Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство (1982 г.)

  • Издателство: Техника

Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство (1982 г.)

  • Издателство: Техника

Учебник за студентите от специалността Водоснабдяване и канализация към Хидротехническия факултет на Висшия институт по архитектура и строителство (УАСГ), но той може да се ползува и от проектантите и строителите при ре­шаването на практически задачи при организацията и изпъл­нението на водоснабдителното и канализационното строител­ство.

Тодор Цурински  (автор)

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Архитектура и строителство

 

Мека корица, 145 х 215 х 18 мм  |  355 стр.  |  424 гр.

(неизползвана книга в книга в отлично състояние)

За студенти от УАСГ (ВИАС)   |   водоснабдяване и канализация  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

В учебника са разгледани основните въпроси, свързани с организацията на проучването, проектирането и изпълнението на водоснабдителното и канализационното строителство. Спе­циално място е отделено на проектирането на технологичните процеси при изпълнението на основните строително-монтаж­ни работи и на избора на най-рационалните методи за изграж­дането на В и К системи.

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Въведение
 
Първа част . Изпълнение на основните строителни и монтажни работи във водопроводното и канализационното строителство 11
 
Първа   глава. Основни понятия и определения в строителното производство 11
 
1.1. Структура на строителното производство 11
1.2. Работно място и работен фронт 12
1.3. Строителни професии и производствени единици в строителството 13
1.4. Производителност на труда и трудови норми в строителството 13
1.5. Механизация и автоматизация на строителните процеси 16
 
Втора глава. Транспортни работи на строителната площадка. . 17
 
2.1. Видове транспорт и транспортни средства.... 17
2.2. Устройство и изисквания към временните автомобилни   пътища 20
2.3. Организация на товарно-разтоварните и транспортните работи на метални тръби 21
2.4. Определяне на технологичните параметри на автомобилния и тракторния транспорт.... 22
2.5. Определяне на технолгогичните параметри на транспорта с    хаспели 24
 
Трета   глава. Земни работи
 
3.1. Технологични свойства на почвите 26
3.2. Методи за изчисляване на обема на земните работи. 27
3.3. Водоотвеждане и водопонижение при извършване на изкопни земни работи 35
3.4. Временно укрепяване на траншейни изкопи 39
3.5. Технологични схеми за механизирано извършване на траншейни изкопи с вертикални стени.. 46
3.0. Технологични схеми за механизирано извършване на траншейни изкапи с наклонени стени 49
3.7. Изкопаване на траншеи за тръбопроводи в планински условия 52
3.8. Земни работи при изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води 59
3.9. Извършване на земни работи с хидромеханизация... 64
 
Четвърта   глава. Взривни работи при изкопаване на траншеи в скални почви 69
 
4.1. Видове взривни вещества и начини на възпламеняването им 69
4.2. Условия, определящи метода на взривяването при строителството на тръбопроводи 72
4.3. Основни принципи за изчисляване на зарядите 72
4.4. Взривни работи при разчистване на трасето на тръбопровода 75
4.5. Взривни работи при направата на терасата     за трасето на тръбопровода 77
4.6. Взривни работи при изкопаване на траншеи 86
 
Пета   глава. Обратно засипване и уплътняване на почвата при изграждане на тръбопроводи 87
 
5.1. Основни изисквания при обратното засипване на траншеите 87
5.2. Механизация за изпълнение на обратното засипване на тръбопроводите 89
5.3. Технологични схеми за обратно засипване на тръбопроводите 91
5.4. Особености на обратното засипване на траншеи в планински условия 93
 
Шеста глава . Направа на насипи 94
 
6.1. Общи изисквания при насипването и уплътняването на почви 94
6.2. Методи за уплътняване на почвите 95
6.3. Технологични схеми за уплътняване на почвите.... 98
 
Седма глава. Основни строителни процеси при изграждане на   бетонни и стоманобетонни конструкции и съоръжения
 
7.1. Технологична характеристика 100
7.2. Кофражни работи 101
7.2.1. Видове кофражи според технологичната им характеристика 101
7.2.2. Оразмеряване на кофражите 101
7.2.3. Конструиране на кофражите 105
7.3. Армировъчни работи 112
7.3.1. Технологична характеристика 112
7.3.2. Изправяне, размерване, рязане, огъване и заваряване на армировъчната стомана 113
7.3.3. Монтаж на армировъчни мрежи и скелети 115
7.4. Бетонови работи 117
7.4.1. Технологична характеристика 117
7.4.2. Приготвяне на бетонни смеси 118
7.4.3. Транспортиране на бетонната смес 119
7.4.4. Полагане и уплътняване на бетонните смеси 112
7.4.5. Бетониране при ниски температури 126
7.4.6. Полагане на бетонни смеси чрез   пръскане 130
7.4.7. Бетониране под вода 132
 
Осма   глава. Монтаж на обемни В и К съоръжения..... 135
 
8.1. Транспорт на елементите и предмонтажни работи.. ч 135
8.2. Такелажни и спомагателни средства за монтаж 137
8.3. Технико-работни параметри и избор на монтажните кранове 140
8.4. Основни технологични схеми за монтаж на обемни В и К съоръжения 145
8.5. Замонолитване на фугите  149
 
Девета глава. Хидроизолационни работи 152
 
9.1. Видове хидроизолации 152
9.2. Мазани хидроизолации 153
9.3. Пластични хидроизолации 154
9.4. Лепени хидроизолации 155
9.5. Твърди хидроизолации 158
 
Втора част . Организация и планиране на строителството. 160
 
Десета глава . Организация на научните изследвания, проучването и проектирането на водоснабдителното и канализационното строителство 160
 
10.1. Предназначение и съдържание на проектните и сметните документации 160
10.2. Проучвания на обектите на капиталното строителство.162
10.3. Организация на научните изследвания във водоснабдителното и канализационното строителство 164
10.4. Авторски надзор в строителството 166
10.5. Проектиране на организацията на строителството... 167
10.5.1. Основни положения и изисквания при проектирането на организацията на строителството   167
10.5.2. Проект    за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ ,. 169
10.5.3. Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/ 170
10.6. Т ехнологичпи карти 171
 
Единадесета глава . Техническо нормиране в строителството 172
 
11.1. Видове технически норми в строителството.... 172
11.2. Видове нормативни наблюдения 173
11.3. Обработване на данните в нормативните наблюдения. 175
11.4. Проектиране на норми за ръчни и механизирани строителни процеси 177
 
Дванадесета   глава.   Организация и заплащане на труда в строителството 179
 
12.1. Същност на научната организация на труда 179
12.2. Определяне състава на производствените единици в строителството 181
12.3. Организация на работното място 183
12.4. Организация на работното време 184
12.5. Основни изисквания и елементи на организацията на работната заплата.... 186
12.6. Системи на заплащане на труда в строителството.. 187
12.7. Съставяне на нормативното планово задание   и отчитане на труда на работниците в строителството.. 190
12.8. Прогресивни форми на организация на труда в строителството 192
12.8.1. Социалистическа организация на труда 192
12.8.2. Бригадна организация на труда 193
12.8.3. Бригади на стопанска сметка 194
 
Тринадесета   глава. Основи на поточния метод на организация   на строителството 195
 
13.1. Същност и параметри на строителния поток 195
13.2. Видове строителни потоци 197
13.3. Ритмични строителни потоци при изграждане на пунктови   обекти 197
13.4. Ритмични строителни потоци при изграждане на линейни обекти 200
 
Четиринадесета   глава. Линейни и мрежови графици в строителството 203
 
14.1. Същност и видове линейни графици 203
14.2. Форми на линейните графици 204
14.3. Основни изисквания при съставянето на линейните графици .206
14.4. Контрол върху хода на строителството посредством линейните графици 209
14.5. Същност и предимства на мрежовите графици в строителството 211
14.6. Елементи и правила за построяване на мрежови графици 213
14.7. Параметри на мрежовите графици 218
14.8. Проектиране и изчисляване на мрежовите графици..220
14.9. Уедряване и оптимизация на мрежовите графици... .223
 
Петнадесета глава. Строителни генерални планове.. 225
 
15.1. Същност,   значение и видове строителни генерални планове 225
15.2. Строителни генерални планове за изграждане на В и К системи 227
15.3. Строителни генерални планове за изграждане на отделни съоръжения 229
 
Tрета част. Организация на производствено-техническата база на водоснабдителното и канализационното строителство 231
 
Шестнадесета   глава.  Организация на тръбоподготвителните стопанства за строителството на стоманени тръбопроводи 1
 
16.1. Видове тръбоподготвителни стопанства 231
16.2. Технологични предпоставки за проектиране на тръбоподготвителни заводи, бази и работилници 232
16.3. Проектиране на тръбоподготвителните и тръбозаваръчните бази и работилници 236
 
Седемнадесета   глава. Заводи и полигони за изготвяне на бетонни и стоманобетонни тръби 244
 
17.1. Видове предприятия за производство и бетонни и стоманобетонни тръби 244
17.2. Методи за производство на напорна стоманобетонни тръби по едностепенна технологична схема.... 244
17.3. Формуване на напорни стоманобетонни тръби по тристепенна технологична схема 248
17.4. Методи за производство на бетонни и стоманобетонни канализационни тръби и пръстени 249
17.5. Технологични схеми за производството на бетонени канализационни тръби 253
17.6. Основни изисквания при проектирането на заводи и полигони за изготвяне на бетонни и стоманобтонни канализационни тръби 254
 
Четвърта част . Организация на изграждането на отделни водоснабдителни и   канализационни обекти 258
 
Осемнадесета   глава.   Организация на изграждането на магистрални стоманени тръбопроводи с малки и средни диаметри 258
 
18.1. Изграждане на стоманени тръбопроводи в равнинни терени 258
18.1.1. Подготвителни работи 258
18.1.2. Заваряване на тръбите или на звената в траншеята... 259
18.1.3. Изолация на стоманените тръби срещу корозия.. 260
18.1.4. Полагане на тръбните звена в траншеята 261
18.1.5. Изпитване на стоманените тръбопроводи 263
18.2. Организация на работите при изграждане на тръбопроводи под вода 265
18.3. Безтраншейно прокарване на тръбопроводи 269
18.4. Организация на изграждането на тръбопроводи в планински условия 270
18.5. Организация на строителството на тръбопроводи от етернитови тръби 275
 
Деветнадесета   глава. Изграждане на тръбопроводи с големи диаметри 278
 
19.1. Строително-технологична характеристика на тръбопроводите с големи диаметри 278
19.2. Организация на подготвителните работи 280
19.3. Организационни схеми на заваръчно-монтажните работи 281
19.4. Контрол върху качеството на заварките 284
19.5. Организация и изпълнение на земните работи. 285
19.6. Направа на противокорозионни покрития 286
19.7. Методи за полагане на тръбопроводи   с големи диаметри 289
 
Двадесета глава . Основни положения на организацията за изграждане на стоманени дюкери 293
 
20.1. Начини на изграждане на стоманени дюкери 293
20.2. Изграждане на стоманени дюкери под сухи дерета.. 293
20.3. Изграждане на стоманени дюкери под малки реки и блата .295
20.4. Изграждане на стоманени дюкери под пълноводни реки 296
 
Двадесет и първа глава . Основни положения на организацията за изграждането на водовземни съоръжения от реки  297
 
21.1. Организация на изграждането на водовземни съоръжения от разчленен тип с подводящи тръбопроводи..297
21.2. Организация на изграждането на комбинирани водовземни съоръжения 301
 
Двадесет и втора глава . Организация на изграждането на обемни водоснабдителни и канализационни съоръжения 304
 
22.1. Основни положения при изграждането на обемни съоръжения от монолитен стоманобетон 304
22.1.1. Принципи за разчленяване на съоръженията на пояси и участъци 304
22.1.2. Организация на изпълнението на работите в отделните пояси 306
22.2. Основни положения на изграждането на обемни В и К съоръжения от сглобяеми стоманобетонни елементи 308
22.3. Организация на монтажа на основните съоръжения на пречиствателните станции за питейни води 317
22.4. Изграждане на сглобяеми предварително напрегнати стоманобетонни резервоари 326
22.5. Организация на монтажа на основните съоръжения на пречиствателните станции за отпадъчни води... 331
 
Двадесет   и   трета   глава.   Организация на изграждането на канализационни колектори с големи сечения... 337
 
23.1. Типове колектори и материали за изграждането им. 337
23.2. Изграждане на колектори от готови стоманобетонни елементи в открити траншеи 333
23.3. Изграждане на колектори-тунели по щитовия метод 341

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
За студенти от УАСГ, водоснабдяване и канализация
Език
Български
Автор (А-Я)
Тодор Цурински
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
За студенти от УАСГ (ВИАС), водоснабдяване и канализация
Град
София
Година
1982
Страници
355
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
145 х 215 х 18
Тегло (грама)
424
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!