Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Методика на обучението по физика в средните училища. Том 2 (1963)

  • Издателство: Народна просвета

Методика на обучението по физика в средните училища. Том 2 (1963)

  • Издателство: Народна просвета

Том 2: Механика (продължение), молекулна физика и топлина

Автор:   Е. Е. Евенчик  |  В. Ф. Юскович  |  Л. И. Резников
Издателство:   Народна просвета
Език:   Български
Раздел:   Образование
Преводач:   Л. Муцков  |  Ан. Манолов
Година:   1963
Страници:   368
Корица:   Твърда
Размери (мм):   150 х 205 х 27
Тегло (грама):   452

 

Забележка: използвана, здрава и чиста отвътре антикварна книга с няколко подчертани редове с химикал и захабен външен вид.

Етикети:  класическа механика   |  молекулна физика и термодинамика

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

АНОТАЦИЯ

Печата се по решение на Редакционно-издателския съвет на АПН на РСФСР. Книгата е продължение на издадената от из­дателството на АПН на РСФСР през 1958 г. „Методика преподавания физики в средней школе", т. 1.

Във втория том е даден анализ на съдържа­нието на основните въпроси и методиката на изучаването на криволинейното движение на те­лата, движението на течностите и газовете, мо-лекулно-кинетичната теория за строежа на ве­ществото, топлина и работа, свойства на газо­вете, течностите и твърдите тела. Разгледано е също така основното съдържание и методиката на изучаване на измененията на агрегатните състояния на веществата, на парите в атмосфе­рата, втечняване на газовете, топлинни двига­тели. Дава се план за изучаване на разглежда­ните раздели от физиката, задачи и въпроси за затвърдяване на изминатия материал.

Книгата е предназначена за учителите по фи­зика и методиците.

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 3
 
Раздел I. Механика
 
Глава   1. Анализ на основното съдържание на раздела „Криволинейно движение на телата и движение по окръжност"
 
§ 1.     Съдържание на раздела и неговото значение в общата система на курса по механика 7
§ 2.     За формулата на центростремителното ускорение 9
§ 3.     Значение и избор на координатната система при изложението на въпросите от динамиката на движение на материална точка по окръжност 11
 
Глава   2. Методика на изучаване на криволинейното движение
 
§ 1.     Произход на криволинейното движение 17
§ 2.     Движение на тяло, хвърлено хоризонтално 18
§ 3.     Движение на тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта   . . 21
§ 4.     Центростремително ускорение 25
§ 5.     Динамика на движението на телата по окръжност 29
§ 6.     Примерно планиране на темата „Криволинейно движение на телата и движение по окръжност" 46
 
Глава   3. Анализ на основните въпроси от темата  „Движение на течности и газове"
 
§ 1.     Практическо значение на хидро- и аеродинамиката и нейното място в курса по физика 47
§ 2.    Основни понятия и закони на хидро- и аеродинамиката, които се изучават в училището . 49
§ 3.     Движение със свръхзвукова скорост 55
 
Глава  4. Методика на изучаване на темата „Движение на течности и газове"
 
§ 1.     Практическо значение на хидро- и аеродинамиката 56
§ 2.     Причини за движението на течностите и газовете 57
§ 3.     Стационарно движение на течност.  Уравнение за непрекъснатостта на струята 58
§ 4.     Налягане в движеща се течност 61
§ 5.     Приложение на закона за запазване и превръщане на енергията при движещи се течности и газове 64
§ 6.    Влияние на триенето за изменение на налягането в движещи се течности и газове 66
§ 7.     Най-важни технически приложения, които се основават на всмукващото действие на течната и газовата струя  68 
§ 8.     Енергия на движещата се вода и на вятъра.  Понятие за устройството на водната турбина   69
§ 9.    Съпротивление при движение на тяло в течност и газ . . . 73
§ 10.   Възникване на подемна сила, която действува на крилото на самолета. Големина на подемната сила 76
§ 11. Енергия на движещия се въздух (на вятъра). Понятие за работа на вятърния двигател 80
§ 12.   Примерно планиране на темата  „Движение на течности и газове" 83
 
Раздел II. Молекулна физика и топлина
 
Глава  5. Анализ на съдържанието на темата „Основи на молекулно-кинетичната теория за строежа на веществото"
 
§ 1.     Значението на темата и нейното място в курса по физика . 84
§ 2.     Кратък анализ на съдържанието на темата 86
§ 3.     Основни етапи при формиране на понятието молекула в курса по физика 94
 
Глава   6. Методика на преподаването на темата „Основи на молекулно-кинетичната теория за строежа на веществото"
 
§ 1.     Кратки исторически сведения 97
§ 2.     Брауново движение. Дифузия 100
§ 3.     Размери, структура, маса и скорост на молекулите  .... 109
§ 4.     Молекулно-кинетично обяснение на температурата и топлопроводността 113
§ 5.     Молекулни сили 114
§ 6.     Характер на топлинното движение на молекулите 117
§ 7.     Планиране на учебния материал 120
 
Глава   7. Анализ на основните понятия в темата  „Топлина и работа" 
 
§ 1.     Място и значение на темата „Топлина и работа" в курса по топлина и молекулна физика . 121
§ 2.     Анализ на понятието вътрешна енергия 122
§ 3.     Понятието „количество топлина" 125
 
Глава  8. Методика на изучаване на темата „Топлина и работа"
 
§ 1.     Формиране на понятието вътрешна енергия 128
§ 2.     Развитие на понятието „количество топлина" 134
§ 3. Топлоемност на тялото и специфична топлоемност на веществото 137
§ 4.     Механичен еквивалент на топлината 140
§ 5.     Закон за запазване и превръщане на енергията 142
§ 6.     Уравнение на топлинния баланс 146
§ 7. Примерно планиране на учебния материал по темата „Топлина и работа" 147
 
Глава   9. Анализ на основните въпроси по темата „Свойства  на газовете"
 
§ 1.     Идеален газ 148 
§ 2.     Свойства на газовете 150 /
 
Глава 10. Методика на изучаването на темата „Свойства на газовете"
 
§ 1.     Налягане на газовете 153'
§ 2.     Изотермичен процес. Закон на Бойл—Мариот 154
§ 3.     Изобарен пропее. Закон на Гей-Люсак  159
§ 4.     Изохорен процес. Закон на Шарл 162
§ 5.     Абсолютна скала на температурата 165
§ 6. Уравнение на състоянието на идеалните газове (обединен закон на Бойл — Мариот — Гей-Люсак) 167
§ 7.     Изменение  температурата  на газа  при бързото му разширяване и сгъстяване (алиабатен пропее) 169
§ 8. Понятие за работата на компресора и пневматичните инструменти 171
§ 9. Примерно планиране на темата „СЕОЙ1ТВЯ на газовете" . . . 173 
 
Глава 11. Анализ на основното съдържание на темата  „Свойства на течностите"
 
§ 1.     Същност на течното състояние 174
§ 2.     Основи свойства на повърхностните слоеве 178
§ 3.     Анализ на понятията „повърхностна енергия", „повърхностно напрежение" 179
§ 4.     Явлението адсорбция 184
§ 5.     Анализ на явленията на границата на трите фази (мокрене) . 187
§ 6.     Капилярност 190
 
Глава 12. Методика  на  изучаване темата „Свойства на течностите"
 
§ 1.     Особености на течното състояние 192
§ 2.     Формулиране на понятието за особените свойства на повърхностните слоеве на течността 194
§ 3.     Повърхностна енергия 116
§ 4.     Повърхностно напрежение 198
§ 5.     Принцип на минимум повърхностна енергия   201
§ 6.     Изучаване на явлението адсорбция 203
§ 7.     Изучаване на въпроса за мокренето и неговото приложение 207
§ 8.     Изучаване явленията на капилярността 211
§ 9.     Примерно планиране на темата „Свойства на течностите" . . 215
 
Глава 13. Свойства на твърдото тяло
 
§ 1.     Място и характер на изложението на свойствата на твърдото тяло 215
§ 2.     Кратък анализ на съдържанието на темата  „Свойства на твърдото тяло" 219
 
Глава 14. Методика на изложението на темата  „Свойства на твърдото тяло"
 
§ 1.     Кристални и аморфни тела 226
§ 2.     Анизотропия на кристалите 230
§ 3.     Кристална решетка 232
§ 4.     Еластичност, пластичност, крехкост, якост и твърдост . . . 235
§ 5.     Видове деформации 245
§ 6.     Закон на Хук 252
§ 7.     Топлинно разширение на телата 256
§ 8.     Планиране на учебния материал 267
 
Глава 15. Изменение на агрегатните състояния на веществото
 
§ 1.     Топене и втвърдяване 269
§ 2.     Топлина на топен» то 274
§ 3.     Леене на металите Сплави . 279
§ 4.     Изпарение и кондензания 283.
§ 5.     Насищащи и ненасищащи пари 286
§ 6.     Кипене 292
§ 7.     Планиране на учебния материал 299
 
Глава 16. Пари в атмосферата
 
§ 1.     Анализ на основното от държание на темата „Пари в атмосферата" . 300
§ 2.     Абсолютна и относителна влажност 301
§ 3.     Уреди за измерване  влажността 304
§ 4.     Подбор и решаване на задачи 307
§ 5.     Основни въпроси на метеорологията. Образуване на облаци, падане на  валежи 310
§ 6.     Планиране на темата „Пари в атмосферата" 313
 
Глава 17. Методика на изучаване на темата „Втечняване на газовете"
 
§ 1. Начини за превръщане на ненасищащите пари в насищащи 314
§ 2. Критична температура. Критично състояние на веществото .. . 316
§ 3. Изучаване на съвременните начини    за    втечняване на газовете 318
§ 4.     Приложение на втечнените газове 3 0
§ 5.     Примерно планиране на материала по темата 321
 
Глава 18. Анализ на основните въпроси от темата „Топлинни двигатели
 
§ 1. Физически основи на работата на топлинните двигатели . . 322
§ 2. Някои въпроси от изучаването на топлинните двигатели . . 328
 
Глава 19. Методика на изучаване  на  темата „Топлинни двигатели"
 
§ 1. Работа при  разширяване на газовете 332
§ 2. Топлинна машина 337
§ 3. К. п. д.  на  топлинна машина 339
§ 4. Парна машина 342
§ 5. Двигатели с вътрешно горене 347
§ 6. Парна турбина. Понятие за газова турбина 351
§ 7. Понятие за устройството и действието на реактивния двигател 355
§ 8. Хладилна машина 359
§ 9. Сравнение на к. п. д. на топлинните двигатели. Топлофикация 359
§ 10. Планиране на изучаването на темата  „Топлинни двигатели" 363
 
*
 
Материлът е онагледен със 174 черно-бели фигури в текста.

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
молекулна физика и термодинамика, класическа механика
Език
Български
Автор (А-Я)
Е. Е. Евенчик, В. Ф. Юскович, Л. И. Резников
Издателство (А-Я)
Народна просвета
Етикет
молекулна физика и термодинамика, класическа механика
Преводач
Л. Муцков, Ан. Манолов
Град
София
Година
1963
Страници
368
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре антикварна книга с няколко подчертани редове с химикал и захабен външен вид
Националност
руска
Антикварна книга
Да
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
150 х 205 х 27
Тегло (грама)
452
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.07.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!