Наръчник по лепилата

Продукти
КНИГИ
+
11,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Книгата за инженерите и технолозите, работещи в различните отрасли на промишлеността, където се създават или използуват лепила. Тя може да бъде полезна и за учащите се в средни и висши учебни заведения, както и за всички, които работят с лепила.

 

Петър Новаков   |  Цвятко Бояджиев  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

технически наръчници

химически справочници

 

Мека корица, среден формат  |  195 стр.  |  164 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

 
*

АНОТАЦИЯ 
 

В книгата са разгледани най-важните въпроси, свърза­ни със същността, състава, получаването, свойствата и при­ложението на лепилата в промишлеността.

 

Описани са лепила от неорганичен, растителен и живо­тински произход, природни и синтетични лепила. Дадени са сведения за различни представители на основните групи ле­пила, като по-широко са застъпени тези, които се използу­ват или произвеждат у нас.

 

Освен начините за синтез и съставяне на лепилната ком­позиция са посочени условията за провеждане на лепенето, адхезионните свойства на лепилата и механичните показа­тели на лепените съединения. Засегнати са още някои отнася­ния на модифициращите добавки, някои методи за анализ и изпитване на лепилата и лепените съединения, както и данни за токсичното действие на лепилата.

 

Книгата е предназначена за инженерите и технолозите, работещи в различните отрасли на промишлеността, където се създават или използуват лепила. Тя може да бъде полезна и за учащите се в средни и висши учебни заведения, както и за всички, които работят с лепила.

 

**

 

ПРЕДГОВОР

 

Лепенето като начин за съединяване на еднородни и разнород­ни материали и детайли е ефективен съвременен метод, който ши­роко се използува във всички области на промишлеността, строителното, транспорта и другите клонове на народното стопанство.

 

Днес съществува голямо разнообразие от лепила, което поз­волява успешно да бъдат задоволявани значително повишените изиск­вания на потребителите към възможността за създаване на здрави и трайни лепени съединения.

 

И нтересът към лепилата и използуването им при създаване на здрави и устойчиви ца различни въздействия ленени връзки непре­къснато нараства, а количеството на изразходваните лепила за тази цел се измерва с хиляди тонове.

 

Предлаганият наръчник има за цел да разшири познанията на специалистите в областта на лепилата и лепените съединения, като по този начин помогне за правилното и рационалното използуване на лепилата във всички области на промишлеността. Книгата е предназначена предимно за потребителите на лепила, поради което е отделено повече внимание на проблемите с приложно значение. С оглед на това са дадени повече сведения за лепилата, които имат по-широко приложение у нас или пък се произвеждат у нас. Ограни­ченият обем на книгата не позволява да се обхване есичко, свързано с лепилата и лепенето, както и да се засегнат много и разнообразни данни за голям брой лепила. Независимо от това наръчникът ще бъде полезен и ще запълаи една празнина в техническата ни лите­ратура. Всички критични бележки, отнасящи се до изложения ма­териал и до подобряване на качеството на книгата, ще бъдат приета с благодарност.

 

**
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор
 
 
1. Лепила и лепене 6
 
 
2. Лепила от неорганичен произход
 
2.1. Лепила от водно стъкло
 
2.2. Фосфатни лепилна
2.2.1.Алумофосфатни лепила (АФЛ)
2.2.2.Хромфосфатни лепила
2.2.3.Алумохромфосфатни лепила (АФЛ)
2.2.4.Магнезиевофосфатни лепила (АФЛ)
 
 
3. Лепила от растителен произход
 
3.1. Лепила от нишесте 18
3.1.1. Нишестена суровина 18
3.1.2. Нишестен клайстер 19
3.1.3. Модифициране на нишестени лепила 20
3.1.3.1. Модифициране с алкални вещества 21
3.1.3.2. Модифициране с други химични средства 22
3.1.3.3. Модифициране чрез окисляване 23
3.1.4. Инстантно нишесте
 
3.2. Декстрини 26
3.2.1. Декстрини, получени чрез изпичане (бритишгуми) .... 21
3.2.2. Декстрини, получени при хидролиза с киселинни катализатори 27
3.2.3. Декстрини, получени при хидролиза с ензима диастаза . . 21
3.2.4.Кристално  декстриново лепило
3.3.Модифицирани нишестени и декстринови лепила
 
3.4.Други лепила от растителен произход
3.4.1. Виенски пап 30
3.4.2. Лепило от цвеклови резанки 30
3.4.3. Пектинови лепила 31
3.4.4. Лепило от сулфитно-спиртна кал (барда) 31
3.4.5. Лепило от сулфитна луга 31
3.4.6.Лепило от гума арабика
3.4.7. Лепило от колофон 32
3.4.8. Лепило от гутаперча 33
 
3.5. Приложение на лепилата от растителен произход 33
 
 
4. Лепила от животински произход
 
4.1. Колагенови лепила 39
4.1.1. Костен туткал 40
4.1.2. Кожен туткал 41
4.1.3. Лепила от туткал и желатин 41
4.1.4. Модифицирани туткални лепила 4-
 
4.2. Казеинови лепила 45
 
4.3. Лепила от кръвен албумин 48
 
4.4. Приложение на лепилата от животински произход 50
 
 
5. Лепила на целулозна основа 53
 
5.1. Лепила от целулозни етери 53
5.1.1. Лепила от метилцелулоза 54
5.1.2. Лепила от карбоксиметилцелулоза    . . . 54
5.2. Лепила от Целулозни естери 55
5.2.1. Нитроцелулозни лепила (НЦЛ) 55
5.2.2. Ацетилиелулозни лепила (АЦЛ) 55
 
 
6. Синтетични лепила 58
 
6.1. Термореактивни лепила 58
6.1.1. Фенолалдехидни лепила 58
6.1.1.1. Фенолформалдехидни лепила (ФФЛ) 58
6.1.1.1.1. Немодифицирани фенолформалдехидни лепила 60
6.1.1.1.2. Модифицирани   фенолформалдехидни лепила 63
6.1.1.2. Резорцинформалдехидни лепила 70
6.1.2. Карбамид- и меламинформалдехидни лепила 71
6.1.3. Епоксидни лепила 76
6.1.3.1. Модифицирани епоксидни лепила 87
6.1.3.3.1. Епоксидни лепила, модифицирани с каучук 87
6.1.3.3.2. Епоксидни лепила, модифицирани с термопластични пластомери 90
6.1.3.3.3. Епоксидни лепила, модифицирани с елементорганични съединения 91
6.1.4. Полиестерни лепила 93
6.1.5. Елементорганични лепила 95
6.1.6. Полиуретанови и полиизоцианатни лепила 100
 
6.2. Термопластични лепила 107
6.2.1. Лепила на основа поливинилацетат 107
6.2.2. Лепила на основа поливинилалкохол 110
6.2.3. Поливинилацетални лепила 113
6.2.4. Акрилови лепила 1 15
6.2.4.1. Лепила на основа на акрилова и метакрилова киселина и техни производни 115
6.2.4.2. Цианакрилатни лепила 117
6.2.4.3. Лепила, втвърдяващи се анаеробно 120
6.2.4.4. Други акрилови лепила. . 123
6.2.5. Полиамидни лепила 124
6.2.6. Стопилкови лепила 126
6.2.7. Полиамидни лепила 133
 
 
7. Каучукови лепила 135
 
7.1. Лепила от естествен каучук и негови производни 136
7.1.1. Лепила от естествен каучук 136
7.1.2. Лепила от хлоркаучук 138
7.1.3. Лепила   от   циклизиран   каучук 138
7.1.4. Лепила от хидрохлориран каучук   . 139
7.1.5. Лепила от каучук, модифициран с феноли 14.0
 
7.2. Лепила от синтетичен каучук 141
7.2.1. Лепила от полибутадиенов каучук 141
7.2.2. Лепила от бутадиенстиролов каучук 142
7.2.3. Лепила  от бутадиенакрилнитрилов  каучук 143
7.2.4. Лепила от полихлоропренов каучук 145
7.2.5- Лепила от каучук, съдържащ карбоксилни групи   .... 148
7.2.6. Лепила от полисулфидни каучуци 149
 
7.3. Лепилни ленти  и   лепенки 150
 
 
8. Лепила,  произвеждани  у  нас 157
 
 
9. Методи за изпитване на лепила и лепени съединения 173
 
9.1. Методи за контрол на лепилата 173
 
9.2. Методи за изпитване на лепени съединения 175
9.2.1. Механична якост на лепените съединения   175
9.2.1.1. Изпитване прн неравномерно разкъсване 176
9.2.1.2. Изпитване при равномерно откъсване 178
9.2.1.3. Определяне на якостта на срязване 180
9.2.1.4. Други  методи  за  определяне  на адхезионната якост 181
9.2.1.5. Изпитване без разрушаване на лепилното съединение 181
 
 
10. Вредности при работа с лепилата 182
 
 
11. Приложение на лепилните вещества при различни слепвани материали 184
 
Литература 190

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Петър Новаков, Цвятко Бояджиев
Издателство
Техника
Етикети
технически наръчници, химически справочници
Град
София
Година
1987
Страници
195
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
8
Тегло (гр.)
164
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!