Организация на хидротехническото строителство (1973 г.)

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за студентите от Хидротехническия факултет при Висшия инженерно-строителен институт (УАСГ), но може да се ползва и от проектантите и строителите при решаване на практически задачи по организация на строителното производство.

 

Тодор Цурински  (автор)

 

Издателство:   Техника 
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

За студенти от УАСГ (ВИАС)

хидротехническо строителство

 

Твърда корица, среден формат  |  231 стр.  |  531 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга, отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ
 

В учебника се разглеждат основните въпроси на организацията на проучването, проектирането и изпълнението на хидротехническото строителство. Изложени са теоретичните основи и методиката за избиране на най-рационалните методи за изграждане на основните хидротехнически съоръжения при проектиране организацията на строителството.

 

**

 

ПРЕДГОВОР

 

От излизането на първия учебник-записки Организация на хидротехни­ческото строителство у нас изминаха 10 години. През този период се изградиха внушителни хидротехнически комплекси, влязоха в експлоата­ция много нови напоителни системи. Наши специалисти изградиха забележителни хидротехнически обекти в чужбина. Насъбраният, опит повдигна на значително по-високо равнище организацията на хидротех­ническото строителство. Успешно си пробиват път сериозни носители на техническия прогрес — комплексната механизация и индустриали­зацията на хидротехническото строителство. Много научни работ­ници работят върху проблемите на технологията, механизацията, ор­ганизацията и управлението на строителното производство на хидро­техническите обекти. Анализирайки и обогатявайки този опит, ус­пешно се развива науката организация на хидротехническото строи­телство.

 

Учебникът е написан по програмата за студентите от специал­ностите хидроенергийно и хидромелиоративно строителство при Хид­ротехническия факултет на Висшия инженерно-строителен институт.

 

В него се разглеждат основните въпроси на организацията на про­учването, проектирането и изпълнението на хидротехническото стро­ителство: научна организация на труда, техническо нормиране, ли­нейно и мрежово планиране, поточни методи на организация и др. Особено внимание е отделено на съвременната организация при строи­телството на големи хидротехнически съоръжения и на изграждането на хидротехнически съоръжения от готови бетонни и стоманобетонни елементи. Разглеждат се също така основните помощни предприятия и спомагателни стопанства в хидротехническото строителство и др.

 

При написването на настоящия учебник е ползувана нашироко съ­ветската техническа литература, като е отразен и опитът на нашето хидротехническо строителство.

 

Благодаря на доц. к.т.н. Ив. Сакарев и ст.н.с. инж. Ангел Страшимиров за дадените препоръки при преглеждането на ръкописа.

 

Авторът

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
§ 1. Капитални вложения за използуването на водните ресурси ....... 5
 
§ 2. Развитие и значение на хидротехническото строителство 6
1. Развитие на хидротехническото строителство у нас 6
2. Значение на хидротехническото строителство за изграждане на развито социалистическо общество 9
 
§ 3. Задачи на организацията на хидротехническото строителство 12
 
 
 
Раздел I  14
Основни положения по организацията на хидротехническото строителство . . 14
 
 
Глава I
Хидротехническото строителство и научно-техническата революция .... 14
 
§ 4. Съвременни тенденции на техническия прогрес в хидротехническото строителство 14
 
§ 5. Пътища за ускоряване развитието на техническия прогрес в хидротехническото строителство 17
 
§ 6. Приложение на изчислителната техника при организацията, планирането и управлението на строителното производство 19
 
§ 7. Прогнози, концепции и дългосрочни програми в хидротехническото строителство 21
 
 
Глава II
Организация на научните изследвания, проучването и проектирането на хидротехническото строителство 24
 
§ 8. Значение на научните изследвания, проектите и сметките за обектите на хидротехническото строителство 24
 
§ 9. Организация на научните изследвания в областта на строителството 25
 
§ 10. Организация на проучването и проектирането на хидротехническото строителство. Стадии на проучване и проектиране 28
1. Проучвателни работи 29
2. Проектни работи     . . . 31
 
§ 11. Ролята на техническия прогрес за снижаване на стойността на хидротехническото строителство в етапа на проектирането 37
 
 
Глава 111
Управление на строителството. Строително-монтажни организации .... 40
 
§ 12. Основни принципи за управление на строителството 40
 
§ 13. Изпълнение на строителството по стопански начин и чрез възлагане .  . 42
 
§ 14. Строително-монтажни организации 43
1. Видове строително-монтажни организации 43
2. Структура на строително-монтажните организации ......... 44
 
§ 15. Системи за   управление   на строителството 46
 
§ 16. Приложение на   електронноизчислителните машини   за управление на строителството ............ 49
 
 
Глава IV
Организация на техническото нормиране в строителството . 50
 
§ 17. Класификация на строителните процеси 50
 
§ 18. Значение на нормите за правилната организация на строителството 51
 
§ 19. Видове технически норми в строителството 52
1. Норми за труд ........ 53
2. Норми за работата на машините 54
3. Норми за разход на строителни материали 55
 
§ 20. Принципи и етапи на техническото нормиране 55
1. Предварително изучаване на строителния процес и установяване на среднопрогресивна   нормала 56
2. Нормативни наблюдения # .... 57
 
§21. Обработване на данните от нормативните наблюдения 62
1. Обработване на хронометражните редове за наблюдавания процес .  . 62
2. Обработване на резултатите от наблюденията на отделните обекти . .  . 63
 
§ 22. Проектиране на норми за ръчни строителни процеси .  . 64
 
§ 23. Нормиране на механизирани строителни процеси . 66
 
§ 24. Методи за нормиране на разхода на строителни материали 67
 
§ 25. Функционална структура на органите по нормиране в строителството 68
 
 
Глава V
Научна организация на труда и работната заплата в строителството ... 69
 
§ 26. Производителност на труда в строителството и методи за определянето й 69
 
§ 27. Фактори, оказващи влияние върху производителността на труда в строителството 71
 
§ 28. Научна организация на труда в строителството 75
1. Същност на научната организация на труда . 75
2. Човешкият фактор в условията на строителството 77
3. Организация на работната сила в строителството . 78
4. Организация на работното място 80
5. Организация на работното време 82
 
§ 29. Организация на заплащането на труда в строителството ...... 83
1. Основни изисквания и елементи на организацията на работната заплата 83
2. Системи на заплащане на труда в строителството 86
3. Съставяне на план-нарядите и отчитане на труда на работниците в строителството 88
 
 
Глава VI .
Основи на поточния метод на организация на строителството 90
 
§ 30. Методи на организация на строителството 90
 
§ 31. Основни параметри на строителния ПОТФК 92
 
§ 32. Видове строителни потоци 93
 
§ 33. Ритмични строителни потоци при изграждане на пунктови обекти . . 93
 
§ 34. Решаване на кратноритмични строителни потоци 94
 
§ 35. Ритмични строителни потоци при изграждане на линейни хидротехнически обекти 96
 
§ 36. Неритмични строителни потоци 98
 
 
 
Раздел II
Организация на изграждането на отделни хидротехнически съоръжения и комплекси, календарни и строителни планове 99
 
 
Глава VII
Организация на отбиването на строителните води 99
 
§ 37. Методи за отбиване на строителните води 99
1. Отбиване на строителните води чрез секциониране 99
2. Отбиване на строителните води чрез отбивни канали и тунели .... 102
 
§ 38. Пропускане на отбивните води през готовата част на водоподпорните съоръжения 104
1. Пропускане на строителните води по метода на «гребена» 104
2. Пропускане на строителните води чрез дънни отвори 107
 
§ 39. Преграждане на реките при отбиването им по метода на секционирането 109
 
 
Глава VIII
Организация на подготовката и усвояването на водохранилищата 111
 
§ 40. Технико-икономически проучвания за създаването на изкуствени водохранилища 111
 
§ 41. Проектиране на мероприятията по създаване на водохранилищата . .112
 
§ 42. Организация на подготвителните мероприятия за създаването на водохранилища 114
 
 
Глава IX
Организация на изграждането на бетонни язовирни стени 115
 
§ 43. Развитие на бетонните язовирни стени 115
 
§ 44. Съображения при избора на материалите за бетонните язовирни стени 117
 
§ 45. Методи за бетониране на язовирни стени 118
 
§ 46. Съображения при избора на подемно-транспортните машини за подаване на бетонната смес 123
 
§ 47. Определяне размерите на фронта за бетониране на язовирната стена 125
 
§ 48. Изграждане на бетонни язовирни стени с кабел кранове 128
 
§ 49. Изграждане на бетонни язовирни стени с кулакранове 133
 
§ 50. Бетониране на язовирни стени по непрекъснатия метод 139
 
 
Глава X
Организация на изграждането на земно насипни язовирни стени 142
 
§ 51. Съвременни тенденции в развитието на язовирите от местни материали 142
 
§ 52. Съображения при избора на материалите за направа  на земнонасипни язовирни стени . 144
 
§ 53. Значение на водното съдържание в материалите и начини на стабилизирането му 147
 
§ 54. Избиране състава на комплексната механизация за изграждане на земнонасипни язовирни стени  148
 
§ 55. Организация на работите при изграждане на земнонасипни язовирни стени      . . 152
 
 
Глава XI
Организация на изграждането на каменонасипни язовирни стени 156
 
§ 56. Тенденции в развитието на каменонасипните язовирни стени .... 156
 
§ 57. Оценки на производствените условия при изграждане на каменонасипни язовирни стени 157
 
§ 58. Съображения при оценка на кариерните н&ищища за насипните материали  159
 
§ 59. Организация на работите при насипване на каменонасипни язовирни стени 162
 
 
Глава XII
Основни положения на организацията за изграждане на язовирни стени чрез намиване 165
 
§ 60. Приложение на хидромеханизацията в хидротехническото строителство 165
 
§ 61. Оценка на организационно-застроителните условия за намиване на язовирни стени 166
 
§ 62. Подбор на материалите за намивните язовирни стени ........ 167
 
§ 63. Организация на намиването на язовирните стени 167
 
 
Глава XIII
Организация на изграждането на язовирни стени от сглобяеми бетонни и стоманобетонни елементи 173
 
§ 64. Насоки на развитието на сглобяеми язовирни стени 173
 
§ 65. Организация на нриобектните полигони за производство на бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми язовирни стени 178
 
§ 66. Организация на монтажа на сглобяемите язовирни стени ....... 181
 
 
Глава XIV
Организация на изграждането на напоителни и отводнителни канали . . . 185
 
§ 67. Оценка на технологичните схеми и избор на механизация за изграждане на открити канали 185
 
§ 68. Организация на изграждането на закрити канали по традиционни методи   192
 
§ 69. Организация на   изграждането на сглобяеми закрити канали .... 194
 
§ 70. Изграждане на канали със сглобяеми облицовки от бетонни и стоманобетонни плочи 195
 
§ 71. Изграждане на канали от готови стоманобетонни полутръби . . . . 199
 
§ 72. Изграждане на малки канали с комплексна механизация 202
 
§ 73  Особености при строежа на открити канали в льосови почви     .     . .. 203
 
 
Глава XV
Календарни планове в строителството  204
 
§ 74. Същност, значение и видове календарни планове в строителството . . 204
 
§ 75. Генерални календарни планове за строителството на хидротехническите комплекси и изисквания при съставянето им 205
 
§ 76. Методика за проектирането на генералния календарен план за строителството   на   хидротехнически   комплекси 209
 
§ 77. Обектови (работни) календарни планове и основни изисквания при съставянето им , 211
 
§ 78. Форми на работния календарен план , . 212
 
§ 79. Последователност при проектирането на работния календарен план.214
 
§ 80. Методи за контрол върху работния календарен план ........ 214
 
§ 81. Графици за изпълнение на отделни комплексни строителни процеси 216
 
 
Глава XVI
Мрежово планиране в строителството   .217
 
§ 82. Видове мрежови методи за планиране в строителството  .217
 
§ 83. Същност на мрежовите графици в строителството 219
 
§ 84. Основни понятия и параметри на мрежовите графици 221
 
§ 85. Правила за построяване на мрежовите графици 224
1. Изобразяване на технологични и организационни връзки ...... 228
2. Изобразяване на работи, изпълнявани по поточния метод на организация 228
3. Мащабно изобразяване на мрежовия график . 228
 
§ 86. Видове мрежови графици 230
 
§ 87. Проектиране на мрежови- графици   ..... .231
1. Изходни данни за съставянето на мрежовите графици 231
2. Етапи на съставянето на мрежовите графици .  . . . 231
 
§ 88. Изчисляване на мрежовите графици . 233
1. Аналитичен начин 233
2. Графичен начин 234
3. Изчисление на мрежови графици с ЕИМ 236
 
§ 89. Уедряване на мрежовите графици 236
 
§ 90. Оптимизиране на мрежовите графици 237
 
 
Глава XVII
Строителни генерални планове 238
 
§ 91. Видове строителни генерални планове и основни принципи при съставянето им 238
 
§ 92. Проектиране на общоплощадкови строителни генерални планове . . 239
1. Изходни данни и последователност при проектирането на общоплощадковите строителни генерални планове 239
2. Установяване местоположението на бетоновия, завод при пунктови обекти ........ 241
3. Установяване местоположението на бетоновия завод при линейни обекти 244
4. Установяване местоположението на складовете на строителната площадка 247
5. Разположение на временните спомагателни стопанства на строителната площадка 249
 
§ 93. Проектиране на строителни генерални планове за отделни обекти 250
1. Изходни данни и последователност при проектирането на строителни генерални  планове на отделни обекти 250
2. Определяне местоположението и броя на неподвижните подемни машини 251
3. Разположение на пътищата на подвижните подемни машини .... 254
 
 
 
Раздел III
Организация  на производствената база в  хидротехническото строителство
 
 
Глава XVIII
Организация на кариерните стопанства ...... 256
 
§ 94. Видове строителни кариери 256
 
§ 95. Инженерно-икономическа оценка на строителните кариери 257
 
§ 96. Организация на разкриването на кариерите 260
 
§ 97. Организация на разработването на каменни кариери 264
 
§ 98. Организация на разработването на пясъчно-баластрени кариери . . . 267
 
§ 99. Обогатяване на кариерните материали 273
1. Видове обогатителни инсталации 273
2. Технологични схеми на трошачно-сортировъчните и сортировъчно-промивните инсталации .  . 275
 
 
Глава XIX
Организация на бетоновите стопанства в хидротехническото строителство
 
§ 100. Видове бетонови стопанства в хидротехническото строителство .... 277 .
 
§ 101. Проектиране на  бетоновите  заводи 281
1. Основни изисквания при проектирането на бетоновите заводи . .  . 281
2. Определяне производителността на бетоновите заводи . . 282
3. Компановка на бетоновите заводи 284
4. Определяне обема на бункерите в бетоновия завод 286
 
§ 102. Зазимяване на бетоновите заводи   .  . 288
 
§ 103. Основни положения по автоматизацията на бетоновите заводи .  . . 290
 
 
Глава XX
Организация на транспортното стопанство . 291
 
§ 104. Значение на транспорта за бързото, евтино и качествено изграждане на хидротехническите обекти 29,1
 
§ 105. Определяне товарооборота на строителната площадка и товаропотоците в отделните направления на превозите 292
 
§ 106. Определяне на необходимия брой на превозните средства при зададен товарооборот 294
 
§ 107. Определяне товароносимостта на транспортния парк при зададен обем на работата на транспорта 296
 
§ 108. Приложение на метода на линейното програмиране и електронноиз-числителните машини при планирането на работата на транспорта . 297
 
 
Глава XXI
Временно водоснабдяване и електроснабдяване на строителната площадка
 
§ 109. Начини на водоснабдяване на строителната площадка 299
 
§ 110. Определяне на необходимото количество вода на строителната площадка 299
 
§ 111. Водоизточници за временното водоснабдяване на строителната площадка .... 302
 
§ 112. Временни водопроводи и водопроводни мрежи 303
 
§ 113. Определяне на необходимата електрическа мощност на строителната площадка . . 304
 
§ 114. Избор на източниците на електроенергия . 306
 
§ 115. Определяне мощността, броя и местоположението на трансформаторите на строителната площадка 308
 
 
Глава XXII
Организация, на компресорното стопанство на строителната площадка .  .  . 309
 
§ 116. Схеми за организация на компресорните стопанства 309
 
§ 117. Проектиране на компресорните стопанства 310
1. Определяне производителността на компресорната станция . . ... .310
2. Определяне количеството на водата за охлаждане на компресорите . .311
3. Функционални изисквания към сградата на компресорната станция .  . 312
4. Определяне обема на резервоарите за сгъстен въздух и оразмеряване на въздухопроводните мрежи  314
 
 
Глава XXIII
Организация на складовото стопанство в строителството 315
 
§ 118. Предназначение и видове складове в строителството 315
 
§ 119. Основни изисквания към проектирането на складовото стопанство в строителството    316
 
§ 120. Определяне на запасите от материали в строителството 317
 
§ 121. Определяне на площта и размерите на складовете 318
 
§ 122. Определяне дължината на фронта за разтоварване . 319

 

****

 

Материалът е онагледен с 150 фигури - скици, рисунки, чертежи, диаграми и чертежи.

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Тодор Цурински
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, хидротехническо строителство
Град
София
Година
1973
Страници
231
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга, отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид
Антикварна книга
Да
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
23
Тегло (гр.)
531
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!