Металознание (1988 г.)

Продукти
КНИГИ
+
11,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Ангел Балевски  (автор) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Машиностроене и металообработване
Етикети:

металургия

металознание

За студенти от ВТУЗ

 

Твърда корица с обложка, среден формат  |  392 стр.  |  558 гр.

(внимателно използвана, здрава и стегната книга - едва забележимо подчертавано с молив и химикал, леко захабена обложка)

 

*

 

Анотация

 

В учебника са разгледани въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на мета­лите, влиянието, което оказват различни видове топ­линни, механични и други въздействия върху структу­рата, а оттам и върху свойствата на металите, както и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави.

 

Разгледана е теорията и в общи линии практика­та на термичната обработка на металите и по-спе­циално на стоманите и чугуните.

 

Особено внимание е отделено на чугуна като ма­шиностроителен материал с редица ценни свойства.

 

Учебникът е написан съобразно с учебната програма по тази дисциплина за студентите по машинно инже­нерство на Висшия машинно-електротехнически инсти­тут— София. Той може да бъде използуван и от ин­женерите в практиката.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
ОБЩА ЧАСТ. ТЕОРИЯ НА МЕТАЛИТЕ И СПЛАВИТЕ
 
 
МЕТАЛИ
 
Определение. Общи сведения 11
Електронен строеж на атомите 1 12
Междуатомни  връзки   18
Особености на металите, свързани с пригодността им като машиностроителни материали 20
Кристален строеж на металите 23
Дефекти в строежа на реалния кристал 29
Означаване на кристалографски плоскости и посоки 30
Авизотропия 31
Рентгеноструктурен анализ 33
Метод на М. Лауе 35
Метод на въртящия се кристал 1 36
Метод на Дебай—Шерер 36
Кристализация на металите 37
Агрегатни състояния 37
Строеж и свойства на стопилката  39
Правило на фазите 42
Кристализапионен пропее 44
Форма на кристалите   .49
Образуване на първичната структура на техническа отливка 52
Макроскопичен и микроскопичен анализ 56
Свиване на метала в процеса на застиването му. Всмукнатини 59
Термичен анализ 63
Алотропия 68
Полиморфизъм на желязото 70
Физически  свойства и физически методи за изследване на металите . . 74
Топлинно разширение на металите и днлатометричен  анализ 74
Електро- и топлопроводност  на  металите   и резистометрични изследвания , 76
Магнитни свойства на металите и магнитен анализ 79
Еластична и пластична деформация,  механични свойства и механични изпитвания на металите " 82
Еластична и пластична деформация на металния кристал и поликристалния метал | 83
Деформация на   монокристал 89
Механично уякчаване (наклеп) 89
Дислокации в кристалите 91
Деформация на поликристал 93
Пълнене на металите (крип) и релаксация на напреженията 95
Ефект на Баушингер 97
Еластично последействие 98
Умора иа металите I 99
Изпитваме на металите 100
Статични изпитвания  101
Изпитване на опън 101
Изпитване на натиск, огъване, усукване и срязване 101
Изпитване на твърдост 104
Изпитване по Бринел 104
Изпитване по Викерс 105
Изпитване по Роквел 106
Изпитване на пълзене (крип) 117
Динамични изпитвания 119
Изпитване на променливо натоварване 110
Технологични изпитвания  113
 
 
СПЛАВИ
 
Двукомпонентни системи 114
В течно състояние 115
Пълна неразтворимост в течно състояние 115
Неограничена разтворимост в течно състояние 118
Ограничена разтворимост в течно състояние  119
В твърдо състояние 121
Пълна неразтворимост в твърдо състояние. Диаграма на състоянията . 121
Пълна разтворимост в твърдо състояние 121
Твърди разтвори 128
Неограничени и ограничени субституционни твърди разтвори . . 129
Подредени твърди разтвори (свръхструктури) 132
Твърди разтвори, изградени чрез вместване 132
Твърди разтвори с .дефектна" решетка 133
Диаграма на състоянията при пълна разтворимост между компонентите в твърдо състояние 133
Ограничена разтворимост в твърдо състояние 139
Диаграма на състоянията с евтектикум                     . . » 139
Диаграма на състоянията с перитектикум 144
Системи, при които се образуват химически вещества 146
Химични съединения  между  метали, метали  и неметали ; междинни фази 146
Химически съединения с нормална валентност 146
Електронни химически съединения 147
Фази на вместване 150
Диаграми на състоянията на системи, при които се образува химическо съединение 153
Диаграма на състоянията с открит максимум 153
Диаграма на състоянията с покрит максимум . . . . 153
Структурни промени в твърдо състояние 153
0тделяне 158
Разпадане 159
Превръщане 160
Аномалии при образуване на структурата 162
Преохлаждане 162
Ликвация I 163
Зонална (блокова) ликвация 163
Кристална ликвация 165
Ликвация по относителна плътност ..166
Обвивки 167
Трикомпонентни системи 168
Диаграма на състоянията на трикомпонентиа система при пълна неразтворимост в твърдо състояние 171
Диаграма на състоянията на трикомпонентиа система при пълна разтворимост между компонентите в твърдо състояние )175
Диаграма на състоянията на трикомпонентиа система   при ограничена разтворимост между компонентите в твърдо състояние с образуване на троен евтектикум 176
Опростени начини   за   изобразяване   диаграмите   на  тройни системи ... 178
Корозия на металите   и  сплавите 182
Химична   корозия 18
Електрохимична   корозия 184
Предпазване от електрохимична корозия 18°
Термична обработка на металите и сплавите ...  . 190
Дифузия 191
Рекристализапионно отгряване 193
Закаляване . 199
Отвръщане 201
Отгряване с фазова прекристализапия 204
Химико-техническа обработка 205
 
 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЛАВИ
 
Желязо и сплавите му . 206
Чисто желязо 206
Технически сплави на желязото , 20{
Системата желязо — въглерод 20°
Елементи на структурата на желязо-въглеродните сплави 208
Ферит 208
Цементит 20°
Перлит 210
Аустенит  
Ледебурит 
Графит 
Метастабилпа (пементитна) система 214
Стабилна (графитна)  система ... 223
Желяао, стомана,  чугун  225
Въглеродни (обикновени) стомани 
Влияние на въглерода върху свойствата на стоманата  
Манган 
Силиций  
Фосфор 
Сяра 
Кислород  
Азот 201
Водород  
Разпределение и означаване на въглеродните стомани 
Чугуни
Графитизапия на чугуните 
Дуалистична теория 208
Монистична   теория 209
Влияние на примесите върху структурообразуването на сивите чугуни   . 245
Въглерод
Силиций
Манган
Фосфор
Сяра 249
Скорост на охлаждане (влияние върху структурообразуването) .... 250
Обработка на стопилката 252
Прегряване .. 252
Модифициране   ... 253
Механични и други свойства на чугуна  255
Висококачествени чугуни 260
Термообработка   на стоманата 262
Превръщане на перлита в аустенит 264
Превръщане на аустенита при охлаждане с различни скорости   268
Перлит
Сорбит 271
Видманщетенова структура  271
Троостит 273
Мартензит и мартензитно превръщане 274
Закаляване на стоманата 282
Изотермично превръщане на аустенита " 283
Прокаляемост на стоманата 2*9
Появяване  на   вътрешни  напрежения   при   закаляването   на стоманата 291
Практика на закаляването 294
Температура на загряване за  закаляване 295
Начини на закаляване 296
Обработка на стоманите със студ 298
Дефекти при закаляването ' 298
Повърхностно закаляване на стоманата 298
Автогенно закаляване " 299
Индукционно   закаляване . 299
Отвръщане 301
Подобряване   на стоманата 304
Стареене 304
Отгрянане с фазова прекристализация 305
Пълно отгряване . 305
Изотермично отгряване 306
Нормализация 306
Хомогенизиране 307
Сфероидизацчя 307
Химико-термична обработка и а стоманата 307
Твърда пементация 308
Газова пементация .    .   . 1 ... 311
Течна пементация 311
Азотиране  (нитриране) 312
Цианиране 313
Газово цианиране (нитроцементация) 314
Течно цианиране 314
Нискотемпературно цианиране 315
Алитиране 315
Дифузионно хромиране 315
Термообработка  на чугуна .... 316
Сив чугун . . .316
Термообработка на белия чугун (ковък чугун) 316
Легирани стомани . . . 319
Влияние   на  легиращите елементи   върху   желязото  и  върху системата  желязо — въглерод 321
Влияние върху положението на точките А3и 321
Влияние върху критичните точки и граничните криви в системата желязо — въглерод 323
Влияние върху свойствата на ферита 325
Карбидообразуващи елементи 325
Влияние върху положението на кривите на изотермично разпадане на аустенита ,,97
Влияние върху аустенит-мартензитното превръщане
Влияние върху свойствата при отвръщане а"
Влияние на отделни по-в: жни сплавни елементи върху свойствата   на  легираните стомани ' 330
Манган 332
Силиций ззз
Фосфор 334
Сяра 334
Никел 334
Хром 337
Волфрам 337
Алуминий 
Хром-никел 343
Други елементи 
Разпределение и означаване (маркировка) на легираните стомани 
Разпределение по   структура  
Разпределение по предназначение д.
Означаване (маркировка)
Конструкционни легирани стомани
Дефекти на легираните конструкционни стомани 
Инструментални легирани стомани
Бързорежеши (рапидни) стомани
Високолегирани стомани с особени свойства 
Неръждясващи стомани
Огнеупорни стомани 
Износоустойчиви стомани 355
 
 
Цветни метали 355
 
Мед и сплавите й
Мед з56
Влияние на примесите 7
Медни сплави   . 353
Месинги збб
Специални месинги 332
Бронзове 365
Безкалаени бронзове
Алуминиеви бронзове 67
Медно-никелови   сплави 33
Никел и сплавите му
Никелови сплави 333
Монел-метал    
Никел-хромови сплави
Никел-железни сплави
Алуминий и сплавите му
Алуминий  
Алуминиеви сплави
Леярски сплави  
Деформируеми сплави
Магнезий и сплавите му
Магнезий
Магнезиеви сплави  
Титан и сплавите  му  
Титан
Титанови сплави
Цинк и сплавите му 379
Цинк379
Цинкова сплави 380
Сплави за леене под налягане 380
Лагерни сплави 380
Цинково-алуминиеви припои 380
Оловно, калай и сплавите им 380
Олово 380
Калай 381
Оловно-калаени сплави 381
Лагерни метали .381
Припои 382
Типографски сплави 382
Леснотопими сплави 382
Волфрам и сплавите му 383
Волфрам 383
Твърди сплави 383
Получени чрез спичьне твърди сплави . 384
Получени чрез стапяне твърди сплави . 384
Литература 386
 
Именен и предметен указател 388

 

 
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Ангел Балевски
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ВТУЗ, металургия, металознание
Град
София
Година
1988
Страници
392
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и стегната книга - едва забележимо подчертавано с молив и химикал, леко захабена обложка
Националност
българска
Издание
шесто преработено издание
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
27
Тегло (гр.)
558
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!