Мобилни преградни стени

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Паню Петров  |  Чавдар Ангелов  (автор)

 

Издателство:   Техника 
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети: строително инженерство

 

Твърда корица, голям формат  |  95 стр.  |  467 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, позахабен външен вид.)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ВЪВЕДЕНИЕ 5
 
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 8
 
1. Определение 8
2. Основни изисквания 9
3. Предимства и недостатъци 10
4. Класификация 11
 
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ 21
 
1. Конструктивни елементи 21
2. Основни конструктивни типове 24
3. Конструктивни детайли 26
4. Монтаж и демонтаж 38
 
ИЗБРАНИ ПРИМЕРИ 43
 
ЛИТЕРАТУРА 94
 

**

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

През цялата многовековна история на човечеството строителните съоръжения така дълго са запазвали своята функционална це­лесъобразност, че въпреки трайността на материала и на конструкцията им техният амортизационен период е завършвал, преди да са встъпили в противоречие с новите изи­сквания на живота. Тази особеност на строи­телството в миналото се дължи изключително на бавните темпове, с които се е развивала историческата обстановка, на незабележимо настъпващите промени в материално-про-изводствената, политическата и духовната област на обществения живот. По този начин практическата неизменност на материално-техническите възможности, на бита и кул­турата през живота на няколко поколения е осигурявала достатъчната пригодност на сградите до пълното им износване.

 

Животът на днешното общество обаче се характеризира с все по-ускорена изменяемост във всички негови области. Динамич­ното развитие на социално-икономическите взаимоотношения, все по-бързото нарастване на материално-техническия потенциал и не­вижданият разцвет на науката и културата създават обстановка, която претърпява зна­чителни промени дори през живота само на едно поколение. Експлоатационният режим­на новите сгради се характеризира с измен чивост, поради което много скоро след изграждането им те не могат вече пълно­ценно да изпълняват своето предназначе­ние. В резултат на това преждевременно „стареене" ефективността и рентабилността на съвременното строителство се намаляват значително. За премахването на тази ано­малия съществуват теоретически три въз­можности.

 

Първата от тях е научно да бъдат пред­сказвани измененията във функционалния режим на сградите през целия им амортиза­ционен срок, за да бъдат тези сгради проек­тирани- и изпълнени съобразно с изисква­нията по отношение на една по-близка или по-далечна перспектива. Изработването на подобни прогнози обаче е много трудно, резултатите не са категорични и достоверност­та им е обратно пропорционална на про­дължителността на периода, за който се от­насят. Най-често амортизационният срок значително надхвърля обхвата на реалното прогнозиране.

 

Втората възможност е да се скъси аморти­зационният срок на конструкцията, т. е. да се изграждат по-евтини и недълготрайни съоръжения. Чрез това решение трябва да се съгласуват моралното износване и физиче­ската амортизация, но при съвременните ма­териално-технически  условия  и състояние на строителната техника то е нерентабилно и технически трудно осъществимо.

 

Третата възможност се състои в изгражда­нето на сгради, които позволяват бързо, лесно и евтино да бъдат извършвани много­кратни преустройства съобразно с проме­ните в експлоатационния режим. Приспособимостта на съоръженията към новите изи­сквания на живота е ограничена, но напълно реална. Така се стига до идеята за свободната планировка.

 

В най-общи линии същността на свободната планировка се състои във възможността да бъда-ф постигани различни планови решения на сградите при константна схема на носе­щата конструкция и на инсталациите. Опи­тът показва, че измененията във функцио­налната организация на дадена сграда вли­зат в конфликт преди всичко с плановото й решение. Трудностите при неговото приспо­собяване към изменената функционална об­становка (т. е. ограниченията за редуци­рането на разпределението) произлизат както от големината и конфигурацията на етажа, така и от местоположението на стълбите, асансьорите, вентилационните шахти и глав­ните инсталационни клонове ит,и възли. Възможностите за преустройство се ограни­чават също така от решението на фасадата и местоположението на колоните, но най-големи трудности създават носещите стени. Затова не само по съображения от строи­телен, конструктивен и технико-икономиче-ски характер, но и за постигане на по-голяма свобода на плановото решение (както по вре­ме на строителството, така и в процеса на експлоатацията) съвременното строителство се ориентира все повече към изпълнения със скелетна носеща конструкция. Освободени от носещата си функция, вътрешните стени се превръщат в конструктивни елементи, които ограждат, изолират и оформят отдел­ните помещения. Те могат да бъдат изпълня­вани на различни позиции в плана на сгра­дата още при изграждането й или сравни­телно лесно да бъдат премествани за полу­чаването на нови планови комбинации, ко­гато това стане необходимо. Така съвремен­ната преградна стена става строително-технически елемент на свободната плани­ровка.

 

Очевидно зиданите или монолитните (из­летите) стени са най-малко подходящи за целта. Затова приложение намират сгло­бяемите стени с висока степен на заводска завършеност, което съвпада и с общата тен­денция за индустриализиране на съвремен­ното строителство. Сглобяемите преградни стени от фабрично произведени и типизирани елементи могат да бъдат стационарни, де­монтажни  и мобилни.

 

Стационарните стени са подходящи за сгради, при които не се предвиждат пре­устройства след изграждането им. Демон­тажните са подходящи в случаите, когато се предвиждат частични еднократни изменения на разпределението по време на експлоа­тацията. Мобилните се препоръчват, когато се очакват значителни и нееднократни из­менения в плановото решение.

 

Стационарните преградни стени от сгло­бяеми елементи се изпълняват от големи ивични панели от гипс, лек бетон, стомано­бетон или друг подобен материал. Теглото им е обикновено в границите от 80 до 150 к§/т2. Тези стенни елементи по правило ня­мат завършена обработка и оформянето им е свързано с трудоемки мокри процеси. Характеризират се с плътна еднородна струк­тура. В зависимост от размера и собственото им тегло те се монтират ръчно или с помощта на кран. Закрепването им към конструкцията на сградата става чрез заварки или заливки и по-рядко чрез клинове или дюбели. Фу­гите между панелите се уплътняват и офор­мят с разтвор. Демонтажът на стационар­ните преградни стени е свързан с много труд­ности (понякога дори е невъзможен) и е при­дружен с пълно или частично разрушаване на стенните панели и на техните свързващи детайли. Независимо от това значително се увреждат и съседните елементи на довърши­телните работи (подови настилки, мазилки, облицовки и т. н.).

 

Демонтажните преградни стени се изграж­дат с ивични панели или с монтажна скара с двустранна обшивка от подходящи плочи. Обикновено панелите се изработват от ма­сивни материали, а плочите могат да бъдат от каширан гипс, азбестоцимент, дървесни материали и др. Собственото тегло на тези стени варира от 40 до 100 к§/т2. Отличават се със сравнително голяма завършеност и могат да имат нееднородна слоеста струк­тура. Монтират се ръчно след завършването на носещата конструкция. Както стацио­нарните преградни стени, така и демонтаж­ните стени се прикрепват направо към съ­ответните тавански и подови плочи, т. е. при монтажа им се прекъсват елементите на довършителните работи в местата на свърз­ването. Връзките са механични (пирони, винтове, болтове или клинове). Фугите се уплътняват и оформят с еластични ленти, порести шнурове, различни профили, ка­паци или маджун. Демонтажните операции са сравнително опростени, но елементите на стените и техните закрепващи детайли получават частични повреди. Елементите, които се изпълняват при довършителните работи, също изискват известна допълнител­на обработка и възстановяване след всяко преместване  или   премахване  на стената.

 

Мобилните преградни стени се комплек­туват от табли, панели или други елементи, пригодени за многократен монтаж и демон­таж. Материалите, които намират приложе­ние при тях, са метал, дърво, дървесни пло­чи, стъкло, пластмаса и др. Теглото им най-често е от 20 до 30 к§/т2, а в по-редки слу­чаи достига до 60 к§/т2. Пълната заводска завършеност, с която се отличават, сухото уплътняване на съединителните им фуги и механичните връзки с конструкцията на сградата позволяват преместването на сте­ните и фиксирането им на друго място в раз­пределението, без да бъдат повреждани стенните елементи или довършителните ра­боти. Конструктивното решение на мобил­ните преградни стени, тяхното изпълнение, материал и детайл са предмет на разглеж­дане в този труд.

 

Приложението на мобилни преградни сте­ни е новост в строителната наука и практика. Употребата им във връзка с експлоатацион­ната свободна планировка поставя за реша­ване проблеми от най-различен вид. Особе­но значение придобиват въпросите за коор­динирането на конструктивните и плановите параметри на сградите с типоразмерите на фабрично произвежданите стенни компо­ненти. От друга страна, ограниченията в асортимента на елементите трябва да се ком­пенсират с голямата им комбинативност, респективно вариантност на плановите ре­шения.

 

Температурният режим на помещенията в една сграда е практически равностоен. По­ради това строително-физическите задачи, които се поставят по отношение на мобил­ните преградни стени, са предимно от аку­стичен характер. Поради ограниченото им собствено тегло звукоизолационният ефект се постига чрез разчленяване на стенната конструкция, многослойна структура на стен­ните елементи и добро уплътняване на съе­динителните фуги.

 

Условието за запазване елементите на довършителните работи предполага „меко" допиране на стената към тях и непрекъснато­то им преминаване през мястото на допира­нето — нещо, което е много трудно за осъще­ствяване. Все по-честото прилагане на ока­чени тавани в съвременното архитектурно строителство значително усложнява изпъл­нението на мобилните преградни стени, а необходимостта да бъдат прокарани скрито различни силнотокови и слаботокови про­водници или други инсталации създава до­пълнителни трудности. Закрепващите при­способления на стенните елементи към пода и тавана трябва да бъдат направени така, че не само да осигуряват надеждна връзка с конструкцията на сградата, но и да позво­ляват извършването на монтажа или демон­тажа с най-обикновени технически средства и опростени манипулации. Независимо от това конструкцията на мобилните преградни стени трябва да гарантира нерушимостта на елементите и плътността на техните фуги при определени движения и деформации, породени от възможните провисвания на подовите конструкции. Трябва да се има пред вид, че ако не се смятат вградените в стен­ната конструкция врати и остъклени полета, най-уязвими в акустично отношение са ме­стата на свързването при пода и тавана.

 

Фабричното производство, пълната или почти пълна заводска завършеност на стен­ните елементи и техният монтаж след из­граждането на носещата конструкция пре­връщат мобилните преградни стени в част от довършителните работи. Поради ограни­чените възможности тези стени да бъдат приспособявани към допуснатите в носещата конструкция строителни грешки и откло­нения изискванията относно елементите на грубия строеж са повишени. Най-сетне пред производителите е поставена изключително трудната задача да постигнат приемлива стойност на стенните елементи, без да нару­шават комплекса от многобройни и сложни изисквания от конструктивен, изолационен, строително-технически, технологически, есте­тически или друг характер.

 

Както вече беше изтъкнато, появата и раз­витието на мобилните преградни стени е на­пълно закономерно явление в съвременното архитектурно строителство. Възникнали като резултат от обективната необходимост да бъдат преодолени напълно или поне отчасти несъответствията между променящата се жиз­нена обстановка и константността на архи­тектурните реализации, тези стени безспорно са актуално и перспективно техническо средство за решаване на проблемата. Трябва да се посочи, че в областта на тяхното при­ложение попадат преди всичко някои ви­дове обществени сгради с ясно изразена из-меняемост на функционалната им характе­ристика (административни сгради, здравни учреждения и др.). Приложението на мо­билни преградни стени ще се разширява все повече, а конструктивното им решение непрекъснато ще се развива и усъвършен-ствува. Масовото им производство в близ­кото бъдеще при достатъчно богат асорти­мент и достъпни цени ще позволи те да се превърнат в основен тип вътрешни стени изобщо. В съчетание с някои други строи­телни, конструктивни и архитектурно-технически новости мобилните преградни стени несъмнено ще бъдат фактор в развитието на съвременната -архитектура.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Паню Петров, Чавдар Ангелов
Издателство
Техника
Етикети
строително инженерство
Град
София
Година
1978
Страници
95
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, позахабен външен вид.
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Тираж (бр.)
1300+90
Ширина (мм)
205
Височина (мм)
290
Дебелина (мм)
10
Тегло (гр.)
467
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!