Наръчник за лакови покрития

Продукти
КНИГИ
+
13,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Иван С. Михов  |  Павел Петрусенко   (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Машиностроене и металообработване
Етикети: машиностроене

 

Твърда корица, среден формат  |  459 стр.  |  602 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

Анотация 

 

Наръчникът съдържа основните данни по лаковите по­крития, прилагани при боядисването на метални изделия. Разгледани са съществуващите лакови материали, начини­те на нанасяне, технологичните операции и съоръженията за създаване на лакови покрития, методите за изпитване на материалите и покритията и редица други въпроси от та­зи област.

 

Наръчникът е предназначен главно за изпълнителите при нанасяне на лакови покрития, а също така и за инженер­но-техническите кадри, свързани с проблемите на боядисването на метални изделия преди всичко в машиностроенето.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
1. Основни понятия за корозията
 
1.1. Корозия на металите 7
1.1.1. Химична корозия 8
1.1.2. Електрохимична корозия 8
1.1.2.1. Атмосферна корозия 9
 
2. Лакови покрития
 
2.1. Класификация на лаковите покрития 11
2.2. Системи на лакови покрития 19
2.3. Свойства на лаковите покрити 21
 
3. Цветознание
 
3.1. Физична характеристика на светлината и цвета 23
3.2. Психологично и физиологично въздействие на цветовете върху човека 29
3.3. Приготвяне на цвят по зададен образец 35
 
4. Материали за лакови покрития
 
4.1. Същност на лаковите материали 37
4.1.1. Филмообразуващи (свързващи) вещества 37
4.1.2. Разтворители и разредители 33
4.1.2.1. Въглеводороди 40
4.1.2.2. Алкооп 41
4.1.2.3. Етери 41
4.1.2.4. Естери 42
4.1.2.5. Кетони 43
4.1.3. Пигменти 44
4.1.4. Пълнители 50
4.1.5. Пластификатори (омекчители) 51
4.1.6. Сикативи . 52
4.1.7. Втвърдители 52
4.1.8. Спомагателни материали (добавки) 53
4.2. Показатели на лаковите материали 54
4.3. Класификация на лаковите материали 56
4.3.1. Класификация според това, дали материалите са пигментирани или не 55
4.3.1.1. Непигментирани лакови материали 57
4.3.1.2. Пигментирани лакови материали 53
4.3.2. Класификация според процесите на съхнене 59
4.3.2.1. Лакови материали с физичен процес на съхнене   . . 59
4.3.2.2. Лакови материали с химичея процес на съхнене   . . 59
4.3.3. Класификация  според преобладаващото филмообразуващо вещество 60
4.3.3.1. Асфалтови лакови материали 60
4.3.3.2. Маслени лакови материали 61
4.3.3.3. Алкидни лакови' материали 61
4.3.3.4. Стиролизирани лакови материали 63
4.3.3.5. Амиио-формалдехидни лакови материали 63
4.3.3.6. Акрилатни лакови материали 64
4.3.3.7. Силиконови лакови материали 66
4.3.3.8. Фенол-формалдехидни лакови материали  67
4.3.3.9. Полиуретанови лакови материали 68
4.3.3.10. Епоксидни лакови материали 69
4.3.3.П. Полиестерни лакови материали 71
4.3.3.:2. Целулозни (нитроцелулозни) лакови материали   . . 73
4.3.3.13. Каучукови лакови материали 75
4.3.3.14. Винилови лакови материали 76
4.3.4. Ефектно-декоративни лакови материали 77
4.3.5. Специални лакови материали 79
4.3.5.1. Електроизолационни лакови материали 79
4.3.5.2. Луминесцентни лакови материали    80
4.3.5.3. Шумозаглушителни лакови материали 81
4.3.6. Водоразредими лакови материали 82
4.3.7. Прахообразни (сухи) лакови материали 84
4.4. Означение на лаковите материали &5
4.5. Съхранение на лаковите материали 86
4.6. Подготовка на лаковите материали преди тяхната употреба    88
4.7. Лакови материали, произвеждани в НРБ 90
 
5. Класификация на обектите за боядисване
 
6. Технологични операции при нанасянето ка лаковите покрития (боядисването)
 
6.1. Подготовка на повърхностите преди боядисване    115
6.1.1   Оформяне на повърхностите  
6.1.2. Почистване на повърхностите 117
6.1.2.1. Механични начини на почистване 118
6.1.2.2. Химични начини на почистване 123
6.1.2.3. Термичен начин на почистване 133
6.1.2.4. Почистване на стари лакови покрития . 134
6.1.3. Специална подготовка на повърхностите 135
6.1.3.1. Фосфатиране 135
6.1.3.2. Оксидация 137
6.1.3.3. Избор на подготовка на повърхността 149
6.2. Грундиране 149
6.3. Китоване  152
6.4. Защита на повърхности, неподлежащи на боядисване 157
6.5. Шприцкитоване 157
6.6. Шлифоване 159
6.7. Боядисване 155
6.8. Полиране 173
6.9. Сушене 174
6.9.1. Сушене при естествени условия 174
6.9.2. Сушене при изкуствени условия 175
 
7. Организация ка бояджийските работи
 
8. Дефекти
 
8.1. Дефекти в лаковите материали  преди тяхната  употреба   . . . 192
8.1.1. Помътняване на непигментираните лакови  материали   . . 192
8.1.2. Промени във вискозитета (гъстотата) 195 
8.1.3. Кожообразуване 197
8.1.4. Утаяване на пигменти и пълнители 198
8.2. Дефекти, проявяващи се при нанасяне на лаковите материали 200
8.2.1. Дефекти поради неправилна подготовка на лаковите материали преди нанасяне 20О
8.2.2. Дефекти поради неправилни условия на работа 202
8.2.3. Дефекти, произтичащи от неправилна подготовка на повърхностите преди боядисване 204
8.2.4. Дефекти, проявяващи се при нанасяне с четка 205
8.2.5. Дефекти, проявяващи се при нанасяне чрез шприцоване . 206
8.2.6. Дефекти, проявяващи се при нанасяне чрез потапяне  . . 21 2
8.2.7. Дефекти, проявяващи се при нанасяне в барабан . . . . 21 4
8.2.8. Дефекти, проявяващи се при китоването 214
8.2.9. Дефекти, проявяващи се при шлифоването 216
8.2.10. Дефекти поради неправилна работа при защитата на небоядисваните повърхности .... 218
8.2.11. Дефекти, проявяващи се при сушенето на лакови покрития 219
8.2.12. Дефекти, проявяващи се през време на експлоатацията . 225
 
9. Примерни типови технологични процеси
 
10. Методи за нанасяне на лаковите материали
 
10.1. Нанасяне чрез шприцоване 233
10.1.1. Пневматично шприцоване 234
10.1.1.1. Съоръжения за пневматично шприцоване   236
10.1.2. Горещо шприцоване 251
10.1.3. Автоматично шприцоване    257
10.1.4. Безвъздушно шприцоване 262
10.1.5. Шприцоване с прегрята пара 372
10.1.6. Аерозолно шприцоване 273
10.2. Електростатично нанасяне 273
10.2.1. Устройства и инсталации за електростатично нанасяне  . 278
10.3. Нанасяне чрез потапяне 287
10.4. Нанасяне чрез струйно обливане 292
10.5. Електрофорезно нанасяне 297
10.6. Автофорезно нанасяне 314
10.7. Нанасяне в разтвори на трихлоретилен 31о
10.8. Нанасяне с четка 310
10.9. Нанасяне с валяк 320
10.10. Нанасяне с валци  322
10.11. Нанасяне върху широка метална лента 323
10.12. Нанасяне чрез заливане   . . . 326
10.13. Нанасяне в барабан 329
10.14. Боядисване на калибрирани изделия 329
10.15. Ситов печат 330
10.16. Електростатично нанасяне на прахообразни полимерни материали  
10.17. Трибоелектростатично нанасяне 339
10.18. Флокиране 339
10.19. Получаване на свръхтънки покрития 349
10.20. Технологични закономерности при нанасяне на лакови материали 342
 
Нормативи за разходи на лаковите материали
 
12. Изпитване на лакови материали и покрития
12.1. Общи условия за провеждане на лабораторен контрол . . . 356
12.1.1. Изисквания към помещението 356
12.1.2. Образци 356
12.2. Изпитване на лакови материали 359
12.2.1. Правила за вземане на проби 359
12.2.2. Външен вид 360
12.2.3. Киселинно число 362
12.2.4. Вискозитет 364
12.2.5. Разливност 366
12.2.6. Финост на пигментирани лакови материали 368
12.2.7. Съдържание на летливи и нелетливи вещества 370
12.2.8. Плътност 372
12.2.9. Температура на запалване 374
12.2.10. Покривност 374
12.2.11. Съхливост 378
12.3. Изпитване на лакови покрития 383
12.3.1. Получаване на свободен филм 383
12.3.2. Дебелина (на течен слой и сух филм) 384
12.3.3. Твърдост 389
12.3.4. Адхезия 392
12.3.5. Блясък 395
12.3.6. Еластичност 396
12.3.7. Устойчивост на удар 397
12.3.8. Топлоустойчивост 398
12.3.9. Студоустойчивост 389
12.3.10. Вътрешно напрежение на покритията 400
12.3.11. Способност за шлифоване 400
12.3.12. Устойчивост на изтриваемост 402
12.3.13. Устойчивост на вибрации 403
12.3.14. Атмосфероустойчивост 404
12.3.15. Съвременни комбинирани прибори за изпитване на лакови материали и покрития 406
12.3.16. Изпитване на материали за съвременни методи за нанасяне на покрития
 
13. Лакиране и боядисване на дървесни повърхности 408
 
14. Боядисване на пластмасови повърхности    411
 
15. Очистване на отпадните води и въздуха 418
 
16. Техническа безопасност на труда - 423
 
17. Приложения
 
***
 
Материалът е онагледен с 83 фигури и 68 таблици в текста.
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Иван С. Михов, Павел Петрусенко
Издателство
Техника
Етикети
машиностроене
Град
София
Година
1986
Страници
459
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
602
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 100 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 100 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!