Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Молекулни сита-зеолити (1973 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Молекулни сита-зеолити (1973 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Владимир Пенчев  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет: химични производства

 

Твърда корица, среден формат  |  204 стр.  |  275 гр.

(неизползвана, отчислена от библиотека книга - без заглавна страница, отлично книжно тяло, позахабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР

 

Зеолитите са известни в геологията преди повече от 20О години, но в промишлеността те се появиха като новост едва в последните 18 години. Независимо от това те бързо извою­ваха място на важен промишлен материал. Синтетичните зео-лити — молекулните сита, допринесоха много за решаване на задачата за получаване на свръхчисти суровини и полупродукти. Молекулните сита решиха много трудни индустриални пробле­ми, като отделяне на я-парафини от нефтени фракции, суше­не, пречистване и разделяне на промишлени газове и течности. Зеолитите станаха основа за създаване на нови високоактивни и селективни катализатори. Освен в химическата, нефтопрера­ботващата и каучуковата промишленост зеолитите се оказаха много перспективни материали за машиностроенето, атомната промишленост, селското стопанство и други.

 

Независимо от интензивните изследвания и големите резул­тати, постигнати през последните. години, зеолитите и в бъде­ще ще представляват важен обект за изследване. Възможностите, които те крият, далеч не са изчерпани. Напротив, чрез тях се очаква да бъдат решени редица важни теоретични проблеми на адсорбцията и катализа. Чрез неизчерпаемите възможности за модификация ще бъдат съададени нови материали за нуж­дите на различни клонове на промишлеността.

 

Целта на настоящия труд е да запознае читателя със съв­ременните представи за структурата и свойствата на зеолитите,, постиженията в областта на техния синтез и приложението им. Големият интерес към зеолитите в приложен и научен аспект предизвика рязко увеличаване на потока от информация. В по­следните 10 години броят на съобщенията в периодичния научен печат надхвърля 500 заглавия в година. В настоящата книга са разгледани основните схващания и достижения в областта на тео­рията и практиката, като читателят се насочва към възловите литературни източници. Включен е повече фактически материал по изследването и приложението на зеолитите. Предполага се, че книгата ще бъде полезна в решаване на конкретни задачи по приложението на молекулните сита — зеолитите, в промиш­леността и в лабораторната практика.

 

Книгата е предназначена да ползува широк кръг научни и инженерно-технически кадри и студенти от химическите специал­ности. Бележките и препоръките на читателите ще бъдат приети с благодарност от автора.

 

За оказаната помощ при събиране и обсъждане на материа­ла дължа да изкажа благодарност на своите колеги и сътруд­ници: Хр. Минчев, В. Каназирев, Н. Давидова, О. Захариева-Пен-чева, Я. Неинска, Н. Пешев, В. Прахова, Е. Симитчиева, Л. Ва­силева, Р. Найденов и други.

 

От автора

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор
 
 
Глава 1. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗЕОЛИТИТЕ
 
1. 1. Общи сведения  . 7
1. 2. Структура на зеолитите ..... 9
1. 2. 1. Структура от свързани полиедри     12
1. 2. 2. Зеолити със слоеста структура   .17
1. 2. 3. Структури с верижно разположение на тетраедрите . 21
1. 2. 4. Геометрия на входните отвори към големите кухини 24
1. 2. 5. Катиони и вода в структурата на зеолита . 25
1. 3. Класификация на зеолитите ..... 28
1.4. Номенклатура на синтетичните зеолити 36
 
 
Глава 2. СИНТЕЗ И ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕОЛИТИ
 
2. 1. Върху генезиса на природните зеолити . . . .37
2. 2. Метода за получаване на синтетични зеолити . . 37
2. 3. Хидротермален синтез на зеолити . . . .38
2. 4. Механизъм и кинетика на кристализацията на зеолитите. Размер на кристалите  . 44
2. 5. Гранулиране на зеолитите ...... 45
2. 6. Промишлено производство на молекулни сита. .45
2. 7. Сведения за произвежданите в промишлеността зеолити (молекулни сита) . 47
 
 
Глава 3. ХИМИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА ЗЕОЛИТИТЕ
 
3. 1. Физични свойства     ....... 50
3. 2. Действие на водата ...... 53
3. 3. Разтворимост на зеолитите в алкални разтвори       55
3. 4. Поведение на зеолитите при въздействието на киселини 56
3. 5. Деалуминиране  58
3. 6. Йонен обмен. 61
3. 7. Водородна форма на зеолитите  74
3. 7. 1. Състояние на водорода в Н-формата на зеолитите       76
 
 
Глава 4. ЗЕОЛИТИТЕ КАТО АДСОРБЕНТИ
 
4. 1. Общи положения    79
4. 1. 1. Влияние на порестата структура           .79
4. 1. 2. Влияние на катиона    ...... 80
4. 1. 3. Адсорбционни изотерми   .81
4. 1. 4. Адсорбционни изобари    .90
4. 1. 5. Адсорбционни изостери   .92
4. 1.6. Топлина на адсорбцията     .93
4. 1. 7. Теоретични изследвания  върху  адсорбцията на зеолити 95
4. 1. 8. Селективност при адсорбцията върху зеолити       . . 98
4. 2. Приложение на зеолитите в абсорбционните процеси
4. 2. 1. Сушене    .       .        ..... 101
4. 2. 2. Сушене на газове и пари     .... 103
4. 2. 3. Сушене на течности             ,          114
4. 2. 4. Съвместно провеждане на сушенето и очистването . 119
4. 2. 5. Разделяне на промишлени смеси 120
4. 2. 6. Регенерация на молекулните сита     .        122
4. 2. 7. Извличане на нормални въглеводороди от промишлени фракции  127
 
 
Глава 5. ЗЕОЛИТИТЕ КАТО КАТАЛИЗАТОРИ
 
5. 1. Каталитжни реакции в присъствие на зеолити 144
6. 1. 1. Орто-пара-конверсия на водород и реакция   на деутерообмен    145
5. 1. 2. Каталитичен крекинг  145
5. 1; 3. Изомеризация   150
5. 1. 4. Алкилиране       153
5. 1.5. Реакции на изомеризация и диспропорционнране на алкилароматни въглеводороди    154
5. 1. 6. Дехидратиране   155
5. 1. 7. Хидриране и дехидриране   156
5. 1. 8. Окисление   157
5. 2. Природа на каталитжната активност   158
5. 2. 1. Реакции от карбонийонен тип   158
5. 2. 2. Реакции от радикалов тип   162
5. 2. 3. Каталитичен молекулноситов ефект    103
5. 2. 4. Метал-зеолитни катализатори      106
5. 3, Промишлено приложение на зеолитните катализатори 170
5. 3. 1. Катализатори за каталитичен крекинг  170
5. 3. 2. Катализатори за хидрокрекинг        .        175
5. 3. 3. Катализатори за изомеризация и други процеси 178
 
 
Глава 6. ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЗЕОЛИТИТЕ
 
6. 1. Приложение в лабораторната практика . . .179
6. 1. 1. Разделяне на орто-и пара-водород и изотопите на водорода 179
6. 1. 2. Адсорбционно хроматографско определяне на газове . 179
6. 1. 3. Анализ на благородни газове . 180
6. 1. 4. Хроматографски метод за анализ на въглеводородни смеси с помощта на молекулни сита  .181
6. 2. Лабораторно определяне и разделяне на п-въглеводород и      . 182
6.2. 1. Определяне на л-парафини в тесни леснокипящи фракции[312] 182
6. 2. 2. Определяне на /г-парафини и /г-олефини във фракции от дестилацията на нефт [313]    . 182
6. 3. Разделяне на висши ароматни въглеводороди  185
6. 4. Определяне на влага  185
6. 5. Приложение в органичния синтез . 185
6. 6. Молекулните сита във вакуумната техника      186
6. 7. Молекулните сита като носители   187
6. 7. 1. Приложение в каучуковата промишленост    .188
6. 7. 2. Използуване на заредени зеолити в селското стопанство   . 190
6. 8. Зеолитите като йонообменници             .190
6. 9. Хладилна техника   .   91
6. 10. Приложение в електротехниката и електрониката . . 191
6. 11. Други приложения на зеолитите  191
 
 
Литерарура 192
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Владимир Пенчев
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
химични производства
Град
София
Година
1973
Страници
204
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека книга - без заглавна страница, отлично книжно тяло, позахабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
14
Тегло (гр.)
275
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!