КНИГИ

Новогръцка граматика

  • Издателство: Наука и изкуство

Георгис Папагеоргиу  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: гръцки език  |  български език
Раздел: Граматики

 

Твърда корица, среден формат   |  216 стр.  |  301 гр.

(неизползвана книга - здраво и чисто книжно тяло, подпис на заглавната страница, захабено гръбче)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Настоящата "Граматика на новогръцки език" раз­глежда граматичните единици от трите дяла: фонетика, морфология и синтаксис. Тя е съставена и за двете езикови форми: катаревуса и димотики.

Граматиката е предназначена за студенти, както и за всички, които изучават новогръцки език.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ФОНЕТИКА

 

§ 1. Азбука 7
§ 2. Звукове . . , 8
§ 3. Срички и разделяне думите на срички 12
§ 4. Ударения 13
§ 5. Енклитични думи или енклитики . 15
§ 6. Неударени и проклитични думи . 16
§ 7. Придихания 16
Звукови промени 17
§ 8. Промени на гласните 18
§ 9. Промени на съгласните 20
§ 10. Препинателни знаци 22
§ 11. Правописни знаци ....... 25

 

МОРФОЛОГИЯ

 

§ 12. Части на речта 26
§ 1?. Член 26
§14. Съществителни имена .28

§ 15. Основни категории при същеществителните 29
§ 16. Род 29
§ 17. Число 30
§ 18. Падежи 31
§ 19. Склонения 31
§20. Старогръцко първо склонение 32
§ 21. Старогръцко второ склонение 34
§ 22. Умалителните имена на -I 'в димотики 36
§ 23. Неравносрични съществителни на -а?, -а, -45, -85, -ои5, -оо в димотики 36
§ 24. Контрахиращи съществителни от първо и второ склонение ... 37

§25. Старогръцко трето склонение . . .39
§ 26. Съществителни от мъжки род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 39
§ 27. Съществителни от женски род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 41
§ 28. Съществителни от среден род с основа, завършваща на съгласна в катаревуса 42
§ 29. Неправилно скланящи се съще¬ствителни с основа, завършваща на съгласна в катаревуса .... 43
§ 30. „Синкопирани" съществителни с основа, завършваща на -р . . ,44
§ 31. Склонение на споменатите по-горе съществителни от трето склонение в димотики .... 45
§ 32. Старогръцки съществителни от трето склонение с основа, завършваща на -е . ..' 46
§ 33. Съществителни в новогръцки език, скланящи се по стари склонитбени типове 47
§ 34. Елиптични съществителни .... 50
§ 35. Съществителни с форми по две склонения 50
§ 36. Съществителни с две форми ... 51
§ 37. Съществителни с две окончания . 51
§ 38. Несклоняеми съществителни ... 51
§ 39. Прилагателни имена . .52
§ 40. Основни категории при прилагателните 53
§ 41. Прилагателни с три рода и три окончания на -05 (старогръцко второ склонение) 53
§ 42. Прилагателни с три рода и две окончания на -05 56
§ 43. Прилагателни на -65, -й по старогръцко трето склонение 56
§ 44. Склонение на прилагателното 58
§ 45. Прилагателни на -45 (само в димотики) 59
§ 46. Други прилагателни с три рода и три окончания от старогръцкото трето склонение 60
§ 47. Склонение на прилагателното
§ 48. Прилагателни с три рода и две окончания (старогръцко трето склонение) 62
§ 49. Други прилагателни с три рода и две окончания (старогръцко трето склонение) $3
§ 50 Прилагателни с два рода .... 64

§ 51. Контрахиращи прилагателни (само в катаревуса) 65
§ 52. Субстантивирани прилагателни . . 67
§ 53. Степени за сравнение при прилагателните 68
§ 54. Начини за образуване на степените за сравнение . 69
§ 55. Неправилни степени за сравнение . 72

§ 56. Прилагателни без степени за сравнение 73
§ 57. Степени за сравнения при наречия 73

§ 58. Числителни имена. . . .75

§ 59. ЧислИтелни прилагателни .... 75

Числителни бройни и редни ... 76

Числителни умножителни .... 79

Числителни пропорционални ... 79

§ 60. Числителни съществителни ... 80
§ 61. Числителни наречия 80
§ 62. Местоимения 81
§ 63. Видове местоимения 81
§ 64. Лични местоимения 81
§ 65. Притежателни местоимения ... 83
§ 66. Възвратни местоимения 84
§ 67. Определителни местоимения ... 84

§ 68. Показателни местоимения .... 85

§ 69. Въпросителни местоимения ... 86

§ 70. Неопределителни местоимения . . 87

§ 71. Относителни местоимения .... 89
Глагол 91
§ 72. Основни категории на глагола . . 91

§ 73. Система на глаголните времена . 94
§ 74. Наклонения 97
§ 75. Глаголен вид 100
§ 7Р. Спрежения 101
§ 77. Съставни елементи на глагола . 102
§ 78. Нарастване 102
§ 79. Удвоение 103
§ 80. Спомагателни глаголи 104
§81. Първо спрежение в димотики 107
Глаголи с основа на гласна . . 107

Глаголи с основа на няма съгласна 110

§82. Първо спрежение вкатаревуса 113
Глаголи с основа на гласна . . 113
Глаголи с основа на няма съгласна 115
§ 83. Глаголи с основа на плавна съгласна X, р и на носова съгласна ц, V 119
§ 84. Глаголи с второ минало свършено време 124
§ 85. Второ спрежение . . . 125
Групи или класове 126
§ 86. Списък на глаголите от второ спрежение (димотики) 132
§ 87. от първо спрежение, които следват второ спрежение (в димотики) 135
§ 88. Форми от старогръцки глаголи на 136
§ 89. Особености при нарастването , 138
§ 90. Особености при образуването на минало свършено греме . . 139
§ 91. Елиптични или непълни глаголи 140
§ 92. Безлични глаголи 141
Таблица за окончанията на глаголите в димотики 141
§ 93. П р и ч а с т и я 144
§ 94. Образуване на причастията . . 145
§ 95. Отглаголни прилагателни . . . 147
Неизменяеми части на речта 148
§ 96. П р е д л о з и 148
§ 97. Н а р е ч и я 149
§ 98. Частици 151
§ 99. Неделими частици — представки 152
§ 100. Съюзи 156
Съчинителни съюзи 156
Подчинителни съюзи .... 158
§ 101. Междуметия 160
Словообразуване . . 160
§ 102. Образуване на производни думи 160
§ 103. По-важни словобразувателни окончания 161
§ 104. Образуване на сложни думи . 165
§ 105. Видове сложни думи 165
§ 106. Звукови промени при сложните думи 167
§ 107. Производни от сложни думи . 169
§ 108. Значение на думите 170
§ 109. Диалектни думи и идиоми . . 171
§ 110. Правописни указания за по-често срещаните окончания на имена и глаголи 172

 

СИНТАКСИС

 

§ 111. Изречение 176
§ 112. Видове изречения 176
§ 113. Форми на свързване в сложно изречение: съчинение или съчинителна гръзка и подчинение или подчинителна връзка 177
§ 114. Период, колон и параграф . . 178
§115. Главни части на изречението 179
§ 116. Подлог 179
§ 117. Съгласуване на подлога и сказуемото 180
§ 118. Сказуемо 182
§ 119. Връзка 182
§ 120. Сказуемно определение . . . 183

§ 121. Съгласуване на подлога със сказуемното определение ... 184

§ 122. Сказуемно определение в родителен падеж 185

§ 123. Второстепенни части на и з р е ч е н и е то. Пояснения .185
§ 124. Допълнение
§ 125. Непряко допълнение 187
§ 126. Глаголи, управляващи деа Еида допълнения 187
§ 127. Падеж на допълнението . . . 188
§ 128. Именни определения 189
§ 129. Определенкя-същестЕителни . 189

§ 130. Определения-прилагателни . . 110

§ 131. Място на определенията-прилагателни в изречението .... 191

§ 132. Род, число и падеж на определенията-прилагателни .... 192
§ 133. Предикативно употребени определения. 192
§ 134. Степени за сравнения при прилагателни и наречия 193
Частите на речта в синтаксиса 195
§ 135. Член 195

Падежи 197
§ 136. Именителен падеж 197
§ 137. Родителен падеж ...... 197
§ 138. Винителен падеж ...... 199
§ 139. Звателен падеж ....... 200

Глагол 200
§ 140. Състояния 200
§ 141. Лица 201
§ 142. Рремена 201
§ 143. Наклонения 204
§ 144. Синтактични наклонения . . . 207
§ 145. Въпросителни изречения . . . 208
§ 146. Отрицателни изречения . . . 209
§ 147. Предлози .......... 210

 

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български, гръцки
Автор
Георгис Папагеоргиу
Издателство
Наука и изкуство
Град
София
Година
1972
Страници
216
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво и чисто книжно тяло, подпис на заглавната страница, захабено гръбче
Националност
гръцка
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
17
Тегло (гр.)
301
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!