Новогръцка граматика

Продукти
КНИГИ
+
6,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Георгис Папагеоргиу  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: гръцки език  |  български език
Раздел: Граматики

 

Твърда корица, среден формат   |  216 стр.  |  301 гр.

(неизползвана книга - здраво и чисто книжно тяло, подпис на заглавната страница, захабено гръбче)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Настоящата "Граматика на новогръцки език" раз­глежда граматичните единици от трите дяла: фонетика, морфология и синтаксис. Тя е съставена и за двете езикови форми: катаревуса и димотики.

Граматиката е предназначена за студенти, както и за всички, които изучават новогръцки език.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ФОНЕТИКА

 

§ 1. Азбука 7
§ 2. Звукове . . , 8
§ 3. Срички и разделяне думите на срички 12
§ 4. Ударения 13
§ 5. Енклитични думи или енклитики . 15
§ 6. Неударени и проклитични думи . 16
§ 7. Придихания 16
Звукови промени 17
§ 8. Промени на гласните 18
§ 9. Промени на съгласните 20
§ 10. Препинателни знаци 22
§ 11. Правописни знаци ....... 25

 

МОРФОЛОГИЯ

 

§ 12. Части на речта 26
§ 1?. Член 26
§14. Съществителни имена .28

§ 15. Основни категории при същеществителните 29
§ 16. Род 29
§ 17. Число 30
§ 18. Падежи 31
§ 19. Склонения 31
§20. Старогръцко първо склонение 32
§ 21. Старогръцко второ склонение 34
§ 22. Умалителните имена на -I 'в димотики 36
§ 23. Неравносрични съществителни на -а?, -а, -45, -85, -ои5, -оо в димотики 36
§ 24. Контрахиращи съществителни от първо и второ склонение ... 37

§25. Старогръцко трето склонение . . .39
§ 26. Съществителни от мъжки род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 39
§ 27. Съществителни от женски род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 41
§ 28. Съществителни от среден род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 42
§ 29. Неправилно скланящи се съще¬ствителни с основа, завършваща на съгласна в катаревуса .... 43
§ 30. „Синкопирани" съществителни с основа, завършваща на -р . . ,44
§ 31. Склонение на споменатите по-горе съществителни от трето склонение в димотики .... 45
§ 32. Старогръцки съществителни от трето склонение с основа, завършваща на -е . ..' 46
§ 33. Съществителни в новогръцки език, скланящи се по стари склонитбени типове 47
§ 34. Елиптични съществителни .... 50
§ 35. Съществителни с форми по две склонения 50
§ 36. Съществителни с две форми ... 51
§ 37. Съществителни с две окончания . 51
§ 38. Несклоняеми съществителни ... 51
§ 39. Прилагателни имена . .52
§ 40. Основни категории при прилагателните 53
§ 41. Прилагателни с три рода и три окончания на -05 (старогръцко второ склонение) 53
§ 42. Прилагателни с три рода и две окончания на -05 56
§ 43. Прилагателни на -65, -й по старогръцко трето склонение 56
§ 44. Склонение на прилагателното 58
§ 45. Прилагателни на -45 (само в димотики) 59
§ 46. Други прилагателни с три рода и три окончания от старогръцкото трето склонение 60
§ 47. Склонение на прилагателното
§ 48. Прилагателни с три рода и две окончания (старогръцко трето склонение) 62
§ 49. Други прилагателни с три рода и две окончания (старогръцко трето склонение) $3
§ 50 Прилагателни с два рода .... 64

§ 51. Контрахиращи прилагателни (само в катаревуса) 65
§ 52. Субстантивирани прилагателни . . 67
§ 53. Степени за сравнение при прилагателните 68
§ 54. Начини за образуване на степените за сравнение . 69
§ 55. Неправилни степени за сравнение . 72

§ 56. Прилагателни без степени за сравнение 73
§ 57. Степени за сравнения при наречия 73

§ 58. Числителни имена. . . .75

§ 59. ЧислИтелни прилагателни .... 75

Числителни бройни и редни ... 76

Числителни умножителни .... 79

Числителни пропорционални ... 79

§ 60. Числителни съществителни ... 80
§ 61. Числителни наречия 80
§ 62. Местоимения 81
§ 63. Видове местоимения 81
§ 64. Лични местоимения 81
§ 65. Притежателни местоимения ... 83
§ 66. Възвратни местоимения 84
§ 67. Определителни местоимения ... 84

§ 68. Показателни местоимения .... 85

§ 69. Въпросителни местоимения ... 86

§ 70. Неопределителни местоимения . . 87

§ 71. Относителни местоимения .... 89
Глагол 91
§ 72. Основни категории на глагола . . 91

§ 73. Система на глаголните времена . 94
§ 74. Наклонения 97
§ 75. Глаголен вид 100
§ 7Р. Спрежения 101
§ 77. Съставни елементи на глагола . 102
§ 78. Нарастване 102
§ 79. Удвоение 103
§ 80. Спомагателни глаголи 104
§81. Първо спрежение в димотики 107
Глаголи с основа на гласна . . 107

Глаголи с основа на няма съгласна 110

§82. Първо спрежение вкатаревуса 113
Глаголи с основа на гласна . . 113
Глаголи с основа на няма съгласна 115
§ 83. Глаголи с основа на плавна съгласна X, р и на носова съгласна ц, V 119
§ 84. Глаголи с второ минало свършено време 124
§ 85. Второ спрежение . . . 125
Групи или класове 126
§ 86. Списък на глаголите от второ спрежение (димотики) 132
§ 87. от първо спрежение, които следват второ спрежение (в димотики) 135
§ 88. Форми от старогръцки глаголи на 136
§ 89. Особености при нарастването , 138
§ 90. Особености при образуването на минало свършено греме . . 139
§ 91. Елиптични или непълни глаголи 140
§ 92. Безлични глаголи 141
Таблица за окончанията на глаголите в димотики 141
§ 93. П р и ч а с т и я 144
§ 94. Образуване на причастията . . 145
§ 95. Отглаголни прилагателни . . . 147
Неизменяеми части на речта 148
§ 96. П р е д л о з и 148
§ 97. Н а р е ч и я 149
§ 98. Частици 151
§ 99. Неделими частици — представки 152
§ 100. Съюзи 156
Съчинителни съюзи 156
Подчинителни съюзи .... 158
§ 101. Междуметия 160
Словообразуване . . 160
§ 102. Образуване на производни думи 160
§ 103. По-важни словобразувателни окончания 161
§ 104. Образуване на сложни думи . 165
§ 105. Видове сложни думи 165
§ 106. Звукови промени при сложните думи 167
§ 107. Производни от сложни думи . 169
§ 108. Значение на думите 170
§ 109. Диалектни думи и идиоми . . 171
§ 110. Правописни указания за по-често срещаните окончания на имена и глаголи 172

 

СИНТАКСИС

 

§ 111. Изречение 176
§ 112. Видове изречения 176
§ 113. Форми на свързване в сложно изречение: съчинение или съчинителна гръзка и подчинение или подчинителна връзка 177
§ 114. Период, колон и параграф . . 178
§115. Главни части на изречението 179
§ 116. Подлог 179
§ 117. Съгласуване на подлога и сказуемото 180
§ 118. Сказуемо 182
§ 119. Връзка 182
§ 120. Сказуемно определение . . . 183

§ 121. Съгласуване на подлога със сказуемното определение ... 184

§ 122. Сказуемно определение в родителен падеж 185

§ 123. Второстепенни части на и з р е ч е н и е то. Пояснения .185
§ 124. Допълнение
§ 125. Непряко допълнение 187
§ 126. Глаголи, управляващи деа Еида допълнения 187
§ 127. Падеж на допълнението . . . 188
§ 128. Именни определения 189
§ 129. Определенкя-същестЕителни . 189

§ 130. Определения-прилагателни . . 110

§ 131. Място на определенията-прилагателни в изречението .... 191

§ 132. Род, число и падеж на определенията-прилагателни .... 192
§ 133. Предикативно употребени определения. 192
§ 134. Степени за сравнения при прилагателни и наречия 193
Частите на речта в синтаксиса 195
§ 135. Член 195

Падежи 197
§ 136. Именителен падеж 197
§ 137. Родителен падеж ...... 197
§ 138. Винителен падеж ...... 199
§ 139. Звателен падеж ....... 200

Глагол 200
§ 140. Състояния 200
§ 141. Лица 201
§ 142. Рремена 201
§ 143. Наклонения 204
§ 144. Синтактични наклонения . . . 207
§ 145. Въпросителни изречения . . . 208
§ 146. Отрицателни изречения . . . 209
§ 147. Предлози .......... 210

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български, гръцки
Автор
Георгис Папагеоргиу
Издателство
Наука и изкуство
Град
София
Година
1972
Страници
216
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво и чисто книжно тяло, подпис на заглавната страница, захабено гръбче
Националност
гръцка
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
17
Тегло (гр.)
301
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!