Обща химия

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Буко Ронков  (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

За студенти от ВТУЗ

 

Твърда корица, голям формат  |  411 стр.  |  521 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, леко захабен външне вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В учебника са засегнати основните теоретични въпроси от общата химия. Разгледани са атомно-молекулната теория, съвременните теории за строежа на веществото, периодичната система, природата на химичната връзка, трите агре­гатни състояния на веществата, основите на химичната кинетика, учението за химичното равновесие и катализата, теорията за разтворите и за електролитна­та дисоциация, основите на термохимията и електрохимията, металите и сплави те. адсорбцията и колоидното състояние на веществата.

 

Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи обща химия.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор
 
 
Глава I. Атомно-молекулно учение
 
Закон за запазване масата на веществото 5
Закон за запазване на енергията 5
Зависимост между енергия и маса. Закон за запазване на материята 6
Закон за постоянния състав на химичните съединения  7
Закон за еквивалентите 8
Закон за кратните отношения    9
Атомна хипотеза на Далтон 10
Опити за определяне на атомните маси на елементите 11
Обемни отношения при химичните реакции между газове 12
Хипотеза на Авогадро. Въвеждане на понятието молекула 13
Атомно-молекулна теория 14
Валентност  16
Периодичен зскон и периодична система на Менделеев 18
 
 
Глава II. Стрсеж на атома
 
Данни за сложността на атомната  структура 20
Радиоактивност 21
Модел на атома по Ръдърфорд 27
Хипотеза на Ван дер Брук 2
Опити и закон на Мозли 2
Изотопи 3°
Съвременна дефиниция за химичен елемент Зл
Строеж на атомното ядро 3*
Строеж на електронната обвивка  на атома 40
Противоречия в планетарния модел на атома 40
Фотони 41
Атомни спектри 42
Квантов модел на водородния атом по Бор 44
Енергетични нива (електронни слоеве) 47
Развитие на теорията на Бор 50
Квантовомеханично описание на атомите 51
Корпускулни и вълнови свойства на микрочастиците. Уравнение на де Бройл .... 51
Принцип на неопределеността                                                                  . . . . 54
Вълново уравнение на Шрьодингер 56
Квантови числа. Видове атомни орбитали 60
Многоелектронни атоми 66
Правила за разпределяне на електроните в електронната обвивка на атома 68
Строеж на електронната обвивка на атомите на елементите в периодичната система . . 75
Развитие на периодичния закон и периодичната система в светлината на съвременните
познания за строежа на атома 81
Опити за създаване на нова структура на периодичната система 88
 
 
Глава III. Химична връзка и строеж на молекулите
 
Електровалентна връзка 94
Ковалентна връзка , 101
Квантовомеханична теория за химичната връзка . . . - 103
Метод на валентните връзки (МВВ) 103
Общи положения 103
Хибридни орбитали111
с- и тс-връзки  115
Резонанс 117
Метод на   молекулните орбитали (ММО) 119
Приложение на метода МОЛКАО 120
Невалентна, „орбитална" връзка 37
Метална връзка
Координационна връзка
Видове прости молекули
Магнитни свойства на молекулата
Поляризация и деформация на молекулите, атомите и йоните 132
Междумолекулни сили 
 
 
Глава IV. Газообразно състояние
 
Агрегатни състояния на веществата 59
Идеален газ 60
Закон на Бойл — Мариот '60
Закон на Гей-Люсак '61
Уравнение за състоянието на идеалния газ 164
Закон на Далтон за парциалните налягания на газове в газова смес 67
Кинетична теория за газовете   69
Реални газове 
 
 
Глава V. Първи принцип на термодинамиката. Термохимня
 
Общи положения 
Първи принцип на термодинамиката .83
Определяне на работата при разширяване на идеалния газ 85
Приложение на първия принцип на термодинамиката 
Термохимия 87
Топлинен ефект 
Термохимични уравнения
Термохимични закони 
 
 
Глава VI. Химична кикетика, химично равновесие и катализа
 
Скорост на химичните реакции 
Хомогенни и хетерогенни системи 
Фактори, от които'зависи скоростта на химичната реакция  
Закон за химичното действие на масите  
Скоростна константа на реакцията  
Кинетична класификация на химичните реакции 
Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции в хомогенна система . . 198
Активни молекули и активираща енергия 
Верижни реакции 201
Химично равновесие  208
Равновесна константа 20*
Изместване на химичното равновесие 20о
Принцип на Льо Шателие за изместване на равновесията 20/
Равновесие в хетерогенни системи. Правило на фазите 
Катализа . ^
 
 
Глава VII. Течно състояние
 
Физични свойства на течностите 220
Обемни отношения при течностите 221
Парно налягане 221
Уравнение за състоянието на течностите  
Строеж на течностите 223
 
 
Глава VIII. Разтвори на неелектролити
 
Обща характеристика 
Концентрация на разтворите
Разтворимост 
Топлинен ефект на разтварянето. Солватна теория  на Менделеев 201
Свойства на разтворите. Дифузия и осмоза
Закони за осмотичното налягане 
Парно налягане иа разредените разтвори 28»
Понижение на температурата на замръзване на разтворите 237
Повишение на температурата на кипене на разтворите 238
Методи за определяне молекулните маси на разтворими вещества 239
 
 
Глава IX. Разтвори на електролити
 
Отклонения в отнасянията на водните разтвори на основите, киселините и солите от закони-
те за разредените разтвори 241
Теория на електролитната дисоциация 242
Механизъм ца провеждане на електрическия   ток през разтвори на електролити 243
Механизъм на йонизацията 244
Степен на електролитната дисоциация 246
Влияние на разтворителя върху дисоциацията на електролита 246
Дисоциационна константа 248
Закон за разреждането 249
Теория за състоянието на силните електролити в разтвор 249
Теории за киселините и основите . . . . . 251
Хидроокиси и тяхната дисоциация . 256
Изместване на йонните равновесия 259
Произведение на разтворимост 260
Йонни реакции  261
Електролитна дисоциация на водата 265
Водороден показател   267
Видове киселинност и основност 270
Индикатори 271
Буферни разтвори  273
Хидролиза .  276
 
 
Глава X. Окпслително-редукционни реакции
 
Определение и класификация 281
Съставяне уравненията на окислително-редукционните реакции 283
Еквивалент на редуктора и окислителя 287
 
 
Глава XI. Електрохимия
 
Галванични елементи. Електроафинитетни редозе . . 289
Електролиза .  296
Количествени закони при електролизата 300
Акумулатори 302
 
 
Глава XII. Твърдо състояние
 
Кристални и аморфни тела 306
Механични свойства на кристалите 307
Кристална решетка. Основни видове кристални структури 308
Полиморфизъм 317
Изоморфизъм. Смесени кристали 318
Реални кристали 320
 
 
Глава XIII. Метали и сплави
 
Физични свойства на металите 322
Химични свойства на металите 325
Добиване на металите 326
Сплави ..... 329
Физикохимичен анализ 332
Металография 347
Свойства на сплавите 347
Корозия на металите и сплавите 349
Методи за защита на металите и сплавите от корозия 355
 
 
Глава XIV. Адсорбция
 
Определение 859
Сорбция - 859
Произход на адсорбционната способност на твърдия адсорбент 360
Величина на адсорбцията 360
Повърхност на твърдия адсорбент. Активни центрове  861
Адсорбционна изотерма 362
Адсорбция от разтвори 364
Адсорбция от многокомпонентни разтвори. Понятие за хроматографски адсорбционен анализ 365
 
 
Глава XV. Колоидно състояние
 
Определение 369
Дисперсни системи 369
Класификация на колоидните системи - 370
Получаване на золи от хидрофобни колоиди (лиозоли) 372
Диализа 374
Ултрафилтрация и ултрацентрофугиране  375
Кинетични свойства на колоидите 376
Оптични свойства на колоидите 378
Електрически свойства на колоидите 381
Електрокинетични явления 385
Мицеларна теория за строежа на золите на лиофобните колоиди 386
Стабилизация и коагулация на золите на лиофобните колоиди 390
Разтвори на високомолекулни съединения (золи на лиофилни колоиди) 393
Реологични свойства на дисперсните системи 396
Коагулация на разтворите на високомолекулните съединения 397
Суспензии, емулсии и пени 401
Аерозоли . . . . , 404
Твърди золи 405
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Буко Ронков
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ВТУЗ
Град
София
Година
1985
Страници
411
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, леко захабен външен вид.
Националност
българска
Издание
трето преработено издание
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
22
Тегло (гр.)
521
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 100 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 100 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!