Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика (1976 г.)

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Рангел Рангелов  |  Тодор Карамански  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

статика

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  528 стр.  |  972 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, здрава корица, леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Книгата е предназначена за студентите от Висшия инженерно-строителен институт и за инже­нерите от практиката. Дадени са кратки теоре­тични указания за решаване на задачи по строи­телна статика, подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета строителна статика за специалностите от Висшия инженерно-строителен институт.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Част I. Статически определими системи
 
 
Глава I. Кинематичен анализ на конструкциите
 
А. Анализ на построяването на строителните конструкции
§ 1.1.   Цел на анализа 5
§ 1.2.   Някои основни понятия 5
§ 1.3.   Основни кинематични елементи за построяване на системите 6
§ 1.4.   Обши указания за записване на построяването на строителните конструкции 8
§ 1.5.   Основни типове геометрично неизмеияеми конструкции в зависимост от начина на тяхното построяване 9
§ 1.6.   Апарати 12
Д 1.7.   Допълнителни указания за построяването на конструкциите 13
§ 1.8.   Кинематична структура на елементарните статически определими конструкции 15
 
Б. Проверка на мигновената изменяемост на конструкциите
§ 1.9.   Понятие за мигновена итменяемост 17
§ 1.10. План на полюсите 17
1.11. Използуване на плана на полюсите за проверка на мигновената изменяемост 20
§ 1.12 План на скоростите 23
§ 1.13. Използуване на плана на скоростите за проверка на мигновената изменяемост 25
§ 1.14. Проверка на мигновената изменяемост по статически път чрез използуване на метода на Хенеберг 27
§ 1.15. Проверка на мигновената изменяемост чрез използуване свойствата на елементарните конструкции с фиктивни стави 27
 
 
Глава 2. Принизи на възможните премествания
 
§ 2.1.   Същност на принципа на възможните премествания 33
§ 2.2.   Намиране на усилията чрез принципа на възможните премествания при използуване плана на скоростите 34
§ 2.3.   Намиране на усилията чрез принципа на възможните премествания при използуване плана на полюсите 38
 
 
Глава 3. Определяне на усилията в статически определимите системи
 
§ 3.1.   Методика за определяне на усилията 42
§ 3.3.   Решение на елементарните, статически определими конструкции 43
§ 3.3.   Използуване на посредственото предаване на товарите при намиране на разрезните усилия 45
§ 3.4.   Решение на конструкциите от I тип 47
$ 3.5.   Решение на елементарните конструкции с фиктивни стави 49
$ 3.6.   Решение на конструкциите от II тип 51
5 3.7.   Метод на Хенеберг 52
§ 3.8.   5 казания за построяване на диаграмите на разрезниге усилия 53
 
 
Глава 4. Линии на влияние за усилия в статически определимите системи
 
§ 4.1..   Основни понятия 60
§ 4.2.   Статически начин за построяване на линиите на влияние 61
§ 4.3.   Кинематичен начин за построяване на линиите на влияние 66
$ 4.4.   Построяване на линиите на влияние чрез използуване на мигновените полюси на въртене 67
§ 4.5.   Построяване на линиите на влияние чрез използуване плана на скоростите 711
§ 4.6.   Построяване на линиите на влияние по метода на Хенеберг . 74
§ 4.7.   Построяване на линиите на влияние при преминаване към ново закрепване на конструкцията 75
§ 4,8.   Линии на влияние при посредствено натоварване 77"
§ 4.9.   Използуване на линията на влияние за Я за определяне стойността на К от товар, действуващ вхрху пътя 77
 
 
Глави 5. Примери за ноетрояване на диаграмите на разрезните усилия и на линиите на влияние в ста тически определимите системи (греди; рамки и дъги)
 
§ 5.1. Конструкции тип проста греда 78
§ 5.2. Герберова греда . 83-
§ 5.3. Триставна система 98
§ 5.4. Триставна система с обтегач 106
§ 5.5. Пример за решаване на конструкция от 11 тип 113
§ 5.6. Указания за по-бързото изчертаване на диаграмите на разрезите усилия 118
 
 
Глава 6. Статически определими равнинни ферми
 
А. Ферми със статическа схема проста греда
§ 6.1. Определяне на прътовите усилия чрез възлови изрези 133'
$ 6.2. Определяне на прътовите усилия чрез ритеров разрез . 136
§ 6.3. Извеждане на общите изрази за прътовите усилия 138'
§ 6.4. Таблично подреждане на решението за намиране на прътовите усилия . . . 140 1
§ 6.5. Намиране на прътовите усилия чрез плана на Кремона 142
§ 6.6. Определяне на нулевите пръти 144-
§ 6.7. Намиране на прътовите усилия при извънвъзлово натоварване 145
§ 6.8. Ферми с допълнителни фермички 145
§ 6.9. Линии на влияние 147
 
Б. Триставна, лангерови и висящи системи
§ 6.10. Триставна система 154
§ 6.11. Лангерова система 161
§ 6.12. Висяща система 170
§ 6.13. Използуване метода на Хенеберг за определяне прътовите усилия 175
 
 
Част II. Определяне на   преместванията в статически определимите системи
 
 
Глава 7. Определяне на обобщени премествания в статически определимите системи
 
§ 7.1. Общ израз за определяне на преместванията 188
§ 7.2. Премествания от външно натоварване 190'
§ 7.3. Премествания от температурни  изменения 197
§ 7.4. Премествания, предизвикани от преместване на подпорите . 198
 
 
Глава 8. Еластични линии и линии на влияние за премествания
 
§ 8.1. Основни положения 202
§ 8.2. Определяне на еластичните товари при действието на външен товар . . . 203
§ 8.3. Еластични товари при температурни изменения 207
§ 8.4. Еластични товари при ферми 207
§ 8.5. Фиктивни греди    , 209 '
§ 8.6. Линни на влияние за премествания . ........... . . . 215
 
 
Глава 9. Определяне на пълните премествания на възлите на ставно-прътовите конструкции (план Вилио)
 
§ 9.1.   Основни задачи 221
§ 9.2.   Указания за построяване на план Вилио 222
 
 
Част III. Статически неопределими системи
 
 
Глава 10. Статически неопределими рамки и дъги — силов метод
 
А. Определяне на разрешите усилия и на преместванията
§ 10.1.   Определяне на степента на статическата неопределимост и избор на основна система 230
§ 10.2.   Разрезни усилия и премествания от вьншен товар 237
§ 10.3.   Разрезни усилия и премествания от промяна на температурата 244
§ 10.4.   Разрезни усилия и премествания, предизвикани от премествания на опорите 248
 
Б. Методи за опростяване на каноничните уравнения
§ 10.5.   Използуване на симетрията при статически неопределимите системи —групови неизвестни 251
§ 10.6.   Еластичен център 257
§ 10.7.   Използуване  на статически  неопределима основна система 260
§ 10.8.   Метод на  взаимно нулевите трупи 262
§ 10.9.   Статически неопределими дъги 265
§ 10.10. Линии на влияние за премествания и усилия 268
8 10.11. Разлагане на товара на симетричен и обратно симетричен 278
§ 10.12. Конструкции, в които има елементи с У=оо и Е^-ос 279
§ 10.13. Преминаване към нова схема на конструкцията чрез премахване на статически определимите части 279
 
 
Глава 11. Статически неопределими ферми и системи от смесен тип А. Ферми
 
§ 11.1.   Прътови усилия от външно натоварване 290
§ 11.2.   Прътови усилия от температурни изменения 294
§ 11.3.   Линии на влияние за прътовите усилия 295
 
Б. Системи от смесен тип
§ 11.4. Разрезни усилия от външно натоварване 297
§ 11.5. Разрезни усилия вследствие  подпорно  преместване 303
§ 11.6. Разрезни усилия вследствие неточности при монтажа 304
§ 11.7. Линии на влияние 305
 
 
Глава 12. Непрекъснати греди
 
§ 12.1. Определяне на опорните моменти чрез тримоментовите уравнения . . . 312
§ 12.2. Определяне на опорните моменти чрез фокусните отношения 313
§ 12.3. Построяване на М- и (9-диаграми 316
§ 12.4. Линии на влияние 316
§ 12.5. Гранични диаграми 320
 
 
Глава 13. Статически неопределими рамки — метод на еластичните премествания (деформационен метод)
 
А. Основни сведения за метода на еластичните премествания
§ 13.1.   Съпоставяне на силовия и деформационния метод 326
§ 13.2.  Избор на основна система 328
 
Б. Определяне на разрезншпе усилия
§ 13.3.   Разрезни усилия от външен товар 332
§ 13.4.   Разрезни усилия от температурно въздействие 339
§ 13.5.   Разрезни усилия от преместване на подпорите 342
 
В. Използуване на групови неизвестни при метода на е хаотичните премествания
§ 13.6.   Използуване на групови неизвестни при външен товар 345
§ 13.7. Използуване на групови неизвестни при температурно изменение .... 348
§ 13.8.   Използуване на групови неизвестни при подпорни премествания 351
 
Г. Построяване на линии на влияние по метода на еластичните премествания
§ 13.9.   Линии на влияние за неизвестните 354
§ 13.10. Линии на влияние за разрезните усилия 357
§ 13.11. Конструкции, в които има елементи с /=сс » 360
§ 13.12. Преминаване към нова схема на конструкцията при наличие на статически определими елементи 363
 
 
Глава 14. Смесен метод
 
§ 14.1.   Кратки сведения за същността на смесения метод 367
 
 
Глава 15. Избор на целесъобразен метод за решаване на неопределимите системи
 
§ 15.1.   Комбинирано използуване на силовия и на деформационния метод .... 372
§ 15.2.   Групови неизвестни при системи с две оси на симетрия 372
§ 15.3.   Характер на действие на конструкциите във връзка със степента на свобода на тяхната ставна схема 375
§ 15.4.   Преминаване към нова схема при симетрични конструкции 377
 
 
Глава 16. Използуване на матричното смятане в строителната статика
 
§ 16.1.   Основни сведения за матриците 381
§ 16.2.   Матрица на влияние 384
§ 16.3.   Изчисляване на премествания с помощта на матрици 385
§ 16.4. Матрично изчисляване на еластичните товари и еластичните линии . . . 387
§ 16.5.   Представяне на основните операции при силовия и деформационния метод в матрична форма 389
§ 16.6. Използуване на матрици при построяване на линиите на влияние в статически неопределимите системи 390
 
 
Глава 17. Приблизителни методи за изчисляване на статически неопределими рамки
 
§ 17.1. Използуване на кинематически неопределима основна система при деформационния метод 391
§ 17.2.   Общи формули за моментите при коравите възли 394
§ 17.3.   Метод на Бернадски—Крос 395
§ 17.4.   Метод на Кани 401
 
 
Глава 18. Греда върху еластична Винклерова основа
 
§ 18.1. Решаване на греда върху еластична основа по метода на началните параметри 407
§ 18.2.   Решаване на греда върху еластична основа чрез използуване на дискретен физически модел 411
 
 
Решения и отговори
 
Глава 1 419
Глава 2 425
Глава 5 427
Глава 6 467
Глава 7 489
Глава 8 499
Глава 9 496
Глава 10 505
Глава 11 513
Глава 12 515
Глава 13 516
Глава 14 518
Глава 15 519
 
Използвана литература 528

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Рангел Рангелов, Тодор Карамански
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, статика, строително инженерство
Град
София
Година
1971
Страници
536
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрава корица, леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
четвърто
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
37
Тегло (гр.)
972
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!