Приложна плазмохимия. Част 1: Приложение на нискотемпературната плазма в неорганичната химична технология (1984 г.)

Продукти
КНИГИ
+
7,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Книга за инженери, научни работници, студенти и аспиранти, а може да бъде полезна и за всички специалисти и потребители от промишлеността, които проявяват интерес към приложението на нискотемпературната плаз­ма в неорганичната химична технология.

 

Георги Високов   (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

неорганична химия

химични производства

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Твърда корица, среден формат  |  288 стр.  |  421 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

В книгата са дадени общи сведения за плазмохимията и за осо­беностите на квазиравновесните и неравновесните плазмохимични процеси. Разгледани са в конструктивен и технологичен аспект ос­новните елементи на плазмохимичните агрегати—-плазмени генера­тори (електродъгови и индукционни), плазмохимични реактори, сме­сители и закаляващи устройства. Изтъкнати са положителните стра­ни на нискотемпературната плазма в зависимост от начина на гене­рирането й за нуждите на химичната технология. Описани са тер-модинамичните, кинетичните и технологичниге особености на реали­зираните понастоящем плазмохимични процеси в лабораторни, по-лупромишлени и промишлени мащаби и са набелязани насоките и перспективите за бъдещото развитие на тази нова област в хими­ческата промишленост.

 

Книгата е предназначена за широк кръг читатели — инженери, научни работници, студенти и аспиранти, а може да бъде полезна и за всички специалисти и потребители от промишлеността, които проявяват интерес към приложението на нискотемпературната плаз­ма в неорганичната химична технология.

 

**

 

Съдържание

 

Предговор 1. Общи понятия за плазмохимията
 
1.1. Характеристика  на нискотемпературната плазма 7
 
1.2. Описание и особености на плазмохимичните процеси 10
1.2.1. Основно уравнение   на   плазмохимичната кинетика 12
1.2.2. Коефициент на скоростта на плазмохимичните реакции 15
1.2.3. Кинетика на дисоциативните реакции 19
1.2.4. Квазиравновесни плазмохимични процеси    . .  20
1.2.4.1. Термодинамика на плазмохимичните процеси 22
1.2.4.2. Кинетика на плазмохимичните процеси 23
1.2.5. Неравновесни плазмохимични процеси 25
1.2.6. Плазмохимични процеси в кондензирана фаза 27
1.2.7. Предимства на плазмохимичните процеси 29
 
 
2. Плазмохимичен агрегат
 
2.1. Плазмени генератори (плазмотрони) 33
2.1.1. Класификация на плазмените генератори 33
2.1.2. Електродъгови плазмотрони 34
2.1.2.1. Някои характеристики на електродъговите плазмотрони 37
2.1.2.2. Конструкции на електродъгови плазмотрони 38
2.1.3. Безелектродни плазмотрони 45
2.1.3.1. Високочестотни   индукционни (ВЧИ) плазмотрони 46
2.1.3.2. Свръхвисокочестотни (СВЧ) плазмотрони 49
2.1.3.3. Конструкции на ВЧИ- и СВЧ-плазмотроните 50
2.1.3.4. Други методи за получаване на плазма 55
 
2.2. Плазмохимичен реактор и смесител . 58
2.2.1. Плазмохимичен смесител.  58
2.2.2. Плазмохимичен реактор 62
2.2.2.1. Обемни плазмохимични реактори 63
2.2.2.2. Струйни плазмохимични реактори 68
2.2.2.3. Моделиране на плазмохимичните реактори 71
 
2.3. Закаляващо устройство 73
 
 
3. Приложение на нискотемпературната плазма в неорганичната химична технология
 
3.1. Високотемпературна фиксация на азота. Синтез на азотни окиси ... 77
3.1.1. Физикохимични основи на високотемпературната фиксация на азота . . 78
3.1.2. Технологични схеми наинсталации за окисляване на азот в нискотемпературна плазма 
 
3.2. Обезфлуоряване на природни фосфати 67
3.2.1. Редуциране на природни фосфати °7
3.2.2. Термична дисоциация на природни фосфати 90
 
3.3. Окисляване на фосфор във въздушна плазма 93
 
3.4. Получаване на силиций и силициеви съединения 99
3.4.1. Елементарен силиций 99
3.4.2. Високодисперсен силициев двуокис (бели сажди) 102
3.4.3. Силициев окис 111
3.4.4. Силициев карбид 113
3.4.5. Силициев нитрид 115
 
3.5. Пигментни и температуроустсйчиви окиси . 117
3.5.1. Желязоокисни пигменти 118
3.5.2. Титанов двуокис 126
3.5.3. Температуро-и корозионноустойчиви окиси 130
3.5.3.1. Двуалуминиев   триокис 133
3.5.3.2. Циркониев двуокис .... 142
3.5.3.3. Други температуро-, корозионноустойчиви и смесени окиси .... 143
 
3.6. Нитриди 150
3.6.1. Титанов нитрид 154
3.6.1.1. Термодинамика и кинетикана   процеса 154
3.6.1.2. Синтезиране на титанов нитрид в електродъгова плазма 159
3.6.1.3. Синтезиране на титанов нитрид във ВЧИ- и СВЧ-плазма 163
3.6.1.4. Получаване на смесени титанови нитриди 170
3.6.2. Циркониев нитрид 173
3.6.3. Алуминиев нитрид 178
3.6.4. Борен нитрид 191
3.6.5. Магнезиев нитрид 194
3.6.6. Плазмохимично синтезиране на други нитриди 201
 
3.7. Карбиди 209
3.7.1. Термодинамика на процесите при  плазмохимичното  получаване на карбиди 209
3.7.2. Получаване на карбиди в равновесни и неравновесни плазмени условия212
 
3.8. Хидриди и бори ди 220
 
3.9. Шпинели и смесени окиси 224
 
3.10. Окисляване на хлороводород и получаване на хлор 226
 
3.11. Синтез на озон 231
 
3.12. Получаване на сероводород 233
 
3.13. Получаване на хидразин   234
 
3.14. Синтез и разлагане на амоняк 238
 
3.15. Флуориди 242
3.15 1. Въглеродни флуориди 243
3.1.5.2. Азотни флуориди 244
3.15.3. Кислородни флуориди — 248
3.15.4. Други флуориди , 250
 
3.16. Плазмохимично получаване на катализатори 259
 
Заключение 264
 
Използувана литература . 267
 

***

 

Предговор

 

Нискотемпературната плазма се характеризира с високи енер­гийни параметри и това предопределя широкото й приложение в химическата промишленост. Плазмохимията получи цялостното си осмисляне като самостоятелна наука през последните петнадесе-тина години благодарение на колективните усилия на учени, из­следователи и технолози от различни страни — САЩ, Япония ФРГ, Великобритания и най-вече от Съветския съюз. Съветската плазмохимична школа, оглавявана от доайена на плазмохимията проф. д-р Полак, постигна забележителни успехи както в област­та на теоретичните разработки, така и в широкия спектър на приложението на нискотемпературната плазма за нуждите на на­родното стопанство.

 

Плазмохимията трябва да намери своето място във всенарод­ната кампания за химизация на народното стопанство с оглед да бъдат получени ценни продукти с особени свойства, които не мо­гат да бъдат получени по съществуващите в момента класически традиционни методи.

 

До този момент у нас липсва литература на български език третираща проблемите на приложната плазмохимия. Обширната информация, която може да се черпи от периодичните чужде­странни издания и патенти, е труднодостъпна за по-широк кръг читатели.

 

Нашата цел е да доведем до знанието на интересуващите се основните постижения в областта на приложната плазмохимия на съвременния етап и да набележим насоките и перспективите на тази нова област в химичната технология.

 

В първата глава в достъпна за широк кръг читатели форма са разгледани някои общи понятия за плазмохимията, доколкото може да се даде информация за същността на явленията и про­цесите, които протичат в нискотемпературната плазма, за да мо­же по-добре да се ползува материалът, отнасящ се до прилож­ните аспекти на плазмохимията.

 

Втората глава е посветена на плазмохимичния агрегат като ця­ло; разгледани са конструктивните особености на съставните му части — плазмотрон, смесител, плазмохимичен реактори закалява­що устройство. Показани са типовите конструкции и характери­стиките на електродъговите плазмени генератори (плазмотрони), на безелектродните високочестотни индукционни и на свръхви-сокочестотните плазмотрони.

 

Третата глава третира въпросите на приложението на ниско­температурната плазма в неорганичната химична технология. Раз­гледани са плазмохимичното синтезиране на азотни окиси, обра­ботването на природни фосфати, получаването на силиций и си­лициеви съединения, пигментни и температуроустойчиви окиси, корозионноустойчиви и труднотопими нитриди, карбиди, окиси, хидриди, бориди, шпинели, смесени и сложни окиси и др.

 

При поднасянето на материала въпросите са разгледани в след­ната последователност: термодинамика на процеса, кинетика, по-лупромишлена и промишлена реализация (ако има такава), техно­логични особености на процеса, икономически показатели  и пер­спективи за развитие.

 

Авторът изказва дълбока благодарност на ръководството на СХК — Враца, и най-вече на неговия главен директор, заслужилия хймик ст. н. с. к. т. н. инж. Кирил Петков, за отзивчивостта и съ­действието за издаването на книгата, както и за решението да е ор ганизира на територията на химкомбината първото в НР Бъл­гария плазмохимично производство на ултрадисперсни продукти.

 

В изработването на графичната част и подреждането на лите­ратурните източници взе участие инж. Любомир Бракалов.

 

Всички забележки и препоръки, насочени към подобряването на материала и отстраняването на неизбежните слабости в книга­та, ще бъдат приети с признателност.

 

Авторът ВХТИ—София

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги Високов
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ХТМУ (ВХТИ), химични производства, неорганична химия
Град
София
Година
1984
Страници
288
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
21
Тегло (гр.)
421
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!