Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Модерна физика (1962)

  • Издателство: Техника

Модерна физика (1962)

  • Издателство: Техника

Модерна физика (книга за инженера)

Роберт Л. Спроул   (автор)

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Физика и астрономия

 

Твърда корица, 165 х 225 х 30 мм   |   472 стр.   |   800 гр.

(неизползвана, здрава и чиста антикварна книга с леко захабен вид)

обща физика   |   антикварни книги  (етикети) 

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Оригинално заглавие:

Modern Physics by Robert L. Sproull, New York, John Wiley & Sons

*

АНОТАЦИЯ

Книгата представлява практическо пособие за инженери. В нея са застъпени основните въпроси на съвременната физика. Мате­риалът е изложен леко, напълно достъпно за инженера и в съ­щото време достатъчно строго. Математическият апарат, използван в книгата, не излиза извън рамките на програмата на ВТУЗ.

Предназначена е за широк кръг инженерно-технически работ­ници. Може да бъде полезен и за студентите от всички висши учебни заведения.

**

ПРЕДГОВОР

Целта на тази книга е да представи на инженерите онези дялове от физиката на двадесетия век, които са от най-голямо значение за техниката. Научното изследване през последните петдесет години не само сериозно промени нашите гледища във физиката, но и породи откри­ването на нови, жизнено важни за съвременната техника методи и процеси. Тази книга описва съвременните гледища във физиката за електроните, атомите и ядрата и прилага тези основни познания към задачи от технически характер. Двете най-драматични приложения са тези на транзисторите и на ядрените — силови реактори; и двете— плод на развитието от последните 12 години. Съществуват и много други не по-малко важни приложения на съвременната физика в тех­никата, като например приложенията на електричните, термичните и магнитните свойства на твърдите тела и на електричните и физичните свойства на повърхностите.

Тази книга е създадена въз основа на едносеместриалния курс по атомна физика, физика на твърдото тяло и ядрена физика, който беше четен в Корнел през 1950 г. за студентите-инженери и също беше четен няколко пъти за инженери от съседните предприятия. Този курс има за цел да даде едно аналитично въведение в съвременната физика и нейните приложения. Някои от студентите използуваха курса като предпоставка за по-нататъшните технически дисциплини; за други той беше един „окончателен курс" по физика. Във всеки случай курсът служи като основа за разбиране на техническите прибори. Всред инже­нерите, заети в производството, най-често има добра подготовка върху техническата страна на въпросите, но обучението по физика е една необходима част от подготовката на инженера. Например един инже-нер-химик или електроинженер, който работи в производството на флуоресцентни лампи, може да е много добре подготвен „в занаята" по техническото устройство, производството и икономиката на флуорес­центните лампи, но той трябва да е придобил като студент разби­ране за термойонната емисия, електричните процеси в газовете и лу-минесценцията на твърди тела.

Много съвременни физични експерименти дават начало на важни за техниката инструменти и методи на измерване. Създаването на такива уреди, като масовия спектрометър, радиационната и съпротиви­телната термометрия, детекторите на йонизиращи лъчения и апаратите за рентгенографски и кристалографски изследвания влияе дълбоко яърху техниката. В тази книга се прави опит да се покажат, където това е възможно, приложенията в техниката на съвременните физични експерименти. Например лъчението на абсолютно черното тяло се разглеж­да най-напред като един от основните факти, върху които се изгражда квантовата физика. Но след като се изясни ролята на този факт за съвре­менната физика, се разглеждат вече приложенията му в пирометричните инструменти.

Може би е необходимо известно обяснение върху реда, по който се излага тук съвременната физика. Първата глава съдържа описание на частиците, които изграждат атомите и ядрата; тези частици са „съставните части" на телата. Втората глава развива гледището за една функция на разпределение, която е необходима на няколко места по-късно в тази книга. Тя също дава представа за размерите на ато­мите и показва, че всяка система (атом или твърдо тяло) се намира в почти най-ниското възможно енергетично състояние на системата. Гла­ва трета показва, че атомната физика може да се раздели на две части: изучаване на извънядрената структура на атома и изучаване на ядре­ната физика. Отделното интерпретиране на двете части е възможно поради малкия размер и голямата свързочна енергия на ядрата в срав­нение с тези на атома като цяло.

Сърцето на съвременната физика е квантовата механика и цен­тралната част на тази книга е посветена на нея. Глава четвърта съ­държа опитите, които показват необходимостта от квантова теория и дават ценна информация за атомите. Глава пета описва квантовата механика и някои прости, но изкуствени примери, които илюстрират метода за нейното използуване. Прилагането на квантовата механика започва в глава шеста и продължава през останалата част на книгата.

След шестата глава бихме могли да се върнем към ядрената фи­зика, но е по-естествено първоначално да изложим молекулярната фи­зика и физиката на твърдото тяло (глава седма до единадесета). Глава дванадесета — върху физичната електроника — е също вмъкната и накрая ядрената физика се подхваща отново от мястото, където беше прекъсната в глава трета. Газглеждането на физиката на ядрото в глава тринадесета използува вече не само квантовата механика, но и някои въпроси от глава десета и дванадесета, които подпомагат разбирането на методите за изследване в ядрената физика.

Ясно впечатление за структурата на книгата може да се добие след протичането на „въведенията" към всяка глава. Би било добре студентът да прочете всички тези части, преди да е навлязъл в кни­гата, и отново да гй прочете, след като е изучил всичко.

Много години квантовата механика беше считана твърде „мисте­риозна", за да представлява част от един основен курс по физика, но тя не може вече да се отбягва от един сериозен инженер. Тя е дотол­кова част от неговия свят, доколкото са и термодинамиката, и електро­магнитната индукция. Би могло квантовата механика да се преподава описателно, качествено вместо аналитично, количествено. Аз считам,че не е нито умно, нито необходимо да се избягва квантовата механика още повече, че необходимите математични познания за обясняване на най-важните й особености са по-малко трудни, отколкото някои тех­нически дисциплини за студенти-инженери.

Разглеждането на съвременната физика в тази книга е по-скоро аналитично (когато е възможно), отколкото описателно. Направен е опит да се преодоляват затрудненията постепенно — от едно „лесно начало" в глава първа към по-трудни неща в глава осма. След тази глава нивото на трудността остава приблизително постоянно.

В книгата се използува рационализираната система на единиците (ткз), която е възприета от повечето висши технически институти. Единствените изключения са честата употреба на електронволта като единица за енергия и на ангстрьома като единици за дължина. Упо­требата на тези две единици позволява по-доброто онагледяване на величините от атомни размери. Приложение 0 дава прости начини за преминаване от системата (ткз) към системата (срз), примери на пре­минаване и таблица на коефициентите за преминаване.

Курсът, от който произлезе тази книга, беше четен първоначално от проф. Лойд П. Смит и по-късно от проф. Джеймс А. Крюмел. Аз съм задължен на много мои колеги, които допринесоха чрез дискусии за подобряване на отделни части от книгата: проф. Д. Р. Корсон, проф. Дж. В. де Уайр, проф. X. Ф. Нюхол, проф. X. С. Сак, д-р А. Р. Мор, д-р Е. М. Пел и д-р Р. Л. Причар. Аз съм специално задължен на проф. Джеймс А. Крюмел за негцвата търпелива и радикална критика и на Мери Спроул за изготвянето на ръкописа.                                                                                    

Роберт Л. Спроул

Януари, 1956 г.

***

СЪДЪРЖАНИЕ
 
1. ОСНОВНИ ЧАСТИЦИ 1
1-1. Въведение 1
1-2. Електронът 2
1-3. Протонът 9
1-4. Неутронът 10
1-5. Енергията в електронволти 10
1-6. Зависимост на масата от скоростта 11
1-7. Съотношение" между маса и енергия 14
1-8. Ускорители на частици 16
 
2. СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 23
2-1. Въведение 23
2-2. Енергия на хаотичното движение 24
2-3. Максуелово разпределение на кинетични енергии и скорости   29
2-4. Болцманово разпределение 35
2-5. Удари, средни свободни пробези и размери на атомите 37
 
3. АТОМНИ ЯДРА 45
3-1. Въведение 45
3-2. Ядрен строеж на атома 46
3-3. Масови спектри, изотопи и атомни маси 53
3-4. Свързочна енергия на ядрата 63
 
4. ЯВЛЕНИЯ,   ПОКАЗВАЩИ   ВЪЛНОВО-КОРПУСКУЛЯРНИ СВОЙСТВА НА СВЕТЛИНАТА И ЧАСТИЦИТЕ 70
4 1. Въведение 70
4-2. Фотоелектричен ефект 71
4-3. Линейни спектри 78
4-4. Характеристично рентгеново лъчение 81
4-5. Потенциали на възбуждане 89
4-6. Непрекъснат рентгенов спектър 92
4-7. Ефект на комптон 94
4-8. Топлинно лъчение 97
4-9. Дифракция на електрони 102
4-10. Дифракция на неутрони 105
4-11. Принцип на неопределеността 108
4-12. Резюме 115
 
5. ВЪВЕДЕНИЕ В КВАНТОВАТА МЕХАНИКА 119
5-1. Въведение   119
5-2. Уравнение на Щрьодингер 120
5-3. Електрон в правоъгълна потенциална яма
5-4. Хармоничен осцилатор
5-5. Принцип на съответствието 145
5-6. Излъчване и поглъщане 147
 
6. СТРОЕЖ НА АТОМА И СПЕКТРИ 154
6-1. Въведение 154
6-2. Водородният атом 155
6-3. Принцип на  Паули 163
6-4. Подреждане на електроните в атомите 166
6-5. Оптични спектри 173
6-6. Рентгенови линейни спектри 176
 
7. МОЛЕКУЛИ 183
7-1. Въведение 183
7-2. Молекулата на калиевия хлорид и йонната връзка 183
7-3. Водородната молекула и „резонансът" 189
7-4. Водородната молекула и ковалентната връзка 194
7-5. Електронни енергетични нива в молекулите 197
7-6. Молекулярни спектри и дисоциация 204
 
8. СВЪРЗВАНЕ И ЕНЕРГЕТИЧНИ ЗОНИ В ТВЪРДИТЕ ТЕЛА 211
8-1. Въведение  211
8-2. Йонни и ковалентни кристали 212
8-3. Метални кристали 216
8-4. Енергетични зони (от гледище на атомните енергетични нива)   .... 220
8-5. Енергетични зони (от гледище на математичен модел) | 226
 
9. ЕЛЕКТРИЧНИ, ТОПЛИННИ И МАГНИТНИ СВОЙСТВА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА 237
9-1. Въведение 237
9-2. Проводници и изолатори 237
9-3. Разпределение на ферми за електронните енергии 244
9-4.Електрони от зоната на проводимостта в метали и сплави    247
9-5. Топлинни свойства на твърдите тела 254
9-6. Електрична проводимост на метали и сплави 262
9-7.Магнитни свойства на твърдите тела  270
 
10. РЕАЛНИ КРИСТАЛИ 281
10-1. Въведение  281
10-2. Типове отклонения от идеален кристал 286
10-3. Абсорбция на светлината 290
10-4. Фотопроводимост 295
10-5. Луминесценция 300
10-6. Хлъзгане и здравина ма метали и сплави 306
 
11. ПОЛУПРОВОДНИЦИ 315
11-1. Въведение 315
11-2. Същински полупроводници 316
11-3. Полупроводници с п- и р- проводимост 322
11-4. р—п преход 327
11-5. Транзистори 341
 
12. ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА 353
12-1. Въведение 353
12-2. Термойонна емисия 356
12-3. Контактна потенциална разлика 367
12-4. Емисия под действие на полето \ 369
12-5. Фотоелектронна  емисия 370
12-6. Вторична емисия '.374
12-7. Удари  между електрони и атоми 382
12-8. Електронна оптика 392
 
13. ПРИЛОЖНА ЯДРЕНА ФИЗИКА 404
13-1. Въведение 404
13-2. Радиоактивност 405
13-3. Съставни части на  ядрото; р и 1 излъчване 411
13-4. Ядрени реакции 416
13-5. Разцепване на ядрата 420
13-6. Ядрени реактори 423
13-7. Дедектори на йонизиращи лъчения 430
13-8. Приложение на радиоактивните изотопи 438
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 444
A.   Физични константи 444
B.   Периодичната таблица и атомните тегла 444
C.   Таблица на атомните маси 446
D.   Превръщане от (тк$) към (с%$) единици 449
E.   Спектър   на   импулс и   принципът на неопределеност 450
F. Енергия, момент на количеството на движение и вълнови функции    . . 454
 
АЗБУЧНИК 461

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
антикварни книги, обща физика
Език
Български
Автор (А-Я)
Роберт Л. Спроул
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
антикварни книги, обща физика
Град
София
Година
1962
Страници
472
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста антикварна книга с леко захабен вид
Националност
американска
Антикварна книга
Да
Корица
твърда
Формат
голям
Размери (мм)
165 х 225 х 30
Тегло (грама)
800
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!