Обща химична технология. В два тома. Том 2

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

З. А. Роговин  |  Ю. П. Руденко  |  С. И. Волфкович  |  И. В. Шманенков  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

антикварни книги

За студенти химици

 

Твърда корица, голям формат  |  940 стр.  |  1448 гр.

(внимателно използвана и отлично запазена отвън книга - незначително подчертавано с блед червен молив)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Настоящият учебник по обща химична технология (в два тома) е предназначен за студенти от химико-технологическите институти и факултети, а също за химическите факултети на университетите и поли­техническите висши учебни заведения. Книгата може също да служи като общо помагало за инженерно-техническите работници от промишлените предприя­тия и научноизследователските институти.

 

Във втория том са описани електротермическите процеси, технологията на силикатите, производството на черни, цветни и оедки метали, технологията на ядрените процеси, на основния органичен синтез, на високомолекулните съединения, а също се дават кратки сведения за леката (фината) химична техно­логия и се излага сбито производството на багрила.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предисловие
 
 
ШЕСТА ЧАСТ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА
 
 
Глава XX. Общи сведения 1
 
1. Електрически пещи .                                  • 1
2. Съвременно състояние на електротермическите производства 4
3. Основи на електротермическите изчисления 5
Литература 8
 
 
Глава XXI. Производство на карбиди . - . . • 9
 
1. Електротермическо производство на калциев карбид 9
Физико-химически основи на производството ва калциев карбид 9
Суровини и продукция 11
Карбидни електропещи 12
Технологически процес при получаването на калциев карбид 16
Преработване на калциевия карбид до ацетилен 19
2. Производство на калциев цианамид 20
Химически процеси на азотирането на калциевия карбид 20
Цианамидни пещи , . 21
Обработване и съхранение на калциевия цианамид 23
Синтези на основа калциев цианамид 24
3. Производство на въглени и графитирани електроди • 25
4. Производство на силициев и борен карбиди 28
Производство на карборунд ... 28
Произодство на борен карбид и електрокорунд ... 29
Литература 29
 
 
Глава XXII. Електротермическо производство на фосфор и на неговите съединения
 
1. Прозводство на бял фосфор от фосфати чрез електросублимация 31
Физикохимически основи на процеса 32
Пещи за сублимация на фосфор 36
Кондензация на белия фосфор 39
2. Преработване на белия фосфор .......... 42
Превръщане на белия фосфор в червен 42
Получаване на фосфорна киселина чрез окисление на фосфор 44
Получаване на други фосфорни съединения 47
Техника на безопасността и професионална хигиена 48
Литература 49
 
 
СЕДМА ЧАСТ
ТЕХНОЛОГИЯ НА СИЛИКАТИТЕ
 
 
Глава XXIII. Производство на стъкло и свързващи материали 52
 
1. Общи сведения • 52
Сурови материали за производството на силикати 52
Физикохимически процеси в силикатните производства 53
Физикохимически изследвания на силикатите 61
2. Производство на стъкло 63
Състав и класификация на стъклото 63
Сурови материали за прозводството на стъкло 65
Технология на получаване на етъкло 66
Стъкларски пещи 69
Изработване на изделия от стъкломаса 70
Водно (разтворимо) стъкло 72
3. Производство на свързващи материали 73
Въздушни свързващи вещества 75
Хидравлически свързващи вещества 76
Киселиноустойчиви цименти и киселиноустойчиви замазки 81
Литература 82
 
 
Глава XXIV. Производство на керамични изделия 83
 
1. Общи сведения 83
Сурови материали за керамиката 84
2. Производство на керамични изделия 90
Строителни тухли • 96
Киселиноустойчиви керамични изделия 98
Изделия от лети скали 100
Порцелан и фаянс 101
Огнеупорни материали 102
3. Керамични и металокерамични покрития 109
4. Топлоизолационни и абразивни материали ПО
5. Елементарен силиций   112
Литература ПЗ
 
 
ОСМА ЧАСТ
МЕТАЛУРГИЯ
 
 
Глава XXV. Общи сведения 114
 
1. Свойства на металите 115
Физикохимически свойства   ... 115
Технически свойства 119
Изследване структурата и състава на металите • 123
2. Основни металургически процеси 127
Редукция и окисление на металите 129
3. Сурови материали  .• 131
4. Металургични пещи 133
Литература 134
Глава XXVI. Черна металургия 135
1. Производство на чугун 135
Сурови материали  135
Високи пещи 137
Основни реакции на високопещния процес 142
Видове чугун и феросплави 145
2. Производство на стомана 146
Процеси за получаването на стомана 146
Видове стомана  154
Термична обработка на стоманата 157
3. Основни насоки в техническото развитие на черната металургия 163
Литература 165
 
 
Глава XXVII. Цветна металургия •  ... 166
 
1. Производство на тежки цветни метали 167
Производство на мед 167
Производство на олово 174
Производство на цинк • 180
Получаване на други тежки цветни метали 182
Сплави на тежките цветни метали 183
2. Извличане на благородните метали от руди 185
3. Производство на леки метали 186
Производство на алуминий * . . . . 186
Леки сплави 196
4. Основни насоки в техническото развитие на цветната металургия 197
Литература 198
 
 
Глава XXVIII. Прозводство на редки метали 199
 
1. Производство на ванадий • 202
2. Производство на титан 203
3. Производство на волфрам 206
4. Производство на молибден 268
5. Производство на германий 209
6. Производство на уран 213
Стадии при преработването на урановите суровини 219
Обогатяване на урановите руди 220
Пържене на урановите руди 221
Извличане на урана от рудите 224
Отделяне на уранов концентрат от разтворите , . 232
Получаване на метален уран 248
Литература 252
 
 
ДЕВЕТА ЧАСТ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЯДРЕНИТЕ ПРОЦЕСИ
 
 
Глава XXIX. Общи сведения • 253
 
1. Кратки исторически сведения • 254
2. Някои физически предпоставки при изучаване на радиоактивните процеси  . 255
3. Ядрени реакции 260
Типове ядрени реакции 260
Реакции при деление на тежки ядра ... 261
Верижни реакции 263
Литература 264
 
 
Глава XXX. Ядрени процеси и апарати 265
 
1. Ускорители на частици 265
2. Ядрени реактори 269
Принцип на действие на ядрения реактор 269
Устройство на ядрените реактори 270
Основни типове ядрени реактори   . . 271
Реактори с разширено възпроизводство на горивото 277
Енергийни ядрени реактори 282
Метериали за реакторите 286
3. Техника на безопасността и професионална хигиена 290
Начин на работа с радиоактивни  материали и защита вт радиоактивни излъчвания 292
Отстраняване и оползотворяване на радиоактивните отпадъци 293
4. Перспективи за използуване на атомната енергия 295
5. Термоядрени реакции 295
Литература • , 299
 
 
Глава XXXI. Продукти от ядрените реакции 300
 
1. Използуване радиоактивните продукти от делението 300
2. Отделяне на изотопите на урана и плутония от облъченото ядрено гориво . . 301
Разтваряне на облъчените блокове от уран и торий 302
Методи за отделяне плутония и урана от продуктите на делението . . . 303
Разделяне на продуктите на делението от II233 и ТЬ234 през на екстракция 312
3. Получаване на радиоизотопи в ядрените реактори 314
4. Разделяне на изотопи 316
Литература 320
 
 
ДЕСЕТА ЧАСТ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВНИЯ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ
 
 
Глава XXXII. Общи сведения 321
 
1. Промишлен органичен синтез и неговото развитие 321
2. Производства на основния органичен синтез 324
3. Суровинна база и изходни вещества 326
4. Разделяне на смеси от въглеводородни газове 327
5. Методи и апаратура на основния органичен синтез . 341
По-важни химически процеси 341
Реакционни апарати .....   • 350
Процеси за разделяне и пречистване 353
6. Комбиниране производствата на основния органичен синтез 359
7. Направление в развитието на промишлеността на основния органичен синтез 361
Литература 363
 
 
Глава XXXIII. Синтези на основа на въглероден окис 364
 
1. Промишлени източници на въглероден окис 365
2. Производство на метанол 367
Синтез на метанол 368
Синтез на основа на метанол 373
3. Производство на формалдехид 374
Получаване на формалдехид чрез окисляване на метанол 374
Синтези на основа на формалдехид 377
4. Синтез на висши алкохоли 378
5. Синтез на въглеводороди 379
Условия за синтез на въглеводороди 380
Процеси при синтез на въглеводороди 382
Продукти от синтез на въглеводороди 384
Пътища за развитие на синтез на въглеводороди 384
6. Други синтези на основа въглероден окис 386
Литература 388
 
 
Глава XXXIV. Синтези на основа парафинови въглеводороди 389
 
1. Източници за получаване на парафинови въглеводороди 389
2. Хлориране на парафиновите въглеводороди 391
Хлориране на метан 392
Производство на дифлуордихлорметан 395
Хлориране на етан 396
Хлориране на пентани 397
Използуване на страничния хлороводород - 397
3. Окисление на парафиновите въглеводороди 398
Окисление на метан • • • 399
Производство на циановодородна киселина 401
Окисление на пропан 402
Окисление на бутани 403
Окисление на парафин 404
Получаване и преработка на мастни алкохоли 407
4. Нитриране на парафинови въглеводороди 409
5. Сулфохлориране на парафинови въглеводороди 411
6. Синтетични перилни средства 413
Литература 417
 
 
Глава XXXV. Синтези на основа на олефини ■ 418
 
1. Източници за получаване на олефини 418
Пиролиз на етан и пропан 419
Получаване на олефини от коксов газ 420
Каталитично дехидриране на н-бутан ; . . 420
2. Преглед на по-важните промишлени синтези на основа олефини 423
3. Хидратиране на олефини 425
4. Производство на синтетичен етилов алкохол 427
Сярнокисела хидратация на етилена 427
Директна хидратация на етилена 430
Получаване на безводен етилов алкохол 433
Синтези на основа етилов алкохол 434
5. Получаване на алкохол   С3—С5 от олефини 435
Производство на изопропилов алкохол 43о
Вторични и третични бутилови и амилови алкохоли 436
6. Производство на бутадиен-1,3 437
Производство на бутадиен по метода на С. В. Лебедев 437
Производство на бутадиен чрез дехидриране на бутилени 440
Производство на бутадиен чрез дехидриране на н-бутан 442
Други методи за получаване на бутадиен 443
Производство на изопрен ■. 444
7. Производство на дихлоретан 446
Производство на дихлоретан от етан-етиленовата газова фракция .... 446
Производство на дихлоретан чрез хлориране на етилен от коксов газ . . 447
8. Производство на винилхлорид 448
Производство на винилхлорид от ацетилен 440
Производство на винилхлорид от дихлоретан 451
Производство на винилиденхлорид 452
9. Производство на етиленов окис 452
Хипохлориране на етилен 453
Дехидрохлориране на етиленхлорхидрин 455
Директно окисляване на етилен с въздух 458
Синтези на основа етиленов окис 460
10. Производство на етиленгликол и диети.тенгликол 463
Производство на етиленгликол 463
Производство на диетиленгликол 465
11. Производство на глицерин 465
Получаване на глицерин през алилхлорид .... 466
Други методи за синтез на глицерин 468
12. Оксосинтез 470
Процеси на теломеризация 472
Литература  475
 
 
Глава XXXVI. Синтези на основа ацетилен 476
 
1. Източници за получаване на ацетилен ...,„.. 476
Получаване на ацетилен от калциев карбид 47о
Получаване на ацетилен от газообразни въглеводороди 478.
2. Преглед на по-важните синтези на основа ацетилена 487
3. Производство на ацеталдехид 488
Производство на ацеталдехид чрез хидратация на ацетилена 488
Други методи за получаване на ацеталдехид 491
Синтези на основа ацеталдехид 492
4. Производство на оцетна киселина 493
Производство на оцетна киселина от ацеталдехид 494
Получаване на оцетна киселина от метанол и въглероден окис 496
5. Производство на естери на оцетната киселина 497
6. Производство на ацетон 500
Несинтетически методи за получаване на ацетон 500
Производство на ацетон от ацетилен 500
Производство на ацетон от изопропилов алкохол 501
7. Производство на оцетен Анхидрид 504
Производство на оцетен анхидрид чрез окисление на ацеталдехид . . . 504
Производство на оцетен анхидрид от оцетна киселина 506
Производство на оцетен анхидрид от ацетон 507
8. Преработване на ацетилена с участието на хлор и хлороводород 508
Производство на трихлоретилен 509
Производство на хлоропрен 510
9. Синтези чрез кондензацията на ацетилен   с органически съединения .... 511
Производство на винилови етери 511
Продукти на кондензацията на ацетилена с формалдехид 512
Производство на винилацетат 513
Производство на естера на акриловата киселина 515
Производство на акрилонитрил 515
Литература 517
 
 
Глава XXXVII. Синтези на основа ароматни въглеводороди 518
 
1. Източници за получаване на ароматни въглеводороди 520
2. Хлориране на ароматни въглеводороди 521
Производство на хлорбензол 522
Получаване на ю-хлорзаместени производни на толуола 527
3. Производство на хлорорганически инсектициди 529
Производство на хексахлорцйклохексан 530
Производство на ДДТ 534
4. Сулфониране на ароматни съединения 537
Производство на бензолсулфонова киселина 538
Производство на Р-нафталинсулфонова киселина 539
5. Алкално стопяване на солите на ароматни сулфокиселини 541
Общи сведения 541
Производство на Р-нафтол 545
Производство на Н-киселина 545
6. Производство на фенол 548
Производство на фенол чрез алкално стопяване 550
Производство на фенол чрез алкална хидролиза на хлорбензол . .  ■ . . 552
Производство на фенол по метода на Рашиг 554
Производство на фенол чрез разлагане хидроперокиса на изопропилбензола 556
Сравнение на методите за синтез на фенол 560
Преработване на фенола 564
Производство на салицилова киселина 563
7. Нитриране на ароматните съединения -  ......... 565
Производство на нитробензол 572
Взривни ароматни нитросъединения 575
8. Редукция на ароматни нитросъединения до амини и други методи за получаване на ароматни амини • 579
Производство на анилин 583
Производство на дифениламин 586
Производство на алкилирани анилини 586
Производство на ж-нитроанилин 587
Производство на бензидин 588
9. Хидриране на ароматни съединения                                                   . 590
Производство на циклохексанол 591
Производство на циклохексанон 591
Производство на капролактам 594
Производство на адипинова киселина 595
Производство на хексаметилендиамин 597
Търсене на нови методи за синтез на изходни продукти за производството на полиамиди 599
10. Окисление на ароматни съединения 599
Производство на фталов анхидрид 601
Производство на малеинов анхидрид 606
Продукти от окислението на ксилоли 607
Производство на хидрохинон 611
Производство на антрахинон 612
И, Алкилиране на ароматни съединения • 614
Производство на етилбензол 615
Производство на стирол . . ' 617
Производство на изопропилбензол 619
Производство на алкилбензолсулфонати 621
Литература 625
 
 
ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ
ФИНА ОРГАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
 
 
Глава XXXVIII. Общи сведения 626
 
Изходни вещества 627
Апаратура 629
Полупродукти • 630
Спомагателни вещества и химически  реактиви 631
Багрила 631
Лекарствени вещества 632
Селскостопански отрсвни химикали 634
Приятно миришещи вещества 635
Литература '•. 637
 
 
Глава XXXIX. Производство на  багрила 638
 
Цвят и строеж на багрилата 639
Класификация на багрилата 641
Номенклатура на багрилата 643
1. Общи сведения за производството на багрила 644
2. Нитробагрила 648
3. Нитрозобагрила                     . .' 648
4. Азобагрила 650
5. Арилметанови багрила , 660
6. Хинониминови багрила (азинови, тиазинови и оксазинови) 663
7. Серни багрила 666
8. Индигоидни багрила 668
9. Антрахинонови багрила 673
10. Кюпни полициклени багрила 675
11. Фталоцианинови багрила 680
12. Полиметинови   багрила 681
13. Тенденции в развитието на производството на багрила 681
Литература 683
 
 
ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ
 
 
Глава XI. Общи сведения  684
 
Природни и синтетични полимери 685
1. Основни типове високомолекулни съединения 689
2. Свойства на полимерите 689
3. Методи за изследване на полимери 689
4. Методи за синтез на полимери 701
Синтез на високомолекулни съединения посредством верижна полимеризация 702
Синтез на стерически правилни (изотактически) полимери . 708
Синтез на полимери чрез превръщането на пръстени съединения   в линейни 709
Синтез на полимери чрез поликондензация 709
Синтез на блоксъполимери и присадени съполимери 712
5. Методи за преработване и основни насоки в използуването на полимерите 715
Литература. 717
 
 
Глава ХП. Производство на дървесна целулоза 718
 
1. Методи за добиване на целулозата от дървесината 719
Сулфитен метод за получаване на дървесна целулоза 720
Натронов и сулфатен метод за получаване на дървесна целулоза .... 728
Други методи за получаване на целулоза 732
2. Производство на хартия 733
Литература 734
 
 
Глава ХШ. Производство  на химически влакна 735
 
1. Общи  сведения 735
2. Суровини за производството на химически влакна 738
3. Общи принципи за получаване на химически влакна 740
4. Видове и свойства на химическите влакна 750
5. Производство на изкуствени влакна 753
Производство на вискозни влакна 753
Производство на ацетилцелулозни (ацетатни) влакна 756
6. Производство на синтетични влакна 758
Производство на полиамидни влакна 759
Производство на полиестерни влакна 762
Производство на карбоверижни влакна 763
Стъклени влакна 766
7. Основни насоки в техническото развитие на промишлеността на химически влакна 766
Литература 767
 
 
Глава ХиП. Производство на пластмаси 768
 
1. Общи сведения ...  • . . 768
2. Основни типове пластмаси 771
3. Термореактивни пластмаси 774
Фенол-алдехидни смоли 774
Пластмаси от фенол-алдехидни смоли 777
Карбамид-алдехидни (карбамидни) смоли 782
Меламинови смоли и полиестери 784
4. Термопластични пластмаси 784
Пластмаси от линейни хетероверижни полимери 785
Пластмаси от линейни карбоверижни полимери 789
Пластмаси от целулозни естери и етери 797
5. Нови материали върху основата на пластмаси и еластомери 798
Армирани стъклопластипи • 799
Йонообменни смоли 801
Леки и свръхлеки полимерни материали 804
6. Нови приложни области на пластмаси и еластомери 806
Литература 807
 
 
Глава ХПУ. Производство на каучук и гума 808
 
Строеж и свойства на каучука 809
1. Естествен каучук 811
2. Основни принципи при получаването на синтетичен каучук 812
3. Най-важни типове синтетичен каучук 816
4. Карбоверижен синтетичен каучук 817
Бутадиенов каучук 820
Бутадиен-стиролов каучук 821
Бутадиен-нитролов каучук 823
Хлоропренов  каучук 824
Полиизобутилен 825
Бутилкаучук 826
Полиизопренов каучук 828
Нови типове синтетичен каучук 829
5. Хетероверижен синтетичен каучук 829
Полисулфидни  каучуци 829
Силиконови каучуци 831
Полиуретанов каучук 834
6. Основни принципи при преработването на каучука до гумени изделия . . . 835
Пластикация на каучука 836
Ингредиенти за гумена смес 840
Приготвяне на гумени смеси 843
Формуване на гумени смеси 844
Вулканизация 846
Методи за вулканизация 851
Литература 852
 
 
Глава XIV. Филмообразуващи вещества и лепила 853
 
1. Изходни материали за лакове и бои 854
2. Лакобояджийски материали на основа природни филмообразуващи вещества и на продукти от тяхната преработка 858
Лакобояджийски материали на основа масла 858
Маслени лакове и емайллакове върху основата на целулозни естери . . 866
3. Лакобояджийски материали от синтетични хетероверижни полимери .... 868
Лакобояджийски материали от полиестери 868
Лакове на основа фенолни смоли • 873
Лакобояджийски материали на основа от епоксидни смоли 874
Органосилициеви лакове и емайли 877
Полиуретанови лакове и емайли 878
4. Лакобояджийски материали на основа синтетични карбоверижни полимери 878
5. Получаване на покрития от лакове и бои 879
Нанасяне на лакобояджийските материали 879
Сушене на боядисаните изделия 882
Многослойни покрития 883
Контрол върху качеството на покритията 886
6. Лепила 887
Лепила на основа на природни  свързващи вещества и на продукти от тяхната обработка 889
Лепила на основа на синтетични хетероверижни полимери ....... 890
Лепила на основа на карбоверижни  полимери 893
Процеси на слепване 895
Литература 897
 
 
Глава XIV/. Научноизследователски и проектни работи в химическата промишленост 898
Научноизследователски работи 899
Проектиране 903
Литература 909
 
Предметен указател 910

 

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
Общая химическая технология. В двух тома. Том 2 (1959 г.)
Език
български
Автор
З. А. Роговин, Ю. П. Руденко, С. И. Волфкович, И. В. Шманенков
Издателство
Техника
Етикети
антикварни книги, За студенти химици
Град
София
Година
1963
Страници
940
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично запазена отвън книга - незначително подчертавано с блед червен молив
Националност
руска
Антикварна книга
Да
Корица
твърда
Формат
голям
Тираж (бр.)
3068
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
53
Тегло (гр.)
1448
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!