КНИГИ

Напоителни системи (1980 г.)

  • Издателство: Техника

Боян Джунински  (автор) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

За студенти от УАСГ (ВИАС)

хидротехническо строителство

 

Твърда корица, среден формат  |  467 стр.  |  602 гр.

(отчислена от библиотека, неизползвана книга - без заглавна страница, здраво и чисто книжно тяло, позахабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Глава 1 Същност на напояването
 
1.1. Фактори на плодородието. Ролята на водата в живота на растенията . 3
1.2. Историческо развитие на напояването. Перспективи за бъдещото му развитие
 
 
Глава 2 Общо за напоителните системи
 
2.1. Определение. Видове напоителни системи (4
2.2. Напоителните системи в светлината на теорията на системите 19
 
 
Глава 3 Природна, агротехническа, технико-икономическа и социална основа на напоителните системи
 
3.1. Природни условия 21
3.1.1. Местоположение и климатични условия   21
3.1.2. Топография и морфология на  терена 28
3.1.3. Хидроложки, геоложки и хидрогеоложки условия                  28
3.1.4. Почвени условия 29
3.1.4.1. Генетична, физико-химична и производствена характеристика на почвата 30
3.1.4.2. Водни свойства на почвата  30
3.2. Агротехнически условия  41
3.3. Технико-икономически и социални условия 42
 
Глава 4 Потребности от напоителна вода
 
4.1. Поливен режим на селскостопанските култури 45
4.1.1. Проектен поливен режим при периодично напояване 46
4.1.2. Проектен поливен режим при непрекъснато напояване 65
4.2. Качествени изисквания към напоителната вода 74
4.3. Влияние на напояването върху почвата, микроклимата, растенията и добива 73
 
Глава 5 Водостопански изследвания
 
5.1. Регулиране на оттока 85
5.1.1. Регулиране на оттока за нуждите на един водопотребител 85
5.1.2. Балансови хронологични методи 90
5.1.3. Балансови методи с използуване на математическата статистика . . 93
5.1.4. Мъртъв обем на водохранилищата 104
5.1.5. Оптимизация на параметрите на едноцелево (напоително) водохранилище
5.2. Регулиране на оттока за нуждите на два и повече водопотребителя . .111
5.2.1. Балансов хронологичен метод И2
5.2.2. Балансов метод с използуване на математическата статистика . . .113
5.2.3. Оптимизация на параметрите на  водохранилище, обслужващо два и
повече водопотребители 1*5
 
Глава 6 Основни начини на напояване. Териториална организация на напояваната площ
 
Глава 7 Повърхностно напояване
 
7.1. Скатово напояване 120
7.2. Напояване по ивици и по бразди 123
7.2.1. Технологични изчисления във връзка с напояването по ивици и по
бразди. Устройство и проектиране на поливния участък 140
7.3. Напояване но басейни (напояване чрез заливане) 148
7.3.1. Устройство на поливния участък при напояване на ориза 149
7.4. Подравняване на терена при повърхностно напояване 155
 
Глава 8 Дъждообразно напояване
 
8.1. Дъждовални апарати   162
8.1.1. Струйни дъждовални апарати 162
8.1.1.1. Струйни дефтлекторни дъждовални апарати 162
8.1.1.2. Струйни ротационни дъждовални апарати 164
8.1.1.3. Струйни ветрилообразни дъждовални апарати 169
8.1.1.4. Основни хидравлични зависимости при струйните ротационни
и ветрилообразни апарати 170
8.1.2. Импулсни дъждовални апарати 179
8.1.3. Мъглообразуващи  дъждовални апарати 183
8.2. Тръби, връзки, фасонни и  арматурни  части  към регулиращата напорна мрежа 184
8.3. Помпени агрегати 189
8.4. Дъждовални инсталации ' 191
8.5. Дъждовални машини 192
8.5.1. Напречно търкалящо се  дъждовално  крило (фиг. 51) 193
8.5.2. Напречно преместващо се високо разположено дъждовално крило . . 194
8.5.3. Надлъжно изтегляно дъждовално крило 195
8.5.4. Миогоопорно въртящо се около единия си край   дъждовално крило 197
8.5.5. Двуконзолно, монтирано на трактор, изпречено придвижващо се дъждовално крило • 199
8.5.6. Двуконзолно, монтирано на шаси, въртящо се дъждовално крило . . 200
8.5.7. Далекоструен, монтиран към трактор, дъждовалеи апарат 201
8.5.8. Далекоструен дъждовалеи апарат, претеглян от навиващ барабан . 202
8.6. Технологични изчисления във връзка с дъждообразното напояване . . . 204
8.7. Устройство на поливния участък 213
8.7.1. Устройство в случай на полуподвижна регулираща мрежа .... 213
8.7.2. Устройство в случай на подвижна регулираща мрежа 221
8.7.3. Устройство в случай на неподвижна регулираща мрежа 222
8.8. Проектиране на поливния участък 227
8.9. Други приложения  на дъждуването 228
8.9.1. Освежаващо дъждуване 228
8.9.2. Наторително дъждуване 229
8.9.3. Противослзново дъждуване 232
8.9.4. Оцветяващо дъждуване • • 234
8.10. Предимства и недостатъци на дъждуването 231
 
Глава 9 Капковидно напояване
 
9.1. Основни елементи 239
9.2. Устройство и проектиране на поливния  участък 246
9.3. Други приложения на капковидното напояване. Правила за експлоатация249
9.4. Предимства и недостатъци на капковидното напояване 252
 
Глава 10 Подпочвено напояване
 
10.1. Разновидности и основни елементи 254
10.2. Устройство и проектиране на поливния участък 257
10.3. Други приложения на подпочвеното натояване 258
10.4. Предимства и недостатъци на подпочвеното напояване 259
 
Глава 11 Предотвратяване на засоляването и разсоляване на напояваните земи
 
Глава 12 Обобщение върху начините на напояване. Избор на най-подходящ
 
Глава 13 Безнапорна провеждаща мрежа
 
13.1. Трасиране на безнапорната провеждаща мрежа 276
13.2. Оразмерителни нетни дебити по каналната мрежа . 277
13.3. Загуба на вода в каналите и оразмерителни брутни дебити. Коефициент на полезно действие на провеждащата мрежа и на напоителанта система 282
13.4. Облицовки на откритите напали 288
13.5. Хидравлично оразмеряване и надлъжни профили на каналите 299
13.6. Икономически най-изгодно напречно сечение и наклон на напоителните канали 304
13.7. Конструктивно оформяне и статическа устойчивост на каналите .... 308
 
Глава 14 Напорна провеждаща мрежа
 
14.1. Трасираме. Оптимизация на трасето 312
14.2. Хидравлично оразмеряване 316
14.3. Оптимизация на диаметрите на разклонена напорна мрежа 320
14.4. Конструкция на подземната напорна мрежа 333
14.4.1. Тръби 333
14.4.2. Връзки и фасонни части за подземната напорна мрежа 337
14.4.3. Арматурни части 337
 
Глава 15 Смесена (открита и напорна) провеждаща мрежа. Водоотвеждаща, дренажна, пътна, полезащитна и съобщителна мрежа
 
Глава 16 Съоръжения в напоителните системи
 
16.1. Водохвапиния 346
16.1.1. Водохващания за повърхностни речни води 347
16.1.2. Водохващания за подпочвени води 374
16.2. Утайници 3^9
16.3. Мост-канали, дюкери,  тунели 387
16.4. Водопади  и бързеи 393
16.5. Вододели 402
16.6. Преливници и изпускатели 40о
16.7. Водомери и нивомери 407
16.8. Други видове съоръжения в напоителните системи 412
 
Глава 17 Задачи и принципи на автоматизацията па напоителните системи
 
17.1. Напоителните системи като обект на автоматизирано управление . . . 416
17.2. Принципи на автоматизацията на напоителните системи 419
17.3. Технически средства за автоматично управление на напояването .... 423
17.4. Автоматизирано управление на поливането 428
17.5. Автоматизирано управление на водоразпределеиието 433
17.5.1. Водоползуване по определен ред с командуване отгоре 433
17.5.2. Водоползуване по поискване с командуване  отдолу 437
17.6. Математични методи  за изследване на преходните процеси в открита канална  мрежа 441
17.6.1. Приблизителни методи за изчисляване  . . 443
17.6.2. По-точни методи за изчисляване 447
17.7. Автоматизирано управление на водовземането 449
 
Глава 18 Икономическа обосновка на напоителните системи. Връзка на проектирането със строителството и експлоатацията
 
18.1. Връзка на проектирането със строителството 457
18.2. Връзка на проектирането с експлоатацията 458

 

**

 

Материалът е онагледен с 24 таблици и 131 черно-бели фигури.

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Боян Джунински
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, хидротехническо строителство
Град
София
Година
1980
Страници
467
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, здраво и чисто книжно тяло, позахабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Тираж (бр.)
1270
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
602
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!