицината 18 § 1.3. Съвременни тенденции при провеждане на проучванията в областта на медицината 18 § 1.4.     Съдържание на термина статистика 19 § 1.5.     Статистиката като обществена наука 20 § 1.6. Явления с масово проявление — обект на статистическ      изучаване'21 § 1.7.     Явления с масово проявление и статистически съвокупности. Обобщаващи характеристики, на статистическите съвокупности 22 § 1.8.    Характерни особености на статистическите съвокупности. Вариране 23 § 1.9.    Закон за големите числа 24 § 1.10.   Статистическият метод 25
 
Глава II
Етапи на статистическото изучаване. План и програма на статистическото изучаване 26
 
§ 2.1.    Статистическо изучаване 26
§ 2.2.     Етапи на статистическото изучаване 27
§ 2.3.    Цел на проучването и обект на наблюдението 28
§ 2.4.     Единици на наблюдението 29
§ 2.5.    Признаци на наблюдението. Категорийни и вариационни признаци 30
§ 2.6.     Брой на наблюдаваните случаи 32
§ 2.7.    Време и място на проучването 33
§ 2.8.    Органи на наблюдението 34
§ 2.9.    Микронаблюдения (сондажни проучвания) 35
§ 2.10.   Администриране на статистическото изучаване 35
 
Глава III
Репрезентативно статистическо изучаване 38 § 3.1.    Изчерпателно и репрезентативно изучаване 38 § 3.2.    Генерална и представителна съвокупност 39 § 3.3.     Непреднамерен подбор 39 § 3.4.    Преднамерен подбор — селективност 41 § 3.5.    Научни хипотези 42
§ 3.6.    Схеми (модели) на статистическото изучаване 44
§ 3.7.    Еднофакторен и многофакторен модел 44
§ 3.8.     Контролни и експериментални групи 45
§ 3.9.    Модели при провеждане на макроизучавания 46
§ 3.10.   Други модели за провеждане на статистическите изучавания в медицината 46
 
Глава IV
Статистическо наблюдение. Статистическа групировка. Таблици 48 ,§ 4.1.     Регистрация на значенията на признаците 48 § 4.2.     Видове статистически наблюдения 49 § 4.3.    Сурогати на статистическото наблюдение 50 § 4.4.     Същност на статистическата групировка 61 § 4.5.     Принципи на статистическата групировка 52 § 4.6.    Статистически редове 53
§ 4.7.     Техника на статистическата групировка. Ръчна групировка 55 § 4.8.     Техника на статистическата групировка. Машинна групировка 55 § 4.9.    Статистически таблици. Елементи на статистическите таблици 57 § 4.10.   Видове статистически таблици 58
 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Статистически анализ 59
 
Глава V
Непараметричен анализ 61
 
§ 5.1.    Същност на статистическия анализ 61
§ 5.2.     Непараметричен анализ 62
§ 5.3.     Форми на разпределение 62
§ 5.4.    Мощност на критерия 64
§ 5.5.     Критерий х2 65
§ 5.6.    Изчисляване на х2 при четирикратна таблица 66
§ 5.7.    Изчисляване на х2 ПРИ многократна таблица 67
§ 5.8.    Ограничителни условия при използуване на критерия х2 68
§ 5.9.     Нормативите в медицината 69
§ 5.10.   Метод на персентилите за създаване на нормативи 70
 
Глава VI
Алтернативен анализ 72
 
§ 6.1. Алтернативен анализ. Показатели за относителен дял 72
§ 6.2. Подменяне изчисляването на интензивни показатели с екстензивни 73
§ 6.3. Сравняване на интензивни показатели. Метод на стандартизацията 74
§ 6.4. Други грешки при тълкуване на показателите за относителен дял 75
§ 6.5. Оценка на показатели за относителен дял 76
§ 6.6. Необходим брой наблюдавани случаи при оценка на показатели за относителен дял 77
§ 6.7. Сравняване на показатели за относителен дял 78
§ 6.8. Необходим брой наблюдавани случаи при сравняване на показатели за относителен дял 79
§ 6.9. Количествена оценка на експерименталния ефект 80
§ 6.10. Метод на Рийд и Менч за определяне на ДО.™ 81
 
Глава VII
Вариационен анализ 83
 
§ 7.1.     Вариране. Определящи и неопределящи причини 83 
§ 7.2.    Изчисляване на А и а при негрупиранн данни 84
§ 7.3.     Изчисляване на X и а при групирани данни 85
§ 7.4.    Оценка на X 86
§ 7.5.     Необходим брой наблюдавани случаи при оценка на X 87
§ 7.6.    Сравняване на две средни величини 87
§ 7.7.     Необходим брой наблюдавани случаи при сравняване на средни величини 88
§ 7.8.    Метод на сигмалните отклонения за изработване на нормативи 89
§ 7.9.     Рангов анализ. Отстраняване на рязко отличаващи се по своите характеристики случаи 90
§ 7.10.   Точност и възпроизводимост на резултатите 91
 
Глава VIII
Дисперсионен анализ 93
 
§ 8.1.    Същност на метода 93
§ 8.2. Класификация на схемите, използувани при метода на дисперсионния анализ 94
§ 8.3.     Сравняване на дисперсии. Отношение Р 94
§ 8.4.    Постановка на проучванията при дисперсионния анализ 95
§ 8.5.     Еднофакторен дисперсионен анализ — равномерен комплекс 96
§ 8.6.    Еднофакторен дисперсионен анализ — неравномерен комплекс 98
§ 8.7.    Двуфакторен дисперсионен анализ — равномерен комплекс 99
§ 8.8.     Двуфакторен дисперсионен анализ — неравномерен комплекс 101
§ 8.9.    Многофакторен дисперсионен анализ 104
§ 8.10.   Дисперсионен анализ при описателни признаци 104
 
Глава IX
Анализ на динамични промени 106
 
§ 9.1.    Промени в интензитета на изучаваните явления 106 § 9.2.    Описателни статистически показатели, характеризиращи динамика 106 § 9.3.    Аналитични   статистически   показатели,   характеризиращи динамика.
Показатели за среден уровен 108 § 9.4.     Аналитични статистически показатели, характеризиращи динамика. Показатели среден темп на развитие 109 § 9.5.    Аналитични   статистически   показатели,   характеризиращи динамика.
Показатели за плавно развитие 109 § 9.6.    Изравняване на динамични редове. Графичен метод 110 § 9.7.     Изравняване на динамични редове. Метод на удължаване на периодите 111 § 9.8.    Изравняване на динамични редове. Метод на верижните средни 111 § 9.9.     Изравняване на динамични редове. Метод на най-малките квадрати.
Праволинейно изравняване 112 § 9.10.   Изравняване на динамични редове. Метод на най-малките квадрати. Неправолинейно изравняване — парабола от втора степен 114
 
Глава X
Анализ на циклични промени 115
 
§ 10.1.   Причини, довеждащи до промяна в интензитета на изучаваните явления,
Трайно действуващи причини 115 § 10.2.   Причини, довеждащи до промяна в интензитета на изучаваните явления.
Временно действуващи причини 116 § 10.3.   Причини, довеждащи до промяна в интензитета на изучаваните явления.
Циклично действуващи причини 116 § 10.4.   Сезонна цикличност 117 § 10.5.   Продължителност на цикъла 118
§ 10.6. Равномерен и неравномерен цикъл. Мощност на циклично действуващите причини. Симултанно действие на циклично действуващите причини 118
§ 10.7.   Количествено характеризиране на сезонно действуващи причини 119 § 10.8.   Метод на обикновените средни 120 § 10.9.   Метод на коригираните средни 120
§ 10.10. Метод на отношенията на фактическите стойности към 12месечните верижни средни 123
 
Глава XI Корелационен анализ 127
 
§ 11.1.   Причинно-следствената връзка между явленията, изучавани от медицината 127
§ 11.2.   Функционална и корелационна зависимост 128
§ 11.3. Измерване на причинно-следствената връзка. Коефициенти на корелацията. Пряка и обратна зависимост 128
§ 11.4.   Методи за изчисляване на коефициенти на корелация при описателни алтернативни признаци 129
§ 11.5.   Методи за изчисляване на коефициенти на корелация при описателни признаци с повече от две разновидности 130
§ 11.6.   Методи за изчисляване на коефициенти на корелация при количествено из разими признаци 132
§ 11.7.   Коефициент на определението. Коефициент на акорелацията. Коефициент на неопределен и ето 133
§ 11.8.   Оценка на коефициента на корелацията 134
§ 11.9.   Сравняване на корелационни коефициенти 135
§ 11.10. Криволинейна корелация. Множествена корелация. Частична корелация 136
 
Глава XII
Индексен анализ 137
 
§ 12.1.   Показатели за темп на развитие 137
§ 12.2.   Съставни явления 137
§ 12.3.   Обединяващ елемент при съставните явления 138
§ 12.4.   Основни положения на индексния анализ 138
§ 12.5.   Множествени индекси за физическия обем на продукцията 139
§ 12.6.   Множествени индекси за цените 140
§ 12.7.   Множествени индекси за производителността на труда 142
§ 12.8. " Множествени индекси за себестойността 143
§ 12.9.   Множествени индекси за средния престой на болните в стационара 145
§ 12.10. Индексен анализ и икономика на здравеопазването 145
 
Глава XIII
Анализ на гнездови, районирани и многостепенни проучвания 147
 
§ 13.1.   Макронаблюдения 147 § 13.2.   Гнездово проучване 148 § 13.3.   Районирано проучване 148 § 13.4.   Многостепенно проучване 149
§ 13.5.   Планиране на макронаблюденията. Тип на гнездата 150 § 13.6.   Планиране на макронаблюденията. Реализиране на непреднамерения подбор 150
§ 13.7.   Планиране на макронаблюденията. Необходим брой на наблюдаваните случаи 151
13.8.   Планиране на макронаблюденията. Най-подходящо съотношение между
извадките от различни степени 155 § 13.9.   Репрезентативна  грешка на показателите,  изчислени  при гнездови,
районирани и многостепенни проучвания 157 § 13.10. Макропроучванията в медицинските научни изследвания 161
 
Глава XIV Графически анализ 162
 
§ 14.1.   Методите на графическия анализ 162
§ 14.2.   Основни принципи, използувани при съставянето на графически изображения 163 § 14.3.   Линейни диаграми 164 § 14.4.   Плоскостни диаграми 167 § 14.5.   Фигурни диаграми 164 § 14.6.   Обемни графически изображения 174 § 14.7.   Организационни диаграми 175 § 14.8.   Картограми и картодиаграми 177 § 14.9.   Номограми 180
§ 14.10. Принципи,  използувани при съставянето на графическите изображения 181
 
Глава XV
Анализ на операции 182
 
§ 15.1.   Теория на конфликтните ситуации 182
§ 15.2.   Платежна матрица 183
§ 15.3.   Седлова точка 184
§ 15.4.   Смесена стратегия 185
§ 15.5. Избор на максимална стратегия при специфични условия и при игра 2X2 186
§ 15.6. Доминиране. Игра 2Хт 118
§ 15.7. Избор на максимална стратегия при специфични условия и при игра 2Хт 189
§ 15.8. Анализ на стохастични експерименти (Метод на Монте Карло) 190
§ 15.9. Теория на масовото обслужване 192
§ 15.10. Теория на управление на запасите 193
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
Таблици 195
3.3.1. Таблица за случайни числа 197
5.5.1. Значения на критерия х2 198
7.9.1. Критерий на Шовене. Стойности на коефициента ит 198
6.5.1. Стойности на коефициента I 199
6.5.2. Стойности на коефициента
11.8.1. Стойности на коефициента 202
8.3.1. Значения на коефициента РЧ- при уровен на значимост Р=0,05 203
8.3.2. Значения на коефициента Рт при уровен на значимост Р=0,01 205
 
Техника за изчисляване на някои от показателите за анализ и оценка на лечебно-профилактичната дейност на здравните заведения 207
 
Литература
Азбучник на термините

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
За студенти по медицина
Език
Български
Автор (А-Я)
Димитър Сепетлиев
Издателство (А-Я)
Медицина и физкултура
Етикет
За студенти по медицина
Град
София
Година
1976
Страници
215
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леки забележки
Националност
българска
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
твърда
Формат
голям
Размери (мм)
170 х 240 х 15
Тегло (грама)
440
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!