Основи на аналитичната химия

Продукти
КНИГИ
+
4,95 лв.
  • Издателство: Медицина и физкултура
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за студенти-фармацевти.

 

Омортаг Будевски (автор)

 

Издателство:   Медицина и физкултура
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

За студенти по фармация

 

Твърда корица, голям формат  |  339 стр.  |  512 гр.

(използвана книга - здраво книжно тяло, незначително подчертавано с химикал, позахабен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава 1
Дефиниции в аналитичната химия Химически уравнения
 
 
Глава 2
Химическо равновесие и закон за действие на масите
 
Отклонения от ЗДМ 16
Връзка между активност и концентрация . 17
Връзка между термодинамична и концентрационна равновесна константа ...... 18
Стандартно състояние 19
Значение на равновесните константи за аналитичната химия 21
 
 
Глава 3
Структура на разтворите. Активност
 
Структура на водата 24
Структура на неволните разтворители 26
Взаимодействие между йон и разтворител 28
Уравнение на Бори „ 31
Взаимодействие между два йона, намиращи се в разтворител •  . . 32
Йонни двойки 34
Силни и слаби електролити (Истински и потенциални електролити) 36
Йонна сила на разтворите . 37
Зависимост на активността от йонната сила на разтвора 39
Влияние на йонната сила на разтвора между стойността на равновесната константа 42
 
 
Глава 4
Киселинно-основни равновесия
 
Протолитна теория на Брьонстед—Лаури 45
Сила на протолитите . 49
Неутрализация и хидролиза 52
Киселинно-основни равновесия на силни протолити 53
Прогонен баланс при киселинно-основните равновесия . 55
Киселинно-основни равновесия на слаби протолити . . 56
Графично представяне на киселинно-основни равновесия 58
Киселинно-основни равновесия на многоосновни протолити (полипротонни киселини и основи) 64
Киселинно-основни равновесия на смес от силна киселина и силна основа ... 66
Киселинно-основни равновесия на смес от слаби протолити 67
Киселинно-основни индикатори 68
Механизъм на действие на киселинно-основните индикатори 71
Буферни разтвори 71
Изследване на буферния капацитет (I като функция от рН и от концентрацията на буферния разтвор 76
 
 
Глава 5
Обемни методи за анализ
 
Основни положения 79
Стандартни разтвори 80
Класификация на обемните методи 81
Изчисления в обемния анализ 85
Изчисления чрез нормалност 85
Изчисления чрез моларност   89
Изчисления чрез титър спрямо определяно вещество 91
 
 
Глава 6
Киселинно-основно титруване във водна среда {неутрализационен обемен анализ)
 
Титруване на силни протолити 93
Построяване кривата на титруване на 0,1 н разтвор на солна киселина .... 94
Титруване на слаби протолити 98
Построяване на кривата на титруване на 0,1 н оцетна киселина 98
Титруване на полипротонни разтвори на киселини и основи 102
Титруване на смеси от протолити 104
Анализ на кривите на титруване 105
Практика на киселинно-основното титруване 107
Приготвяне на стандартни разтвори на киселини 107
Приготвяне на стандартни разтвори на основи 108
Определяне на киселини и основи 109
 
 
Глава 7
Киселинно-основни равновесия и титруване е кеводни среди
 
Класификация на неволните разтворители 113
Автопротолиза на неволните разтворители 115
Автопротолизна константа на неволните разтворители 117
Определяне на рН в неволни разтворители 118
Сила на киселините и основите 120
Нивелиращ и диференциращ ефект на разтворителите 122
Влияние на заряда на протолита върху киселинно-основните му отнасяния .... 124
Съпоставяне на силата на протолитите в някои амфипротни разтворители в сравнение със силата им във водни разтвори 126
Киселинно-основни индикатори в неволни среди 129
Киселинно-основно титруване в неводна среда 130
Киселинно-основно титруване в метанол 131
Титруване в диметилформамид (ДМФА) . 136
Обобщение на възможностите за киселинно-основно титруване в метанол, етанол,
диметилформамид, диметилсулфоксид и ацетонитрил .
Неволни среди с ниска диелектрична проницаемост
Титруване в оцетна киселина
 
 
Глава 8
Комплексообразувателни равновесия
 
Комплекси
Състав на координационните съединения
Свойства на лигандите 
Свойства на металните катиони 148
Метални катиони, които притежават електронен строеж на благородни газове . 148
Метални катиони със запълнено б-ниво 149
Метални катиони с   незапълнено б-ниво 149
Структура на координационните съединения 150
Координационно число 2 150
Координационно число 3 150
Координационно число 4 150
Координационно число 6 152
Изомерия на-координационните съединения 152
Лабилни и инертни комплекси : 153
Разтворимост на координационните съединения 154
Органични реактиви в аналитичната химия 156
Стабилност на комплексните съединения 153
Странични реакции при комплексообразувателннте процеси 160
Странични реакции на лигандите 161
Странични реакции на металните катиони 161
Алфа-коефициент на страничната реакция 162
Условна стабилитетна константа 167
Комплексообразувателни равновесия на ЕДТА 169
Свойства на ЕДТА 171
Металохромни индикатори 174
 
 
Глава 9
Комплексометрично титруване (комплексометрия)
 
Криви на титруване в комплексометричния обемен анализ 182
Изчисляване на рМ-стойността преди еквивалентната точка 133
Изчисляване на рМ-стойността след еквивалентната точка 184
Изчисляване на рМ-стойността в еквивалентната точка 184
Дължина на скалата на рМ-кривата при комплексометричното титруване   . . . 184
Построяване на рМ-крива при комплексометрично титруване на метални катиони 186
Установяване на еквивалентната точка при комплексометричното титруване с помощта на металохромен индикатор 189
Повишаване на селективността на титруването на метални катиони с ЕДТА    . 194
Титруване с ЕДТА при различни стойности на рН 194
Използуване на маскиращи вещества 196
Практика на комплексометричния обемен анализ 198
Разтвори на ЕДТА 198
Буферни системи, използувани в комплексометрията 199
Някои приложения на титруването с ЕДТА 200
 
 
Глава 10
Равновесия при малко разтворими съединения
 
Разтворимост 202
Произведение на разтворимост 203
Връзка между разтворимост и произведение на разтворимост 206
Връзка между термодинамично и концентрационно произведение на разтворимост 208
Влияние на странични реакции върху равновесията при малко разтворимите съединения 210
Влияние на излишък от утаителя 212
Графично представяне на равновесията при малко разтворимите съединения  . . . 213
Равновесия при малко разтворими хлориди 213
Равновесия при малко разтворими сулфиди 214
Равновесия при малко разтворими хидроокиси 217
Равновесия при малко разтворими карбонати 218
Равновесия при малко разтворими сребърни халогениди 220
Равновесия при малко разтворими съединения на металните катиони с органични реактиви 221
 
 
Глава 11 Тегловен анализ
 
Механизъм на утаяването 225
Условия за утаяване 225
Утаяване от хомогенни разтвори 227
Онечистване на утайките 228
Повърхностна адсорбция 228
Оклюзия  230
Изоморфно съутаяване , 231
Последващо утаяване 231
Отделяне на утайката чрез филтруване 232
Промиване на утайката ., 232
Сушене и накаляване на утайките 232
Изчисления в тегловния анализ 234
Практика на тегловния анализ 236
Глава 12 Утаечно титруване
Крива на титруване при утаечния обемен анализ 239
Практика на утаечния обемен анализ 245
 
 
Глава 13
Окисление и редукция
 
Окислително-редукционни процеси   236
Изравняване на редокс-уравненията . 248
Основни закони и принципи на електрохимията  . 250
Условен електроден потенциал 256
Посока на окислително-редукционните процеси 258
Графично представяне на окислително-редукционните равновесия 262
Окислително-редукционни индикатори ....... 266
 
 
Глава 14
Окислително-редукционно титруване (редоксиметрия) 
 
Криви на титруване в редоксиметрията 271
Влияние на условния електроден потенциал върху хода на редоксиметричната крива 276
Практика на редоксиметрията 281
 
 
Глава 15 Потенциометрия
 
Индикаторни електроди ......... 289
Метални индикаторни електроди 289
Йон-селективни индикаторни електроди. Стъклен електрод 292
Сравнителни електроди 294
Схеми и'измерителни устройства, използувани в потенциометрията 296
Потенциометрично определяне на рН 298
Потенциометрично титруване 301
Графични методи за установяване на еквивалентната точка при потенциометричното титруване 303
Метод на Гран 335
Приложение на метода' на Гран  при определяне на протолити — лекарствени средства 307
 
Приложения
Литература
Предметен указател

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Омортаг Будевски
Издателство
Медицина и физкултура
Етикети
За студенти по фармация
Град
София
Година
1974
Страници
339
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво книжно тяло, незначително подчертавано с химикал, позахабен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
22
Тегло (гр.)
512
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!