Механика и технология на композиционните материали. Том 5

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Доклади на Петата национална конференция по механика и технология на композиционните материали, Варна, 29 септември - 1 октомври 1988 г.

 

Сборник  (автори)

 

Издателство:   Българска академия на науките
Език: руски  |  български  |  английски
Раздел: Общотехническа подготовка
Етикети:

стоманобетон

материалознание

 

Твърда корица, среден формат  |  834 стр.  |  1056 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
(текста по-долу е сканиран и е с много грешки, но целта е да се придобие минимална представа върху съдържанието на книгата, прощавайте!)
 
 
Балевски   А. - Приветствие 7
И в а в о Е   Я. - Механика и технология на композиционните материали - постижения и перспективи. 9
 
1. Механика и технология на конструкционни полимерни композиционни материали
А. Реология на течни композиции М е л л е н а Д., К. Б д о и - Пленарен доклад. Реолагия на дисперсни системи и реологични измервания 32
 
Межиковский  С. М.,Ш. А. Шагинян,Е. И. Васильченко- Аномалии на реологичните свойства на смеси и разтвори от полимерни свързваш вещества. Експеримент и теория 44
 
Еуличио(син  В. Г. ,В. С. Волков, М. П. Вагубина, Г. В. Виноградов-Реология и структура на напълнени полимерни системи 49
 
Бриедис   И. П.,Г. Г. Тете р п о.-Композити с полииеризационно-модифициран пълнител 54
 
Христова   Ю., Е. Димитрова- Реологични свойства на български марки епоксидни смоли и композиции на тяхна основа 59
 
Турусов   Р. А.,В. В. Меглов - Някои задачи не механиката на нееднородно втвърдяване на полимери и композити 64
 
М о р о з о в а  Е. М. - Върху взаимовръзката на характеристиките на полимеризиращата се система в точката на желатинизация 69
 
Михайлова   С. С., С. Н. Т о л с т а я, А. И. Полунина, Т. Г. Холоденко.Р. Д. К у р т е в а, Д. К. М а д ж а р о в, Н. И. Стенева, II. Б. Колева,- Приложение на метода на електрохидро-динакичната обработка към процесите на ядсоро-ЦЙСННС модифициране на пълнители на полимери  74
 
М о р о з о в А. С. - Деформация на полимери при раздуване и оценка на реологичните им характеристики и повърхностната енергия .. 79
 
Иванова  Л.,0. 8латано в, С. Филипова, Б. А ладжоз- Изследване на напълнени полимерни омеся    на база полиетилен, предназначени за получаване на сепаратори за оловни акумулатори 88
 
Б. Структура, свойства и технология Степвнов  В. А.,Н. Н. Песчавская, В. В. Шпейзман - Пленарен доклад. Роля на деформацията при разрушение на твърдите тела 89
 
0 х а м а  Ю. - Пленарен доклад. Съвременно развитие на полимербетонови композити в Япония 99
 
Д з ю б а  В. С. - Тер мо ди на кичен подход към оцеака на носещата способност на конструктивни елементи от композиционни материали . 109
 
Григоревко   Я. М.,А. Т. Василенко, Н. Д. Панкратова - Изчисляване на напрегнатото състояние на композитни черупки, изготвени по метода на навиване 114
 
8 и н о в ь е в  П. А,, 0. В. Л е б е д е в а, Т. В. Соколова- Моделиране на процесите на разрушение на стъклопласти при плоско напрегнато състояние 119
 
Моровов  И. А. - Оценка на физико-мех8ничните характеристики на композиционни фолиеви материали при всестранен опън в равнината 124
 
Попова  М. Б.,3. Г. Начева- Пълзене на полимерни мембранни композити 127
 
Бариаов  В. Ю. - Коефициент на Поасон и удължаване нри разрушение на напълнен полиетилен 182
 
Губач  Л. С. ,С. Г. йономарева- Начин 8а прогнозиране и критерий за крехко и вискозно разрушение на полимерни композиционни материали. 187 
 
С н и г и р е в а  Н. А., С. Л. Б а ж е н о в, А. М. Куперман, 3. С. Зеленский.Г. С. Шуль, В. А. Локшин - Изследване на дефекткостта на армиращи усукани влакна въз ос-нова на анализа на диаграмите им на опън ....... 142
 
Бернацкий  А. Д. ,Г. Л. Хариац - Влияние на параметрите на принудената високоеластична деформация върху якостта на греда от композиционни полимерни материали 147
 
Христова Ю.,С. Тодоров- Описание на термопълзенето на полимербетона в изотермични условия 152
 
Кишкилов И. М. - Нов краен елемент 8а изследване трептенията на трислойна греда 157
 
X а д ж о в  К. Б., К. Г. П о п о в, К. С. Г е о р-г и е в - Върху квапратичния  критерий за гранично напрегнато състояние, отчитащ налягането. 162
 
Абрашев Г. Д. - Вътрешни напрежения при пропиване на дървесината 167
 
Б о з в е л и е в  Л. Г., М. Г. П е н ч е в а, II. X. Г о р а н о в а, И. В. И з а н о в, В. И. П е нделовски, Ю. X. Проданова - Оптимизиране с ЕИМ не свойствата на четирикомлоненген композит на основата на ПЕНН и целулозен пълнител 172
 
Николов   И. И., Б. В. Петров- Многопараметрова оптимизация на епоксидни композити 177
 
Корнеев А. Д. - Някои особености при формиране на структурата на полимерни композиционни материали 181
 
Халас  Л.,Л. Надь - Изменение на релаксационните свойства на напълнени каучуци 185
 
Паничков Д. К. - Към въпроса за отчитане нелинейната връзка между напрежения и деформации при» елементи от стъклопластик 190
 
Пекарчик  Я. - Ултразвуково изследване на елас-/    тичните свойства на композит стъклено влакно епоксидна смола 194
 
Минстер   И.,Ф. Бартош- Изследване на характеристиките на срязване по метода на Иосипеска 199
 
Симеонов   й. Т., Ж. X. I е л я з к о в, Л. К. Костов- Релаксационни свойства на полиестерна смола при ускорена полимеризация ..... 204
 
Схама Ю., К. Демура - Подобряване на адхезията на полиестерен разтвор към втвърден влажен обикновен циментов разтвор 209
 
Соломатов   В. И.,А. П. Прошин - Водоустойчиаост на пвлимерни композити 215
 
Гороаткина   Ю. А., В. Г. Иванова,М у м ж и е в а, Р. П. С у л я е в а, I. В. П у ч к о в - Механични свойства нз еднопосочни епоксидни стъклопласти, втвърдени при различни температури 220
 
Избицка  й. - Безразрушителни методи на изпитвания на полимерни композити с хибридна армировка 825
 
Малхотра   С К. - Изследване на понижаването на механичните свойства на намотъчни с.тъкло пластови тръби вследствие на атомна радиация.. 280
 
Окуджава  Л. Ш.,Н. Д. Гогохия - Изследване влиянието на околната среда върху якостните и деформзционни свойства на композиционни полимерни материали 285
 
Даховски   Р. - Изследване на антифрикционни покрития на стените на спускаеми кладенци, изготвени на база епоксидни смоли 240
 
Катинчаров  В., И. Илиев - Влияние на гранулометрията на пълнителя върху някои физи-ко механични свойства на полиестерни композити. 245
 
Цанкова  К. П. - Изследване влиянието на количеството минерален пълнител върху качествата на дисперсни лепила 250
 
Малолепши   Я. - Влияние па различните смоли върху свойствата на  шлаков разтвор 255
 
X у с а н о в Т. М., Н. Р. А ш у р о в, В. Н. В о лк о в - Композиционен материал на база поликапроамид с апретиран пълнител 260
 
Абдуразаков   М., А. Б. Ахмедов- Сгруктура и свойства на композиционните материали на база поликапроаиид 264
 
Ценов   Д., И. С г у р е в а, Т. Ганчева- Изменение на деформациодните характеристики на ПКА под действието на малко, количество добавка от ЕНБС : 269
 
Дудзиньски   В. ,М. Ковек - Якостни и сорбционни изпитвания на стъклени композити на база полиамид 6 274
 
Натов  Н. А., Р. В. Колева- Модифициране на полипропилен с еластомери и пълнители 279
 
Евтимова   С. Е.,Д. И. Дойксв- Изследване на физико-механичните свойства на пенопласти, получени чрез леене под налягане на немодифициран и модифициран полипропилен 284
 
Комитов   П.,Д. Петрова- Хибридни полипропиленови композити 289
 
Пеева  Л. Б.,В. А. Цвегевз- Сравнителни изпитвания на образци от ПЕВП с различна дебелина при естествено и ускорена стареене 294
 
8 а и р р о в а Г. И. - Дълготрайност на полиетилен - ниска плътност във водна среда и разтвор на повърхностно-активни вещества 299
 
Костов Г.,Н. Христова, Л. Годжевъргов, П. Петров- Напълнени политетрафлуоретиленови композиции 204
 
Василева   С. В., Д. Д. Трифонова- Еластифициране на полистирол 209
 
Симеонов   й. Т., С. Б. М и л к о в, I. X. Желязков, М. С. Стойчев - Влияние на вида на праха и на пропиващия състав върху структурата и някои свойства на металополимерните материали 214
 
Козлов  Г. В., Т. Д. Прямова- Връзка на якостните и реологични свойства на металона пълнените полимерни лепила с елекяропроводимостта им 219
 
Стоянова Б. Т.,М. X. Добрева- Дефор-мационни характеристики на силиконови хермети-ци, предназначени за уплътняване на фуги в строителството 828
 
Кръстев М. Й. - Структура и изменението и при изпълнение и експлоатация на композитите, участвуващи в заварените рулонни покрития 328
 
Харчевников В. И. - Модифицирани стъкловлакнести полимербетони и изготвяне на резервоари от тях 888
 
Паулус  М. - Изолатори от композиционен материал за далекопроводи - 838
 
К у п ч и н о в Б. И., В. Г. Б а р с у к о в, В. М. Шаповалов- Екструзионна технология зз получаване на дървеснополимерни опори, работещи на хлъзгане 843
 
Панайотов  П. А., М. Г. Н и к о л о в а, М. П. Николова, С. X. Спасов- Радиа- ционно модифициране на тополова дървесина 848
 
Новачек В.,В. Кроликовски- Огне-инхибиращи и дъгоустойчиви стъкло-полиестерни лети композиции 858
 
Колева В. Н.,Н. К. Гудев - Епоксидни композити с повишена огнеустойчивост 357 
 
Абаджиева II. Г. - Изследване на модифицирани полимерни композити за стоманобетонни конструкции 861
 
Тодоров  И. М., 8. Ж. Овчарова- Изследване възможността за получаване на въглеродно-влакнести композиционни материали с фенол-формалдехйдни олигомери 365
 
Иванов Г., М. Г а т е в а, П. П е т р о в - Полимерна композиция на база полияапроамид и базалтови влакна 370
 
Хлопзк Я.,С. Блажевич, 11. Вайлер-Някои аспекти на получаването на композиционни материали въглерод-въглерод 874
 
Поповска Н., М. Л ю б ч е в а, Т. М л а д е-н о в - Термично окисление на въглеродни влакна с метални нитрати 879
 
Минкова Л. И., М. X. Михайлов- Кинети-ка на неизотермична кристализация и топене на смеси от свърхоисокоиолекулен полиетилен и полиетилен висока плътност с нормелна молекулна иаса 884
 
Пиперов  Н. Л. - Влияние на някои реологични характеристики върху радиационното стареене на разпенени композиционни термоплзсти при лееие с газово противоналягане 389
 
Аврамова   В. И., С. М. С т а н ч е в, М. Г. Николова, М. П. Николова- Полимерни композиции с повишена термосвиваемост... 394 
 
Д и н е в  П. Д., В. И. Д а н о в а, Г. М и х а й -лов, М. Минчева, В. Брой- Технология за получаване и приложение на порест полиетилен при радиочестотни коаксиални кабели.. 898
 
Тулешков  Н.,С. Джумалийски, Г. Коцев, В. Падарева- Газообразувац концентрат "Неопор" 403
 
С я р о в а   А. Д., 8. Г. Н и к о л о в а, И. С. Симеонов, К. В. Найденова- Ком-позиции на база полипропилен като заместители на марки полистирол 408
 
Георгиев  К. й., П. Г. М и х а й л о в а, И. Н о р и е в, А. II. Б о б а д о в а, С. Р. М и-рева- Деформациопни свойства на дисперсно армирани еластоиерни композиции 412
 
2. Механика и технология на конструкционни силикатни композиционни материали А. Реология на течни композиции У р ь е в   Н. Б., А. А. П о т а н и"н - Пленарен доклад. Микрореология на концентрирани агресирани суспензии 416
 
Лапазин  Р. - Пленарен доклад. Експериментални подходи към реологията на циментови пасти и глинести суспензии 426
 
Тараканов   В. М., Н. Б. У р ь е в, Я. П. Иванов, Р. Коцилкова-ч Влияние на грубо дисперсната фаза върху реологията на високонапълнени системи 486
 
Руджински   Л. - Върху вискозиметри чното из-следване на циментови пасти, които не съсъхват 444
 
А т а е в  Б. С, Г. А. 0 л е и 1 ,. А. П. Т е н- у в а р а - Взаимовръзка между реологични и фрикционни характеристики на концентрирани суспензии от бетонови смеси 449
 
Сичкарева  А. Ю.,В. Ф. Сазонова, А. А. Джурабаев, В. Н. Грибанов - Използуване на магнитоелектричния ефект в циментови композиции - 453
 
Пеев  П. П., В. Т. Г о с п о д и н о в, В. Б. Българанов, Н. М. Тончев - Влияние на суперплзстификатор ЬП-1 върху реологията на циментови пасти 457
 
Новак СМ,- Оптимизация на технологичните режими на виброобработване на бетон при различни форми на колебания на трептенията 462
 
П е н о в С., Я. И в а н о в, Д. Д а м я н о в, П. Симеонов - Реологични свойства на композиции за получаване на р-А^О} 46^
 
Йорданов  Г.,Д. Георгиев, Б. Бог-данов, Л. Милев, Н. Радков- Рео-логични свойства на припоечни стъкла, необходими за електрониката 471
 
 
 
Б. Структура, пвсйствз и технология Кузнецова Т. В. - Пленарен доклад. Структура и свойства на бързовтвърдяващи, свърхбързо втвърдяващи, разширяващи се и напрягащи цименти  477
 
Соломатоз   В. И. - Пленарен доклад. Структурообразуване и интензивни технологии на силикат ни композиционни материали 488
 
Строевен  П. - Пленарен доклад. Най-нови из-следвания на якостта, дълготрайността и разру¬шението на армиран със стоманени нишки бетон.. 496
 
Осокин   А. П.,Ю. Р. Кривобородов, Н. Ф. Д ю к о в а, С. Г. Р е з и к о - Влияние на фазовия състав на сульфатсферитосъдържащ цимент върху свойствата на циментовия камък 508
 
Г о р ш к о в а  И. В., С. И. И в а щ е н к о, Л. Л. Акопова - Цименти на база модифициран сулфатоалуиинатнобелитов клинкер 508
 
Георгиева  Е. П., X. В. У з о в, В. М. С т о- е в а - Изследване стабилизираните фази при хидратация на цимента 512
 
Алкснис  Ф. Ф. ,В. И. Алксне - Особености на образуване на етрингит и таумасит при карбонизация на циментов камък, съдържащ повишено количество калциев сулфат 517
 
Симеонов  П. Й. - Структурни изследвания на циментов камък с комплексна ускоряваща добавка. 522
 
Г и г о в а  Л. С, Е. П. П е т р о в а, Д. Г. Т одорова - Производство на сулфатоустойчив портландцимент с използуване на "черен" барит в ДП8 "Влатна Панега" 527
 
Пипева  П. Т, С. Т. Илиев - Полимерен забавител на втвърдяването на цимента 582
 
Кузнецова   Т. В., Е. Н. П о т а п о в а, А. С. Горели к, М. В. Сидорова - Получаване и свойства на многокомпонентни цименти на база зеолитизирани и вулканични туфове 587
 
Н и к о н о в а   Н. С., В. В. М и т ю ш и н, Г. В. Желтова, П. Г. Ксжемякин- Роля на калциевите хидрогранати и на зеолитите при формиране якостните показатели на композиционни силикатни материали 541
 
Я м б о р Я. - Влияние на свойствата на цимента върху развитието на порьозната структура и якостта на циментните композити 545
 
Хер  Р.,В. Виекер, А. Винклер - Върху химичното равновесие на хидроксилни и сулфатни йони • .мда»вв $*чжю*и■ .итввжвобработени портландцименти 550
 
Бабачев   Г. Н. - Смесени свързващи вещества на база промишлени отпадъци 555
 
 
Милков  С. Б.,И. Д. Радованов- Подобряване на свойствата на киселиноустойчиви композиции с използването на комплексна добавка.... 560 
 
X у г е с   Д. К. - Използуване на гипса, получен при обезсярване на димни газове, като компоиент на МДП/0П11 циментни разтвори 565
 
С о н ш и а д е к  Р. Е.-, С. Е. С о н ш и а д е к, Е. Шчавинска- Ивползуване на отпадъчни изолационен материали 8а оформяне ва стенни елементи ва селско-стопанското. :. строителства 570
 
Щ л ю с сдер К. X. - Математическо моделиране кине-тиката на втвърдяване на свързващите вещества и ролята им за АСУ ТП на бетона 575
 
Волженский   А. В., Ю. Д. Ч и с т о в, К. Байтасов, Т. А. Карпова- Бетони на база варовиков портландцимент 580
 
Абаджиев П. Г. - Якостни и деформационни ха-рактеристики на бетони с използуване на модификатори на база микросилициев прах 584
 
Цинцадце   Г. Г. - Изследване на напреженията при съсъхване в дребнозърнест бетон 589
 
Бурчуладве Ш. В.,К. К. Кварцхава, И. Н. Панцхава - Изследвания на вътрешните напрежения в бетона 594
 
Табаков   С. В. - Изследване свойствата на цветни бетони 598
 
Назърски   Д., В. Крумов - Повишаване дъл-готрайността на бетона чрез д' овка от отпадъчен прах /6»Оа/ от феросилициевс . тизводство 608
 
Джабаров  Н. Б., В. Й. П е т к - в а - Дълготрайност - мразоустойчивост на ц. ментови разтвори и бетони с нова разширяваща добавка 608
 
Ф у р т а к   К., М. Милош, 3. Шумахмр- Влияние на съвместното въздействие на ниски тем-ператури и променливо натоварване върху якостта на бетона 618
 
Киров   Н. Т., А. И. С т а к е в, С. И. Д я к о в а - Влияние на темпесатурно-влажностните условия на втвърдяване върху зависимостта  за обикновен бетон 618
 
Божинов Г.,Н. Баровск и, И. Радованов - Методически аспекти на изследванията върху сцеплението между армировката и бетона в условията на морска среда 623
 
Божинов Г., Н. Б а р о в с к и, И. Р а д о-ванов, П. Симеонов - Сцепление на-армировката с бетона в условията на морска среда- 628
 
Даракчиев  Б. Д., Д. В. П а н т о $ ч и е-в а - Якостни свойства на бетони, изготвени с морска вода с понижено по различни способи съдържание на хлориди и сулфати 633
 
Далакшивили   Г. Л.,Г. Г. Гулбани-Оценка на параметрите в механиката на разрушение на бетона по метода на холографската интерферометрия 688
 
Кметов   М. Т. - Приложение на теориите за пълзене на бетона при изследване на стоманобетонните конструкции 643
 
Янакиев  Я., В. Б. Н а й д е н о в, И, Д. Радованов- Корозионна устойчивост на бързовтвърдяващи торкретбетсни на циментогипсова основа 648
 
Найденов   В. Б. - Мразоустойчивост на бързо-втвърдяващи торкретбетони на цименто-гипсова основа 652
 
Зттель  В. П.,Й. Бауман- Изследване на добавка, забавяща карбонизацията на торкретбетона 656
 
Стоичков   В. С, Я. Д. Я н е в, Р. Г. М а р-к о в - Клетъчни бетони с пенел от ТЕЦ - ТИК "Л.И.Бреннев" 661
 
Пеев  А. Т., М. А. К а л е ч к о в а - Относно изменението на ефекта на химическите добавки в бетона в зависимост от режима на топлинната обработка 665
 
Чернодрински   В. С.,С. Н. Райчева - Автоматизиран безразрушителен контрол на качеството на готовите стоманобетонни елементи 669
 
К р у м л  Ф. - Деформации при опън на циментови композити с дисперсна стоманена арматура .... 874
 
Брандт  А. М., А. Б у р а к е в и ч, Л. X е бд а - Върху разпространението на пукнатини в бетон, армиран с влакна и подложен на продължително натоварване 879
 
Ямболиев   К. А. - Положение на нулевата линия при огъване на бетонни елементи съдържащи стоманени влакна 884
 
Джабаров Н. Б., 3. Г. Г о ш е в а - Повишаване качествата на дисперсно армираните бетони посредством нов метод за обработване на стоманените нишки  689
 
 
Сакварелидзе   А. В. - Влияние на структурата на стоманофибробетон върху влагопроводимостта и деформируемостта 694.
 
 
М 7 н з е  М. - Армировка на циментов бетон с влакна 699
 
Ваниш  М.,К. Комлош, Я. Козанкова-Възможности за замяна на азбест в силикатни композитни материали 794
 
Бялоскурски   Ю. ,Е. Валясек - Якост на срязване на границата на раздела в композит: нискатопимо стъкло - графитно влакно с кобалтово покритие '. 799
 
П а щ е н к о   А. А., В. П. С е р б и н, В. В. Глуховский, Н. 3. Михайлишин а - Композиции, армирани със стъклени прътове 714
 
Ч а л ъ к о в а   С. М., X. Г. П о п и в а н о в, X. 8. Златанов, Т. II. Рошавелов, И. Я н е в - Изследване свойствата на композиционен целулозновлакнест материал 719
 
Николова   С. Д., Н. Д. М и т о в, К. й. Йорданова, Н. Д. Николов, Д.
М о и е в - Пеноматериали за строителството, на база силицитови суровини 721
 
Белчева  Д. С., В. М. Г е о р г и е в, Г. И. I е л я з к о в, М. И. К4.0 лева- Композиционен керамичен материал с повишени якостни характеристики 729
 
Гавраилова Т. Д.,Т. М. Тодоров, Л. С. Колева, А. И. Миховски-Конструкционна ферошпинелна керамика в системата А/пРе^-Я^Д 784
 
Ставракева  Д. А*. ,А. П. Пацовска-Стъклокерамични и стъклокристални материали от пепели от ТЕЦ .... 789
 
Бозаджиев  Л. С. - Пироксенови петроситали от базалти 744
 
Енгерт  X. И., Т. К о з л о в с к и, У. Л ю д-в и г - Нов процес за производство на леки калциевосиликатни блокове 748
 
Бергхолц В.,М. Пеисел- Ново покритие за фиксация на сулфатна ефлоресценция на мек Вдсразната граница тухла - гипсова шпакловка .. 758
 
Любчев  Л. А. ,Ж. Р. Липчев - Изследване възможността за получаване на непрекъснати ба залтови влакна с повишена алкалоустойчивост .. 758
 
Гогова  Г. Г., Д. Т. Г о г о в, Я. С. И о н ов а - Изследване корозионната устойчивост на цирконсъдържащи влакна в алкална среда 763
 
Янакиев   Я. И., В. Б. Найденов- Възможности за получаване на високовискозни ненапълнени огнезащитни системи 768
 
Апостолов  А. Т., Л. Д. Мутафчийска, X. И. Х*,а раланов - Сглобяеми пожарозащитни елементи тип "Термоконфекция" за стоманени конструктивни елементи /СКЕ/ 773
 
Коваль   С. В.,В. С. Дорофеев - Методология и опит за статистическа оптимизацияна качествата на композити с използуване на промишлени отпадъци 778
 
Колев   К. Р. - Оптииизационно-каипрсшсни технологични решения при проектиране съставите на леки бетони със сгуропепелна сиес 
 
Г р ю н е р  Г. Ф., Л. И. 0 с т р а т, 3. 0. Ото -, А. И. Т е й г а р, К. К. 3 с к у с с о н, У. И. Юурвез - Изследване на структурата и влзжностно съсъхване на автоклавни клетъчни бетони 788

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български, руски, английски
Автор
Сборник
Издателство
Българска академия на науките
Етикети
стоманобетон, материалознание
Град
София
Година
1988
Страници
834
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрава корица, позахабен външен вид
Корица
твърда
Формат
среден
Тираж (бр.)
300
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
70
Тегло (гр.)
1056
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!