Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика (1976 г.)

Продукти
КНИГИ
+
18,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Рангел Рангелов  |  Тодор Карамански  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

статика

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  528 стр.  + брошура с приложения  |  1066 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Книгата е предназначена за студентите от Висшия инженерно-строителен институт и за инже­нерите от практиката. Дадени са кратки теоре­тични указания за решаване на задачи по строи­телна статика, подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета строителна статика за специалностите от Висшия инженерно-строителен институт.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Част I. Статически определими системи
 
 
Глава I. Кинематичен анализ на конструкциите
 
А. Анализ на построяването на строителните конструкции
§ 1.1. Цел на анализа 5
§ 1.2. Някои основни понятия 5
§ 1.3. Основни кинематични елементи за построяване на системите 6
§ 1.4. Обши указания за записване на построяването на строителните конструкции 8
§ 1.5. Основни типове геометрично неизмеияеми конструкции в зависимост от начина на тяхното построяване 9
§ 1.6. Апарати 12
§ 1.7. Допълнителни указания за построяването на конструкциите 13
§ 1.8. Кинематична структура на елементарните статически определими конструкции 15
 
Б. Проверка на мигновената изменяемост на конструкциите
§ 1.9. Понятие за мигновена итменяемост 17
§ 1.10. План на полюсите 17
§ 1.11. Използуване на плана на полюсите за проверка на мигновената изменяемост 20
§ 1.12. План на скоростите 23
§ 1.13. Използуване на плана на скоростите за проверка на мигновената изменяемост 25
§ 1.14. Проверка на мигновената изменяемост по статически път чрез използуване на метода на Хенеберг 27
§ 1.15. Проверка на мигновената изменяемост чрез използуване свойствата на елементарните конструкции с фиктивни стави 27
 
 
Глава 2. Принизи на възможните премествания
 
§ 2.1.   Същност на принципа на възможните премествания 33
§ 2.2.   Намиране на усилията чрез принципа на възможните премествания при използуване плана на скоростите 34
§ 2.3.   Намиране на усилията чрез принципа на възможните премествания при използуване плана на полюсите 38
 
 
Глава 3. Определяне на усилията в статически определимите системи
 
§ 3.1.   Методика за определяне на усилията 42
§ 3.3.   Решение на елементарните, статически определими конструкции 43
§ 3.3.   Използуване на посредственото предаване на товарите при намиране на разрезните усилия 45
§ 3.4.   Решение на конструкциите от I тип 47
§ 3.5.   Решение на елементарните конструкции с фиктивни стави 49
§ 3.6.   Решение на конструкциите от II тип 51
§ 3.7.   Метод на Хенеберг 52
§ 3.8.   5 казания за построяване на диаграмите на разрезниге усилия 53
 
 
Глава 4. Линии на влияние за усилия в статически определимите системи
 
§ 4.1..   Основни понятия 60
§ 4.2.   Статически начин за построяване на линиите на влияние 61
§ 4.3.   Кинематичен начин за построяване на линиите на влияние 66
§ 4.4.   Построяване на линиите на влияние чрез използуване на мигновените полюси на въртене 67
§ 4.5.   Построяване на линиите на влияние чрез използуване плана на скоростите 711
§ 4.6.   Построяване на линиите на влияние по метода на Хенеберг . 74
§ 4.7.   Построяване на линиите на влияние при преминаване към ново закрепване на конструкцията 75
§ 4,8.   Линии на влияние при посредствено натоварване 77"
§ 4.9.   Използуване на линията на влияние за Я за определяне стойността на К от товар, действуващ вхрху пътя 77
 
 
Глави 5. Примери за ноетрояване на диаграмите на разрезните усилия и на линиите на влияние в ста тически определимите системи (греди, рамки и дъги)
 
§ 5.1. Конструкции тип проста греда 78
§ 5.2. Герберова греда . 83
§ 5.3. Триставна система 98
§ 5.4. Триставна система с обтегач 106
§ 5.5. Пример за решаване на конструкция от 11 тип 113
§ 5.6. Указания за по-бързото изчертаване на диаграмите на разрезите усилия 118
 
 
Глава 6. Статически определими равнинни ферми
 
А. Ферми със статическа схема проста греда
§ 6.1. Определяне на прътовите усилия чрез възлови изрези 133'
§ 6.2. Определяне на прътовите усилия чрез ритеров разрез . 136
§ 6.3. Извеждане на общите изрази за прътовите усилия 138'
§ 6.4. Таблично подреждане на решението за намиране на прътовите усилия . . . 140 1
§ 6.5. Намиране на прътовите усилия чрез плана на Кремона 142
§ 6.6. Определяне на нулевите пръти 144-
§ 6.7. Намиране на прътовите усилия при извънвъзлово натоварване 145
§ 6.8. Ферми с допълнителни фермички 145
§ 6.9. Линии на влияние 147
 
Б. Триставна, лангерови и висящи системи
§ 6.10. Триставна система 154
§ 6.11. Лангерова система 161
§ 6.12. Висяща система 170
§ 6.13. Използуване метода на Хенеберг за определяне прътовите усилия 175
 
 
Част II. Определяне на   преместванията в статически определимите системи
 
 
Глава 7. Определяне на обобщени премествания в статически определимите системи
 
§ 7.1. Общ израз за определяне на преместванията 188
§ 7.2. Премествания от външно натоварване 190
§ 7.3. Премествания от температурни  изменения 197
§ 7.4. Премествания, предизвикани от преместване на подпорите . 198
 
 
Глава 8. Еластични линии и линии на влияние за премествания
 
§ 8.1. Основни положения 202
§ 8.2. Определяне на еластичните товари при действието на външен товар . . . 203
§ 8.3. Еластични товари при температурни изменения 207
§ 8.4. Еластични товари при ферми 207
§ 8.5. Фиктивни греди   209  
§ 8.6. Линни на влияние за премествания  215
 
 
Глава 9. Определяне на пълните премествания на възлите на ставно-прътовите конструкции (план Вилио)
 
§ 9.1.   Основни задачи 221
§ 9.2.   Указания за построяване на план Вилио 222
 
 
Част III. Статически неопределими системи
 
 
Глава 10. Статически неопределими рамки и дъги — силов метод
 
А. Определяне на разрешите усилия и на преместванията
§ 10.1.   Определяне на степента на статическата неопределимост и избор на основна система 230
§ 10.2.   Разрезни усилия и премествания от вьншен товар 237
§ 10.3.   Разрезни усилия и премествания от промяна на температурата 244
§ 10.4.   Разрезни усилия и премествания, предизвикани от премествания на опорите 248
 
Б. Методи за опростяване на каноничните уравнения
§ 10.5.   Използуване на симетрията при статически неопределимите системи —групови неизвестни 251
§ 10.6.   Еластичен център 257
§ 10.7.   Използуване  на статически  неопределима основна система 260
§ 10.8.   Метод на  взаимно нулевите трупи 262
§ 10.9.   Статически неопределими дъги 265
§ 10.10. Линии на влияние за премествания и усилия 268
§ 10.11. Разлагане на товара на симетричен и обратно симетричен 278
§ 10.12. Конструкции, в които има елементи с У=оо и Е^-ос 279
§ 10.13. Преминаване към нова схема на конструкцията чрез премахване на статически определимите части 279
 
 
Глава 11. Статически неопределими ферми и системи от смесен тип А. Ферми
 
§ 11.1. Прътови усилия от външно натоварване 290
§ 11.2. Прътови усилия от температурни изменения 294
§ 11.3. Линии на влияние за прътовите усилия 295
 
Б. Системи от смесен тип
§ 11.4. Разрезни усилия от външно натоварване 297
§ 11.5. Разрезни усилия вследствие  подпорно  преместване 303
§ 11.6. Разрезни усилия вследствие неточности при монтажа 304
§ 11.7. Линии на влияние 305
 
 
Глава 12. Непрекъснати греди
 
§ 12.1. Определяне на опорните моменти чрез тримоментовите уравнения . . . 312
§ 12.2. Определяне на опорните моменти чрез фокусните отношения 313
§ 12.3. Построяване на М- и (9-диаграми 316
§ 12.4. Линии на влияние 316
§ 12.5. Гранични диаграми 320
 
 
Глава 13. Статически неопределими рамки — метод на еластичните премествания (деформационен метод)
 
А. Основни сведения за метода на еластичните премествания
§ 13.1. Съпоставяне на силовия и деформационния метод 326
§ 13.2. Избор на основна система 328
 
Б. Определяне на разрезншпе усилия
§ 13.3. Разрезни усилия от външен товар 332
§ 13.4. Разрезни усилия от температурно въздействие 339
§ 13.5. Разрезни усилия от преместване на подпорите 342
 
В. Използуване на групови неизвестни при метода на е хаотичните премествания
§ 13.6. Използуване на групови неизвестни при външен товар 345
§ 13.7. Използуване на групови неизвестни при температурно изменение .... 348
§ 13.8. Използуване на групови неизвестни при подпорни премествания 351
 
Г. Построяване на линии на влияние по метода на еластичните премествания
§ 13.9.   Линии на влияние за неизвестните 354
§ 13.10. Линии на влияние за разрезните усилия 357
§ 13.11. Конструкции, в които има елементи с /=сс » 360
§ 13.12. Преминаване към нова схема на конструкцията при наличие на статически определими елементи 363
 
 
Глава 14. Смесен метод
 
§ 14.1.   Кратки сведения за същността на смесения метод 367
 
 
Глава 15. Избор на целесъобразен метод за решаване на неопределимите системи
 
§ 15.1.   Комбинирано използуване на силовия и на деформационния метод .... 372
§ 15.2.   Групови неизвестни при системи с две оси на симетрия 372
§ 15.3.   Характер на действие на конструкциите във връзка със степента на свобода на тяхната ставна схема 375
§ 15.4.   Преминаване към нова схема при симетрични конструкции 377
 
 
Глава 16. Използуване на матричното смятане в строителната статика
 
§ 16.1. Основни сведения за матриците 381
§ 16.2. Матрица на влияние 384
§ 16.3. Изчисляване на премествания с помощта на матрици 385
§ 16.4. Матрично изчисляване на еластичните товари и еластичните линии . . . 387
§ 16.5. Представяне на основните операции при силовия и деформационния метод в матрична форма 389
§ 16.6. Използуване на матрици при построяване на линиите на влияние в статически неопределимите системи 390
 
 
Глава 17. Приблизителни методи за изчисляване на статически неопределими рамки
 
§ 17.1. Използуване на кинематически неопределима основна система при деформационния метод 391
§ 17.2. Общи формули за моментите при коравите възли 394
§ 17.3. Метод на Бернадски—Крос 395
§ 17.4. Метод на Кани 401
 
 
Глава 18. Греда върху еластична Винклерова основа
 
§ 18.1. Решаване на греда върху еластична основа по метода на началните параметри 407
§ 18.2. Решаване на греда върху еластична основа чрез използуване на дискретен физически модел 411
 
 
Решения и отговори
 
Глава 1 419
Глава 2 425
Глава 5 427
Глава 6 467
Глава 7 489
Глава 8 499
Глава 9 496
Глава 10 505
Глава 11 513
Глава 12 515
Глава 13 516
Глава 14 518
Глава 15 519
 
Използвана литература 528

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Рангел Рангелов, Тодор Карамански
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, статика, строително инженерство
Град
София
Година
1976
Страници
528
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид + брошура с приложения
Националност
българска
Издание
четвърто
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
37
Тегло (гр.)
995
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!