КНИГИ

Релейна защита на електрическите системи

  • Издателство: Наука и изкуство

А. М. Федосеев  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Електротехника и електроника
Етикети:

електротехника

антикварни книги

За студенти от ВТУЗ

 

Твърда корица, голям формат  |  532 стр. |  805 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко овехтял вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В книгата е разгледана релейната защита на трифазни електрически системи високо напрежение.

 

Книгата е предназначена за учебно помагало на студен­тите от електротехническите и енергетическите висши учебни заведения и може да служи като помагало при прак­тическата работа на електроинженерите.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор                                               
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
В-1. Предназначение на релейната защита • 1
В-2. Релета      • < ■   ■ *
В-3. Развитие на техниката на релейната защита                                       ... 6
В-4. Основни изисквания, поставени на релейната защита 9
В-5. Вземане под внимание на икономическите условия 13
В-6. Основни принципи на действие на защитите                                             • 14
 
 
Глава първа
ВИДОВЕ ПОВРЕДИ И НЕНОРМАЛНИ   РЕЖИМИ НА РАБОТА ПРИ ОТКРИТИТЕ И КАБЕЛНИТЕ ЛИНИИ
 
1-1. Видове повреди 15
1-2. Преходни съпротивления в мястото на повредата •                                '  •   • 17
1-3. Къси съединения между три фази 18
1-4. Къси съединения между две фази            •   •                                      •   • 20
1-5. Еднофазни земни съединения в мрежи с голям ток при земно съединение   •   • 23
1-6. Еднофазни земни съединения в мрежи с малък ток при земно съединение •   ■ 26
1-7. Двуфазни земни съединения в мрежи с малък ток при земно съединение •   •   • 30
1-8. Двуфазни земни съединения в мрежи с голям ток при земно съединение. •   • 30
1- 9. Двойни земни съединения  32
1-10. Повреди след трансформаторите   35
1-11. Прекъсване на фазите 38
1- 12. Ненормален режим на  работа  
 
 
Глава втора
ТОКОВИ ЗАЩИТИ
 
2- 1. Принцип на действие на защитата 45
2-2. Основни органи на защитата                                                 .   •   .      .   ■ 48
2-3. Ток на заработванено и ток на възвръщането на  защитата 49
2-4. Закьснение при защитата ■   • 50
2-5. Стъпало на закъснението •  • 53
2 6. Чувствителност на защитата                                                 ...... 54
2-7. Основни изисквания по отношение конструкцията на токовите релета 55
2-8. Използуване на електромагнитния принцип при токовите релата 58
2-9. Реле с притегляне на котвата     58
2- 10. Релета с въртяща се котва, с отворена магнитна верига и броневи •   •  • • 61
2-11- Създаване закъснение при електромагнитните релета 62
2-12. Отстраняване вибрациите на котвата при електромагнитните релета         •   • 64
2-13. Регулиране на тока на заработването при електромагнитните релета .... 66
2-14. Мощност, консумирана от релето при заработване 67
2-15. Област на използуване на електромагнитните системи • 68
2-16. Токово реле тип ЗТ-500 .   .   .  • 69
2-17. Използуване на индукционния принцип за направата на токови релета .... 69
2-18. Реле с накъсо затворени навивки 69
2-19. Реле със сложен магнитопровод • 73
2-20. Създаване на  закъснение и регулиране тока на заработването при индукцион-
ните релета       ■ • 74
2-21. Област на използуване на индукционните системи •   •      • 75
2-22. Токово реле тип ИТ-80    •   ■      ■ -75
2-23. Схеми на свързване на токовите трансформатори и намотките на релетата при
токовите защити •      ...... •  . 78
2-24. Маркиране краищата на намотките и опростени векторни диаграми на токовите
трансформатори   • •       - •      •      ......... .   .  .> . 78
2-25. Схема на свързване на токовите трансформатори и намотките на релетата в
звезда •       •  • ....... 80
2-26. Схема на свързване на токовите трансформатори и намотките на релетата в не-
пълна звезда   •   •      •   ■   .  . . .... 83
2-27. Схема на свързване на двете намотки на рдлето към токови трансформатори,
съединени в непълна звезда ... .      . 85
2-28. Схема на свързване на релето на разликата между токовете на двете фази •   • 88
2-29. Условия на работа на токовите трансформатори в схемите на защитите • • • 90
2-30. Изисквания по отношение точността в работата на токовите трансформатори ■ 92
2-31. Определяне товара на токовите трансформатори в схемите на защитите   -  •   . 93
2-32. Схеми на оперативния ток на защитата •   ■      •   • 94
2-33. Пълни трилинейни схеми на максимално токова защита   •  •   • • 97
2-34. Указателно (сигнално) реле тип ЗС-21 ■   •  ■ 98
2-35. Разгънати схеми на максимално токовата защита • ■   •   ■ 99
2-36. Област на приложение на максимално токовата защита    ..... •   • 100
2-37. Максимално токова защита с нулева последователност за  мрежи с голям ток
при земно съединение   ■ • 102
2-38. Токова отсечка ■   •  • • 1и4
2-39. Ток на заработване на отсечката • 107
2-40. Пълни схеми на токовите отсечки и област на използуването йм • 107
2-41. Междинни релета тип ЗП-100 и ЗПВ-100   .... 109
2-42. Токови отсечки със закъснение и токови защити със стъпално зависими характеристики на закъснението       • •   •  ■   ■ ....      .  .      •  •   • 110
2-43. Ускоряване действието на защитите при използуване  на устройства за автома-
тично повторно включване (АПВ) и за автоматично включване на резервата (АВР) 112
2-44. Токова защита с ускоряване преди АПВ •      ■ -113
2-45. Токова  защита'с последователно. АПВ ........    ... -114
2-46. Отсечки за напрежение с токова блокировка • • ....... ]!5
2-47. Изпълнение на релето за напрежение .•   •   • -    •  •   • • 119
2-48. Токови защити с нулева последователност за мрежи с малки токове при земни
съединения ....... . . 120
2-49. Изчисление на защитата с токов трансформатор с нулева последователност • • 122
2-50. Графоаналитичен метод за избиране на най-изгодните параметри на защитата с
токов трансформатор с нулева последователност       ■      •       ... 123
2-51. Аналитечен метод за избиране на най-изгодни параметри на защитата с токов
трансформатор с нулева последователност 125
2- 52. Изчисление на защита с тритрансформаторен филтър за токове с нулева после-
дователност • 128
 
 
Глава трета
ТОКОВИ ПОСОЧНИ ЗАЩИТИ
 
3- 1.   Принцип на действие на защитата и нейни основни органи • 129
3-2.  Закъснение на защитата .... . 131
3-3.   Място за поставяне на защитите с посочен орган за мощност 132
3-4.   Каскадно действие на защитите 133
3-5.   Ток на заработване на защитата ...      ■ .133
3-6.   Чувствителност на защитата ....      ...... -135
3-7.  Стъпало на закъснението  136
3-8.   Основни изисквания към конструкцията на посочното реле  ......      • 136
3-9.  Принципи на изпълнение на посочните релета   • 137
3-10. Използуване на индукционния принцип при посочните релета 138
3-11. Начини за изменение вътрешния ъгъл на разместване в релето 140
3-12. Характеристики на посочно реле 141
3-13. Намагнитваща сила при заработването на посочното реле 142
3-14. Чувствителност на посочното реле                                                • .    .   . 143
3-15. Специални начини за повишаване чувствителността на посочното реле   •      • 144
3-16. Мощност, консумирана от посочното реле 144
3-17. Условия за свързване на посочното реле   • 145
3-18. Мощност при повреди в системата •      •      •   •                                       • 145
3-19. Полярност на намотките на посочното реле   •   •             •   •      •      •   •   • 147
3-20. Принципи за изпълнение схемите за свързване на посочните релета •   • -148
3-21. 90-градусна схема за свързване на едноелементни посочни релета 151
3-22. Свързване на посочно реле за мощност с нулева последователност 154
5-23. Брой на едноелементните посочни релета, свързани към пълните токове и напре-
жения, необходими за защита на трифазна линия • 155
3-2-1. Едносистемни дзуфазни схеми за свързване на едноелементни  релета към пъл-
ния ток и напрежение на фазите ...       •   • 157
3-25. Изчисление на мъртвата зона при посочното реле                            •  . . . 157
3-26. Работа на едноелементните посочни релета, свързани към токовете от неповре-
дените фази                                       •   •   "      ...... 158
3-27. Работа на посочните релета при к. с. след трансформаторите със съединение на
намотките в звезда — триъгълник 160
3-28. Предназначение на напреженовите трансформатори и съединителни схеми за тях 161
3-29. Маркиране краищата на намотките и опростени векторни диаграми на напреже-
новите трансформатори   ......   ...... 161
3-30. Схема на съединение намотките на напреженовите трансформатори в звезда . 163
3-31. Схема на съединейие намотките на   напреженовите трансформатори в отворен
триъгълник .' •   . . 165
3-32. Схеми на съединение намотките на напреженовите трансформатори за получаване
напрежения с нулева последователност • . . . 165
3-33. Захранване поляризиращите вериги на посочните релета, когато в защищаваната
мрежа високо напрежение няма измерителни трансформатори за напрежение . 167
Г-34. Изпълнение на схемите на токовите посочни защити 168
3-35. Оценка и област на приложение на максимално токовата носочн?, защита . . . 169
3-36. Максимално токова посочва защита от нулева последователност за мрежи с го-
лям ток при земно съединение • • 170
3- 37. Токови посочни отсечки и защити със стъпална характеристика на закъснението 171
 
 
Глава четвърта
ДИСТАНЦИОННИ ЗАЩИТИ
 
4- 1.   Принцип на действие    . ■ . 172
4-2.   Основни органи на защитата • 173
4-3.   Характеристики на закъснението при дистанционните защиги ........ 174
4-4.   Съпротивления при клемите на дистанционните органи 176
4-5.  Дистанционни органи и изисквания по отношение на тях • 176
4-6.   Изпълнение на импеданено реле с механично сравняване на моментите .... 177
4-7.   Изпълнение на импеданено реле с един електрически момент .  ........ 179
4-8.   Минимален ток на заработване, ток и напрежение  на точната работа на импе-
даненото реле 181
4-9.   Регулиране съпротивлението на заработване при импеданените релета  .... 182
4-10. Чувствителност на нмпеданеното реле 183
4-11. Мощност, консумирана от нмпеданеното реле 183
1-12. Изпълнение на схемите на дистанционни защити със стъпално зависима харак-
теристика на закъснението при използуване на импеданени релета 184
1-13. Принципи при осъществяване  схеми  за   свързване на дистанционните импе-
данени   органи 185
4-14. Схема за свързване на релета за съпротивление към междуфазни напрежения
и разликите от фазните токове (трисистемно изпълнение, фиг. 4-16)    • . . . 187
4-15. Схема за свързване на релета за съпротивление с токова компенсация (трисис-
темно изпълнение, фиг. 4-23) ■   .     .... 189
4-16. Схема за свързване на релета за съпротивление към междуфазни напрежения и
фазни токове (двусистемно изпълнение, фиг. 4-24) 191
4.17. Особености при свързването на дистанционните органи за действие срещу
двойни земни съединения . . 192
4-18. Едносистемни схеми на дистанционните органи 193
4-19. Едносистемна схема с превключвания в напреженовите вериги за действие сре-
щу междуфазни къси съединения (фиг. 4-26)    . .     . 194
4-20. Схема за действие срещу едно- и двуфазни къси земни съединения (фиг. 4-27) 195 4-21. Едносистемна схема с превключвания в напреженовата и токовата верига за
действие срещу всички видове къси съединения (фиг. 4-28)   • -. . 195
4-22. Едносистемна схема без превключвания в напреженовата и токовата верига,
дейсгвуваща при всички видове двуфазни къси съединения в една точка    . . 198
4-23. Характеристика на реле.за съпротивление с едно напрежение и един ток . . . 202
4-24. Общи съотношения, характеризиращи работата на релето за съпротивление . . 204
4-25. Изпълнение на различни релета за съпротивление с един ток и едно напреже-
ние с четириполюсна индукционна система ■      .     . . ; 205
4-26. Устройство „запомване" за отстраняване  мъртвите зони при посочните релета
за съпротивление • 208
4-27. Влияние на факторите, смущаващи работата на дистанционните органи .... 209 4-28. Влияние на преходните съпротивления върху работата на дистанционните органи 209 4-29. Влияние върху работата на дистанционните органи на токовете от присъедине¬нията и отклоненията между мястото, където е поставена защитита, и мястото
на повредата ...... 211
4-30. Фиксиране на заработването на релето за съпротивление  . . • 212
4-31. Влияние на грешката на измерителните токови и напреженови тронсформатори
върху работата на дистанционните органи 213
4-32, Използуване на комплексната плоскост на съпротивленията за анализиране рабо-
тата на релетата за съпротивление ■ • 214
4-33. Поведение на дистанционните реактансни органи  при повреда през преходни
съпротивления 214
4-34.  Използуване на импедансни релета с изместени характеристики за намаляване
влиянието на преходните съпротивления върху работата на защитата   ..... 216-
4-35. Влияние на преходните съпротивления върху работата на релетата за съпро-
тивление с момент Мер=—к 1}'дв 11св ял {п'дв 77св ) 217
4-36. Влиянието на преходните съпротивления, различни  по големина в отделните
фази, върху работата на дистанционните органи ....  • ■ . .. 218
4-37. Вземане под внимание коефициентите на трансформация на измерителните тран¬сформатори за определяне съпротивленията при клемите на релетата .... 219
4-38. Пускови органи на дистанционните защити ■ 220
4-39. Токови пускови органи • . . . 221
4-40. Пускови импедансни органи 222
4-41. Използуване разликата в ъглите на разместването между напрежението и тока
при късите съединения и при работните режими за пускане на защитата . 224 4-42. Посочни релета за съпротивление с кръгова характеристика,  използувани като
пускови органи • 225
4-43. Изпълнение на пусковите органи посредством две релета за съпротивление . . 226
4-44. Пускови органи, изпълнени посредством посочни релета за съпротивление с ели-
птична и овална характеристика   .  • ...... 227
4-45. Специални едносистемни пускови органи за действие при двуфазни къси съеди-
нения • - . . 228
4-46. Филтрц за симетричните съставящи на напреженията и токовете . 229
4-47. Изходни положения при изпълнение на филтрите с отрицателна последовател-
ност •  .....   ....... 230
4-48. Потенциални диаграми на филтър за напрежение с отрицателна последовател-
ност .-.  ■ . . . ' 232
4-49. Основни съотношения при схемите филтър—реле за напреженията с отрицателна
последователност ■ . . 233
4-50. Показатели на качеството на филтрите с отрицателна последователност .... 235
4-51. Пример за изпълнение на филтър за напреженията с отрицателна последовател¬ност по схемата с две активно-капацитивни съпротивления в рамената и опре¬деляне съотношенията между неговите елементи ....  .......... 237

4-52. Изчисление на схемите филтър—реле за напреженията с отрицателна последователност   239

4-53. Отстраняване на нулевата съставяща от токовете, подавани на филтрите за то-
кове с отрицателна последователност . 239
4-54. Векторни  диаграми на филтрите за токове с отрицателна последователност . . 240
4-55. Основни съотношения на схемите филтър—реле за токове с отрицателна после-
дователност   • 242
4-56. Пример на изпълнение на филтър за токове с отрицателна последователност по
схемата с две активно-капацитивни рамена и определяне съотношенията между
елементите му . • 243
4-57. Изчисление на схемите филтър—реле за токове с отрицателна последователност 245
4-58. Съединяване на посочните релета за мощност с отрицателна  последователност 246
4-59. Избор на схемата за съединяване и на характеристиките на посочното реле за
мощност с отрицателна последователност 247
4-60. Поведение на дистанционните защити при люлеения 248
4-61. Използуване комплексната плоскост на съпротивтенията за анализиране поведе-
нието на защитите при люлеения    .      ■     . . 250
4-62. Поведението на различни видове релета при люлеения, изследвано в комплек-
сната плоскост на съпротивленията • 251

4-63. Изисквания към устройствата, предотвратяващи действието на защитите при лю-леения................................. 252
4-64. Принципи за изпълнение на устройства, предотвратяващи неправилните дейст¬вия на защитите при люлеения ..............•...... 253
4-65. Устройство за предотвратяване на неправилните действия на защитите при лю¬леения с два пускови органа с различна чувствителност . • . . . . 254
4-66. Устройство за предотвратяване на неправилните действия за защитите при лю¬леения с пускане на защитата за време, достатъчно да заработи при появата на съставящи с отрицателна последователност, и с бърза готовност към повторно действие . . -........_ . •....... •....... : . . 255
4-67. Устройство за предотвратяване на неправилното действие на защитите при лю¬леения чрез спускане на защитата за време, достатъчно за заработване при по¬явата на съставящи с отрицателна последователност и с готовност за повторно действие сяед зададено време . . . . •................ 257
4-68. Предотвратяване на неправилното действие на дистанционните защити при по¬вреда в напреженовите вериги...................... 258
4-69. Изчисление на характеристиките на закъснението при дистанционните защити 260
4-70. Дистанционна защита тип ПЗ-156 (фиг. 4-112).....• •........ 263
4- 71. Оценка на дистанционните защити и област на тяхното използуване • . . . 267

 

Глава пета
ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ЗАЩИТИ

5- 1. Принцип на действие' . . . ■........•............... 269
5-2. Небалансирани токове •.....■.............. 271
5-3. Ток на заработване и закъснение ..........•......• . . 278
5-4. Начин за повишаване сигурността и чувствителността на защитата...... 279
5-5 Използуване на междинни насищащи се токови трансформатори за захранване
намотките на релетата..........•........• .... 280
5-6. Принципи на изчисляване на защити с насищащи се токови трансформатори . 281
5-7. Използуване на диференциални релета със спирачно действие ... •..... 283
5-8. Изпълнение на диференциални спирачни релета с четириполюсна индукционна система и цилиндричен ротор.............. . :....... 285
5-9. Сравнение между диференциални защити с релета с насищащи се междинни трансформатори и защити с релета със спирачно действие  288
5-10. Ток на заработването и коефициент на чувствителността на защитата .... 290
5-11. Изпълнение на надлъжна диференциална защита за линии   291
5-12. Надлъжна диференциална защита тип РДЛ.  293
5-13. Устройства за контролиране изправността на спомагателните проводници . . . 298
5-14. Оценка и област на приложение на надлъжните диференциални защити . . . 299
5-15. Напречна диференциална защита на паралелни линии..

5-16. Принцип на действие на напречната диференциална токова защита и област на нейното приложение • • 300

5-17. Принцип на действие на напречната диференциална токова посочна защита . . 302
5-18- Ток на заработването на пусковия орган на напречната диференциална токова посочна защита 305
5-19. Зони на каскадно действие при напречните диференциални посочни защити . . 307
5-20. Специални пускови органи за напречните диференциални токови посочни защити 309
5-21. Мъртви зони при напречните диференциални посочни зищити ,. 310
5-22. Поведение на напречната диференциална посочна защита при скъсване на линията с едностранно късо съединение ... 311
5-23. Пример на пълна схема на напречна диференциална посочна зищита .     ... 312
5-24. Оценка на напречните диференциални посочни защити и област на приложението им  313
5-25. Припцип на действие на напречната диференциална токова защита балансен тип 314
5-26. Балансно токово реле от типа ИТБ-201 316
5- 27. Определяне на зоната на каскадното действие на токовата балансна защита . 317
 
 
Глава шеста
ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЗАЩИТИ  
 
6- 1. Начини на   изпълнение на високочестотни  защити   . . . .' 319
6-2. Принцип на действие на посочна защита с високочестотна блокировка .   • . . . 321
6-3. Принципна схема на посочна защита с високочестотна блокировка .        ... 322

6-4   Поведение на  посочна защита с високочестотна блокировка при   люлеения и при асинхронен ход 324

6-5.   Пускови органи при посочна защита с високочестотна блокировка . ; 326
6-6.  Съчетаване на посочна защита с високочестотна  и дистанционна защита . . . 328
6-7.   Принципна схема на посочна високочестотна защита с дистанционно пускане на предавателя от токове с висока честота . . .... 329
6-8.   Действие на посочните защити с високочестотна блокировка при линии с едностранно захранване 333
6-9.   Взаимодействие между релейната част на посочните защити с високочестотна блокировка и приемопредавателите . . 334
6-10. Принципи на изпълнение на посочни защити за отрицателна последователност с високочестотна блокировка ■ . .   • 335
6-11. Филтрова посочна защита с високочестотна блокировка и дистанционно пускане на предавателя тип Г13-164 336
6-12. Принципни схеми за изпълнение на посочни защити с високочестотна блокировка, реагиращи на несиметрични къси съединения 342
6-13. Принцип на действие на диференциално-фазна високочестотна защита 343
6-14. Принципна схема на диференциално-фазна високочестотна  защита 346
6- 15. Сравнителна оценка на филтровите посочни и диференциално-фазните високочестотни защити • 348
 
 
Глава седма
ИЗБИРАНЕ ПРИНЦИПА НА ЗАЩИТАТА ПРИ МРЕЖИТЕ
 
7- 1. Зона на действие на защитите •  . . •  • . • 350
7-2. Основни, резервни и спомагателни защити • 352
7-3. Изисквания към закъснението на защитите 352
7-4. Изисквания към чувствителността на защитите   ... • 353
7-5. Влияние на режима на заземяването на неутралните точки на мрежата върху нейната релейна защита • ;  • 554
7-6.   Влияние на конфигурацията на мрежата и на схемите за съединяване на отделните й елементи върху релейната защита 357
7-7.  Защита на мрежи с напрежение 3-МО кв • 358
7-8.  Защита на въздушни мрежи 35 кв с малки токове при земно съединение . . 360
7-9.  Защита на въздушни мрежи 110-^220 кв  с   голям   ток   при  земно съединение . 336
7-10. Резервна защита на мрежите 110 Е220 кв за случаи, когато прекъсвачите откажат да действуват • . . . . 363
7-11. Сравняване на начините за резервиране при мрежите 110-У220 кв ..... . . 364
7-12. Защита на шиносъединителните прекъсвачи към шините на станциите и подстанциите   ... 364
7- 13. Особености в изпълнението на релейната защита за мрежите 110^-220 кв с големи токове на земно съединение при иофазно изключване на еднофазни к. с. . 365
 
 
Глава осма
ЗАЩИТА НА СИНХРОННИТЕ ГЕНЕРАТОРИ
 
8-1.   Видове повреди и ненормален режим на работа при  генератори 372
8-2.  Многофазни къси съединения в генераторите .  373
8-3.   Къси съединения между навивките на статорната намотка  375
8-4.  Еднофазни земни съединения в статорната намотка   376
8-5.   Избор на режим   за заземяване на неутралните точки на  системите с генераторно напрежение 378
8-6.   Свръхтокове   380
8-7.   Повишаване на напрежението  382
8-8.  Надлъжна диференциална защита за статорната намотка 383
8-9.  Напречна диференциална токова защита на статорните намотки на генератора 385
8-10. Оценка на диференциалния принцип,   използуван за защита на генераторите 388
8-11. Принципи на изпълнение на специални защити срещу еднофазни земни съединения в статорната намотка 388
8-12. Принципи за изчисление  на токови защити, използуващи трансформатори за нулева  последователност  389
8-13. Капацитет на фазите на генераторите по отношение на земята 392
8-14. Небалансирани токове в схеми с токови трансформатори за нулева последователност  393
8-15. Изпълнение на токови трансформатори яа нулева последователност за защитите на мощните генератори - 394
8-16. Използуване на магнитни  усилватели при защитата на генераторите срещу земни съединения 396
8-17. Токова защита за нулева последователност с магнитни усилватели тип ЦНИЗЛ на МЗС . 399
8-18. Токова защита за нулева последователност с токови трансформатори с подмагнитване тип ЗТИ от АН на УССР 400
8-19. Избор на параметрите на защита, изиолзуваща токови  трансформатори с подмагнитване   402
8-20. Небалансирани токове в трансформаторните филтри за токове с нулева последователност 405
8-21. Токова защита за нулева последователност с тритрансформаторни токови филтри 407
8-22. Защита с максимална мощност на нулевата   последователност с компенсация на небалансирания ток  409
8-23. Оценка на токовите защити с нулева последователност при генераторите . . 410
8-24. Защита на генераторите срещу свръхтокове при външни к. с 411
8-25. Филтрова токова защита срещу свръхтокове от късо съединение 414
8-26. Защита срещу свръхтокове от претоварване  414
8-27. Повреди във възбудителната верига 415
8-28. Защита срещу земно съединение във втора точка на възбудителната верига 416
8-29. Устройство за отвъзбуждане 419
8-30. Противопожарни устройства  420
8-31. Пълни схеми на защита на генератори 421
 
 
Глава девета
ЗАЩИТА НА ТРАНСФОРМАТОРИ
 
9- 1.   Видове повреди и ненормални режими на работа при трансформаторите . . . 424
9-2.   Къси съединения в трансформаторите 425
9-3.  Ненормални режими на работа на трансформаторите   426
9-4.   Принцип на действие на газовото реле и на газовата защита . , 428
9-5.   Принципни схеми на газовата защита 430
9-6.   Оценка на газовата защита и област на приложението й . . . 431
9-7.   Използуване на токовите отсечки на защита  на трансформаторите срещу къси съединения  432
9-8. Използуване на диференциалните зашити при трансформаторите  433
9-9.   Условия за изпълнение на общи диференциални защити на трансформаторните намотки 434
9-10. Магнитизиращи токове на трансформаторите  436
9-11. Начини за предотвратяване на неправилното действие на общите диференциални защити при скок на магнитизиращия ток .... 438
9-12. Схема на диференциална защита с междинни насищащи се токови трансформатори  439
9-13. Предназначение и работа на междинните насищащи се токови трансформатори в схемите на диференциалните защити на трансформаторите .  443
9-14. Избиране на параметрите на насищащите се токови трансформатори . . . 444
9-15. Използуване за диференциална  защита на междинни 1 окови трансформатори, съчетаващи функциите на насищане и изравняване  445
9-16. Ток на заработване и коефициент на чувствителност при диференциалната токова защита с насищащи се токови трансформатори 446
9-17. Диференциална токова отсечка 448
9-18. Диференциална защита с насищащи се междинни токови трансформатори, използуваща релета със спирачно действие 449
9-19. Диференциална защита на трансфещматори с реле тип ИДБ-214 450
9-20. Оценка и област на приложение на диференциалните защити                  . 455
9-21. Принципни особености при изпълнение на диференциални защити на трансформатори с повече от два прекъсвача 455
9-22. Използуване на диференциалните релета със спирачно действие за защита на трансформатори с повече от два прекъсвача • . 457
9-23. Защита на трансформаторите срещу свръхтокове от къси съединения . .     . 459
9-24. Специални токови защити иа трансформаторите срещу свръхтокове от къси съединения - . . . 460
9-25. Защита срещу свръхтокове от претоварване 463
9-26. Особености на защитата срешу свръхтокове при тринамотъчни трансформатори и трансформатори с повече от два прекъсвача . . . • 464
9-27. Особености на зашитата на трансформатори с регулиране на напрежението под товар 465
9-28. Изпълнение на диференциална защита на трансформатори с регулиране на напрежението посредством добавъчни трансформатори •  . . - 466
9- 29. Специална токова защита на добавъчните трансформатори, използувани за регулиране на напрежението • 467
 
 
Глава десета
ЗАЩИТА НА БЛОКА ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР И БЛОКА ЛИНИЯ—ТРАНСФОРМАТОР
 
10- !.  Особености па защитата на блока генератор—трансформатор  469
10-2.   Избор на режима на заземяването на неутралната точка на генератора в системата с генераторно напрежение на блока генератор—трансформатор 469
10-3. Защита срещу земни съединения на генераторр, работещи в блок с трансформатори 472
10-4.   Параметри на заработването и чувствителност при максимално напреженовата защита с нулева последователност на генератора от блока 473
10-5. Особености на диференциалната токова защита на блока генератор—трансформатор 475
10-6.   Особености на защитата срещу свръхтоковете на блока генератор—трансформатор 476
10-7.   Особености на защитата на блока линия—трансформатор 477
 
 
Глава единадесета
ЗАЩИТА НА ШИНИТЕ НА СТАНЦИИТЕ И ПОДСТАНЦИИТЕ
 
11-1.   Видове повреди по шините 478
11-2.  Изисквания но отношение на защитата на шините 478
11-3.   Начини за изпълнение на защитите на шините ' 479
11-4.   Токова защита  481
11-5.   Токова защита с блокировка на присъединените елементи посредством токово реле или посочно реле за мощност 482
11-6.   Дистанционна защита   483
11-7.  Използуване на диференциалния принцип  486
11-8. Оценка на диференциалния принцип на защитата на шините и пътя на неговото развитие  487
11-9.  Диференциална токова защита на единична система шини 488
11-10. Диференциална токова защита на двойна система шини с елементи, които нормално работят към едната система 490
11-11. Диференциална токова защита на двойна система шини с фиксирано разпределение на елементите между системите 491
11-12. Особености на диференциалната защита на шините с фиксирано разпределение на елементи, когато се използуват напречни диференциални защити за паралелните линии   494
11-13. Непълни диференциални защити на шините  495
11-14. Избор на токовите трансформатори за диференциалните защити на шините и начин на свързването им към таблото на релейната защита 499
11-15. Диференциална токова защита на шините с токови трансформатори без стома- нени сърдечници  499
11-16. Защита за нулева последователност със заземяваща шина  501
11-17. Особености на защитата на шините в системи с частично заземени неутрални точки 502
11-18. Защита на шини със схеми за свързване в многоъгълник   502
11- 19. Използуване към токовата защита на специално резервно устройство за повишаване сигурността в действието на защитите на  шините, съединено към отделни токови трансформатори  503
 
 
Глава дванадесета
ЗАЩИТА НА АСИНХРОННИТЕ И СИНХРОННИТЕ ДВИГАТЕЛИ
 
12- 1.   Видове повреди и ненормални режими на работа при двигателите 505
12-2.   Свръхтокове от претоварване  на двигателите 506
12-3.   Свръхтокове в асинхронните' двигатели, предизвикани от симетрични понижавания и последвали ги възстановявания на напрежението в захранващата мрежа 508
12-4.   Поведение на асинхронните двигатели при несиметрични понижения на напрежението в захранващата мрежа   511
14-5.  Изпадане на синхронните двигатели от синхронизъм . 512
12-6.  Защита на двигателите срещу многофазни къси съединения 514
12 7. Защита на двигателите срещу свръхтокове посредством топлинни релета . . 517
12-8.  Защита на двигателите срещу свръхтокове посредством токови релета със закъснение   518
12-9.  Определяне на закъснението на защитата срещу свръхтокове според времето на пускането  520
12-10. Предназначение на защитата срещу минимално напрежение 521
12-11. Схеми на защита срещу минимално напрежение 522
12-12. Специални защити на синхронните двигатели срещу изпадане из синхронизъм 525
12-13. Особености на защитата на синхронните компенсатори . . 526
 
Указател на литературата
 

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
Релейная защита электрических систем, Госэнергоиздат, Москва — 1952
Език
български
Автор
А. М. Федосеев
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от ВТУЗ, електротехника
Преводач
Т. П. Трайков, Н. Н. Аврамов
Град
София
Година
1954
Страници
532
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко овехтял вид
Националност
руска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
805
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!